Postup : 2017/2160(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0085/2018

Předložené texty :

A8-0085/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.37

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0142

ZPRÁVA     
PDF 652kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(4), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0085/2018),

1.  uděluje ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí střediska(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(9), a zejména na článek 23 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0085/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0085/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 celkem 58 247 650 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje mírný pokles o 0,35 %; vzhledem k tomu, že 97,46 % rozpočtu střediska se odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2015

1.  na základě sdělení střediska bere na vědomí, že středisko na základě připomínek Účetního dvora k různým nedostatkům, které byly zjištěny v souvislosti s transparentností jím vedených zadávacích řízení, přepracovalo formát a postup pro přijímání rozhodnutí o financování veřejných zakázek; vyzývá středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo o tomto postupu zprávu;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

2.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v květnu 2015 byla rozhodnutím správní rady jmenována prozatímní ředitelka střediska; upozorňuje na to, že k 31. prosinci 2016 toto umístění překročilo maximální roční lhůtu stanovenou ve služebním řádu o osm měsíců; lituje kromě jiného toho, že tato skutečnost vedla k 15 dodatečným prozatímním ujednáním v případě jiných zaměstnanců; na základě odpovědi střediska bere na vědomí, že středisko shledává, že jmenování proběhlo v souladu se služebním řádem i nařízením (ES) č. 851/2004, neboť původní nábor na místo ředitele byl neúspěšný a z důvodu zajištění kontinuity činnosti přesáhlo ujednání o pověření hranici 12 měsíců; zdůrazňuje, že na základě žádosti správní rady pracovník po dobu tohoto prodloužení souhlasil s tím, že se vzdá finančního vyrovnání uvedeného ve služebním řádu, přičemž dočasně zastával pracovní místo zařazené do vyšší platové třídy;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,02 %, což oproti roku 2015 představuje nárůst o 3,97 %; bere na vědomí, že míra využití prostředků na platby činila 79,26 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 2,99 %;

4.  připomíná, že středisko má jakožto agentura Unie rozpočet vyjádřený v eurech; avšak vzhledem k tomu, že jeho sídlo se nachází mimo eurozónu (ve Švédsku), mnoho výdajů je uskutečňováno ve švédských korunách (SEK); středisko je také vystaveno kolísání směnných kurzů, neboť nejenže nemá bankovní účty ve švédských korunách, ale některé transakce navíc provádí i v jiných měnách;

Závazky a přenesené prostředky

5.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora dosahovala v hlavě III (provozní výdaje) míra přenesených prostředků na závazky 41 % (EUR 7 900 000) podobně jako v předchozích letech; uznává, že přenosy souvisejí zejména víceletými projekty v oblasti vědeckého poradenství (2,4 milionu EUR), dohledu (1,3 milionu EUR), odborné přípravy v oblasti veřejného zdraví (1,4 milionu EUR) a IT pro oblast veřejného zdraví (2,1 milionu EUR); konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě doporučuje, aby středisko zvážilo zavedení diferencovaných rozpočtových položek, jež by lépe odrážely víceletou povahu operací a nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem smluv, jejich realizací a platbami; na základě odpovědi střediska bere na vědomí, že středisko se bude situací zabývat v součinnosti s Účetním dvorem;

6.  upozorňuje na to, že přenosy často mohou být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a nezbytně ještě neznamenají, že se v plánování a provádění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; uznává skutečnost, že v mnoha případech byly přenosy plánované a byly předem ohlášeny Účetnímu dvoru;

Zaměstnanecká politika

7.  konstatuje, že správní rada uspořádala rozhovory za účelem jmenování ředitele střediska pro období 2016–2021 a poté, co nebyl nikdo zvolen, (žádný z kandidátů neobdržel dvoutřetinovou většinu hlasů) revidovala oznámení o výběrovém řízení na pozici ředitele a rozhodla se toto oznámení opětovně zveřejnit; bere na vědomí, že bývalá úřadující ředitelka byla zvolena novou ředitelkou dne 22. března 2017;

8.  na základě sdělení střediska bere na vědomí, že celkový počet stálých zaměstnanců se v roce 2016 ustálil na počtu 260; dále konstatuje, že ke konci roku 2016 bylo ve středisku zaměstnáno celkově 162 dočasných pracovníků (z celkových 186 míst povolených v rámci rozpočtu Unie), celkový počet smluvních pracovníků činil 95 a vyslaní národní odborníci zde byli celkově tři; bere na vědomí, že míra fluktuace u dočasných a smluvních pracovníků v roce 2016 dosáhla 7 %;

9.  se znepokojením konstatuje, že v rámci všech míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 činil poměr obou pohlaví 62 % žen oproti 38 % mužů; dále konstatuje, že pokud jde o správní radu, činí tento poměr 60 % ku 40 %;

10.  konstatuje, že většina pracovních míst (74,4 %) je spojena s prováděním činností spojených s provozem střediska, přičemž 17,5 % míst spadá do administrativní podpory a koordinace, zatímco 8,1 % míst je vymezeno jako neutrální;

11.  s uspokojením bere na vědomí, že středisko reorganizovalo a dále integrovalo postupy pro veřejné zakázky, finance, pracovní cesty a schůze a že zavedlo systém elektronické správy (na základě souboru aplikací Komise s názvem e-PRIOR), což představuje významný pokrok směrem ke zvýšení efektivity střediska;

12.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky střediska by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že rozpočet, který byl vynaložen na zdraví prospěšné aktivity, dosáhl přibližně 810 EUR na zaměstnance, a to včetně lékařských vyšetření, což odpovídá 1,5 dne zdraví prospěšných aktivit na zaměstnance v roce 2016; bere na vědomí, že průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na zaměstnance činí 1,10, což je výrazně nízká hodnota;

13.  oceňuje, že středisko přijalo prováděcí pravidla v rámci politiky na ochranu lidské důstojnosti a prevence obtěžování; podporuje školení organizované s cílem zvýšit informovanost zaměstnanců a navrhuje, aby se pravidelně pořádala školení a informační schůze o tomto jevu;

14.  s uspokojením bere na vědomí, že středisko neobdrželo žádné stížnosti, nebylo žalováno, ani nebyly nahlášeny případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků v roce 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

15.  na základě sdělení střediska oceňuje, že s ohledem na skutečnost, že se středisko opírá o řadu interních a externích odborníků společně utvářejících jeho vědecké postavení, byla dotvořena a správní radou v červnu 2016 schválena politika nezávislosti, která má za cíl zajistit transparentnost a odhalovat střety zájmů; konstatuje, že na provádění této politiky dohlíží pracovník příslušný pro otázky dodržování předpisů;

16.  bere na vědomí, že všichni pracovníci jsou povinni předložit prohlášení o zájmu před tím, než se ujmou své funkce; kromě jiného konstatuje, že všichni zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do konkrétního zadávacího řízení, musí podepsat prohlášení o neexistenci střetu zájmů u tohoto řízení;

17.  bere na vědomí, že byl zaveden elektronický systém pro předkládání prohlášení o zájmu za účelem snížení počtu chyb v předložených dokumentech na minimum; na základě sdělení střediska oceňuje, že tento systém usnadňuje provádění politiky nezávislosti a zvyšuje míru dodržování předpisů;

18.  shledává, že vedle vnitřního postupu pro setkávání se se zástupci farmaceutického průmyslu se v současnosti vypracovává vnitřní postup pro uzavírání memorand o porozumění a dohod o spolupráci s třetími stranami; žádá středisko, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

19.  vítá skutečnost, že středisko přijalo vnitřní postup pro whistleblowing, který definuje postavení aktérů a kroky, jež je v jeho rámci třeba učinit;

Hlavní dosažené výsledky

20.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

–  zveřejnilo studii o infekcích spojených se zdravotní péčí v Evropě;

–  podpořilo celosvětovou reakci na epidemii viru Zika tím, že poskytovalo pravidelná hodnocení rizik a spolupracovalo se Světovou zdravotnickou organizací a centry pro prevenci a kontrolu nemocí ve Spojených státech amerických při vydávání cestovních doporučení ohledně tohoto viru;

–  zúčastnilo se první mise nedávno zřízeného evropského zdravotnického sboru v Angole, jejímž cílem bylo posoudit, jaké důsledky může mít pro občany Unie propuknutí epidemie žluté zimnice;

21.  s uspokojením bere na vědomí, že středisko spolupracuje s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky například v otázkách rezistence vůči antimikrobiálním látkám a očkování;

22.  na základě zprávy o navazujících opatřeních konstatuje, že středisko v současnosti přezkoumává ukazatele svého jednotného programového dokumentu; kromě toho konstatuje, že byl dokončen nový soubor ukazatelů, který měl být předložen ke schválení správní radě v listopadu 2017; na základě sdělení střediska bere na vědomí, že hodnocení je účinnějším nástrojem měření dopadu než ukazatele;

Vnitřní kontroly

23.  konstatuje, že od roku 2006 jsou v rámci střediska uplatňovány standardy vnitřní kontroly; na základě sdělení střediska bere na vědomí, že veškeré jeho standardy vnitřní kontroly byly provedeny;

24.  na základě sdělení střediska konstatuje, že středisko zavedlo postup pro zajištění toho, aby vybočení kontrol či odchylky od stanovených postupů byly zaznamenávány ve zprávách o výjimkách; konstatuje, že v roce 2016 bylo zaznamenáno 40 těchto výjimek, což představuje ve srovnání s předcházejícím rokem nárůst o 12 případů; konstatuje, že byl vypracován akční plán pro snížení počtu těchto výjimek;

25.  bere s uspokojením na vědomí, že středisko zavedlo strategii boje proti podvodům v návaznosti na pokyny vydané Evropským úřadem pro boj proti podvodům;

Interní audit

26.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) ve své auditní zprávě z října 2016 upozornil na to, že i přes stálou snahu střediska posílit vnitřní kontroly zadávání zakázek mají zadávací řízení stále významné nedostatky; konstatuje, že útvar interního auditu dospěl k závěru, že plánování a monitorování zadávání zakázek je nedostatečné a že zakázky nejsou vždy pokryty ročním pracovním programem nebo rozhodnutím o financování; bere na vědomí, že se IAS rovněž odkázal na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky střediska za rozpočtový rok 2015 a vykázané nedostatky s dopadem na transparentnost zadávacích řízení; bere na vědomí, že středisko a IAS se dohodly na plánu nápravných opatření;

27.  bere na vědomí, že útvar interního auditu provedl ve středisku v květnu 2016 audit zadávacích řízení; je navíc znepokojen skutečností, že konečná zpráva byla vydána v říjnu 2016 a že obsahovala tři „velmi důležité“ a dvě „důležité“ připomínky; oceňuje, že středisko připravilo akční plán, který měl být proveden v průběhu roku 2017; vyzývá středisko, aby podalo orgánu pro udělení absolutoria zprávu o provádění tohoto akčního plánu;

Další připomínky

28.  konstatuje, že středisko na jaře 2016 předložilo Parlamentu a Radě návrh nového stavebního projektu, který byl představen Rozpočtovému výboru Parlamentu a Rozpočtovému výboru Rady, přičemž od obou orgánů obdrželo kladné stanovisko; bere na vědomí, že středisko uzavřelo dne 26. července 2016 novou nájemní smlouvu, a v prvním pololetí roku 2018 se tedy přemístí do nových prostor;

29.  podotýká, že úkolem střediska je rozpoznávat a vyhodnocovat současné i vznikající hrozby pro lidské zdraví, které představují infekční nemoci, a informovat o nich; zdůrazňuje, že v roce 2016 středisko odpovědělo na 41 formálních žádostí Evropské komise, z nichž 19 bylo postoupeno od poslanců Evropského parlamentu; bere na vědomí, že středisko zveřejnilo celkem 158 zpráv (pro srovnání: v roce 2015 celkem 170 zpráv), včetně 38 rychlých posouzení rizika na podporu členských států a Komise a 69 zpráv o dohledu;

30.  oceňuje podporu střediska po náhlém propuknutí viru zika – i když konstatuje, že je třeba se z reakce na toto propuknutí poučit, jak je zmíněno v závěrech příslušného semináře organizace UNESCO(12), – a oceňuje rovněž podporu poskytnutou v průběhu rozsáhlého výskytu salmonely ve více zemích; bere na vědomí, že středisko zdokonalilo systém sledování nemocí, zejména rozšířením internetového Atlasu dohledu nad infekčními chorobami, a prostřednictvím různých nástrojů zlepšilo přístup k aktuálním informacím o evropských otázkách veřejného zdraví;

31.  blahopřeje středisku k získání ocenění European Health Award za rok 2016 za Evropský den informovanosti o antibiotikách, jenž má sloužit jako platforma na podporu vnitrostátních kampaní osvěty o obezřetném užívání antibiotik a který byl vyhlášen mimořádným evropským projektem v oblasti podpory zdraví;

32.  bere na vědomí, že řada činností uvedených v pracovním programu střediska na rok 2016 nebyla realizována kvůli chybějícím zdrojům;

33.  připomíná, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU(13) poskytuje rámec pro řešení, koordinaci a řízení závažných přeshraničních zdravotních hrozeb na základě spolupráce členských států, Světové zdravotnické organizace, střediska a dalších mezinárodních partnerů a vytváří systém včasného varování a reakce (EWRS); uznává, že klíčovými zdroji při řešení přeshraničních zdravotních hrozeb na úrovni Unie jsou odborníci střediska a systém EWRS, jejž středisko provozuje jménem Evropské komise; vítá další opatření, které středisko přijalo v roce 2016 za účelem realizace tohoto rozhodnutí;

o

o o

34.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí, že konečný rozpočet Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí („středisko“) na rozpočtový rok 2016 činil 58 247 650 EUR, tedy přibližně stejně jako v roce 2015; bere na vědomí, že 97,4 % rozpočtu střediska se odvíjí od rozpočtu Unie;

2.  podotýká, že úkolem střediska je rozpoznávat a vyhodnocovat současné i vznikající hrozby pro lidské zdraví, které představují infekční nemoci, a informovat o nich; zdůrazňuje, že v roce 2016 středisko odpovědělo na 41 formálních žádostí Evropské komise, z nichž 19 bylo postoupeno od poslanců Evropského parlamentu; bere na vědomí, že středisko zveřejnilo celkem 158 zpráv (v roce 2015 celkem 170 zpráv), včetně 38 rychlých posouzení rizika na podporu členských států a Komise a 69 zpráv o dohledu;

3.  oceňuje podporu střediska po náhlém propuknutí viru zika – i když konstatuje, že je třeba se z reakce na toto propuknutí poučit, jak je zmíněno v závěrech příslušného semináře organizace UNESCO(15), – a oceňuje rovněž podporu poskytnutou v průběhu rozsáhlého výskytu salmonely ve více zemích; bere na vědomí, že středisko zdokonalilo systém sledování nemocí, zejména rozšířením internetového Atlasu dohledu nad infekčními chorobami, a prostřednictvím různých nástrojů zlepšilo přístup k aktuálním informacím o evropských otázkách veřejného zdraví;

4.  blahopřeje středisku k získání ocenění European Health Award za rok 2016 za Evropský den informovanosti o antibiotikách, jenž má sloužit jako platforma na podporu vnitrostátních kampaní osvěty o obezřetném užívání antibiotik a který byl vyhlášen mimořádným evropským projektem v oblasti zdraví;

5.  zdůrazňuje, že v roce 2016 byla dokončena a schválena správní radou nová politika nezávislosti střediska;

6.  bere na vědomí, že řada činností uvedených v pracovním programu střediska na rok 2016 nebyla realizována kvůli chybějícím zdrojům;

7.  připomíná, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU(16) poskytuje rámec pro řešení, koordinaci a řízení závažných přeshraničních zdravotních hrozeb na základě spolupráce členských států, Světové zdravotnické organizace, střediska a dalších mezinárodních partnerů a vytváří systém včasného varování a reakce (EWRS); uznává, že klíčovými zdroji při řešení přeshraničních zdravotních hrozeb na úrovni Unie jsou odborníci střediska a systém EWRS, jejž středisko provozuje jménem Evropské komise; vítá další opatření, které středisko přijalo v roce 2016 za účelem realizace tohoto rozhodnutí;

8.  připomíná, že středisko má jakožto agentura Unie rozpočet vyjádřený v eurech; avšak vzhledem k tomu, že jeho sídlo se nachází mimo eurozónu (ve Švédsku), mnoho výdajů je uskutečňováno ve švédských korunách (SEK); středisko je také vystaveno kolísání směnných kurzů, neboť nejenže nemá bankovní účty ve švédských korunách, ale některé transakce navíc provádí i v jiných měnách;

9.  vítá skutečnost, že většina pracovních míst střediska (74,4 %) je spjata s operační činností;

10.  bere na vědomí akční plány vypracované střediskem za účelem zlepšení postupů zadávání veřejných zakázek a využívání grantů v návaznosti na audity útvarů interního auditu Evropské komise a Evropského účetního dvora („Účetní dvůr“);

11.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr oznámil, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2016, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

12.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí uděleno absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jiří Maštálka

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 92.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 92.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 92.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 92.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí