Διαδικασία : 2017/2160(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0085/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0085/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.37

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0142

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 730kWORD 71k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2160(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2160(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(4), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0085/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2160(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(9), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0085/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2160(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0085/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(11), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 58 247 650 EUR, ποσό που αποτελεί ελαφρά μείωση κατά 0,35 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 97,46 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2015

1.  αναγνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι, μετά τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διάφορες αδυναμίες που εντοπίστηκαν όσον αφορά τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Κέντρου, το Κέντρο έχει αλλάξει τη μορφή και τη διαδικασία επεξεργασίας της απόφασης χρηματοδότησης για τις συνάψεις συμβάσεων· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η προσωρινή διευθύντρια του Κέντρου διορίστηκε τον Μάιο του 2015 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου· τονίζει το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η εν λόγω τοποθέτηση υπερέβαινε κατά οκτώ μήνες το μέγιστο διάστημα του ενός έτους που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης· εκφράζει επιπλέον τη δυσαρέσκειά του διότι η ενέργεια αυτή είχε επίσης ως αποτέλεσμα 15 πρόσθετες προσωρινές τοποθετήσεις άλλων υπαλλήλων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Κέντρου, θεωρεί ότι ο διορισμός της διευθύντριας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004, δεδομένου ότι η αρχική διαδικασία πρόσληψης για τη θέση του διευθυντή δεν στέφθηκε με επιτυχία και, για λόγους που συνδέονται με την επιχειρησιακή συνέχεια, η προσωρινή τοποθέτηση παρατάθηκε πέραν του ορίου των 12 μηνών· τονίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης, κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου, το ενδιαφερόμενο μέλος του προσωπικού δέχθηκε να αποποιηθεί την οικονομική αποζημίωση που προβλέπεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για όσο διάστημα κατείχε προσωρινά θέση ανώτερου βαθμού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 98,02 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 3,97 % σε σύγκριση με το 2015· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 79,26 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 2,99 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

4.  υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της Ένωσης, το Κέντρο διαθέτει προϋπολογισμό σε ευρώ· ωστόσο, δεδομένου ότι έχει την έδρα του εκτός της ευρωζώνης (στη Σουηδία), πολλές από τις δαπάνες του πραγματοποιούνται σε σουηδικές κορώνες (SEK)· επιπλέον, το Κέντρο είναι εκτεθειμένο σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις, επειδή όχι μόνο έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε σουηδικές κορώνες αλλά και πραγματοποιεί ορισμένες συναλλαγές σε άλλα ξένα νομίσματα·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι ανειλημμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ανήλθαν στο 41 % (7 900 000 EUR)· αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος αφορούν κυρίως πολυετή έργα στους τομείς των επιστημονικών συμβουλών (2 400 000 EUR), της επιτήρησης (1 300 000 EUR), της κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1 400 000 EUR) και των ΤΠ στον τομέα της δημόσιας υγείας (2 100 000 EUR)· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του προτείνει να εξετάσει το Κέντρο το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτυπώνονται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις μεταξύ της υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων και των πληρωμών· σημειώνει ότι, ανάλογα με την απάντησή του Κέντρου, θα αναλύσει την κατάσταση σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο·

6.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος συχνά δικαιολογούνται εν μέρει ή πλήρως από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν απαραιτήτως ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι μεταφορές, σε πολλές περιπτώσεις, σχεδιάζονται εκ των προτέρων και ανακοινώνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική προσωπικού

7.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο διενήργησε συνεντεύξεις με σκοπό τον διορισμό του διευθυντή του Κέντρου για την περίοδο 2016 - 2021 και, μετά την αποτυχία εκλογής (κανένας υποψήφιος δεν έλαβε την πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων), εξέτασε την προκήρυξη της κενής θέσης και αποφάσισε να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του διευθυντή· σημειώνει ότι η πρώην ασκούσα χρέη διευθυντή εξελέγη νέα διευθύντρια στις 22 Μαρτίου 2017·

8.  αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου ότι ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απασχολείται βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σταθεροποιήθηκε στα 260 άτομα το 2016· σημειώνει ακόμη ότι στο τέλος του 2016 ο συνολικός αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων του Κέντρου ήταν 162 (από τις 186 εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης), ο συνολικός αριθμός των συμβασιούχων υπαλλήλων ήταν 95 και ο αριθμός των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων ήταν τρεις· λαμβάνει υπό σημείωση ότι το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού για τους έκτακτους υπαλλήλους και τους συμβασιούχους ήταν 7 % το 2016·

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι, όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 62 % και οι άνδρες το 38 % αυτών· σημειώνει, ακόμη, ότι η αναλογία των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο ήταν 60 % προς 40 %·

10.  σημειώνει ότι η πλειονότητα των θέσεων εργασίας του Κέντρου (74,4 %) έχουν σχέση με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που συνδέονται με το επιχειρησιακό έργο του Κέντρου, 17,5 % των θέσεων εργασίας εμπίπτουν στον τομέα «διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού», ενώ το 8,1 % των θέσεων εργασίας χαρακτηρίζονται ουδέτερες·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο αναδιοργάνωσε και ενοποίησε περαιτέρω τη σύναψη συμβάσεων, τα οικονομικά ζητήματα, τις αποστολές και τις συνεδριάσεις, και εισήγαγε σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης (με βάση την εφαρμογή e-PRIOR της Επιτροπής), πράγμα που αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Κέντρου·

12.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Κέντρου· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 810 EUR ανά υπάλληλο, περιλαμβανομένων των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοιχεί σε 1,5 ημέρα δραστηριοτήτων ευεξίας ανά υπάλληλο το 2016· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας είναι 1,10 ανά υπάλληλο, αριθμός εξαιρετικά χαμηλός·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο ενέκρινε εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· υποστηρίζει την επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώθηκε για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και προτείνει να διοργανώνονται τακτικά επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι δεν υπήρξαν έναντι του Κέντρου καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

15.  αντιλαμβάνεται από πληροφορίες του Κέντρου ότι, επειδή το Κέντρο εξαρτάται από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που διαμορφώνουν από κοινού την επιστημονική θέση του Κέντρου, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2016 μια πολιτική ανεξαρτησίας με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και τον εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι η εφαρμογή της πολιτικής αυτής εποπτεύεται από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης·

16.  σημειώνει ότι απαιτείται από όλους τους υπαλλήλους να υποβάλουν δήλωση συμφερόντων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους· σημειώνει ακόμη ότι απαιτείται από όλα τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν σε συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης να υπογράψουν δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων για τη συγκεκριμένη διαδικασία·

17.  σημειώνει ότι αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων συμφερόντων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των σφαλμάτων στα υποβαλλόμενα έγγραφα· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου ότι το σύστημα αυτό διευκολύνει την υλοποίηση της πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας και αυξάνει το ποσοστό συμμόρφωσης·

18.  παρατηρεί ότι, εκτός από την εσωτερική διαδικασία για τις συνεδριάσεις με τη φαρμακοβιομηχανία, καταρτίζεται μια εσωτερική διαδικασία για τη σύναψη μνημονίων συνεννόησης και συμφωνιών συνεργασίας με τρίτους· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί στην εν λόγω διαδικασία·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο ενέκρινε μια εσωτερική διαδικασία για την καταγγελία δυσλειτουργιών, που περιγράφει τους ρόλους των συντελεστών και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν·

Κύρια επιτεύγματα

20.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Κέντρο για το 2016, ήτοι:

–  δημοσίευσε μελέτη για την επιβάρυνση από νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΗΑΙ) στην Ευρώπη·

–  υποστήριξε την παγκόσμια αντίδραση στην επιδημία του ιού Ζίκα παρέχοντας τακτικές εκτιμήσεις κινδύνου και συνεργαζόμενο με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο συμβουλών προς τους ταξιδιώτες για τον ιό Ζίκα·

–  συμμετείχε στην πρώτη αποστολή του πρόσφατα ιδρυθέντος ευρωπαϊκού ιατρικού σώματος στην Αγκόλα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εκδήλωσης κίτρινου πυρετού για τους πολίτες της Ένωσης·

21.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, παραδείγματος χάριν για ζητήματα σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή και τα εμβόλια·

22.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης, το Κέντρο επανεξετάζει επί του παρόντος τους δείκτες του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του· σημειώνει επιπλέον ότι η νέα δέσμη δεικτών οριστικοποιήθηκε και επρόκειτο να υποβληθεί προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Κέντρο, οι αξιολογήσεις αποτελούν αποτελεσματικότερο εργαλείο από τους δείκτες για τη μέτρηση του αντικτύπου·

Εσωτερικοί έλεγχοι

23.  σημειώνει ότι, από το 2006, το Κέντρο διαθέτει πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS)· διαπιστώνει, από πληροφορίες του Κέντρου, ότι εφαρμόστηκαν όλα τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου·

24.  σημειώνει ότι το Κέντρο, σύμφωνα με στοιχεία που αυτό παρέσχε, έχει καθιερώσει διαδικασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η παράκαμψη των ελέγχων ή οι αποκλίσεις από τις καθιερωμένες διεργασίες και διαδικασίες τεκμηριώνονται σε αναφορές εξαίρεσης· επισημαίνει ότι το 2016 καταγράφηκαν 40 τέτοιες εξαιρέσεις, δηλαδή 12 περισσότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι αναπτύχθηκε σχέδιο δράσης με σκοπό τη μείωση του αριθμού τους·

25.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο διαθέτει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

26.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην έκθεση ελέγχου της του Οκτωβρίου 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής επεσήμανε ότι, μολονότι αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει το Κέντρο για την ενίσχυση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων, οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές αδυναμίες· σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της σύναψης συμβάσεων περιέχουν αδυναμίες και ότι οι δημόσιες συμβάσεις δεν καλύπτονται σε όλες τις περιπτώσεις από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ή από απόφαση χρηματοδότησης· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015, γίνεται αναφορά στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στις αδυναμίες που επισημαίνονται, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· παρατηρεί ότι το Κέντρο και η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου συμφώνησαν σε ένα σχέδιο λήψης διορθωτικών μέτρων·

27.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου διεξήγαγε λογιστικό έλεγχο της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων στο Κέντρο τον Μάιο του 2016· ανησυχεί, επιπλέον, για το γεγονός ότι η τελική έκθεση δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και ότι περιλάμβανε τρεις «πολύ σημαντικές» παρατηρήσεις και δύο «σημαντικές»· αναγνωρίζει ότι το Κέντρο εκπόνησε σχέδιο δράσης, το οποίο επρόκειτο να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2017· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης·

Λοιπά σχόλια

28.  σημειώνει ότι, την άνοιξη του 2016, το Κέντρο διαβίβασε νέα πρόταση σχετικά με σχέδιο για ακίνητο στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου και την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, και έλαβε ευνοϊκή γνώμη από αμφότερα τα θεσμικά όργανα· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στις 26 Ιουλίου 2016, το Κέντρο υπέγραψε νέα σύμβαση μίσθωσης, και ότι συνεπώς θα μετακομίσει σε νέες εγκαταστάσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018·

29.  σημειώνει ότι η αποστολή του Κέντρου είναι να εντοπίζει, να αξιολογεί και να κοινοποιεί τρέχουσες αλλά και αναδυόμενες απειλές κατά της υγείας του ανθρώπου από μολυσματικές νόσους· τονίζει ότι, το 2016, το Κέντρο απάντησε σε 41 επίσημες αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις οποίες 19 είχαν διαβιβαστεί από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι το Κέντρο δημοσίευσε συνολικά 158 εκθέσεις (σε σύγκριση με 170 το 2015), περιλαμβανομένων 38 αξιολογήσεων άμεσου κινδύνου για τη στήριξη των κρατών μελών και της Επιτροπής και 69 εκθέσεις επιτήρησης·

30.  επιδοκιμάζει τη στήριξη που πρόσφερε το Κέντρο κατά τη διάρκεια της αιφνίδιας επιδημίας του ιού Ζίκα αλλά διαπιστώνει εντούτοις ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από την αντίδραση σε αυτήν την επιδημία, όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του σχετικού εργαστηρίου της UNESCO(12), καθώς και τη στήριξη που προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της επιδημίας μεγάλης κλίμακας της σαλμονέλας που έπληξε πολλές χώρες· σημειώνει ότι το Κέντρο βελτίωσε το σύστημα επιτήρησης νόσων, ιδιαίτερα μέσω επέκτασης του επιγραμμικού Άτλαντα παρακολούθησης λοιμωδών νόσων, και προώθησε την πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με θέματα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, μέσω διαφόρων εργαλείων·

31.  συγχαίρει το Κέντρο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας 2016 με το οποίο τιμήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να παράσχει πλατφόρμα για την υποστήριξη εθνικών εκστρατειών για τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών, και αναγνωρίστηκε ως εξαιρετικό έργο για την προαγωγή της υγείας στην Ευρώπη·

32.  σημειώνει ότι ορισμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου για το 2016 δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας των περιορισμένων πόρων·

33.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)προσφέρει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση, τον συντονισμό και τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών υγειονομικών απειλών, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), το Κέντρο και άλλους διεθνείς εταίρους και θεσπίζει το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (ΣΕΣΑ)· αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες του Κέντρου και το ΣΕΣΑ, το οποίο το διαχειρίζεται το Κέντρο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελούν βασικούς πόρους για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας σε επίπεδο Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα περαιτέρω μέτρα που έλαβε το Κέντρο το 2016 για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης·

o

o o

34.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της ... 2018(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

25.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2160(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (το Κέντρο) για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 58 247 650 EUR, δηλαδή παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2015· σημειώνει ότι ποσοστό 97,4 % του προϋπολογισμού του Κέντρου προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

2.  σημειώνει ότι η αποστολή του Κέντρου είναι να εντοπίζει, να αξιολογεί και να κοινοποιεί τρέχουσες αλλά και αναδυόμενες απειλές κατά της υγείας του ανθρώπου από μολυσματικές νόσους· τονίζει ότι, το 2016, το Κέντρο απάντησε σε 41 επίσημες αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις οποίες 19 είχαν διαβιβαστεί από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι το Κέντρο δημοσίευσε συνολικά 158 εκθέσεις (170 το 2015), περιλαμβανομένων 38 αξιολογήσεων άμεσου κινδύνου για τη στήριξη των κρατών μελών και της Επιτροπής και 69 εκθέσεις επιτήρησης·

3.  επιδοκιμάζει τη στήριξη που πρόσφερε το Κέντρο κατά τη διάρκεια της αιφνίδιας επιδημίας του ιού Ζίκα αλλά διαπιστώνει εντούτοις ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από την απάντηση που δόθηκε σε αυτήν την επιδημία, όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του σχετικού εργαστηρίου της UNESCO(15), καθώς και τη στήριξη που προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της επιδημίας μεγάλης κλίμακας της σαλμονέλας που έπληξε πολλές χώρες· σημειώνει ότι το Κέντρο βελτίωσε το σύστημα επιτήρησης νόσων, ιδιαίτερα μέσω επέκτασης του επιγραμμικού Άτλαντα παρακολούθησης λοιμωδών νόσων, και προώθησε την πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με θέματα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, μέσω διαφόρων εργαλείων·

4.  συγχαίρει το Κέντρο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας 2016 με το οποίο τιμήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να παράσχει πλατφόρμα για την υποστήριξη εθνικών εκστρατειών για τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών, και αναγνωρίστηκε ως εξαιρετικό έργο για την προαγωγή της υγείας στην Ευρώπη·

5.  τονίζει ότι το 2016 η νέα πολιτική ανεξαρτησίας του Κέντρου οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο·

6.  σημειώνει ότι ορισμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου για το 2016 δεν τέθηκαν σε εφαρμογή εξαιτίας των περιορισμένων πόρων·

7.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) προσφέρει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση, τον συντονισμό και τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών υγειονομικών απειλών, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), το Κέντρο και άλλους διεθνείς εταίρους και θεσπίζει το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (ΣΕΣΑ)· αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες του Κέντρου και το ΣΕΣΑ, το οποίο το διαχειρίζεται το Κέντρο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελούν βασικούς πόρους για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας σε επίπεδο Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα περαιτέρω μέτρα που έλαβε το Κέντρο το 2016 για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης·

8.  υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της Ένωσης, το Κέντρο διαθέτει προϋπολογισμό σε ευρώ· ωστόσο, δεδομένου ότι έχει την έδρα του εκτός της ευρωζώνης (στη Σουηδία), πολλές από τις δαπάνες του πραγματοποιούνται σε σουηδικές κορώνες (SEK)· επιπλέον, το Κέντρο είναι εκτεθειμένο σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις, επειδή όχι μόνο έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε σουηδικές κορώνες αλλά και πραγματοποιεί ορισμένες συναλλαγές σε άλλα ξένα νομίσματα·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των θέσεων εργασίας του Κέντρου (74,4 %) συνδέονται με επιχειρησιακές δραστηριότητες·

10.  σημειώνει τα σχέδια δράσης που εκπόνησε το Κέντρο για να βελτιώσει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και τη χρήση επιχορηγήσεων, κατόπιν λογιστικών ελέγχων που διεξήγαγαν η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αντίστοιχα·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε ότι οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου πράξεις για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

12.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 92.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 92.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 92.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 92.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου