Menetlus : 2017/2160(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0085/2018

Esitatud tekstid :

A8-0085/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.37

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0142

RAPORT     
PDF 395kWORD 68k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2160(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(4), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0085/2018),

1.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)(9), eriti selle artiklit 23,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0085/2018),

1.  annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0085/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude aruande(11) kohaselt oli keskuse 2016. aasta lõplik eelarve 58 247 650 eurot, mis on 2015. aastaga võrreldes 0,35 % vähem; arvestades, et 97,46 % keskuse eelarvest tuleb liidu eelarvest;

C.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et keskus, olles saanud kontrollikojalt märkuseid mitme keskuse hankemenetluse läbipaistvust mõjutava puuduse kohta, on muutnud oma hangete rahastamisotsuste tegemise vormi ja käiku; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nimetatud menetluse rakendamisest aru;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

2.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt määrati keskuse ajutine direktor haldusnõukogu otsusega ametisse mais 2015; toonitab asjaolu, et 2016. aasta 31. detsembri seisuga oli ajutise direktori ametiaeg personalieeskirjades sätestatud maksimaalselt ühe aasta pikkuse aja ületanud kaheksa kuu võrra; avaldab lisaks kahetsust, et seetõttu on tulnud ka muude töötajatega sõlmida 15 täiendavat ajutist lepingut; märgib, et keskus on vastanud, et ta leiab määramise olevat kooskõlas nii personalieeskirjadega kui ka määrusega (EÜ) nr 851/2004, kuna direktori ametikoha täitmine esialgu ebaõnnestus ja tegevuse järjepidevuse huvides pikendati ajutise direktori ametiaega 12 kuust kauemaks; rõhutab, et selle pikenduse jooksul nõustus töötaja haldusnõukogu nõudel loobuma rahalisest hüvitisest, mis nähakse personalieeskirjadega ette kõrgema palgaastmega ametikohal ajutiselt töötamise eest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,02 %, mis oli 2015. aastaga võrreldes 3,97 % võrra kõrgem; võtab teadmiseks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 79,26 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 2,99 % kõrgem;

4.  tuletab meelde, et kuna keskus on liidu amet, on tema eelarve koostatud eurodes; kuna keskus asub aga väljaspool euroala (Rootsis), tekib suur osa selle kuludest Rootsi kroonides (SEK); märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid ka muudes välisvaluutades;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr III jaotises (tegevuskulud) kõrge nagu eelmistelgi aastatel, ehk 41 % (7 900 000 eurot); tunnistab, et ülekandmised on seotud põhiliselt mitmeaastaste projektidega teadusliku nõu (2 400 000 eurot), seire (1 300 000 eurot), rahvatervise koolituste (1 400 000 eurot) ja rahvatervise alase infotehnoloogia valdkonnas (2 100 000 eurot); märgib, et kontrollikoda soovitab oma aruandes, et keskus võiks kaaluda liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, et kajastada paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu ning vältimatuid viivitusi lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja maksete tegemise vahel; märgib, et keskus on vastanud, et ta analüüsib olukorda, suheldes sel teemal kontrollikojaga;

6.  juhib tähelepanu, et ülekandmised on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, kuna ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; võtab teadmiseks asjaolu, et ülekandmine on paljudel juhtudel ette planeeritud ja kontrollikojale on sellest teatatud;

Personalipoliitika

7.  märgib, et haldusnõukogu viis läbi intervjuud keskuse direktori ametissemääramiseks ajavahemikuks 2016–2021 ja pärast ebaõnnestunud hääletust (mitte ükski kandidaat ei saanud 2/3 häälteenamust), vaatas läbi vaba ametikoha teate ja otsustas direktori ametikoha uuesti avada; võtab teadmiseks, et endine direktori kohusetäitja valiti uueks direktoriks 22. märtsil 2017;

8.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et koosseisuliste töötajate koguarv oli 2016. aastal stabiilselt 260; märgib lisaks, et keskuse ajutiste töötajate koguarv oli 162 (liidu eelarve alusel lubatud 186 ametikohast), lepinguliste töötajate koguarv oli 95 ja riikide lähetatud ekspertide arv oli 2016. aasta lõpuks kolm; võtab teadmiseks, et ajutiste töötajate ja lepinguliste töötajate voolavuse määr oli 2016. aastal 7 %;

9.  märgib murelikult, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli kõigi täidetud ametikohtade sooline jaotus 62 % naisi ja 38 % mehi; märgib lisaks, et haldusnõukogus oli sooline jaotus vastavalt 60 % ja 40 %;

10.  märgib, et enamik keskuse töökohti (74,4 %) on seotud keskuse põhitegevuse elluviimisega, 17,5 % töökohtadest kuulub haldustoe ja koordineerimise alla, sellal kui 8,1 % töökohtadest on määratletud neutraalsena;

11.  märgib rahuloluga, et keskus korraldas ümber ja lõimis täiendavalt hankeid, rahastamist, missiooni ja koosolekuid ning võttis kasutusele e-halduse (põhineb komisjoni rakenduste paketil e-PRIOR), mis on olnud oluline samm keskuse tõhusamaks muutmisel;

12.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema keskuse personalipoliitika osa; märgib, et eelarvest heaolutegevustele kulutatud summa oli ligikaudu 810 eurot töötaja kohta, mis hõlmab ka arstliku läbivaatusega seotud tegevusi ning vastab 1,5 päevale heaolutegevusele töötaja kohta 2016. aastal; märgib, et keskmine haiguspuhkuse päevade arv on 1,10 päeva töötaja kohta, mida on äärmiselt vähe;

13.  väljendab heameelt asjaolu üle, et keskus võttis vastu inimväärikuse kaitse ning ahistamise ärahoidmise poliitika rakenduseeskirjad; toetab koolitusüritust, mille eesmärk on suurendada töötajate teadlikkust, ning teeb ettepaneku korraldada sellel teemal korrapäraselt koolitusi ja teabeüritusi;

14.  võtab rahuloluga teadmiseks, et keskusel ei olnud kaebusi, kohtuasju ega teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega 2016. aastal;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

15.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et kuna see tugineb paljudele sise- ja välisekspertidele, kes üheskoos kujundavad keskuse teadusliku positsiooni, koostas haldusnõukogu 2016. aasta juunis sõltumatuse poliitika, et tagada läbipaistvus ja tuvastada huvide konfliktid, ning kiitis selle heaks; märgib, et selle poliitika rakendamist kontrollib vastavuskontrolli spetsialist;

16.  võtab teadmiseks, et kõik töötajad peavad esitama enne tööleasumist huvide deklaratsiooni; märgib lisaks, et kõik konkreetses hankemenetluses osalevad töötajad peavad allkirjastama deklaratsiooni huvide konflikti puudumise kohta kõnealuse konkreetse menetluse puhul;

17.  märgib, et esitatud dokumentides sisalduvate vigade hulga minimeerimiseks kasutati huvide deklaratsioonide esitamiseks elektroonilist süsteemi; võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et süsteem hõlbustab sõltumatuse poliitika rakendamist ja suurendab nõuetele vastavuse määra;

18.  märgib, et lisaks farmaatsiatööstuse esindajatega toimuvate kohtumiste sisekorrale on väljatöötamisel ka kolmandate isikutega vastastikuse mõistmise memorandumite ja koostöölepingute sõlmimise sisekord; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile sellealastest edusammudest aru;

19.  väljendab heameelt asjaolu üle, et keskus võttis vastu asutusesisese rikkumistest teatamise korra, milles kirjeldatakse osalejate rolle ja järgitavaid protsesse;

Peamised saavutused

20.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille keskus oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt et keskus

–  avaldas uuringu tervishoiuteenustega seotud nakkuste kohta Euroopas;

–  toetas üleilmset reageerimist Zika viiruse puhangule, andes korrapäraselt riskihinnanguid ning tehes koostööd Maailma Terviseorganisatsiooni ja Ameerika Ühendriikide haiguste ennetamise ja tõrje keskustega Zika viirust puudutavate reisisoovituste alal;

–  osales hiljuti loodud Euroopa meditsiinikorpuse esimesel missioonil Angolasse, et hinnata, milline mõju on kollapalaviku puhangul liidu kodanikele;

21.  märgib rahuloluga, et keskus teeb koostööd Euroopa Toiduohutusametiga ja Euroopa Ravimiametiga näiteks antimikroobikumiresistentsuse ja vaktsiinidega seotud küsimustes;

22.  märgib, et järelmeetmete aruande kohaselt vaatab keskus praegu läbi oma ühtse programmdokumendi näitajaid; märgib lisaks, et uute näitajate pakett määrati kindlaks ja pidi kavakohaselt esitatama haldusnõukogule heakskiitmiseks 2017. aasta novembris; võtab teadmiseks, et keskuse sõnul on hindamised tõhusamad kui mõju mõõtmiseks kasutatavad näitajad;

Sisekontroll

23.  märgib, et alates 2006. aastast on keskusel olemas sisekontrollistandardid; võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et kõik tema sisekontrollistandardid on rakendatud;

24.  märgib keskuse esitatud andmete põhjal, et keskus on kehtestanud menetluse, millega tagatakse, et möödaminek kontrollidest või kõrvalekalded kehtestatud protsessidest ja menetlustest dokumenteeritakse aruannetes erandite kohta; märgib, et 2016. aastal registreeriti 40 sellist erandit, mis on 12 erandit rohkem võrreldes eelmise aastaga; märgib, et töötati välja tegevuskava nende arvu vähendamiseks;

25.  märgib rahuloluga, et keskus on võtnud vastu pettusevastase strateegia, mis on kooskõlas Euroopa Pettustevastase Ameti suunistega;

Siseaudit

26.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt rõhutas Euroopa Komisjoni siseauditi talitus 2016. aasta oktoobris avaldatud auditiaruandes, et kuigi ta tunnistab keskuse jätkuvaid pingutusi siseste hangete kontrolli parandamisel, on hankeprotsessis endiselt olulisi puudusi; märgib, et siseauditi talitus järeldas, et hangete kavandamine ja järelevalve on puudulik ning hanked ei ole alati seotud keskuse iga-aastase tööprogrammi või rahastamisotsusega; võtab teadmiseks, et viidatakse ka keskuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruannet käsitlevale kontrollikoja aruandele, milles toodi välja hankemenetluste läbipaistvust mõjutavad puudused; märgib, et keskus ja komisjoni siseauditi talitus koostasid parandusmeetmete võtmise kava;

27.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus teostas 2016. aasta mais keskuse hankemenetluse auditi; väljendab lisaks muret asjaolu üle, et lõplik aruanne avaldati 2016. aasta oktoobris ja see sisaldas kolme „väga olulist“ tähelepanekut ja kahte „olulist“ tähelepanekut; tunnistab, et keskus koostas tegevuskava, mis oli mõeldud rakendamiseks 2017. aasta vältel; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tegevuskava rakendamise tulemustest aru;

Muud kommentaarid

28.  märgib, et 2016. aasta kevadel edastas keskus parlamendile ja nõukogule uue kinnisvaraprojekti ettepaneku, mis esitati parlamendi eelarvekomisjonile ja nõukogu eelarvekomiteele ning sai mõlema institutsiooni pooldava arvamuse; võtab teadmiseks, et keskus kirjutas 26. juulil 2016 alla uuele rendilepingule ja kolib seega 2018. aasta esimesel poolel uutesse ruumidesse;

29.  märgib, et keskuse ülesanne on teha kindlaks, milliseid ohte nakkushaigused inimeste tervisele praegu tekitavad ja millised ohud võivad tekkida edaspidi, ning neid ohte hinnata ja neist teavitada; rõhutab, et 2016. aastal vastas keskus 41 ametlikule taotlusele, mille ta sai Euroopa Komisjonilt, kuid millest 19 olid esitanud Euroopa Parlamendi liikmed; märgib, et keskus avaldas kokku 158 aruannet (võrreldes 170 aruandega 2015. aastal), sh 38 kiire riskihindamise aruannet, mille eesmärk on liikmesriike ja komisjoni aidata, ja 69 seirearuannet;

30.  peab kiiduväärseks tuge, mida keskus andis, kui puhkes Zika viiruse levik, kuid märgib, et puhangule reageerimisest tuleb õppida, nagu on märgitud UNESCO seminari järeldustes(12), ning tunneb heameelt, et keskus andis tuge ka mitut riiki haaranud salmonellapuhangu korral; märgib, et keskus parandas oma haigusseire süsteemi, eelkõige sellega, et laiendas veebipõhist nakkushaiguste järelevalveatlast, ja tegi Euroopa rahvaterviseküsimuste kohta eri vahendite kaudu ajakohase teabe saamise lihtsamaks;

31.  soovib keskusele õnne selle puhul, et ta pälvis 2016. aastal Euroopa antibiootikumipäeva – millega toetatakse riigisiseseid antibiootikumide mõistliku kasutamise kampaaniaid – eest Euroopa tervishoiuauhinna ja seda peeti Euroopa tervishoiu edendamisel silmapaistvaks projektiks;

32.  märgib, et mitu tegevust, mis olid keskuse 2016. aasta töökavas kirjas, jäid ressursinappuse tõttu ellu viimata;

33.  tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1082/2013/EL(13) on raamistik, mille alusel tuleb koostöös liikmesriikide, Maailma Terviseorganisatsiooni, keskuse ja muude rahvusvaheliste partneritega võtta suurte piiriüleste terviseohtude korral vastumeetmeid ning neid koordineerida ja hallata ning millega luuakse varajase hoiatamise ja reageerimise süsteem; märgib, et peamiselt just tänu keskuse ekspertidele ning varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemile (mida keskus käitab Euroopa Komisjoni nimel) on võimalik piiriüleste terviseohtude korral tegutseda liidu tasandil; peab kiiduväärseks lisameetmeid, mida keskus 2016. aastal otsuse rakendamiseks võttis;

o

o o

34.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

25.1.2018

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2160(DEC))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) 2016. aasta lõplik eelarve oli 58 247 650 eurot, mis on enam-vähem sama mis 2015. aastal; märgib, et 97,4 % keskuse eelarve vahenditest saadakse liidu eelarvest;

2.  märgib, et keskuse ülesanne on teha kindlaks, milliseid ohte nakkushaigused inimeste tervisele praegu tekitavad ja millised ohud võivad tekkida edaspidi, ning neid ohte hinnata ja neist teavitada; rõhutab, et 2016. aastal vastas keskus 41 ametlikule taotlusele, mille ta sai Euroopa Komisjonilt, kuid millest 19 olid esitanud Euroopa Parlamendi liikmed; märgib, et keskus avaldas kokku 158 aruannet (2015. aastal 170 aruannet), sh 38 kiire riskihindamise aruannet, mille eesmärk on liikmesriike ja komisjoni aidata, ja 69 seirearuannet;

3.  peab kiiduväärseks tuge, mida keskus andis, kui puhkes Zika viiruse levik, kuid märgib, et puhangule reageerimisest tuleb õppida, nagu on märgitud UNESCO seminari järeldustes(15), ning tunneb heameelt, et keskus andis tuge ka mitut riiki haaranud salmonellapuhangu korral; märgib, et keskus parandas oma haigusseire süsteemi, eelkõige sellega, et laiendas veebipõhist nakkushaiguste järelevalveatlast, ja tegi Euroopa rahvaterviseküsimuste kohta eri vahendite kaudu ajakohase teabe saamise lihtsamaks;

4.  soovib keskusele õnne selle puhul, et ta pälvis 2016. aastal Euroopa antibiootikumipäeva – millega toetatakse riigisiseseid antibiootikumide mõistliku kasutamise kampaaniaid – eest Euroopa tervishoiuauhinna ja seda peeti Euroopa tervishoiu edendamisel silmapaistvaks projektiks;

5.  rõhutab, et 2016. aastal koostati keskuse uue sõltumatuspoliitika lõplik versioon ja haldusnõukogu kiitis selle samal aastal heaks;

6.  märgib, et mitu tegevust, mis olid keskuse 2016. aasta töökavas kirjas, jäid ressursinappuse tõttu ellu viimata;

7.  tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1082/2013/EL(16) on raamistik, mille alusel tuleb koostöös liikmesriikide, Maailma Terviseorganisatsiooni, keskuse ja muude rahvusvaheliste partneritega võtta suurte piiriüleste terviseohtude korral vastumeetmeid ning neid koordineerida ja hallata ning millega luuakse varajase hoiatamise ja reageerimise süsteem; märgib, et peamiselt just tänu keskuse ekspertidele ning varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemile (mida keskus käitab Euroopa Komisjoni nimel) on võimalik piiriüleste terviseohtude korral tegutseda liidu tasandil; peab kiiduväärseks lisameetmeid, mida keskus 2016. aastal otsuse rakendamiseks võttis;

8.  tuletab meelde, et kuna keskus on liidu amet, on tema eelarve koostatud eurodes; kuna keskus asub aga väljaspool euroala (Rootsis), tekib suur osa selle kuludest Rootsi kroonides (SEK); märgib, et keskust mõjutab peale selle vahetuskursi kõikumine, sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid ka muudes välisvaluutades;

9.  tunneb heameelt selle üle, et enamik keskuse töökohtadest (74,4 %) on seotud keskuse põhitegevusega;

10.  võtab teadmiseks tegevuskavad, millest ühe koostas keskus Euroopa Komisjoni siseauditi talituse auditi põhjal ja mille eesmärk on parandada haldusmenetlusi, ja teise Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) auditi põhjal, et parandada toetuste kasutamist;

11.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja sõnul olid keskuse 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

12.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2016. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jiří Maštálka

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 92.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 92.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 92.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 92.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 84, 17.3.2017, lk 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika