Procedura : 2017/2160(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0085/2018

Teksty złożone :

A8-0085/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.37

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0142

SPRAWOZDANIE     
PDF 724kWORD 67k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016

(2017/2160(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016

(2017/2160(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(4), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2018),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016

(2017/2160(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(9), w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016

(2017/2160(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 58 247 650 EUR, co stanowi niewielki spadek o 0,35 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że 97,46 % budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu („sprawozdanie Trybunału”) dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2015

1.  przyjmuje do wiadomości – po informacjach uzyskanych od Centrum – że w następstwie uwag Trybunału dotyczących różnych niedociągnięć stwierdzonych przez Trybunał w zakresie przejrzystości procedur przetargowych Centrum, zmieniło ono wykorzystywane przez siebie format i procedurę udzielania zamówień, tak aby stworzyć decyzję o finansowaniu zamówień; wzywa Centrum, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tej procedury;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

2.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału, w maju 2015 r. decyzją zarządu mianowano tymczasową dyrektor Centrum; podkreśla fakt, że w dniu 31 grudnia 2016 r. zajmowała ona to stanowisko o osiem miesięcy dłużej niż maksymalny okres przewidziany w regulaminie pracowniczym, wynoszący jeden rok; ubolewa też nad faktem, że doprowadziło to także do 15 innych przypadków tymczasowego obsadzenia stanowisk przez innych pracowników; zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Centrum uważa ono, iż mianowanie to zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem pracowniczym oraz rozporządzeniem (WE) nr 851/2004, ponieważ początkowa rekrutacja na stanowisko dyrektora nie została zakończona pomyślnie, zatem w celu zapewnienia ciągłości działania okres obowiązywania umowy dyrektor tymczasowej przedłużono poza maksymalny okres 12 miesięcy; podkreśla, że w czasie tego przedłużenia, na wniosek zarządu, dyrektor tymczasowa zaakceptowała rezygnację z otrzymywania rekompensaty finansowej przewidzianej w regulaminie pracowniczym w trakcie tymczasowego zajmowania stanowiska w wyższej grupie zaszeregowania;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,02 %, co oznacza wzrost o 3,97 % w porównaniu z rokiem 2015; przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 79,26 %, co oznacza wzrost o 2,99 % w porównaniu do poprzedniego roku;

4.  przypomina, że jako agencja Unii Centrum dysponuje budżetem denominowanym w euro; jednak ze względu na fakt, że jego siedziba znajduje się poza strefą euro (w Szwecji), znaczna część wydatków ponoszona jest w szwedzkich koronach (SEK); ponadto Centrum jest narażone na wahania kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada rachunki bankowe w szwedzkich koronach, ale również dokonuje niektórych transakcji w innych walutach obcych;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  odnotowuje, że według sprawozdania Trybunału, podobnie jak w ubiegłych latach, poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach tytułu III (wydatki operacyjne), wyniósł 41 % (7 900 000 EUR); przyjmuje do wiadomości, że przeniesienia są związane głównie z wieloletnimi projektami w obszarach doradztwa naukowego (2 400 000 EUR), nadzoru (1 300 000 EUR), szkolenia w zakresie zdrowia publicznego (1 400 000 EUR) i narzędzi informatycznych z zakresu zdrowia publicznego (2 100 000 EUR); odnotowuje, że w swoim sprawozdaniu Trybunał sugeruje, by Centrum rozważyło wprowadzenie zróżnicowanych środków budżetowych w celu lepszego odzwierciedlenia wieloletniego charakteru operacji i nieuniknionych opóźnień między podpisaniem umów, dostawami i płatnościami; zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Centrum przeanalizuje ono sytuację, we współpracy z Trybunałem;

6.  wskazuje, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu; przyjmuje do wiadomości fakt, że przeniesienia są w wielu przypadkach planowane z wyprzedzeniem i zgłaszane Trybunałowi;

Polityka kadrowa

7.  zauważa, że zarząd przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne w związku z mianowaniem dyrektora Centrum na okres 2016–2021 i po nieudanej procedurze głosowania (żaden z kandydatów nie otrzymał większości 2/3 głosów) dokonał przeglądu ogłoszenia o naborze i podjął decyzję o ponownym otwarciu naboru na stanowisko dyrektora; przyjmuje do wiadomości, że w dniu 22 marca 2017 r. na stanowisko nowego dyrektora wybrano byłą dyrektor p.o.;

8.  przyjmuje do wiadomości, na podstawie informacji uzyskanych od Centrum, że łączna liczba statutowych pracowników ustabilizowała się w roku 2016 na poziomie 260 pracowników; ponadto zauważa, że na koniec 2016 r. łączna liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych w Centrum wyniosła 162 (ze 186 stanowisk zatwierdzonych w budżecie Unii), łączna liczba pracowników kontraktowych wyniosła 95, a liczba oddelegowanych ekspertów krajowych wyniosła trzy osoby; przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik rotacji w przypadku pracowników tymczasowych i pracowników kontraktowych w 2015 r. wyniósł 7 %;

9.  z niepokojem zauważa, że w odniesieniu do sumy stanowisk obsadzonych w dniu 31 grudnia 2016 r. wskaźnik równowagi płci wynosił 62 % kobiet wobec 38 % mężczyzn; zauważa ponadto, że wskaźnik równowagi płci w zarządzie wynosi 60 % do 40 %;

10.  zauważa, że większość miejsc pracy w Centrum (74,4 %) jest związana z realizacją działań dotyczących działalności operacyjnej Centrum, 17,5 % miejsc pracy należy do „wsparcia administracyjnego i koordynacji”, podczas gdy 8,1 % miejsc pracy określa się jako neutralne;

11.  z zadowoleniem stwierdza, że Centrum zreorganizowało i jeszcze bardziej zintegrowało zamówienia, finanse, misje i spotkania oraz wprowadziło e-administrację (opartą na pakiecie aplikacyjnym Komisji e-PRIOR), co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności Centrum;

12.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Centrum; zauważa, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi około 810 EUR na pracownika, włącznie z profilaktycznymi badaniami medycznymi, co odpowiada 1,5 dnia działalności z zakresu dobrostanu na pracownika w 2016 r.; stwierdza, że średnia długość zwolnienia chorobowego na pracownika wynosi 1,10 dnia, co jest wyjątkowo niskim wynikiem;

13.  docenia fakt, że Centrum przyjęło przepisy wykonawcze dotyczące polityki ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; popiera szkolenia i sesje informacyjne organizowane w celu uświadomienia pracowników i sugeruje regularne organizowanie sesji szkoleniowych i informacyjnych dotyczących tych kwestii;

14.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Centrum nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto żadnych procesów ani nie zgłoszono żadnych przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

15.  uznaje, na podstawie informacji uzyskanych od Centrum, że ze względu na fakt, iż Centrum polega na wielu wewnętrznych i zewnętrznych ekspertach, którzy wspólnie kształtują pozycję naukową Centrum, w czerwcu 2016 r. zarząd sfinalizował i zatwierdził politykę niezależności, aby zapewnić przejrzystość i zidentyfikować konflikty interesów; zauważa, że wdrażanie tej polityki jest nadzorowane przez pracownika do spraw zgodności z prawem;

16.  przyjmuje do wiadomości, że od wszystkich pracowników wymaga się złożenia deklaracji o braku konfliktu interesów przed objęciem przez nich stanowiska; stwierdza ponadto, że wszyscy pracownicy biorący udział w konkretnym postępowaniu przetargowym muszą podpisać oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do tego konkretnego postępowania;

17.  zauważa, że w celu zminimalizowania ilości błędów w przedkładanych dokumentach wprowadzono elektroniczny system składania deklaracji o braku konfliktu interesów; stwierdza, na podstawie informacji uzyskanych od Centrum, że system ten ułatwia wdrażanie polityki niezależności oraz zwiększa stopień przestrzegania przepisów;

18.  zauważa, że oprócz wewnętrznej procedury dotyczącej spotkań z przemysłem farmaceutycznym, trwają prace nad wewnętrzną procedurą zawierania protokołów ustaleń i porozumień o współpracy ze stronami trzecimi; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej kwestii;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum przyjęło wewnętrzną procedurę dotyczącą informowania o nieprawidłowościach, opisującą role podmiotów i procedury, których należy przestrzegać;

Główne osiągnięcia

20.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Centrum w 2016 r., a mianowicie:

–  opublikowane przez nie badanie na temat obciążenia odnoszącego się do zakażeń związanych z opieką zdrowotną (zakażenia szpitalne) w Europie;

–  wsparcie przez Centrum globalnego reagowania na epidemię wirusa Zika poprzez udostępnianie regularnej oceny ryzyka oraz współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia i Ośrodkami Zapobiegania i Kontroli Chorób Stanów Zjednoczonych w zakresie porad dotyczących podróżowania w rejony zagrożone wirusem Zika;

–  uczestniczenie przez Centrum w pierwszej misji niedawno utworzonego Europejskiego Korpusu Medycznego w Angoli, w celu oceny konsekwencji wybuchu żółtej gorączki dla obywateli Unii;

21.  z satysfakcją zauważa, że Centrum współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Europejską Agencją Leków, na przykład w kwestiach związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i szczepionkami;

22.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem uzupełniającym Centrum dokonuje ono obecnie przeglądu wskaźników swojego jednolitego dokumentu programowego; zauważa ponadto, że nowy zestaw wskaźników został sfinalizowany i ma zostać przedstawiony zarządowi do zatwierdzenia w listopadzie 2017 r; zauważa, że zdaniem Centrum oceny są skuteczniejszym narzędziem pomiaru wpływu niż wskaźniki;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

23.  zauważa, że Centrum dysponuje standardami kontroli wewnętrznej od 2006 r.; stwierdza, w oparciu o informacje udzielone przez Centrum, że wszystkie jego standardy kontroli wewnętrznej zostały wdrożone;

24.  stwierdza, w oparciu o informacje udzielone przez Centrum, że posiada ono procedurę dbającą o to, by zlekceważenie kontroli lub odstępstwa od przyjętych procesów i procedur były dokumentowane w sprawozdaniach dotyczących wyjątków; zwraca uwagę, że w 2016 r. zarejestrowano 40 takich wyjątków, co stanowi wzrost o 12 wyjątków w porównaniu z poprzednim rokiem; stwierdza, że opracowano plan działania na rzecz zmniejszenia ich liczby;

25.  z zadowoleniem zauważa, że Centrum dysponuje strategią zwalczania nadużyć finansowych, sformułowaną w oparciu o wytyczne wydane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

Audyt wewnętrzny

26.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału w sprawozdaniu z kontroli z października 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji stwierdziła, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia przeprowadzanych przez Centrum nadal występują znaczne uchybienia, uznając równocześnie podejmowane przez Centrum starania zmierzające do wzmocnienia mechanizmów kontroli wewnętrznej dotyczących postępowań; zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, iż planowanie postępowań o udzielenie zamówienia i ich monitorowanie są niewystarczające, a postępowania nie zawsze są ujęte w rocznym programie prac lub decyzji o finansowaniu; przyjmuje do wiadomości, że w sprawozdaniu znalazło się także odniesienie do sprawozdania Trybunału dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2015 i ujętych w sprawozdaniu uchybień mających wpływ na przejrzystość postępowań o udzielenie zamówienia; zauważa, że Centrum i Służba Audytu Wewnętrznego uzgodniły plan dotyczący działań naprawczych;

27.  odnotowuje, że w maju 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła kontrolę procesu udzielania zamówień w Centrum; jest ponadto zaniepokojony faktem, że sprawozdanie końcowe zostało wydane w październiku 2016 r., oraz że zawierało ono trzy „bardzo istotne” uwagi i dwie „istotne” uwagi; przyjmuje do wiadomości, że Centrum przygotowało plan działań do realizacji w 2017 r.; apeluje do Centrum, by poinformowało organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego planu działania;

Inne uwagi

28.  zauważa, że wiosną 2016 r. Centrum przekazało Parlamentowi i Radzie wniosek dotyczący nowego projektu budowlanego, który został przedstawiony Komisji Budżetowej Parlamentu i Komisji Budżetowej Rady i co do którego obie instytucje wydały pozytywną opinię; odnotowuje, że 26 lipca 2016 r. Centrum podpisało nową umowę najmu i w związku z tym przeprowadzi się do nowej siedziby w pierwszej połowie 2018 roku;

29.  zauważa, że misją Centrum jest identyfikacja i ocena bieżących i pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, a także powiadamianie o nich; podkreśla, że w 2016 r. Centrum odpowiedziało na 41 formalnych wniosków otrzymanych od Komisji Europejskiej, z których 19 zostało przekazanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego; zauważa, że Centrum opublikowało w sumie 158 sprawozdań (w porównaniu do 170 w 2015 r.), w tym 38 oceny nagłego ryzyka w celu wsparcia państw członkowskich i Komisji, oraz 69 sprawozdań z nadzoru;

30.  wyraża zadowolenie ze wsparcia, jakiego Centrum udzieliło podczas nagłej epidemii wirusa Zika, zauważa jednak, że należy wyciągnąć wnioski z reakcji na tę epidemię, jak wspomniano w konkluzjach stosownych warsztatów UNESCO(12), a także ze wsparcia udzielonego podczas rozległej i obejmującej liczne kraje epidemii salmonelli; zauważa, że Centrum poprawiło swój system nadzoru nad chorobami, szczególnie poprzez rozszerzenie internetowego atlasu nadzoru nad chorobami zakaźnymi, i za pomocą różnych narzędzi promowało dostęp do aktualnych informacji na temat kwestii związanych z europejskim zdrowiem publicznym;

31.  gratuluje Centrum z okazji otrzymania Europejskiej Nagrody Zdrowia 2016 za Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest zapewnienie platformy wspierającej krajowe kampanie na rzecz rozważnego stosowania antybiotyków i który uznano za wybitny projekt w zakresie promowania zdrowia w Europie;

32.  zauważa, że szeregu działań ujętych w programie prac Centrum na 2016 r. nie zrealizowano ze względu na ograniczenia zasobów;

33.  przypomina, że decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE(13) określa ramy w zakresie reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, koordynowania ich i zarządzania nimi we współpracy z państwami członkowskimi, Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Centrum i innymi partnerami międzynarodowymi, a także ustanawia system wczesnego ostrzegania i reagowania; przyjmuje do wiadomości, że eksperci Centrum oraz system wczesnego ostrzegania i reagowania, którym Centrum zarządza w imieniu Komisji Europejskiej, stanowią główne zasoby na rzecz reagowania na szczeblu unijnym na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia; z zadowoleniem przyjmuje dalsze kroki podjęte przez Centrum w 2016 r. na rzecz wdrożenia tej decyzji;

o

o o

34.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.1.2018

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016

(2017/2160(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 58 247 650 EUR, co stanowi mniej więcej taki sam poziom jak w 2015 r.; zauważa, że 97,4 % budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

2.  zauważa, że misją Centrum jest identyfikacja i ocena bieżących i pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, a także powiadamianie o nich; podkreśla, że w 2016 r. Centrum odpowiedziało na 41 formalnych wniosków otrzymanych od Komisji Europejskiej, z których 19 zostało przekazanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego; zauważa, że Centrum opublikowało w sumie 158 sprawozdań (170 w 2015 r.), w tym 38 oceny nagłego ryzyka w celu wsparcia państw członkowskich i Komisji, oraz 69 sprawozdań z nadzoru;

3.  wyraża zadowolenie ze wsparcia udzielonego przez Centrum podczas nagłej epidemii wirusa Zika, zauważając jednak, że należy wyciągnąć wnioski z reakcji na tę epidemię, jak wspomniano w konkluzjach stosownych warsztatów UNESCO(15), a także ze wsparcia udzielonego podczas rozległej i obejmującej liczne kraje epidemii salmonelli; zauważa, że Centrum poprawiło swój system nadzoru nad chorobami, szczególnie poprzez rozszerzenie internetowego atlasu nadzoru nad chorobami zakaźnymi, i za pomocą różnych narzędzi promowało dostęp do aktualnych informacji na temat kwestii związanych z europejskim zdrowiem publicznym;

4.  gratuluje Centrum z okazji otrzymania Europejskiej Nagrody Zdrowia 2016 za Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest zapewnienie platformy wspierającej krajowe kampanie na rzecz rozważnego stosowania antybiotyków i który uznano za wybitny projekt w zakresie promowania zdrowia w Europie;

5.  podkreśla, że w 2016 r. nowa polityka niezależności Centrum została sfinalizowana i zatwierdzona przez zarząd;

6.  zauważa, że szeregu działań ujętych w programie prac Centrum na 2016 r. nie zrealizowano ze względu na ograniczenia zasobów;

7.  przypomina, że decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE(16)określa ramy w zakresie reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, koordynowania ich i zarządzania nimi we współpracy z państwami członkowskimi, Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Centrum i innymi partnerami międzynarodowymi, a także ustanawia system wczesnego ostrzegania i reagowania; przyjmuje do wiadomości, że eksperci Centrum oraz system wczesnego ostrzegania i reagowania, którym Centrum zarządza w imieniu Komisji Europejskiej, stanowią główne zasoby na rzecz reagowania na szczeblu unijnym na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia; z zadowoleniem przyjmuje dalsze kroki podjęte przez Centrum w 2016 r. na rzecz wdrożenia tej decyzji;

8.  przypomina, że jako agencja Unii Centrum dysponuje budżetem denominowanym w euro; jednak ze względu na fakt, że jego siedziba znajduje się poza strefą euro (w Szwecji), znaczna część wydatków ponoszona jest w szwedzkich koronach (SEK); ponadto Centrum narażone jest na wahania kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada rachunki bankowe w szwedzkich koronach, ale również dokonuje niektórych transakcji w innych walutach obcych;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość (74,4 %) miejsc pracy w Centrum związana jest z działalnością operacyjną;

10.  przyjmuje do wiadomości plany działań opracowane przez Centrum w celu usprawnienia procedur udzielania zamówień i wykorzystania dotacji, w następstwie kontroli przeprowadzonych odpowiednio przez Służby Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej i Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”);

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał stwierdził, iż transakcje leżące u podstaw rocznych sprawozdań finansowych Centrum za rok budżetowy 2016 są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

12.  na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2016.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

24.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jiří Maštálka

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 92.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 92.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 92.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 92.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

(14)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności