Procedură : 2017/2160(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0085/2018

Texte depuse :

A8-0085/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.37

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0142

RAPORT     
PDF 647kWORD 70k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2160(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2160(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(4), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0085/2018),

1.  acordă directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2160(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor(9), în special articolul 23,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0085/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2160(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0085/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor („Centrul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 58 247 650 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,35 % comparativ cu 2015; întrucât 97,46 % din bugetul Centrului provine de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2015

1.  ia act, pe baza informațiilor prezentate de Centru, că, în urma observațiilor Curții privind diversele deficiențe constatate în ceea ce privește transparența procedurilor de achiziții ale Centrului, acesta a modificat formatul și procesul de elaborare a deciziei de finanțare privind procedurile sale de achiziții; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestei proceduri;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

2.  constată că, potrivit raportului Curții, în mai 2015, Consiliul de administrație a adoptat o decizie de numire a directorului interimar al Centrului; subliniază faptul că, potrivit situației de la 31 decembrie 2016, durata de ocupare a acestui post depășea cu opt luni perioada maximă de un an prevăzută de Statutul funcționarilor; regretă, de asemenea, că această situație a condus la completarea, cu titlu interimar, a 15 posturi suplimentare, legate de alți membri ai personalului; constată că, potrivit răspunsului său, Centrul consideră că numirea a fost efectuată în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Regulamentul (CE) nr. 851/2004, deoarece procedura inițială de completare a postului de director nu s-a soldat cu succes, iar pentru asigurarea continuității activității interimatul a fost prelungit peste limita de 12 luni; subliniază că, pe perioada acestei prelungiri, la solicitarea Consiliului de administrație, membrul personalului în cauză a acceptat să renunțe la compensația financiară prevăzută în Statutul funcționarilor pe durata ocupării temporare a unui post cu un grad superior;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,02 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,97 % față de 2015; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 79,26 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 2,99 % față de exercițiul precedent;

4.  reamintește că, în calitate de agenție a Uniunii, Centrul are un buget exprimat în euro; cu toate acestea, având în vedere că sediul său se află în afara zonei euro (în Suedia), o proporție importantă a cheltuielilor sale sunt suportate în coroane suedeze (SEK); de asemenea, Centrul este expus fluctuațiilor cursului de schimb, nu doar având conturile bancare în coroană suedeză, ci și desfășurându-și anumite tranzacții în alte valute;

Credite de angajament și reportări

5.  constată din raportul Curții că, la fel ca în exercițiile precedente, nivelul creditelor angajate reportate pentru titlul III (cheltuieli operaționale) a fost de 41 % (7 900 000 EUR); ia act de faptul că aceste reportări privesc în principal proiecte multianuale în domeniile consilierii științifice (2 400 000 EUR), supravegherii (1 300 000 EUR), formării în materie de sănătate publică (1 400 000 EUR) și informaticii pentru sectorul sănătății publice (2 100 000 EUR); observă că, în raportul său, Curtea îi recomandă Centrului să aibă în vedere introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor și întârzierile inevitabile care survin între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților; ia act de faptul că, potrivit răspunsului Centrului, acesta va analiza situația în consultare cu Curtea;

6.  observă că, adesea, reportările pot să fie justificate parțial sau în totalitate de caracterul multianual al programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității; constată că aceste reportări sunt de multe ori planificate în prealabil și comunicate Curții de Conturi;

Politica de personal

7.  ia act de faptul că Consiliul de administrație a realizat interviuri pentru numirea directorului Centrului pentru perioada 2016-2021, însă după eșecul procedurii de vot (niciunul dintre candidați nu a întrunit o majoritate de 2/3 din voturi), Consiliul de administrație a revizuit anunțul de post vacant și a decis să inițieze o altă procedură de completare a postului de director; ia act de faptul că fostul director interimar a fost selectat pentru funcția de director la 22 martie 2017;

8.  observă, pe baza informațiilor prezentate de Centru, că, în 2016, numărul total al angajaților statutari s-a stabilizat la 260 de angajați; constată, în plus, că, la finele lui 2016, numărul total al agenților temporari angajați în cadrul Centrului era de 162 (din 186 de posturi autorizate de bugetul Uniunii), numărul total al agenților contractuali era de 95 și numărul experților naționali detașați era de trei experți; ia act de faptul că în 2016 rata de rotație a agenților temporari și a agenților contractuali a fost de 7 %;

9.  ia act cu preocupare de faptul că, raportat la numărul total de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, raportul dintre genuri era de 62 % femei și 38 % bărbați; constată, în plus, că, raportat la componența Consiliului de administrație, raportul dintre genuri este de 60 % / 40 %;

10.  constată că cea mai mare parte a posturilor din cadrul Centrului (74,4 %) țin de desfășurarea de activități legate de sarcinile operaționale ale Centrului, 17,5 % dintre posturi se încadrează în categoria „sprijin și coordonare administrativă”, iar 8,1 % dintre posturi sunt definite ca neutre;

11.  ia act cu satisfacție de faptul că Centrul a reorganizat și a integrat mai puternic aspectele privind achizițiile, finanțele, misiunile și reuniunile și a introdus administrația electronică (pe baza softului e-PRIOR al Comisiei), ceea ce reprezintă un progres considerabil pe calea eficientizării Centrului;

12.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să facă parte din politica de personal a Centrului; remarcă faptul că bugetul cheltuit pentru activități de bunăstare la locul de muncă se ridică la aproximativ 810 EUR per membru al personalului, sumă ce include activitățile legate de controlul medical, ceea ce reprezintă 1,5 zile de activități de asigurare a bunăstării per persoană în 2016; constată că numărul mediu de zile de concediu medical per membru al personalului este de 1,10 zile, ceea ce este un nivel extrem de scăzut;

13.  apreciază faptul că Centrul a adoptat norme de punere în aplicare privind politica de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii; sprijină formările organizate pentru a sensibiliza personalul în acest sens și sugerează organizarea periodică de sesiuni de formare și de informare pe această temă;

14.  constată cu satisfacție că Centrul nu a primit nicio plângere, nu a fost chemat în judecată și nu i s-au adus la cunoștință cazuri consemnate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

15.  ia act, pe baza informațiilor prezentate de Centru, că, întrucât acesta se bazează pe numeroși experți interni și externi care formulează împreună poziția științifică a Centrului, în iunie 2016 a fost finalizată și aprobată de către Consiliul de administrație o politică privind independența, care este menită să asigure transparența și să identifice conflictele de interese; constată că punerea în practică a acestei politici este supravegheată de un responsabil cu asigurarea conformității;

16.  ia act de faptul că toți membrii personalului au obligația să depună o declarație de interese înainte de intrarea în funcție; constată, de asemenea, că toți membrii personalului care sunt implicați în desfășurarea unei proceduri de achiziții publice au obligația de a semna o declarație privind absența conflictelor de interese în legătură cu procedura în cauză;

17.  constată că a fost instituit un sistem electronic pentru depunerea declarațiilor de interese, pentru a se reduce la minimum erorile din documentele prezentate; constată, pe baza informațiilor prezentate de Centru, că acest sistem facilitează punerea în aplicare a politicii privind independența și sporește rata de conformitate;

18.  constată că, pe lângă procedura internă privind reuniunile cu industria farmaceutică, se află în curs de elaborare o procedură internă privind încheierea memorandumurilor de înțelegere și a acordurilor de colaborare cu părți terțe; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

19.  salută faptul că Centrul a adoptat o procedură internă privind denunțarea neregulilor, în care sunt descrise rolurile actorilor implicați și procedurile de urmat;

Principalele realizări

20.  salută principalele trei realizări identificate de Centru în 2016, și anume:

–  a publicat un studiu privind impactul infecțiilor nosocomiale (HAI) în Europa;

–  a sprijinit răspunsul mondial la epidemia provocată de virusul Zika, asigurând evaluări periodice ale riscurilor și colaborând cu Organizația Mondială a Sănătății și cu centrele pentru prevenirea și controlul bolilor din SUA în ceea ce privește recomandările de călătorie în contextul epidemiei Zika;

–  a participat la prima misiune în Angola a Corpului medical european, recent înființat, pentru a evalua implicațiile epidemiei de febră galbenă pentru cetățenii Uniunii;

21.  constată cu satisfacție că Centrul cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și cu Agenția Europeană pentru Medicamente, de exemplu pe probleme legate de rezistența la antimicrobiene și vaccinuri;

22.  observă că, potrivit raportului de monitorizare, Centrul se află în proces de revizuire a indicatorilor din documentul său unic de programare; observă, de asemenea, că noua serie de indicatori au fost finalizați și urmau să fie prezentați spre aprobare Consiliului de administrație în noiembrie 2017; ia act de faptul că, potrivit Centrului, evaluările reprezintă un instrument mai eficace decât indicatorii pentru măsurarea impactului;

Controalele interne

23.  observă că Centrul dispune de standarde de control intern (SCI) din 2006; ia act, pe baza informațiilor prezentate de Centru, de faptul că toate SCI au fost puse în practică;

24.  constată că, potrivit Centrului, acesta a instituit o procedură prin care să asigure faptul că toate situațiile în care nu se aplică controalele obișnuite sau în care apar devieri de la procesele sau procedurile consacrate sunt documentate în cadrul unor rapoarte privind excepțiile; constată că în 2016 au fost înregistrate 40 de astfel de excepții, ceea ce reprezintă cu 12 cazuri mai mult decât în exercițiul precedent; ia act de faptul că a fost elaborat un plan de acțiune pentru reducerea numărului de excepții;

25.  constată cu satisfacție că Centrul a introdus o strategie pentru combaterea fraudelor, elaborată pe baza orientărilor emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă;

Auditul intern

26.  constată că, potrivit raportului Curții, în raportul său de audit din octombrie 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a subliniat faptul că, deși trebuie recunoscute eforturile depuse în permanență de Centru pentru a-și consolida controalele interne în materie de achiziții, există în continuare deficiențe semnificative care afectează procesul de achiziții; constată că IAS a concluzionat că planificarea și monitorizarea achizițiilor prezintă deficiențe și că achizițiile nu sunt întotdeauna prevăzute în programul anual de activitate sau într-o decizie de finanțare; ia act de faptul că, de asemenea, se menționează în raportul Curții privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2015 și deficiențele care afectează transparența procedurilor de achiziții semnalate în acest raport; observă că Centrul și IAS au convenit asupra unui plan de măsuri corective;

27.  ia act de faptul că, în mai 2016, IAS a efectuat un audit al procesului de achiziții al Centrului; este, de asemenea, preocupat de faptul că raportul final a fost transmis în octombrie 2016 și că acesta includea trei observații „foarte importante” și două observații „importante”; ia act de faptul că Centrul a elaborat un plan de acțiune care urma să fie pus în aplicare pe parcursul exercițiului 2017; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui plan de acțiune;

Alte observații

28.  observă că, în primăvara lui 2016, Centrul a transmis Parlamentului și Consiliului o nouă propunere de proiect imobiliar, care a fost prezentată Comisiei pentru bugete din cadrul Parlamentului European și Comitetului bugetar din cadrul Consiliului și a primit un aviz favorabil din partea ambelor instituții; ia act de faptul că, la 26 iulie 2016, Centrul a semnat un acord de chirie nou și, prin urmare, se va muta într-un alt sediu în prima jumătate a lui 2018;

29.  ia act de faptul că Centrul are misiunea de a identifica, evalua și comunica amenințările actuale și emergente la adresa sănătății umane reprezentate de bolile infecțioase; subliniază că, în 2016, Centrul a răspuns la 41 de solicitări oficiale primite de la Comisia Europeană, dintre care 19 au fost transmise de către deputații în Parlamentul European; ia act de faptul că Centrul a publicat un număr total de 158 de rapoarte (față de 170 în 2015), inclusiv 38 de evaluări rapide ale riscurilor pentru a sprijini statele membre și Comisia și 69 de rapoarte de supraveghere;

30.  felicită Centrul pentru sprijinul acordat în urma declanșării bruște a epidemiei provocate de virusul Zika, deși observă că trebuie extrase învățăminte din reacția la epidemia respectivă, potrivit concluziilor unui atelier al UNESCO pe această temă(12), precum și pentru sprijinul acordat în timpul epidemiei de salmonella, care a cuprins mai multe țări; ia act de faptul că Centrul și-a îmbunătățit sistemul de supraveghere a bolilor, în special prin extinderea Atlasului online de supraveghere a bolilor infecțioase, și a promovat accesul la informații actualizate privind problemele de sănătate publică din Europa, prin diferite instrumente;

31.  felicită Centrul cu ocazia câștigării Premiului european în domeniul sănătății, ediția 2016, decernat pentru Ziua europeană de sensibilizare cu privire la antibiotice pe care a organizat-o cu scopul de a asigura o platformă pentru susținerea campaniilor naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor și care a fost recunoscută ca un proiect extraordinar de promovare a sănătății în Europa;

32.  constată că o serie de activități incluse în programul de lucru al Centrului pentru 2016 nu au fost realizate din cauza constrângerilor bugetare;

33.  reamintește că Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului(13) prevede cadrul necesar pentru abordarea, coordonarea și gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în cooperare cu statele membre, cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Centrul și cu alți parteneri internaționali, și înființează sistemul de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR); atestă faptul că experții Centrului și SAPR, pe care Centrul îl gestionează în numele Comisiei Europene, reprezintă resurse de importanță determinantă pentru reacția la amenințările de sănătate transfrontaliere la nivelul Uniunii; salută măsurile suplimentare adoptate de Centru în 2016 pentru punerea în aplicare a respectivei decizii;

o

o  o

34.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

25.1.2018

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2160(DEC))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că bugetul final al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 58 247 650 EUR, rămânând aproximativ la același nivel ca în 2015; constată că 97,4 % din bugetul Centrului provine de la bugetul Uniunii;

2.  ia act de faptul că Centrul are misiunea de a identifica, evalua și comunica amenințările actuale și emergente la adresa sănătății umane reprezentate de bolile infecțioase; subliniază că în 2016 Centrul a răspuns la 41 de solicitări oficiale primite de la Comisia Europeană, dintre care 19 au fost transmise de către deputații în Parlamentul European; ia act de faptul că Centrul a publicat un număr total de 158 de rapoarte (față de 170 în 2015), inclusiv 38 de evaluări rapide ale riscurilor pentru a sprijini statele membre și Comisia și 69 de rapoarte de supraveghere;

3.  felicită Centrul pentru sprijinul acordat în urma declanșării bruște a epidemiei provocate de virusul Zika, deși observă că trebuie extrase învățăminte din reacția la epidemia respectivă, potrivit concluziilor unui atelier al UNESCO pe această temă(15), precum și pentru sprijinul acordat în timpul epidemiei de salmonella, care a cuprins mai multe țări; ia act de faptul că Centrul și-a îmbunătățit sistemul de supraveghere a bolilor, în special prin extinderea Atlasului online de supraveghere a bolilor infecțioase, și a promovat accesul la informații actualizate privind problemele de sănătate publică din Europa, prin diferite instrumente;

4.  felicită Centrul cu ocazia câștigării Premiului european în domeniul sănătății, ediția 2016, decernat Centrului pentru Ziua europeană de sensibilizare cu privire la antibiotice pe care a organizat-o cu scopul de a asigura o platformă pentru susținerea campaniilor naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor și care a fost recunoscută ca un proiect extraordinar de promovare a sănătății în Europa;

5.  subliniază că, în 2016, a fost finalizată și aprobată de Consiliul de administrație noua politică a Centrului în materie de independență;

6.  constată că o serie de activități incluse în programul de lucru al Centrului pentru 2016 nu au fost realizate din cauza constrângerilor bugetare;

7.  reamintește că Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului(16) prevede cadrul necesar pentru abordarea, coordonarea și gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în cooperare cu statele membre, cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Centrul și cu alți parteneri internaționali, și înființează sistemul de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR); atestă faptul că experții Centrului și SAPR, pe care Centrul îl gestionează în numele Comisiei Europene, reprezintă resurse de importanță determinantă pentru reacția la amenințările de sănătate transfrontaliere la nivelul Uniunii; salută măsurile suplimentare adoptate de Centru în 2016 pentru punerea în aplicare a respectivei decizii;

8.  reamintește că, în calitate de agenție a Uniunii, Centrul are un buget exprimat în euro; cu toate acestea, având în vedere că sediul său se află în afara zonei euro (în Suedia), o proporție importantă a cheltuielilor sale sunt suportate în coroane suedeze (SEK); de asemenea, Centrul este expus fluctuațiilor cursului de schimb, deoarece, pe lângă faptul că are conturile bancare în coroane suedeze, își desfășoară anumite tranzacții și în alte valute;

9.  salută faptul că majoritatea locurilor de muncă din cadrul Centrului (74,4 %) sunt legate de activitatea operațională;

10.  ia act de planurile de acțiune pentru a îmbunătăți procedurile de achiziții și utilizarea granturilor elaborate de Centru în urma auditurilor efectuate de Serviciul de audit intern al Comisiei Europene și, respectiv, de Curtea de Conturi Europeană („Curtea”);

11.  salută constatarea Curții de Conturi conform căreia tranzacțiile subiacente conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2016 au fost legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative;

12.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să i se acorde directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2016.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jiří Maštálka

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 92.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 92.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 92.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 92.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 84, 17.3.2017, p. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(14)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate