Postup : 2017/2160(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0085/2018

Predkladané texty :

A8-0085/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.37

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0142

SPRÁVA     
PDF 601kWORD 69k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(9), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2016 sumu 58 247 650 EUR, čo predstavuje mierne zníženie o 0,35 % v porovnaní s rokom 2015; keďže 97,46 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  na základe informácií centra berie na vedomie, že v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov o rôznych nedostatkoch, pokiaľ ide o transparentnosť postupov centra v oblasti verejného obstarávania, zmenilo centrum formát a postup, ktorý používa na prijímanie rozhodnutia o financovaní týkajúcom sa obstarávania; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o vykonávaní tohto postupu;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov bol v máji 2015 vymenovaný dočasný riaditeľ centra na základe rozhodnutia správnej rady; zdôrazňuje skutočnosť, že od 31. decembra 2016 dĺžka obsadenia tohto miesta presiahla maximálne obdobie jedného roka stanovené v služobnom poriadku o osem mesiacov; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že to viedlo aj k 15 dodatočným dočasným obsadeniam miest ostatných zamestnancov; konštatuje, že centrum sa podľa svojej odpovede domnieva, že vymenovanie sa uskutočnilo v súlade so služobným poriadkom, ako aj s nariadením (ES) č. 851/2004, pretože pôvodné obsadenie miesta riaditeľa nebolo úspešné a z dôvodu prevádzkovej kontinuity bolo predĺžené dočasné obsadenie miesta nad rámec limitu 12 mesiacov; zdôrazňuje, že počas tohto predĺženia príslušný zamestnanec na žiadosť správnej rady súhlasil , že sa vzdá finančnej kompenzácie uvedenej v služobnom poriadku, pokiaľ dočasne zastáva pracovné miesto vo vyššej platovej triede;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 dosiahla miera plnenia rozpočtu 98,02 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 3,97 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 79,26 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 2,99 %;

4.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže je však jeho sídlo mimo eurozóny (vo Švédsku), mnohé z jeho výdavkov sa realizujú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho je centrum vystavené fluktuáciám výmenného kurzu, keďže má nielen bankové účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie vykonáva aj v iných zahraničných menách;

Záväzky a prenosy

5.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov bola miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) tak ako v predchádzajúcich rokoch 41 % (7 900 000 EUR); uznáva, že prenosy súviseli hlavne s viacročnými projektmi v oblastiach vedeckého poradenstva (2 400 000 EUR), dozoru (1 300 000 EUR), školenia v oblasti verejného zdravia (1 400 000 EUR) a informačných systémov v oblasti verejného zdravia (2 100 000 EUR); berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe odporúča, aby centrum zvážilo zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a neodvrátiteľné zdržania v období medzi podpisom zmlúv, dodávkami a platbami; konštatuje, že podľa odpovede bude centrum analyzovať situáciu v spolupráci s Dvorom audítorov;

6.  upozorňuje na to, že prenosy možno často čiastočne alebo úplne odôvodniť viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; berie na vedomie skutočnosť, že prenosy sú v mnohých prípadoch plánované vopred a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

7.  konštatuje, že správna rada vykonala pohovory s cieľom vymenovať riaditeľa centra na obdobie 2016 – 2021 a po neúspešnom hlasovaní (žiadny z kandidátov nezískal 2/3 väčšinu hlasov) revidovala oznámenie o voľnom pracovnom mieste a rozhodla o opätovnom zverejnení výzvy na obsadenie miesta riaditeľa; berie na vedomie, že bývalý výkonný riaditeľ bol zvolený za nového riaditeľa 22. marca 2017;

8.  berie na vedomie skutočnosť, že celkový počet zamestnancov centra podliehajúcich služobnému poriadku sa v roku 2016 ustálil na počte 260; ďalej konštatuje, že ku koncu roka 2016 bol celkový počet dočasných zamestnancov pracujúcich v centre 162 (zo 186 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), celkový počet zmluvných zamestnancov bol 95 a počet vyslaných národných expertov bol 3; berie na vedomie, že miera fluktuácie dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov v roku 2016 dosiahla 7 %;

9.  poznamenáva, že pokiaľ ide o celkový počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016, je pomer rodovej vyváženosti 62 % žien k 38 % mužov; ďalej konštatuje, že pomer rodovej vyváženosti v správnej rade je 60 % k 40 %;

10.  poznamenáva, že väčšina pracovných miest centra (74,4 %) súvisí s vykonávaním činností súvisiacich s jeho operačnou prácou, 17,5 % pracovných miest patrí k „administratívnej podpore a koordinácii“, zatiaľ čo 8,1 % pracovných miest je vymedzených ako neutrálne;

11.  s uspokojením konštatuje, že centrum reorganizovalo a ďalej začlenilo obstarávanie, financie, služobné cesty a schôdze, a zaviedlo e-administratívu (na základe aplikácie Komisie e-PRIOR), čo bolo významným krokom k efektívnejšiemu fungovaniu centra;

12.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky centra; poznamenáva, že rozpočtové prostriedky vynaložené na činnosti zamerané na pohodu na pracovisku vrátane lekárskych vyšetrení predstavujú približne 810 EUR na zamestnanca, čo zodpovedá 1,5 dňa činností zameraných na pohodu zamestnancov v roku 2016; poznamenáva, že priemerný počet dní práceneschopnosti na zamestnanca je 1,10 dňa, čo je mimoriadne nízky počet;

13.  oceňuje skutočnosť, že centrum prijalo vykonávacie predpisy v oblasti politiky ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti obťažovaniu; podporuje organizovanie školení cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a odporúča pravidelné organizovanie školení a informačných stretnutí v tejto oblasti;

14.  s uspokojením berie na vedomie, že centrum v roku 2016 nezaznamenalo žiadne sťažnosti, žaloby ani prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

15.  na základe informácií centra berie na vedomie, že vzhľadom na to, že centrum závisí od mnohých interných a externých expertov, ktorí spolu formujú jeho vedecké stanovisko, správna rada v júni 2016 dokončila a schválila politiku nezávislosti s cieľom zabezpečiť transparentnosť a identifikovať konflikty záujmov; poznamenáva, že nad vykonávaním tejto politiky dohliada pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi;

16.  berie na vedomie, že od všetkých zamestnancov sa vyžaduje, aby predložili vyhlásenie o záujmoch predtým, než nastúpia do zamestnania; okrem toho konštatuje, že všetci zamestnanci zapojení do určitého postupu verejného obstarávania musia podpísať vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov;

17.  konštatuje, že elektronický systém na podávanie vyhlásení o záujmoch bol zavedený s cieľom minimalizovať množstvo chýb v predložených dokumentoch; na základe informácií centra berie na vedomie, že tento systém uľahčuje vykonávanie politiky nezávislosti a zvyšuje mieru dodržiavania predpisov;

18.  konštatuje, že okrem interného postupu týkajúceho sa stretnutí s farmaceutickým priemyslom centrum vypracúva vnútorný postup na uzavretie memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci s tretími stranami; vyzýva centrum, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o pokroku dosiahnutom v tomto procese;

19.  víta skutočnosť, že centrum prijalo vnútorný postup pre oznamovanie nekalých praktík, v ktorom sa opisujú úlohy aktérov a postupy, ktoré treba dodržiavať;

Hlavné úspechy

20.  víta tri hlavné úspechy, ktoré centrum identifikovalo v roku 2016, konkrétne:

–  uverejnenie štúdie o záťaži infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v Európe;

–  podpora globálnej reakcie na vypuknutie vírusu Zika poskytovaním pravidelných posúdení rizika a spoluprácou so Svetovou zdravotníckou organizáciou a centrami Spojených štátov amerických pre prevenciu a kontrolu chorôb v oblasti cestovných odporúčaní v súvislosti s vírusom Zika;

–  účasť na prvej misii nedávno vytvoreného európskeho zdravotníckeho zboru do Angoly s cieľom posúdiť dôsledky prepuknutia epidémie žltej zimnice pre občanov Únie;

21.  s uspokojením konštatuje, že centrum spolupracuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Európskou agentúrou pre lieky, napr. pokiaľ ide o otázky týkajúce sa antimikrobiálnej rezistencie a očkovacích látok;

22.  konštatuje, že podľa hodnotiacej správy centrum v súčasnosti skúma ukazovatele jednotného programového dokumentu; okrem toho konštatuje, že bol dokončený nový súbor ukazovateľov, ktorý sa mal predložiť na schválenie správnej rade v novembri 2017; berie na vedomie, že podľa centra sú hodnotenia účinnejším nástrojom ako ukazovatele na meranie vplyvu;

Vnútorné kontroly

23.  konštatuje, že od roku 2006 má centrum zavedené normy vnútornej kontroly; berie na vedomie informáciu centra, že všetky normy vnútornej kontroly boli uplatnené;

24.  berie na vedomie informáciu centra, že má zavedený postup na zabezpečenie toho, aby sa neštandardné kontrolné postupy alebo odchýlky od zavedených procesov a postupov zdokumentovali v správach o výnimkách; konštatuje, že v roku 2016 bolo zaznamenaných 40 takýchto výnimiek, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 12 výnimiek; konštatuje, že bol vypracovaný akčný plán na zníženie ich počtu;

25.  s uspokojením berie na vedomie, že centrum prijalo stratégiu boja proti podvodom v súlade s usmerneniami Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

Vnútorný audit

26.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe z októbra 2016 zdôraznil, že uznáva prebiehajúce úsilie centra o posilnenie jeho postupov vnútornej kontroly, no v procese verejného obstarávania pretrvávajú výrazné nedostatky; konštatuje, že IAS dospel k záveru, že plánovanie a monitorovanie verejných obstarávaní je nedostatočné a že obstarávania nie sú vždy zahrnuté do ročného pracovného programu alebo rozhodnutia o financovaní; poznamenáva, že sa uvádza aj odkaz na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke centra za rozpočtový rok 2015 a vykazujú sa nedostatky, ktoré ovplyvňujú transparentnosť postupov verejného obstarávania; berie na vedomie, že centrum a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení;

27.  konštatuje, že IAS vykonal v máji 2016 audit týkajúci sa postupov verejného obstarávania v centre; ďalej vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že záverečná správa bola vydaná v októbri 2016 a obsahovala tri „veľmi dôležité“ pripomienky a dve „dôležité“ pripomienky; berie na vedomie, že centrum pripravilo akčný plán, ktorý sa mal implementovať v priebehu roka 2017; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o vykonávaní tohto akčného plánu;

Ďalšie pripomienky

28.  konštatuje, že na jar 2016 centrum postúpilo Parlamentu a Rade návrh nového projektu v oblasti nehnuteľností, ktorý bol predložený Výboru Parlamentu pre rozpočet a rozpočtovému výboru Rady a získal priaznivé stanovisko od oboch inštitúcií; poznamenáva, že 26. júla 2016 podpísalo centrum novú nájomnú zmluvu, a preto sa bude sťahovať do nových priestorov v prvej polovici roka 2018;

29.  poznamenáva, že poslaním centra je identifikovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a objavujúce sa hrozby infekčných chorôb pre ľudské zdravie; zdôrazňuje, že v roku 2016 centrum reagovalo na 41 formálnych žiadostí od Európskej komisie, z ktorých 19 bolo preposlaných od poslancov Európskeho parlamentu; poznamenáva, že centrum uverejnilo celkovo 158 správ (v porovnaní so 170 správami v roku 2015) vrátane 38 rýchlych hodnotení rizika na podporu členských štátov a Komisie a 69 správ o dohľade;

30.  víta podporu centra, ktorú poskytlo počas náhleho vypuknutia epidémie spôsobenej vírusom Zika, pričom konštatuje, že treba vyvodiť ponaučenia z reakcie na toto vypuknutie, ako je uvedené v záveroch z príslušného seminára UNESCO(12), ako aj podporu poskytovanú počas veľkého výskytu salmonely vo viacerých krajinách; poznamenáva, že centrum zlepšilo svoj systém dohľadu nad chorobami, a to najmä rozšírením online atlasu dohľadu nad infekčnými chorobami, a prostredníctvom rôznych nástrojov podporilo prístup k aktuálnym informáciám o európskych otázkach verejného zdravia;

31.  blahoželá centru k získaniu európskej ceny za zdravie v roku 2016 za jeho iniciatívu Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorej cieľom je poskytnúť platformu na podporu národných kampaní zameraných na obozretné užívanie antibiotík a ktorá bola uznaná ako výnimočný projekt na podporu zdravia v Európe;

32.  poznamenáva, že niekoľko činností zahrnutých do pracovného programu centra na rok 2016 sa nezrealizovalo z dôvodu obmedzení zdrojov;

33.  pripomína, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ(13) predstavuje rámec na riešenie, koordináciu a riadenie závažných cezhraničných ohrození zdravia v spolupráci s členskými štátmi, so Svetovou zdravotníckou organizáciou, s centrom a ďalšími medzinárodnými partnermi, a zriaďuje sa ním systém včasného varovania a reakcie (EWRS); uznáva, že experti centra a systém EWRS, ktorý centrum prevádzkuje v mene Európskej komisie, sú hlavnými zdrojmi reakcie na cezhraničné ohrozenia zdravia na úrovni Únie; víta ďalšie opatrenia, ktoré centrum prijalo v roku 2016 na vykonávanie uvedeného rozhodnutia;

o

o o

34.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016

(2017/2160(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) na rozpočtový rok 2016 predstavoval 58 247 650 EUR, čím zostal približne na rovnakej úrovni ako v roku 2015; poznamenáva, že 97,4 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

2.  poznamenáva, že poslaním centra je identifikovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a objavujúce sa hrozby infekčných chorôb pre ľudské zdravie; zdôrazňuje, že v roku 2016 centrum reagovalo na 41 formálnych žiadostí od Európskej komisie, z ktorých 19 bolo preposlaných od poslancov Európskeho parlamentu; poznamenáva, že centrum uverejnilo celkovo 158 správ (170 v roku 2015) vrátane 38 rýchlych hodnotení rizika na podporu členských štátov a Komisie a 69 správ o dohľade;

3.  víta podporu centra, ktorú poskytlo počas náhleho vypuknutia epidémie spôsobenej vírusom Zika, pričom konštatuje, že treba vyvodiť ponaučenia z reakcie na toto vypuknutie, ako je uvedené v záveroch z príslušného seminára UNESCO(15), ako aj podporu poskytovanú počas veľkého výskytu salmonely vo viacerých krajinách; poznamenáva, že centrum zlepšilo svoj systém dohľadu nad chorobami, a to najmä rozšírením online atlasu dohľadu nad infekčnými chorobami, a prostredníctvom rôznych nástrojov podporilo prístup k aktuálnym informáciám o európskych otázkach verejného zdravia;

4.  blahoželá centru k získaniu európskej ceny za zdravie v roku 2016 za jeho iniciatívu Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorej cieľom je poskytnúť platformu na podporu národných kampaní zameraných na obozretné užívanie antibiotík a ktorá bola uznaná ako výnimočný projekt na podporu zdravia v Európe;

5.  zdôrazňuje, že v roku 2016 bola dokončená nová politika nezávislosti centra, ktorú schválila správna rada;

6.  poznamenáva, že niekoľko činností zahrnutých do pracovného programu centra na rok 2016 sa nezrealizovalo z dôvodu obmedzení zdrojov;

7.  pripomína, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ(16) predstavuje rámec pre riešenie, koordináciu a riadenie závažných cezhraničných ohrození zdravia v spolupráci s členskými štátmi, so Svetovou zdravotníckou organizáciou, s centrom a ďalšími medzinárodnými partnermi, a zriaďuje sa ním systém včasného varovania a reakcie (EWRS); uznáva, že experti centra a systém EWRS, ktorý centrum prevádzkuje v mene Európskej komisie, sú hlavnými zdrojmi reakcie na cezhraničné ohrozenia zdravia na úrovni Únie; víta ďalšie opatrenia, ktoré centrum prijalo v roku 2016 na vykonávanie uvedeného rozhodnutia;

8.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však jeho sídlo je mimo eurozóny (vo Švédsku), mnohé z jeho výdavkov sa realizujú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho je centrum vystavené fluktuáciám výmenného kurzu, keďže má nielen bankové účty vo švédskych korunách, ale takisto vykonáva niektoré transakcie v iných zahraničných menách;

9.  víta skutočnosť, že väčšina pracovných miest centra (74,4 %) súvisí s operačnou činnosťou;

10.  berie na vedomie akčné plány, ktoré centrum vypracovalo v nadväznosti na audit Útvaru pre vnútorný audit Európskej komisie, resp. na audit Európskeho dvora audítorov („Dvor audítorov“) na účely zlepšenia postupov obstarávania a používania grantov;

11.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou centra za rozpočtový rok 2016 boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

12.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2016.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jiří Maštálka

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004 s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004 s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak.

(13)

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

(14)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak.

(16)

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia