Postup : 2017/2167(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0086/2018

Předložené texty :

A8-0086/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.38

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0143

ZPRÁVA     
PDF 657kWORD 66k
23.3.2018
PE 613.473v02-00 A8-0086/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016

(2017/2167(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016

(2017/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(4), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016

(2017/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(9), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016

(2017/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 výše 110 840 957 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 7,82 %;

C.  vzhledem k tomu, že agentura obdržela dotace od EU ve výši 60 937 000 EUR, což představuje značný nárůst o 55 903 000 EUR zejména v důsledku provádění nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), nařízení o biocidních přípravcích a postupu předchozího souhlasu pro dovoz a vývoz nebezpečných látek (PIC);

D.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2016 („zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

1.  připomíná, že agentura je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(12) (dále jen „finanční nařízení“) a  je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, jakož i inovací a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 97 %, což představuje snížení o 1,48 %; konstatuje dále, že míra využití prostředků na platby činila 86 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 1,84 %;

3.  poukazuje na to, že v roce 2016 pokrývaly vybrané poplatky a platby 46 % výdajů agentury, a že poprvé zahrnovaly velký podíl poplatků z žádostí o povolení; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byly do činnosti agentury zabudovány příslušné záruky, aby mohla zůstat nezávislá na průmyslu, a zejména, aby si zachovala kritický a nezávislý postoj vůči vlastnímu výzkumu průmyslu;

4.  v souvislosti s biocidními přípravky konstatuje, že podle článku 208 finančního nařízení činily v roce 2016 příjmy agentury z vybraných poplatků celkově 7 612 146 EUR (ve srovnání s 5 423 667 EUR v roce 2015), přičemž dotace Unie činila 850 000 EUR (ve srovnání s 5 789 000 EUR v roce 2015) a že mimoto obdržela agentura příspěvek od sdružení ESVO, včetně Švýcarska, ve výši 142 379 EUR;

5.  konstatuje, že s ohledem na nařízení (EU) č. 649/2012(13) (nařízení PIC) a podle článku 208 finančního nařízení činila v roce 2016 dotace Unie agentuře na určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodě 1 151 000 EUR;

6.  se znepokojením konstatuje, že regulační agentury Unie odpovídající za posouzení rizik regulovaných výrobků, zejména tato agentura a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), nemají dostatečné zdroje, aby mohly účinně plnit tyto odpovědnosti; agentura a úřad EFSA by proto měly obdržet dostatečné zdroje, aby mohly plnit své specifické odpovědnosti;

Převody

7.  konstatuje, že agentura celkem provedla 23 převodů prostředků ve výši 816 000 EUR; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2016 byla v souladu s finančními pravidly;

Závazky a přenesené prostředky

8.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora zůstávala míra přenosů prostředků přidělených na závazky vysoká u hlavy III (operační výdaje REACH) a činí 10 100 000 EUR, tj. 39 % (ve srovnání s 7 300 000 EUR tj. 32 % v roce 2015), a je ještě vyšší u hlavy IV (operační výdaje na biocidy), kde činí 1 300 000 EUR, tj. 68 % (ve srovnání s 1 500 000 EUR, tj. 74 % v roce 2015); upozorňuje na připomínku Účetního dvora, že agentura by měla zvážit, zda nevyužívat více rozlišené rozpočtové prostředky, které by lépe zohledňovaly jednak víceletou povahu činností a jednak nevyhnutelnou prodlevu mezi podpisem zakázek, dodávkami a platbami;

9.  konstatuje z odpovědi agentury, že největší objemy přenesených prostředků souvisejí s víceletými projekty v oblasti rozvoje IT a smlouvami se zpravodaji týkajícími se hodnocení látek, na něž se vztahuje zákonem stanovená lhůta 12 měsíců, která začíná běžet po přijetí průběžného akčního plánu Společenství v březnu; dále konstatuje, že u uvedených smluv agentura již pro rok 2017 vytvořila samostatnou rozpočtovou položku, která sníží nominální míru přenosů prostředků za rok 2017 a další roky; konstatuje, že co se týče výdajů v oblasti IT, agentura také zváží možnost používání samostatných rozpočtových položek v budoucnosti. vyzývá agenturu, aby o jakémkoli rozhodnutí přijatém v této věci informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

10.  konstatuje, že přenos finančních prostředků může často být zčásti nebo plně opodstatněný víceletou povahou operačních programů agentur a neznamená nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani není vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je předem naplánován a sdělen Účetnímu dvoru;

Zadávací řízení a zaměstnanecká politika

11.  konstatuje, že byl naplněn cíl agentury v oblasti přijímání zaměstnanců s tím, že na konci roku 2016 bylo obsazeno 98 % pracovních míst v oblasti REACH/CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí) a PIC (vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek);

12.  podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že ke dni 31. prosince 2016 bylo obsazeno 455 dočasných míst (z celkových 465 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 467 místy v roce 2015;

13.  poznamenává, že z celkového počtu 590 zaměstnanců (v přepočtu na ekvivalenty plného pracovního úvazku) v roce 2016 zaměstnávala agentura 9 vyslaných národních odborníků, 101 smluvních zaměstnanců, tři dočasné zaměstnance a 22 konzultantů;

14.  oceňuje, že ze všech míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 zaměstnával úřad 53 % žen oproti 47 % mužů;

15.  s uspokojením konstatuje, že ve srovnání s výsledky srovnávací analýzy v agentuře v roce 2015 došlo ke zvýšení podílu provozních pracovníků a snížení procentního podílu pracovníků administrativní podpory, což je v souladu s výsledky srovnání Komise;

16.  konstatuje, že v roce 2016 agentura podepsala 630 smluv, z nichž 423 bylo podepsáno na základě rámcových smluv a 207 v návaznosti na nové zadávací řízení; konstatuje, že 26 smluv z druhé skupiny bylo podepsáno na základě výjimečných jednacích řízení vyplývajících z příslušných pravidel finančního nařízení; s uspokojením konstatuje, že agentura zveřejňuje na svých internetových stránkách roční seznam dodavatelů, a to do 30. června každého roku za předchozí rok;

17.  konstatuje, že zaměstnanci agentury byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru 7,9 dnů; s určitým znepokojením pozoruje, že průměrná doba, kterou v roce 2016 zaměstnanci strávili činnostmi pro tělesnou a duševní pohodu, činila v roce 2016 méně než jeden den; bere na vědomí, že agentura na organizační úrovni provedla svůj první akční plán pro zdraví a tělesnou a duševní pohodu, a podala zprávu o činnostech pro tělesnou a duševní pohodu, jež uskutečnila v roce 2016, jako team-buildingové akce, výjezdní dny, sezónní akce, umožnění sportování, výchova ke zdraví, lékařské prohlídky, podpora rodiny a psychologické poradenství;

18.  konstatuje s uspokojením, že agentura disponuje sítí důvěrných poradců, jež sestává z kolegů z různých oddělení agentury, kteří prošli přípravou na neformální řešení sporů na pracovišti a případů údajného obtěžování;

19.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 oznámili důvěrní poradci dva případy, v nichž bylo možné vnímat prvky obtěžování a které byly vyřešeny v rámci neformálního postupu, a že nebylo zahájeno žádné formální řízení, a tedy nedošlo ani k podání soudních žalob v žádném z těchto případů;

20.   konstatuje, že agentura používá jedno oficiální vozidlo pro dopravu výkonného ředitele při plnění jeho funkce, ale neumožňuje jeho využívání pro soukromé účely;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

21.  s uspokojením konstatuje, že agentura v souladu s doporučením orgánu pro udělení absolutoria z roku 2014 zařadila do své zprávy za rok 2016 zvláštní kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě;

22.  s uspokojením konstatuje, že v souladu s transparentní politikou agentury byla veřejnosti v roce 2016 zpřístupněna hlavní vylepšení včetně zcela nově navrženého portálu agentury pro šíření informací a mikrostránek pro informování spotřebitelů o chemických látkách;

23.  konstatuje, že na základě svého postupu pro přecházení možných střetů zájmů a řešení těchto střetů, zavedla agentura přístup zahrnující systematickou kontrolu možného střetu zájmů před přidělením úkolů zaměstnancům; konstatuje, dále, že od převzetí funkce je prohlášení o zájmech všech členů orgánů agentury pravidelně přezkoumáváno jejich příslušným předsedou a zveřejněno na internetových stránkách agentury;

24.  oceňuje, že při odchodu z agentury musí zaměstnanci podepsat prohlášení týkající se jejich povinností po ukončení zaměstnání; bere na vědomí, že z 22 zaměstnanců, kteří agentur opustili v roce 2016, pouze v jednom případě považovala agentura za nezbytné vyžadovat zvláštní podmínky před povolením nového zaměstnání;

25.  konstatuje, že agentura v červnu 2015 přijala pravidla pro oznamovatele; konstatuje, že interní systém agentury je navržen tak, aby obsahoval prevenci podvodů, se zdůrazněním rizikových oblastí, jako jsou finanční transakce, zakázky a výběrová řízení; konstatuje, že v roce 2016 byla přijata aktualizovaná strategie boje proti podvodům zaměřující se na rozvoj obecné kultury odmítání podvodů v agentuře; konstatuje, že v roce 2016 absolvovali zaměstnanci agentury povinné školení o předcházení střetům zájmu a školení Evropského úřadu pro boj proti podvodům o předcházení podvodům;

26.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

27.  konstatuje, že v roce 2016 obdržela agentura 85 žádostí o přístup, přičemž agentura poskytla plný přístup 11 žadatelům, 23 pouze částečný přístup a šest žádostí o přístup k dokumentům bylo zamítnuto; vyzývá agenturu, aby zajistila, že se k těmto žádostem bude přistupovat v duchu otevřenosti a transparentnosti a že budou patřičně řešeny;

Hlavní úspěchy

28.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

–  značné úsilí věnované na podporu malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím vhodných nástrojů IT a vícejazyčných pokynů s ohledem na 3. registrační lhůtu REACH a nové cloudové služby zdarma pro MSP zahájené od roku 2017;

–  aktualizovaný portál pro šíření informací poskytující přístup ke sdruženým údajům ve třech úrovních podrobnosti, zajišťující snadnou srozumitelnost jak pro širokou veřejnost, tak pro specializovanější čtenáře z oblasti vědy a techniky;

–  zveřejnění druhé pětileté zprávy o provozu REACH/CLP obsahující závazek dalšího zlepšování i doporučení Komisi a příslušným orgánům členských států; tato zpráva přispěla k přípravné studii Komise pro hodnocení REACH v rámci programu REFIT.

Interní audit

29.  konstatuje, že v roce 2016 provedl útvar interního auditu Komise (IAS) audit na téma „operace provedené v ECHA podle nařízení o biocidních přípravcích“; rovněž konstatuje, že na základě tohoto auditu vydal IAS tři „významná“ doporučení a  nevydal žádné „velmi významné“ nebo „kritické“ doporučení; bere na vědomí, že agentura vypracovala akční plán pro splnění těchto doporučení; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

30.  bere na vědomí, že útvar interního auditu agentury (IAC) pro vedl audity „následných kroků po provedení hodnocení“, „expertních skupin v ECHA“ a „odvolacích postupů v odvolací radě“; konstatuje, že z těchto auditů vzešla dvě „velmi významná“ a několik „významných“ doporučení; bere na vědomí, že akční plány vypracované vedením agentury v reakci na doporučení útvaru interního auditu agentury tento útvar označil za adekvátní;

Výkonnost

31.  konstatuje, že v prosinci 2016 začala spolu s úřadem EFSA předkládat pokyny pro stanovení chemických látek s vlastnostmi vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému;

32.  s uspokojením konstatuje, že agentura pracuje na zdokonalení měření dopadů jako součásti práce na víceletém oddílu svého programového dokumentu na období 2019–2021; dále konstatuje, že agentura zavádí větší počet ukazatel s cílem lépe měřit svoji výkonnost a dopad; konstatuje dále, že sít agentur EU společně vyvíjí výkonnostní rámec pro decentralizované agentury EU; vyzývá agenturu, aby podala orgánu pro udělení absolutoria zprávu o provádění těchto ukazatelů;

33.  bere na vědomí skutečnost, že ve zprávě Účetního dvora stojí, že na rozdíl od většiny ostatních agentur zakládající nařízení agentury výslovně nevyžaduje, aby se pravidelně provádělo externí hodnocení jejích činností, které je ale klíčovým prvkem pro posuzování výkonnosti; konstatuje však z odpovědi agentury, že Komise zadala v roce 2016 externí studii hodnocení výkonnosti a že na internetových stránkách Komise již byla tato konzultační zpráva zveřejněna; vyzývá Komisi, aby zahrnula do jakéhokoli budoucího návrhu na přezkum ustavujícího nařízení o agentuře povinná periodická hodnocení; vyzývá agenturu, aby na dobrovolném základě umožnila veškerá taková vnější hodnocení, zejména hodnocení prováděná Účetním dvorem, dokud nebudou zavedeny požadované právní předpisy;

34.  konstatuje, že v roce 2016 obdržela agentura na 10 700 žádostí o registraci (zejména aktualizací) a 200 oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na produkty a postupy a že celkový počet podání se oproti roku 2015 zvýšil o 29 %;

Ostatní připomínky

35.  ze zprávy Účetního dvora konstatuje, že rozpočet agentury je částečně financován z poplatků od hospodářských subjektů Unie; připomíná, že výše poplatků každoročně kolísá v závislosti na množství registrací látek; konstatuje, že v souvislosti s rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Unie je možné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů agentury; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o případných opatření, jež mohou být přijata na zmírnění dopadů této situace;

36.  konstatuje, že rozhodnutí Spojeného království opustit Unii rovněž s sebou nese pro agenturu provozní rizika, neboť právní předpisy Unie pro chemické látky, které agentura spravuje (nařízení REACH, BPR, CLP a PIC) jsou rovněž právní předpisy, jimiž se řídí vnitřní trh; konstatuje, že zmenšení jurisdikce, v níž se uplatňují tato nařízení, na EU-27 přinese dodatečnou pracovní zátěž, protože bude třeba poskytnout poradenství a asistenci společnostem ze Spojeného království, které se budou nacházet ve „třetí zemi“, i přechodnou pracovní zátěž zapříčiněnou přesunem regulační činnosti ze Spojeného království na EU-27; konstatuje, že vzhledem k tomu, že veškeré regulační procesy jsou podporovány IT, budou nástroje IT agentury vyžadovat přepracování; konstatuje, že provozní dopady bude mít rovněž možná ztráta občanů Spojeného království, kteří jsou v současnosti zaměstnáni jako experti; vyzývá agenturu, aby proaktivně plánovala a připravovala se na jakékoli takové případné ztráty; vyzývá agenturu, aby s Komisí úzce spolupracovala při jednáních týkajících se rozhodnutí Spojeného království opustit Unii, a cílem dostatečně se připravit a minimalizovat jakékoli negativní provozní nebo finanční dopady, k nimž může dojít;

37.  s uspokojením konstatuje, že agentura sleduje emise CO2, využívá telekonferenční služby k omezení nepotřebných cest, snižuje velikost a zlepšuje účinnost nových budov stanovením minimálních norem pro energetickou účinnost a pro výstavbu, snižuje spotřebu papíru využíváním nových, účinných tiskáren, využíváním informačních technologií jako je Easy Sign, a užíváním sdíleného místa, nahrazuje žárovky v podzemním parkovišti novými, účinnějšími, podporuje recyklaci s cílem zajistit nákladově efektivní a ekologické pracoviště a zavázala se k dalšímu snižování nebo odstranění emisí CO2 .

38.  bere na vědomí skutečnost, že agentura v roce 2016 pokračovala v uskutečňování své integrované regulační strategie, která sdružuje všechny postupy pro REACH a postupy CLP k dosažení cílů příslušných nařízení, a dále pokročila v integraci postupů pro REACH a CLP;

39.  vyzývá Komisi, aby zahájila politickou diskusi s příslušnými zúčastněnými stranami s cílem přezkoumat právní předpisy Unie spojené s posouzením rizik pro potraviny, chemické látky a související produkty a pro účinnost takových právních předpisů.

40.  konstatuje, že v roce 2016 byla schválena účast dílčích organizací OSN, jakou je například Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, při práci agentury jako pozorovatelů;

o

o o

41.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016

(2017/2167(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(15) (finanční nařízení) a že je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí a také inovace a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

2.  konstatuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(16) (nařízení REACH) je agentura financována z poplatků hrazených tímto odvětvím a z dotace Unie k vyrovnání rozpočtu podle článku 208 finančního nařízení; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2016 činily příjmy agentury z vybraných poplatků celkově 33 377 004 EUR (ve srovnání s 23 785 474 EUR v roce 2015), přičemž dotace Unie činila 58 919 188 EUR (v roce 2015 nebyla poskytnuta dotace žádná) a že mimoto obdržela agentura příspěvek od sdružení Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) v celkové výši 1 626 575 EUR;

3.  konstatuje, že v roce 2016 obdržela agentura na 10 700 žádostí o registraci (zejména aktualizací) a 200 oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na produkty a postupy a že celkový počet podání se oproti roku 2015 zvýšil o 29 %;

4.  bere na vědomí skutečnost, že agentura v roce 2016 pokračovala v uskutečňování své integrované regulační strategie, která sdružuje všechny postupy pro REACH a klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) k dosažení cílů příslušných nařízení, a dále pokročila v integraci postupů pro REACH a CLP;

5.  vyzývá Komisi, aby zahájila politickou diskusi s příslušnými zúčastněnými stranami s cílem přezkoumat právní předpisy Unie spojené s posouzením rizik pro potraviny, chemické látky a související produkty a pro účinnost takových právních předpisů.

6.  vítá zveřejnění druhé pětileté zprávy o provádění nařízení REACH, která bude podkladem pro druhý přezkum nařízení REACH;

7.  v souvislosti s biocidními přípravky konstatuje, že podle článku 208 finančního nařízení činily v roce 2016 příjmy agentury z vybraných poplatků celkově 7 612 146 EUR (ve srovnání s 5 423 667 EUR v roce 2015), přičemž dotace Unie činila 850 000 EUR (ve srovnání s 5 789 000 EUR v roce 2015) a že mimoto obdržela agentura příspěvek od sdružení ESVO, včetně Švýcarska, ve výši 142 379 EUR;

8.  konstatuje, že hospodaření s rozpočtem bylo v roce 2016 náročnější než v letech předchozích, protože bylo obtížné předem odhadnout objem finančních příjmů z poplatků, zejména u žádostí týkajících se biocidních přípravků;

9.  se znepokojením konstatuje, že regulační agentury Unie odpovídající za posouzení rizik regulovaných výrobků, zejména tato agentura a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), nemají dostatečné zdroje, aby mohly účinně plnit tyto odpovědnosti; agentura a úřad EFSA by proto měly obdržet dostatečné zdroje, aby mohly plnit své specifické odpovědnosti;

10.  poznamenává, že v roce 2016 se podařilo dosáhnout cíle agentury, pokud jde o nábor pracovníků: na konci roku bylo obsazeno 98 % míst pro postupy pro REACH/CLP, postup předchozího souhlasu a biocidní přípravky; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že se pracovní zátěž agentury během roku 2016 nesnížila, měly by jí být přiděleny dostatečné lidské a finanční zdroje;

11.  konstatuje, že s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012(17) (nařízení PIC) a podle článku 208 finančního nařízení činila v roce 2016 dotace Unie agentuře na určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodě 1 151 000 EUR;

12.  konstatuje, že v roce 2016 byla schválena účast dílčích organizací OSN, jako je například Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, při práci agentury jako pozorovatelů;

13.  vítá novou podobu portálu agentury pro šíření informací a spuštění internetové mikrostránky pro informování spotřebitelů o chemických látkách – obojí je výsledkem úsilí agentury v rámci její politiky transparentnosti;

14.  konstatuje, že v roce 2016 absolvovali zaměstnanci agentury povinné školení o předcházení střetům zájmu a školení Evropského úřadu pro boj proti podvodům o předcházení podvodům;

15.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr oznámil, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2016, byly ve všech významných ohledech legální a správné, přičemž si všímá připomínek Účetního dvora, že „míra přenosů prostředků přidělených na závazky v hlavě III (operační výdaje na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) byla i nadále vysoká a činila 10,1 milionu EUR, tj. 39 % (2015: 7,3 milionu EUR, tj. 32 %); v hlavě IV (operační výdaje na biocidy) byla ještě vyšší a dosáhla objemu 1,3 milionu EUR, tj. 68 % (2015: 1,5 milionu EUR, tj. 74 %). Takto vysoká míra přenosů je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu“; doporučuje agentuře, aby zohlednila následující radu Účetního dvora: „Agentura by mohla zvážit, zda nevyužívat více rozlišené rozpočtové prostředky, které by lépe zohledňovaly jednak víceletou povahu činností a jednak nevyhnutelnou prodlevu mezi podpisem zakázek, dodávkami a platbami.“;

16.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jiří Maštálka

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 98.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 98.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 98.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 98.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 443, 29.11.2016, s. 21

(12)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Oř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(13)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Oř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(16)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(17)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí