Procedură : 2017/2167(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0086/2018

Texte depuse :

A8-0086/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.38

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0143

RAPORT     
PDF 649kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.473v02-00 A8-0086/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2167(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2167(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(4), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2167(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(9), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2167(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0086/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 110 840 957 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,82 % față de bugetul pe 2015;

C.  întrucât Agenția a primit din partea Uniunii subvenții în valoare de 60 937 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 55 903 000 EUR, datorată în principal punerii în aplicare a Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), a Regulamentului privind produsele biocide și a Regulamentului privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC);

D.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții de Conturi”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

1.  reamintește că Agenția este o entitate consolidată, în conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012(12) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), și că este forța motrice în rândul autorităților de reglementare în ceea ce privește implementarea legislației Uniunii privind produsele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, precum și pentru inovare și competitivitate; observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația, promovează utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță, oferă informații privind produsele chimice și se ocupă de produsele chimice problematice;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  observă că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 97 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,48 %; constată totodată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,84 % față de exercițiul precedent;

3.  subliniază că, în 2016, taxele și redevențele colectate au acoperit 46 % din cheltuielile Agenției, incluzând, pentru prima dată, un procent ridicat de taxe aferente cererilor de autorizare; solicită, în acest sens, ca în activitatea Agenției să se introducă garanții, pentru ca aceasta să poată rămâne independentă față de sectorul industrial și, în special, să mențină o atitudine critică și independentă față de cercetările realizate de industrie;

4.  în ceea ce privește produsele biocide, constată că, astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar, în 2016, Agenția a colectat venituri totale din taxe în valoare de 7 612 146 EUR (față de 5 423 667 EUR în 2015), în timp ce subvenția de la Uniune s-a ridicat la 850 000 EUR (față de 5 789 000 EUR în 2015) și că, în plus, contribuțiile primite de la AELS, inclusiv de la Elveția, s-au ridicat la 142 379 EUR;

5.  recunoaște că, în ceea privește Regulamentul (UE) nr. 649/2012(13) („Regulamentul PIC”) și astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar, în 2016, cuantumul subvenției din partea Uniunii pentru Agenție pentru anumite produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional a fost de 1 151 000 EUR;

6.  constată cu îngrijorare că agențiile de reglementare ale Uniunii responsabile de evaluarea riscurilor produselor reglementate, în special Agenția și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), nu dispun de suficiente resurse pentru a-și îndeplini în mod eficace aceste responsabilități; ar trebui, prin urmare, să se acorde suficiente resurse Agenției și EFSA pentru ca acestea să își poată îndeplini responsabilitățile specifice;

Transferuri

7.  constată că Agenția a efectuat în total 23 de transferuri, în valoare de 816 000 EUR; constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Angajamente și reportări

8.  ia act, pe baza raportului Curții de Conturi, de faptul că nivelul creditelor angajate reportate a rămas ridicat în ceea ce privește titlul III (cheltuieli operaționale în temeiul Regulamentului REACH), situându-se la 10 100 000 EUR, ceea ce reprezintă 39 % (față de 7 300 000 EUR în 2015, adică 32 %), și este și mai ridicat în ceea ce privește titlul IV (cheltuieli operaționale legate de biocide), situându-se la 1 300 000 EUR, ceea ce reprezintă 68 % (față de 1 500 000 EUR în 2015, adică 74 %); atrage atenția asupra recomandării Curții de Conturi ca Agenția să aibă în vedere utilizarea într-o mai mare măsură a creditelor bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor și întârzierile inevitabile care apar între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților;

9.  constată, pe baza răspunsului Agenției, că cele mai mari sume reportate provin din dezvoltarea de proiecte IT multianuale și din contracte de raportor pentru evaluarea substanțelor, care presupun o perioadă statutară de 12 luni de la adoptarea în martie a Planului de acțiune comunitar flexibil; constată că, pentru acestea din urmă, Agenția a creat deja o linie bugetară diferențiată pentru 2017, care va reduce rata nominală a reportărilor pentru 2017 și anii următori; constată că, pentru cheltuielile din domeniul informatic, Agenția va lua, de asemenea, în considerare posibilitatea de a utiliza pe viitor linii bugetare diferențiate; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice decizie luată cu privire la această chestiune;

10.  ia act de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții de Conturi;

Achizițiile publice și politica în materie de personal

11.  ia act de faptul că obiectivul Agenției în materie de recrutare a fost atins, 98 % dintre posturi fiind ocupate la sfârșitul anului 2016 pentru REACH/CLP (clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor) și PIC (exportul și importul de substanțe chimice periculoase);

12.  constată, pe baza schemei de personal, că 455 de posturi (din cele 465 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 467 în 2015;

13.  ia act de faptul că, printre cei 590 (echivalent normă întreagă) de membri ai personalului Agenției din 2016, se aflau nouă experți naționali detașați, 101 agenți contractuali, trei agenți interimari și 22 de consultanți;

14.  constată cu satisfacție că numărul de posturi ocupate la 31 decembrie 2016 indică faptul că echilibrul de gen a fost atins întrucât proporția este de 53 % femei și 47 % bărbați;

15.  ia act cu satisfacție de faptul că, față de exercițiul de evaluare comparativă din 2015 din cadrul Agenției, s-a înregistrat o creștere a procentului personalului operațional și o scădere a procentului personalului administrativ de sprijin, în conformitate cu rezultatele evaluării comparative a Comisiei;

16.  constată că Agenția a semnat, în 2016, 630 de contracte, dintre care 423 au fost incluse în contracte-cadru și 207 au rezultat în urma unor noi proceduri de achiziții; observă că 26 de contracte incluse în ultima categorie au fost semnate ca urmare a procedurilor negociate excepționale, în temeiul normelor aplicabile din Regulamentul financiar; ia act cu satisfacție de faptul că lista anuală a contractanților din anul precedent este publicată de Agenție pe site-ul său de internet până la data de 30 iunie a fiecărui an;

17.  constată că, în medie, personalul Agenției a fost în concediu medical timp de 7,9 zile în 2016; constată cu oarecare îngrijorare că numărul de zile petrecute în 2016 de fiecare membru al personalului în cadrul unor activități de bunăstare a fost mai mic de o zi; ia act de faptul că Agenția a pus în aplicare la nivel organizațional primul său plan de acțiune în materie de sănătate și stare de bine și a raportat cu privire la activitățile destinate stării de bine a personalului organizate în 2016, cum ar fi team-building-uri, zile externe, evenimente cu caracter sezonier, activități sportive, educație pentru sănătate, controale medicale, sprijin familial și consiliere psihologică;

18.  observă cu satisfacție că Agenția dispune de o rețea de consilieri confidențiali, constituită din colegi din diferite unități ale Agenției, care au fost formați pentru a trata în mod informal conflictele la locul de muncă și presupusele cazuri de hărțuire;

19.  constată cu satisfacție că, în 2016, cele două cazuri raportate de consilierii confidențiali în care au fost percepute elemente de hărțuire au fost tratate în cadrul procedurii informale și că nu a fost deschisă nicio procedură oficială și, prin urmare, nu a fost prezentată nicio cauză în instanță;

20.   constată că Agenția dispune de un vehicul de serviciu pentru transportul directorului executiv în cadrul exercitării funcțiilor sale oficiale, dar nu și în scop privat;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

21.  constată cu satisfacție că Agenția a inclus, în conformitate cu recomandările autorității de descărcare de gestiune din 2014, un capitol separat referitor la transparență, responsabilitate și integritate în raportul său anual pe 2016;

22.  constată cu satisfacție că, în cadrul politicii Agenției privind transparența, au fost puse la dispoziția publicului îmbunătățiri majore în 2016, inclusiv un portal de diseminare al Agenției complet nou și un microsite web pentru informarea consumatorilor cu privire la substanțele chimice;

23.  observă că, pe baza procedurii de prevenire și gestionare a potențialelor conflicte de interese, Agenția a pus în practică o abordare care implică o verificare sistematică a potențialelor conflicte înainte de încredințarea de sarcini membrilor personalului; constată, de asemenea, că declarațiile anuale de interese ale tuturor membrilor organismelor Agenției sunt examinate de către președinții acestor organisme înainte ca membrii respectivi să își preia atribuțiile și sunt publicate pe site-ul de internet al Agenției;

24.  recunoaște că, atunci când părăsesc Agenția, membrii personalului trebuie să semneze o declarație privind obligațiile post-angajare; ia act de faptul că, din cei 22 de membri ai personalului care au părăsit Agenția în 2016, doar în cazul unuia dintre aceștia Agenția a considerat necesar să impună condiții specifice înainte de a autoriza noul loc de muncă;

25.  observă că Agenția a adoptat orientările privind denunțătorii în iunie 2015; ia act de faptul că sistemele de control intern ale Agenției sunt proiectate cu un dispozitiv integrat de prevenire a fraudei, cu accent pe zonele de risc, cum ar fi tranzacțiile financiare, procedurile de achiziții publice și de selecție; ia act de faptul că strategia antifraudă actualizată a Agenției a fost adoptată în decembrie 2016, cu accent pe dezvoltarea unei ample culturi antifraudă în cadrul Agenției; constată cu satisfacție că acțiunile implementate în 2016 includ o formare obligatorie privind prevenirea conflictelor de interese și cursuri de formare organizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind prevenirea fraudei, destinate întregului personal al Agenției;

26.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe denunțători să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

27.  constată că, în 2016, Agenția a primit 85 de cereri de acces și a acordat un acces deplin pentru 11 dintre acestea și un acces parțial pentru 23 dintre ele, refuzând accesul doar în cazul a șase cereri de acces la documente; solicită Agenției să se asigure că aceste cereri sunt abordate în spiritul corespunzător al deschiderii și transparenței și că sunt tratate în consecință;

Principalele realizări

28.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

-  depunerea de eforturi semnificative pentru a sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) prin intermediul unor instrumente informatice adecvate și al unor orientări multilingve în perspectiva celui de-al treilea termen limită de înregistrare REACH, precum și a unui nou serviciu cloud gratuit, de care IMM-urile vor putea beneficia începând din 2017;

-  actualizarea portalului de diseminare, care permite accesul la datele colectate pe trei niveluri de detaliere, asigurând o înțelegere ușoară a acestora atât de către publicul larg, cât și de către specialiștii din domeniul tehnic și științific;

-  publicarea celui de al doilea raport pe cinci ani referitor la funcționarea REACH/CLP, care conține atât angajamente de îmbunătățiri ulterioare, cât și recomandări adresate Comisiei și autorităților competente din statele membre; acest raport a contribuit la studiile pregătitoare ale Comisiei pentru evaluarea REFIT a Regulamentului REACH;

Auditul intern

29.  observă că, în 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat un audit privind operațiunile realizate de ECHA în temeiul Regulamentului privind produsele biocide; observă, de asemenea, că, în urma acestui audit, IAS a emis trei recomandări „importante” și nu a emis nicio recomandare „foarte importantă” sau „critică”; ia act de faptul că Agenția a elaborat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor emise de IAS; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestui plan de acțiune;

30.  constată că Structura de audit intern (SAI) a Agenției a realizat audituri de garantare privind urmarea evaluării dosarelor, grupurile de experți în cadrul ECHA și procedura de recurs în fața camerei de recurs; constată că aceste audituri s-au finalizat cu două recomandări „foarte importante” și cu mai multe recomandări „importante”; ia act de faptul că planurile de acțiune elaborate de managementul Agenției pentru a da curs recomandărilor SAI au fost considerate adecvate de către SAI;

Performanța

31.  observă că, în decembrie 2016, Agenția a început să elaboreze, împreună cu EFSA, orientări pentru a identifica substanțe chimice cu efect de perturbator endocrin;

32.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția lucrează la îmbunătățirea măsurării impactului în contextul lucrărilor privind secțiunea multianuală a documentului său de programare 2019-2021; constată, în plus, că Agenția introduce un număr tot mai mare de indicatori pentru a măsura mai bine performanța și impactul său; constată, în plus, că rețeaua de agenții ale UE dezvoltă în comun un cadru de performanță al agențiilor descentralizate ale UE; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor indicatori;

33.  recunoaște faptul că în raportul Curții de Conturi se precizează că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, regulamentul de înființare al Agenției nu impune în mod explicit efectuarea de evaluări externe periodice cu privire la activitățile sale, aceste evaluări reprezentând elemente esențiale pentru evaluarea performanței; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției conform căruia Comisia a comandat un studiu extern de evaluare a performanței în 2016, iar raportul consultantului a fost deja publicat pe site-ul de internet al Comisiei; invită Comisia să includă evaluarea periodică obligatorie în orice propunere viitoare de revizuire a regulamentului de înființare al Agenției; invită Agenția să faciliteze, pe bază de voluntariat, toate aceste evaluări externe, în special din partea Curții de Conturi, până în momentul în care legislația necesară va fi instituită;

34.  observă că în 2016 s-au primit aproximativ 10 700 de dosare de înregistrare (în principal actualizări) și 200 de notificări privind cercetarea și dezvoltarea orientate spre produse și procese și că numărul total al documentelor depuse a crescut cu 29 % față de 2015;

Alte observații

35.  constată, din raportul Curții de Conturi, că bugetul Agenției este finanțat, în parte, din taxele încasate de la operatorii economici din Uniune; constată că volumul acestor taxe fluctuează în fiecare an în funcție de numărul de înregistrări de substanțe; constată că este posibil ca veniturile Agenției să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile de adaptare care pot fi adoptate;

36.  constată că decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană creează, de asemenea, riscuri operaționale pentru Agenție, deoarece legislația Uniunii în domeniul substanțelor chimice care este gestionată de Agenție (Regulamentele REACH, BPR, CLP și PIC) reprezintă, de asemenea, legislația de reglementare a pieței interne; observă că reducerea jurisdicției în care se aplică aceste regulamente la UE-27 va crea un volum de muncă suplimentar prin acordarea de consiliere și asistență întreprinderilor din Regatul Unit, care se vor afla într-o „țară terță”, precum și un volum de muncă tranzitoriu cauzat de transferul activităților de reglementare din Regatul Unit în UE-27; constată că, deoarece toate procesele de reglementare sunt informatizate, instrumentele informatice ale Agenției vor trebui să fie restructurate; constată, în plus, că pierderea potențială a cetățenilor Regatului Unit angajați în prezent în calitate de experți va avea, de asemenea, un impact operațional; invită Agenția să planifice proactiv și să se pregătească pentru orice astfel de pierderi potențiale; invită Agenția să lucreze în strânsă cooperare cu Comisia în ceea ce privește negocierile referitoare la decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea, astfel încât să fie suficient de pregătită pentru a reduce la minimum orice impact operațional sau financiar negativ care ar putea apărea;

37.  constată cu satisfacție că Agenția monitorizează emisiile de CO2, folosește serviciile de teleconferință pentru a reduce deplasările inutile, reduce dimensiunile și îmbunătățește eficiența noii clădiri prin stabilirea unor standarde minime necesare în materie de eficiență energetică și construcție, reduce consumul de hârtie prin utilizarea unor imprimante noi și eficiente și introducerea unor instrumente informatice precum EasySign și Sharepoint, înlocuiește lămpile din parcarea subterană cu lămpi eficiente din punct de vedere energetic, încurajează reciclarea pentru a crea un loc de muncă eficient din punctul de vedere al costurilor și ecologic și se angajează să reducă și mai mult sau să compenseze emisiile de CO2;

38.  ia act de faptul că în 2016 Agenția a continuat să își pună în aplicare strategia integrată privind reglementarea, reunind toate procesele REACH și CLP pentru a atinge obiectivul privind reglementările relevante, continuând să facă progrese în ceea ce privește integrarea proceselor REACH și CLP;

39.  invită Comisia să lanseze o dezbatere de orientare cu părțile interesate relevante pentru a revizui legislația Uniunii referitoare la evaluarea riscurilor pentru alimente, produsele chimice și produsele conexe, precum și eficacitatea acestei legislații;

40.  observă că participarea suborganizațiilor ONU, cum ar fi Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului, în calitate de observatori la lucrările Agenției, a fost aprobată în 2016;

o

o

41.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

25.1.2018

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2167(DEC))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „Agenția”) este o entitate consolidată, în conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(15) (Regulamentul financiar), și că este forța motrice printre autoritățile de reglementare în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii privind produsele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, precum și pentru inovare și competitivitate; observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația, promovează utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță, oferă informații privind produsele chimice și se ocupă de produsele chimice problematice;

2.  observă că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(16) (Regulamentul REACH), Agenția este finanțată prin taxe plătite de sector și printr-o subvenție compensatorie din partea UE, în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul financiar; ia act de faptul că Agenția a colectat în 2016 venituri totale din taxe în valoare de 33 377 004 EUR (față de 23 785 474 EUR în 2015), în timp ce subvenția de la Uniune s-a ridicat la 58 919 188 EUR (față de lipsa subvenției în 2015) și că, în plus, contribuțiile primite de la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) s-au ridicat la 1 626 575 EUR;

3.  observă că în 2016 s-au primit aproximativ 10 700 de dosare de înregistrare (în principal actualizări) și 200 de notificări privind cercetarea și dezvoltarea orientate spre produse și procese și că numărul total al documentelor depuse a crescut cu 29 % față de 2015;

4.  ia act de faptul că în 2016 Agenția a continuat să își pună în aplicare strategia integrată privind reglementarea, reunind toate procesele legate de REACH și de clasificare, etichetare și ambalare (CLP) pentru a atinge obiectivul privind reglementările relevante, continuând să facă progrese în ceea ce privește integrarea proceselor REACH și CLP;

5.  invită Comisia să lanseze o dezbatere de orientare cu părțile interesate relevante pentru a revizui legislația Uniunii referitoare la evaluarea riscurilor pentru alimente, produsele chimice și produsele conexe, precum și eficacitatea acestei legislații;

6.  salută publicarea celui de-al doilea raport cincinal privind funcționarea REACH, care oferă informații necesare în vederea realizării celei de-a doua revizuiri a Regulamentului REACH;

7.  în ceea ce privește produsele biocide, constată că, astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar, în 2016, Agenția a colectat venituri totale din taxe în valoare de 7 612 146 EUR (față de 5 423 667 EUR în 2015), în timp ce subvenția de la Uniune s-a ridicat la 850 000 EUR (față de 5 789 000 EUR în 2015) și că, în plus, contribuțiile primite de la AELS, inclusiv de la Elveția, s-au ridicat la 142 379 EUR;

8.  constată că gestionarea bugetului a fost mai problematică în 2016 decât în anii anteriori, din cauza dificultății de a prevedea amploarea finanțării pe bază de taxe, în special pentru cererile privind produsele biocide;

9.  constată cu îngrijorare că agențiile de reglementare ale Uniunii responsabile de evaluarea riscurilor produselor reglementate, în special Agenția și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), nu dispun de suficiente resurse pentru a-și îndeplini în mod eficace aceste responsabilități; ar trebui, prin urmare, să se acorde suficiente resurse Agenției și EFSA pentru ca acestea să își poată îndeplini responsabilitățile specifice;

10.  observă că în 2016 obiectivul de recrutare al Agenției a fost atins, 98 % dintre posturi fiind ocupate la sfârșitul anului pentru procesele REACH/CLP, procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (CPC) și produsele biocide; subliniază că, dat fiind faptul că volumul de muncă al Agenției nu a scăzut în cursul anului 2016, ar trebui alocate resurse umane și financiare suficiente;

11.  recunoaște că, în ceea privește Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(17) (Regulamentul CPC) și astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar, în 2016, cuantumul subvenției din partea Uniunii pentru Agenție pentru anumite produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional a fost de 1 151 000 EUR;

12.  observă că participarea suborganizațiilor ONU, cum ar fi Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului, în calitate de observatori la lucrările Agenției, a fost aprobată în 2016;

13.  salută reproiectarea portalului de diseminare al Agenției și lansarea unui microsite pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele chimice, acțiuni care au avut loc în temeiul politicii privind transparența a Agenției;

14.  ia act de faptul că, în 2016, personalul agenției a urmat cursuri de formare obligatorii privind prevenirea conflictelor de interese și cursuri de formare organizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă privind prevenirea fraudei;

15.  salută constatarea Curții de Conturi, conform căreia tranzacțiile subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 au fost legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative, remarcând în același timp observațiile Curții de Conturi potrivit cărora „Nivelul creditelor angajate reportate a rămas ridicat în ceea ce privește titlul III (cheltuieli operaționale în temeiul Regulamentului REACH), situându-se la 10,1 milioane de euro, ceea ce reprezintă 39 % (în 2015, acest nivel a fost de 7,3 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 32 %). În ceea ce privește titlul IV (cheltuieli operaționale legate de biocide), nivelul creditelor angajate reportate era și mai ridicat, situându-se la 1,3 milioane de euro, ceea ce reprezintă 68 % (în 2015, acest nivel a fost de 1,5 milioane de euro, ceea ce corespunde unui procent de 74 %). Un nivel atât de ridicat al creditelor reportate contravine principiului bugetar al anualității.”; recomandă ca Agenția să adopte măsurile necesare pentru a da curs următoarei recomandări a Curții de Conturi: „Agenția ar putea să aibă în vedere utilizarea într-o mai mare măsură a creditelor bugetare diferențiate pentru a reflecta mai bine caracterul multianual al operațiunilor și întârzierile inevitabile care apar între semnarea contractelor, livrare și efectuarea plăților.”;

16.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jiří Maštálka

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 98.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 98.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 98.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 98.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 443, 29.11.2016, p. 21.

(12)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(13)

  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(16)

  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(17)

  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate