Postup : 2017/2170(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0087/2018

Předložené texty :

A8-0087/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.42

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0147

ZPRÁVA     
PDF 634kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(4), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0087/2018),

1.  uděluje řediteli Evropského institutu pro rovnost žen a mužů absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí institutu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(9), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0087/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0087/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 výše 7 628 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 3,15 %; vzhledem k tomu, že rozpočet institutu se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka institutu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých činností, jak je zakotveno v článku 8 SFEU;

E.  vzhledem k tomu, že zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu je součástí strategie genderové rovnosti;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla vysoká míra plnění rozpočtu dosahující 98,42 %, což dokazuje, že závazky byly přijaty včas, a znamená mírný pokles o 0,13 % oproti roku 2015; konstatuje dále, že míra využití prostředků na platby činila v roce 2016 72,83 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 5,19 %;

Závazky a přenesené prostředky

2.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byla míra přenosů prostředků přidělených na závazky u hlavy III (operační výdaje) nadále vysoká, a sice 1 700 000 EUR, tj. 51 % (2 200 000 EUR oproti roku 2015, tj. 60 %), zejména v souvislosti se studiemi, které přesahují do dalšího roku; konstatuje, že institut by mohl zvážit, zda nezavést rozlišené rozpočtové prostředky, které by lépe zohledňovaly jednak víceletou povahu činností a jednak nevyhnutelnou prodlevu mezi podpisem zakázek, dodávkami a platbami; konstatuje, že institut vypracuje analýzu proveditelnosti, aby mohl v budoucnu přijmout rozhodnutí, zda rozlišené rozpočtové prostředky zavést či nikoli;

3.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je institut dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zadávání veřejných zakázek

4.  poukazuje na to, že podle zprávy Účetního dvora institut v roce 2016 zveřejnil otevřenou výzvu k předkládání nabídek na rámcovou smlouvu na údržbu a aktualizaci jeho nástrojů a zdrojů pro genderovou statistiku na maximální částku 1 600 000 EUR; zdůrazňuje, že tato výzva byla rozdělena dvou částí, přičemž příslušná hodnota jednotlivých částí nebyla uvedena; zdůrazňuje, že po dotazu jednoho z uchazečů institut na své internetové stránce objasnil, že maximální částka na jednu část zakázky se odhaduje na 800 000 EUR; poznamenává, že podle názoru institutu nebyla uvedená částka odpovídajícím způsobem změněna z důvodu administrativní chyby a údajně to nemělo žádný dopad na rozpočet; dále s politováním konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora cenová konkurence ve výzvě k předkládání nabídek dále vycházela pouze z denních sazeb a nikoliv z času potřebného na splnění úkolů, což institutu neumožňovalo identifikovat a vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zajistit optimální využití prostředků; konstatuje, že institut uvedl, že upravil příslušné šablony technických specifikací a sníží rizika tak, že bude u žádostí o specifické služby v budoucnu uvádět maximální počet pracovních dní;

Zaměstnanecká politika

5.  konstatuje, že míra obsazenosti plánu pracovních míst institutu na konci roku 2016 dosahovala 96 %; podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 27 míst (z celkových 28 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 28 místy v roce 2015;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že pokud jde o celkový počet obsazených pracovních míst k 31. prosinci 2016, činil poměr obou pohlaví 72 % žen oproti 28 % mužů; dále bere na vědomí genderovou nevyváženost správní rady v poměru 80 % ku 20 %; vyzývá institut, aby usiloval o genderově vyváženější složení personálu;

7.  konstatuje, že prověrka práce ukázala, že 76,3 % všech zaměstnanců plní operativní úkoly, 14,8 % poskytuje administrativní podporu a 8,9 % zaměstnanců vykonává neutrální funkce;

8.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky institutu by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že rozpočet, který je vynakládán na aktivity spojené s dobrými podmínkami personálu, dosahuje 36 437 EUR, což odpovídá 2,25 dnům na zaměstnance; poznamenává, že zaměstnanci institutu byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru 2,17 dnů, pokud jde o dny, které nejsou doloženy lékařským osvědčením, a 8,23 dnů, pokud jde o dny, které jsou doloženy lékařským potvrzením;

9.  připomíná, že institut přijal v červnu 2012 rozhodnutí týkající se psychického a sexuálního obtěžování; podporuje školení a informační schůzky na zvýšení povědomí zaměstnanců a navrhuje, aby v této věci institut pořádal školení a informativní schůze pravidelně;

10.  konstatuje, že bylo zahájeno jedno řízení podle článku 90 ohledně ukončení smlouvy;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

11.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2016 institut zaznamenal šest výjimek týkajících se finanční a procesní odchylky v porovnání se třemi v předchozím roce;

12.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 nebyly odhaleny žádné podvody;

13.  vítá odbornou přípravu zaměřenou na předcházení podvodům, která byla poskytnuta všem zaměstnancům dne 2. března 2016 a kterou vedl vedoucí správního odboru a účetní poté, co jim potřebné školení poskytl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF); konstatuje, že školení o otázkách etiky a bezúhonnosti bylo poskytnuto všem zaměstnancům dne 28. září 2016;

14.  podporuje skutečnost, že rozhodnutím ředitele č. 117 ze dne 22. června 2016 byli v rámci institutu jmenováni dva zaměstnanci jako kontaktní osoby pro politiku v oblasti whistleblowingu;

15.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní úspěchy

16.  vítá tyto tři hlavní pozitivní výsledky, které institut zaznamenal v roce 2016:

–  doložení ekonomického přínosu rovnosti žen a mužů pro hospodářský růst a zvyšování zaměstnanosti;

–  vytvoření a zavedení online nástroje na podporu rovnosti žen a mužů v organizacích provádějících výzkum;

–  stanovení jednotných definic pro členské státy týkajících se forem násilí založeného na pohlaví a vytvoření glosáře a lexikonu pojmů;

17.  lituje však, že institut nevykonává předběžná hodnocení o dostupných možnostech pro dosažení cílů;

Interní audit

18.  uznává, že 96 % doporučení vydaných útvarem IAS (49 z 51) bylo provedeno v roce 2016 (v porovnání s 90 % nebo 46 z 51 v roce 2015), včetně doporučení týkajících se zadávání zakázek podporující provozní procesy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, strategického plánu interního auditu útvaru IAS na období 2015–2017, auditu IAS týkajícího se řízení lidských zdrojů, auditu IAS o rozpočtu/plnění rozpočtu a omezeného přezkumu IAS týkajícího se uplatňování norem vnitřní kontroly;

Vnitřní kontroly

19.  poznamenává, že na základě zjištěných osvědčených postupů v jiných agenturách Unie institut soubor standardů vnitřní kontroly s cílem zajistit, aby bylo dosaženo politických i provozních cílů;

Další připomínky

20.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 institut úzce spolupracoval se svými sesterskými agenturami, s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA); dále konstatuje, že institut projednal synergie a představil svou práci jiným agenturám, jako např. Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu (EASO) a Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA); jako příklad součinnosti zdůrazňuje účast institutu na Fóru pro základní práva pořádaném Agenturou pro základní práva, na němž se naskytla příležitost oslovit další důležité politické zainteresované strany;

21.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora institut v lednu 2016 zveřejnil své externí hodnocení, jehož závěrem bylo, že činnosti institutu jsou v souladu s jeho mandátem a že jeho správa je z hlediska řízení a efektivnosti relativně dobrá; dále konstatuje, že hodnocení však obsahovalo i řadu doporučení na zkvalitnění činností institutu, například stanovením jasnějších priorit, lepším zacílením jeho výstupů, rozvojem synergií s příslušnými externími subjekty a rovněž posílením role jeho správní rady a vyjasněním úlohy odborného sboru; poznamenává, že institut začal provádět akční plán na realizaci těchto doporučení; vyzývá institut, aby o provádění tohoto akčního plánu informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

22.  připomíná, že institut byl zřízen, aby přispíval k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval informovanost občanů Unie o této problematice; vítá skutečnost, že je upřednostňována práce na těch oblastech, jež se vyznačují vysoce kvalitními a viditelnými výsledky, aniž by se vytratil důraz na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

23.  vítá probíhající spolupráci mezi institutem a parlamentním Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a také příspěvek institutu k úsilí, které v současné době Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vynakládá; vybízí k lepší koordinaci mezi legislativními i nelegislativními prioritami Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a výzkumem prováděným v institutu, a to rovněž s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který institut vyvinul;

o

o o

24.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne… 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

5.2.2018

STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Zpravodajka: Barbara Matera

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena, a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých činností, jak je zakotveno v článku 8 Smlouvy o fungování EU;

B.  vzhledem k tomu, že zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu je součástí strategie genderové rovnosti;

1.  připomíná, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) byl zřízen, aby přispíval k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval informovanost občanů Unie o této problematice, a vítá upřednostňování práce v několika oblastech s vysokou kvalitou výstupu a vysokou viditelností, aniž by se zmenšila pozornost věnovaná hledisku rovnosti žen a mužů;

2.  vítá probíhající spolupráci mezi institutem EIGE a Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a také příspěvek institutu EIGE k úsilí, které v současné době Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vynakládá; vybízí k lepší koordinaci mezi legislativními i nelegislativními prioritami Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a výzkumem prováděným v EIGE, rovněž s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který institut vyvinul;

3.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve svém stanovisku k závěru, že roční účetní závěrka EIGE ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2016 a že výsledky jeho hospodaření, peněžní tok a změny v čistých aktivech ke konci roku jsou v souladu s ustanoveními finančního nařízení a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

4.  bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, že příjmy a platby, na nichž se účetní závěrka EIGE za rok končící 31. prosincem 2016 zakládá, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

5.  bere na vědomí vysokou míru přenesených prostředků na závazky v případě hlavy III (operační výdaje), která činila 51 % a která byla způsobena probíhajícími studiemi, které měly být podle očekávání dokončeny v roce 2016; nicméně konstatuje, že oproti roku 2015, kdy míra přenesených prostředků činila 61 %, došlo ke zlepšení; vyzývá EIGE, aby zvážil zavedení diferencovaných rozpočtových položek, jež by lépe odrážely víceletou povahu operací a nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem smluv, jejich realizací a platbami;

6.  na základě dostupných údajů je toho názoru, že ředitelce institutu EIGE lze udělit absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Artis Pabriks

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 120.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 130.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 120.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 130.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 113, 30.3.2016, s.126.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí