Procedure : 2017/2170(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0087/2018

Indgivne tekster :

A8-0087/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.42

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0147

BETÆNKNING     
PDF 398kWORD 58k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

(2017/2170(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

(2017/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016, med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8 0080/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(4), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0087/2018),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

(2017/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016, med instituttets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8 0080/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(9), særlig artikel 15,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0087/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

(2017/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0087/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ("instituttet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 7 628 000 EUR, hvilket er et fald på 3,15 % i forhold til 2015; der henviser til, at instituttets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

D.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en af de værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og at Unionen er forpligtet til at fremme integration af kønsaspektet i alle sine foranstaltninger som fastsat i artikel 8 i TEUF;

E.  der henviser til, at kønsbudgettering er et led i strategien for integration af kønsaspektet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 98,42 %, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt, og udgør et lille fald på 0,13 % i forhold til 2015; bemærker desuden, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne i 2016 var på 72,83 %, hvilket er en stigning på 5,19 % i forhold til året før;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer sig på grundlag af Revisionsrettens beretning, at niveauet af fremførte forpligtede bevillinger under afsnit II (aktionsudgifter) stadig var højt med 1 700 000 EUR, dvs. 51 % (sammenlignet med 2 200 000 EUR i 2015, dvs. 60 %) primært i forbindelse med undersøgelser, der strakte sig ud over årets udgang; bemærker, at instituttet kunne overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre at afspejle aktiviteternes flerårige karakter og de uundgåelige forsinkelser mellem undertegnelsen af en kontrakt og leveringen og betalingen heraf; noterer sig, at instituttet vil foretage en gennemførlighedsanalyse af, hvorvidt det vil træffe en fremtidig beslutning om at indføre opdelte bevillinger;

3.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægning og -gennemførelse og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig ikke, hvis instituttet har planlagt dem på forhånd og underrettet Revisionsretten derom;

Udbud

4.  påpeger, at instituttet ifølge Revisionsrettens beretning iværksatte et åbent udbud i 2016 med henblik på indgåelse af en rammekontrakt på maksimalt 1 600 000 EUR for vedligeholdelse og ajourføring af dets værktøjer og ressourcer vedrørende kønsstatistikker; fremhæver endvidere, at udbuddet blev opdelt i to delkontrakter uden angivelse af de respektive beløb pr. kontrakt; fremhæver, at instituttet som følge af et spørgsmål fra en tilbudsgiver præciserede på sit websted, at maksimumbeløbet for hver delkontrakt var anslået til 800 000 EUR; konstaterer, at der ifølge instituttet var tale om en administrationsfejl, som bevirkede, at det beløb, der blev fastsat i rammekontrakten for hver delkontrakt, ikke blev ændret tilsvarende, og at det ikke havde nogen budgetmæssige konsekvenser; bemærker endvidere med beklagelse, at priskonkurrencen i udbuddet ifølge Revisionsrettens beretning kun var baseret på dagssatser uden hensyntagen til, hvor lang tid det ville tage at udføre opgaverne, og at det derfor ikke var muligt at identificere og vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud og sikre mest valuta for pengene; noterer sig, at instituttet efter eget udsagn har ændret de relevante modeller for tekniske specifikationer og vil mindske risikoen ved at angive et maksimalt antal arbejdsdage ved fremtidig rekvirering af særlige tjenesteydelser;

Personalepolitik

5.  bemærker, at besættelsesgraden for instituttets stillingsfortegnelse ved udgangen af 2016 var 96 %; konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 27 stillinger (ud af de 28 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016, sammenlignet med 28 i 2015;

6.  beklager, at kønsbalanceratioen for så vidt angår det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016 var 72 % kvinder i forhold til 28 % mænd; bemærker endvidere den skæve kønsfordeling i bestyrelsen, med en ratio på 80 % i forhold til 20 %; opfordrer instituttet til at tilstræbe en mere kønsafbalanceret personalesammensætning;

7.  bemærker, at screeningen viste, at 76,3 % af alle ansatte beskæftiger sig med operationelle opgaver, 14,8 % yder administrativ støtte, og 8,9 % udfører en neutral funktion;

8.  understreger, at balance mellem arbejde og privatliv bør være en del af instituttets personalepolitik; fremhæver, at de midler, der er brugt på velværeaktiviteter, beløb sig til 36 437 EUR, hvilket svarer til 2,25 dage pr. medarbejder; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder i 2016 var 2,17 dage, som ikke var understøttet af en lægeerklæring, og 8,23 dage, som var understøttet af en lægeerklæring;

9.  minder om, at instituttet vedtog en beslutning vedrørende mobning og sexchikane i juni 2012; støtter det uddannelsesforløb, der blev organiseret for at øge personalets bevidsthed, og foreslår, at der regelmæssigt tilrettelægges uddannelses- og informationsarrangementer om emnet;

10.  bemærker, at der var én åben artikel 90-procedure vedrørende afslutning af en ansættelseskontrakt;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

11.  bemærker med bekymring, at instituttet i 2016 registrerede seks finansielle og proceduremæssige afvigelser mod tre året før;

12.  bemærker med tilfredshed, at der ikke blev afsløret nogen tilfælde af svig i 2016;

13.  glæder sig over det kursus i forebyggelse af svig, som alle medarbejdere deltog i den 2. marts 2016, og som blev givet af chefen for administrationen og regnskabsføreren, efter at de havde modtaget den nødvendige uddannelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF); bemærker, at alle medarbejdere fik undervisning i etik og integritet den 28. september 2016;

14.  bifalder udpegelsen af to medarbejdere som kontaktpersoner for instituttets whistleblowingpolitik ved direktørens afgørelse nr. 117 af 22. juni 2016;

15.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

Vigtigste resultater

16.  glæder sig over de tre væsentligste resultater, som instituttet udpegede i 2016:

–  udarbejdelse af dokumentation for de økonomiske fordele ved ligestilling mellem kønnene for økonomisk vækst og øget beskæftigelse

–  udvikling og lancering af et onlineværktøj til fremme af ligestilling mellem kønnene i organisationer, der udfører forskning (GEAR)

–  udvikling af fælles definitioner for medlemsstaterne af de forskellige former for kønsbestemt vold og udarbejdelse af en ordliste og en begrebsordbog;

17.  beklager dog, at instituttet ikke foretager forudgående vurderinger af, hvilke løsningsmodeller der findes til at nå målene;

Intern revision

18.  bemærker, at 96 % af den interne revisionstjenestes (IAS') anbefalinger (49 ud af 51) var blevet gennemført i 2016 (i forhold til 90 % eller 46 ud af 51 i 2015), herunder anbefalingerne om "Udbudsprocedurer til understøttelse af driften i EIGE", og i IAS' strategiske interne revisionsplan 2015-2017, IAS' revision af forvaltningen af menneskelige ressourcer, IAS' revision af budgettet/budgetgennemførelsen samt IAS' begrænsede revision af implementeringen af standarderne for intern kontrol (ICS);

Intern kontrol

19.  bemærker, at instituttet på grundlag af god praksis i andre EU-agenturer har vedtaget en række standarder for intern kontrol, der har til formål at sikre, at politikmålene og de operationelle mål nås;

Andre bemærkninger

20.  bemærker med tilfredshed, at instituttet i 2016 arbejdede tæt sammen med sine søsteragenturer, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA); bemærker endvidere, at instituttet drøftede synergier med og forelagde sit arbejde for andre agenturer såsom Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA); fremhæver som eksempel på synergi instituttets deltagelse i forummet om grundlæggende rettigheder, som var organiseret af FRA, hvilket gav mulighed for at nå ud til andre vigtige politiske aktører;

21.  bemærker, at instituttet ifølge Revisionsrettens beretning offentliggjorde sin eksterne evaluering i januar 2016 med den konklusion, at instituttets aktiviteter var i overensstemmelse med dets mandat, og at dets administration klarer sig relativt godt hvad angår forvaltning og effektivitet; bemærker endvidere, at evalueringen indeholdt en række anbefalinger til at forbedre instituttets virkemåde, f.eks. gennem opstilling af klarere prioriteter, bedre målretning af output og udvikling af synergier med relevante eksterne aktører samt ved at styrke bestyrelsens rolle og præcisere ekspertforummets rolle; konstaterer, at instituttet er begyndt at gennemføre en handlingsplan med henblik på at implementere anbefalingerne; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

22.  minder om, at instituttet blev oprettet med henblik på at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder i Unionen, herunder integration af kønsaspektet i alle Unionens relevante politikker og i de heraf følgende nationale politikker, bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn samt forøgelse af unionsborgernes bevidsthed om ligestilling; glæder sig over, at der gives arbejdsmæssig prioritet til flere områder, som leverer resultater af høj kvalitet og stor synlighed, uden at fokusset på integration af kønsaspektet går tabt;

23.  glæder sig over det løbende samarbejde mellem instituttet og Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og over instituttets bidrag til det arbejde, der finder sted i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; opfordrer til, at samspillet mellem de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige prioriteringer i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instituttets forskning øges, idet der tages højde for dataene fra kønsligestillingsindekset, som er udviklet af instituttet;

o

o  o

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(12) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

5.2.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016

(2017/2170(DEC))

Ordfører for udtalelse: Barbara Matera

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en af de værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og at Unionen er forpligtet til at fremme integration af kønsaspektet i alle sine foranstaltninger som fastsat i artikel 8 i TEUF;

B.  der henviser til, at kønsbudgettering er et led i strategien for integration af kønsaspektet;

1.  minder om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) blev oprettet med henblik på at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder i Unionen, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle relevante EU-politikker og de heraf følgende nationale politikker, bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn og bevidstgørelse af EU-borgerne om ligestilling, og glæder sig over, at der gives arbejdsmæssig prioritet til flere områder, som leverer resultater af høj kvalitet og synlighed, uden at fokusset på kønsaspektet går tabt;

2.  glæder sig over det igangværende samarbejde mellem EIGE og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og over EIGE's bidrag til det igangværende arbejde i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; opfordrer til, at samspillet mellem de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige prioriteringer i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og EIGE's forskning øges, idet der tages højde for dataene fra kønsligestillingsindekset, som er udviklet af EIGE;

3.  noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at EIGE's årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

4.  noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at de indtægter og betalinger, der ligger til grund for EIGE's årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

5.  noterer sig, at niveauet af fremførsler af forpligtede bevillinger var højt (51 %) under afsnit III (aktionsudgifter), hvilket primært skyldes igangværende undersøgelser, som forventedes afsluttet i 2016; bemærker imidlertid, at dette er en forbedring i forhold til 2015-niveauet på 61 %; opfordrer EIGE til at overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre at afspejle aktiviteternes flerårige karakter og de uundgåelige forsinkelser mellem undertegnelsen af en kontrakt og leveringen og betalingen heraf;

6.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til direktøren for EIGE for gennemførelsen af EIGE's budget for regnskabsåret 2016.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Artis Pabriks

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 120.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 120.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 120.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 120.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 113 af 30.3.2016, s. 126.

(12)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik