Διαδικασία : 2017/2170(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.42

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0147

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 711kWORD 62k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2170(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(4), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0087/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(9), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0087/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0087/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(11), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων («το Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 7 628 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 3,15 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), έχει δηλώσει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό αποτελεί τμήμα της στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανήλθε σε 98,42 %, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως παρά την ελαφρά μείωση κατά 0,13 % σε σχέση με το 2015· σημειώνει επιπλέον ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών το 2016 ανήλθε σε 72,83 %, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 5,19 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος παρέμεινε υψηλό για τον τίτλο ΙII (επιχειρησιακές δαπάνες), αφού ανήλθε σε 1 700 000 EUR ή 51 % (έναντι 2 200 000 EUR ή 60 % το 2015), κυρίως λόγω μελετών των οποίων η διάρκεια υπερέβαινε το οικονομικό έτος· παρατηρεί ότι το Ινστιτούτο θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αρχίσει να χρησιμοποιεί διαχωριζόμενες πιστώσεις προκειμένου να αποτυπώνονται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις μεταξύ της υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων και των πληρωμών· παρατηρεί ότι το Ινστιτούτο θα προβεί σε μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη λήψη ή όχι στο μέλλον απόφασης για το αν θα αρχίσει να χρησιμοποιεί διαχωριζόμενες πιστώσεις·

3.  επισημαίνει ότι συχνά οι μεταφορές δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως όταν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Ινστιτούτο και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Σύναψη συμβάσεων

4.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το Ινστιτούτο προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης-πλαισίου μέγιστου ύψους 1 600 000 EUR, με αντικείμενο τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εργαλείων και των πόρων που χρησιμοποιεί για τις στατιστικές σχετικά με το φύλο· επισημαίνει επιπλέον ότι η πρόσκληση υποβολής προσφορών χωρίστηκε σε δύο παρτίδες χωρίς να προσδιορίζονται τα ποσά που αντιστοιχούσαν σε καθεμία εξ αυτών· επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο, εν συνεχεία ερωτήματος ενός από τους προσφέροντες, διευκρίνισε στον ιστότοπό του ότι το μέγιστο ποσό ανά παρτίδα εκτιμάτο σε 800 000 EUR· παρατηρεί ότι, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, επρόκειτο για διοικητικό σφάλμα λόγω του οποίου δεν τροποποιήθηκε αναλόγως το διευκρινιζόμενο ποσό και το οποίο δεν είχε επιπτώσεις στον προϋπολογισμό· παρατηρεί εξάλλου με λύπη του ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ανταγωνισμός τιμών στην πρόσκληση υποβολής προσφορών βασιζόταν αποκλειστικά στις ημερήσιες αμοιβές και όχι και στον χρόνο που θα απαιτείτο για την ολοκλήρωση των εργασιών, με αποτέλεσμα να μην έχει το Ινστιτούτο τη δυνατότητα να εντοπίσει και να επιλέξει τις πλέον συμφέρουσες οικονομικά προσφορές και να μην μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη· παρατηρεί ότι, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, αυτό έχει τροποποιήσει τα σχετικά υποδείγματα τεχνικών προδιαγραφών και ότι θα μετριάσει τον κίνδυνο με το να καθορίσει μέγιστο αριθμό εργάσιμων ημερών στις μελλοντικές αιτήσεις παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών·

Πολιτική προσωπικού

5.  παρατηρεί ότι ο βαθμός πλήρωσης των θέσεων του οργανογράμματος του Ινστιτούτου στα τέλη του 2016 ήταν 96 %· διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, 27 θέσεις (από τις 28 που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 28 το 2015·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι, όσον αφορά τον αριθμό όλων των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 72 % και οι άνδρες το 28 % αυτών· σημειώνει εξάλλου την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο, με ποσοστά 80 % και 20 %· ζητεί από το Ινστιτούτο να θέσει ως στόχο την επίτευξη περισσότερο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση του προσωπικού·

7.  σημειώνει, με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης των θέσεων εργασίας του Ινστιτούτου, ότι το 76,3 % του συνόλου του προσωπικού του εκτελεί καθήκοντα επιχειρησιακού χαρακτήρα, το 14,8 % εκτελεί καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης και το 8,9 % καλύπτει ουδέτερες θέσεις·

8.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Ιδρύματος· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 36 437 EUR και αντιστοιχεί σε 2,25 ημέρες ανά υπάλληλο· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία λόγω ασθενείας ανά υπάλληλο το 2016 ήταν 2,17 ημέρες χωρίς βεβαίωση ιατρού και 8,23 με βεβαίωση ιατρού·

9.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο ενέκρινε απόφαση σχετικά με τις ψυχολογικές και σεξουαλικές παρενοχλήσεις τον Ιούνιο του 2012· υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και προτείνει να διοργανώνει τακτικά το Ινστιτούτο επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό·

10.  παρατηρεί ότι μόνο μία διαδικασία βάσει του άρθρου 90 ήταν ανοικτή σε σχέση με τερματισμό σύμβασης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

11.  παρατηρεί με ανησυχία ότι καταγράφηκαν το 2016 στο Ινστιτούτο έξι εξαιρέσεις λόγω οικονομικής και διαδικαστικής παρέκκλισης, έναντι τριών του προηγούμενου έτους·

12.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι το 2016 δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις απάτης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάρτιση σε θέματα πρόληψης της απάτης που διοργανώθηκε για όλο το προσωπικό στις 2 Μαρτίου 2016 με εκπαιδευτές τον επικεφαλής της διοίκησης και τον υπόλογο· σημειώνει ότι οι δύο τελευταίοι είχαν προηγουμένως λάβει την απαραίτητη κατάρτιση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· παρατηρεί ότι κατάρτιση σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας διοργανώθηκε για όλο το προσωπικό στις 28 Σεπτεμβρίου 2016·

14.  συμφωνεί με τον ορισμό δύο μελών του προσωπικού για να λειτουργήσουν ως πρόσωπα επικοινωνίας για το Ινστιτούτο σε ό,τι αφορά την καταγγελία δυσλειτουργιών, ορισμός που επικυρώθηκε με την απόφαση αριθ. 117 της διευθύντριας, της 22ας Ιουνίου 2016·

15.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της στήριξης και των συμβουλών που χρειάζονται οι καταγγέλτες·

Κύρια επιτεύγματα

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Ινστιτούτο για το 2016, ήτοι:

–  τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα οικονομικά οφέλη που αποφέρει η ισότητα των φύλων για την οικονομική ανάπτυξη και την αυξημένη απασχόληση·

–  την ανάπτυξη και τη λειτουργία διαδικτυακού εργαλείου για τη διευκόλυνση της ισότητας των φύλων στους κόλπους οργανώσεων που παράγουν ερευνητικό έργο (GEAR)·

–  την εκπόνηση ενοποιημένων ορισμών για τις μορφές βίας λόγω φύλου με αποδέκτες τα κράτη μέλη και τη σύνταξη γλωσσαρίου και θησαυρού όρων·

17.  εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι το Ινστιτούτο δεν διεξάγει εκ των προτέρων αξιολογήσεις των διαθέσιμων επιλογών για την πραγματοποίηση των στόχων του·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

18.  αντιλαμβάνεται ότι, το 2016, υλοποιήθηκε το 96 % των συστάσεων (49 από τις 51) της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ), σε σύγκριση με το 90 %, ή 46 από τις 51, το 2015, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συστάσεις της ΥΕΛΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που στηρίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες στο Ινστιτούτο, συστάσεις που απορρέουν από το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της ΥΕΛΕ για την περίοδο 2015-2017, συστάσεις από τον λογιστικό έλεγχο της ΥΕΛΕ για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων του Ινστιτούτου, συστάσεις από τον λογιστικό έλεγχο της ΥΕΛΕ για τον προϋπολογισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και συστάσεις από την περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) που διεξήγαγε η ΥΕΛΕ·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19.  παρατηρεί ότι το Ινστιτούτο έχει εγκρίνει δέσμη ICS βασισμένων σε επιβεβαιωμένες χρηστές πρακτικές άλλων οργανισμών της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της πολιτικής και των επιχειρησιακών στόχων·

Λοιπά σχόλια

20.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι το Ινστιτούτο συνεργάστηκε στενά με τους αδερφούς οργανισμούς του το 2016, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)· παρατηρεί επιπλέον ότι το Ινστιτούτο συζήτησε για συνέργειες και παρουσίασε το έργο του σε άλλους οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)· επισημαίνει, ως δείγμα συνέργειας, τη συμμετοχή του Ινστιτούτου στο Φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα που διοργάνωσε ο FRA και που έδωσε την ευκαιρία επαφών με άλλους σημαντικούς παράγοντες χάραξης πολιτικής·

21.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, τον Ιανουάριο του 2016, το Ινστιτούτο δημοσίευσε την εξωτερική αξιολόγησή του, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητές του ήταν συνεπείς προς την εντολή του και ότι οι επιδόσεις της διοίκησής του όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την αποδοτικότητα ήταν αρκούντως ικανοποιητικές· παρατηρεί επιπλέον ότι η αξιολόγηση περιλάμβανε σειρά συστάσεων οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση της λειτουργίας του Ινστιτούτου, παραδείγματος χάριν με τον καθορισμό σαφέστερων προτεραιοτήτων, την καλύτερη στόχευση των εκροών του, την ανάπτυξη συνεργειών με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και με την ενίσχυση του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου του και την αποσαφήνιση του ρόλου του σώματος εμπειρογνωμόνων· παρατηρεί ότι το Ινστιτούτο έχει αρχίσει να εφαρμόζει σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης·

22.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, να συμβάλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και να συνδράμει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι δόθηκε προτεραιότητα στις εργασίες σε μια σειρά τομέων με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και υψηλής προβολής, χωρίς να χαθεί η εστίαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου και για τη συνεισφορά του Ινστιτούτου στις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· ζητεί να υπάρξει περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και των ερευνών του Ινστιτούτου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων που ανέπτυξε το Ινστιτούτο·

o

o o

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της ... 2018(12) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

5.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2170(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό αποτελεί τμήμα της στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, να συμμετάσχει στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και να συνδράμει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, και επικροτεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο του έργου του δίνονται προτεραιότητες σε αρκετούς τομείς, με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα και μεγάλη ορατότητα, χωρίς να χάνεται η εστίαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του EIGE και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και για τη συνεισφορά του EIGE στις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και των ερευνών του EIGE, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων που ανέπτυξε το EIGE·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του EIGE παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και οι πληρωμές επί των οποίων βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του EIGE για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 χαρακτηρίζονται, από κάθε ουσιώδη πλευρά, για τη νομιμότητα και την κανονικότητά τους·

5.  σημειώνει ότι οι μεταφορές για τις ανειλημμένες πιστώσεις παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο για τον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) με 51% και τούτο κυρίως λόγω ορισμένων εν εξελίξει μελετών που αναμένονταν να ολοκληρωθούν εντός του 2016· παρατηρεί ωστόσο τη βελτίωση που σημειώθηκε σε σχέση με το 2015, όταν το εν λόγω ποσοστό ήταν 61%· καλεί το EIGE να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων και των πληρωμών·

6.  εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα επί του παρόντος στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στη Διευθύντρια του EIGE όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Artis Pabriks

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Jarosław Wałęsa, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 120.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 120.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 120.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 120.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 113 της 30.03.2016, σ.126.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου