Menetlus : 2017/2170(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0087/2018

Esitatud tekstid :

A8-0087/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.42

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0147

RAPORT     
PDF 384kWORD 58k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2170(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0080/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(4), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0087/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele instituudi 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0080/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(9), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0087/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0087/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (edaspidi „instituut“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(11) kohaselt oli instituudi 2016. aasta lõplik eelarve 7 628 000 eurot ehk 3,15 % vähem kui 2015. aastal; arvestades, et instituudi eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks väärtusi, millele liit tugineb, ja et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 8 on liit kohustunud edendama soolise aspekti arvestamist kõigis oma meetmetes;

E.  arvestades, et sooteadlik eelarvestamine on osa soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegiast;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge – 98,42 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt, ning mis tähendab 2015. aastaga võrreldes väikest, 0,13 % suurust vähenemist; märgib lisaks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 2016. aastal 72,83 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 5,19 % kõrgem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr endiselt kõrge III jaotises (tegevuskulud) – 1 700 000 eurot ehk 51 % (2015. aastal 2 200 000 eurot ehk 60 %), mis tulenes eelkõige järgneval aastal jätkunud uuringutest; märgib, et instituut võiks kaaluda liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, et kajastada paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu ning vältimatuid viivitusi lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja maksete tegemise vahel; märgib, et instituut teeb teostatavuse analüüsi, mille põhjal otsustada, kas edaspidi võetakse kasutusele liigendatud eelarveassigneeringud;

3.  juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti juhul, kui instituut on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Hanked

4.  juhib tähelepanu asjaolule, et kontrollikoja aruande kohaselt algatas instituut 2016. aastal avatud hankemenetluse, mille eesmärk oli sõlmida raamleping instituudi soolise statistika töövahendite ja ressursside hooldamiseks ja uuendamiseks, kusjuures lepingu maksimaalne maksumus pidi olema 1 600 000 eurot; märgib ka seda, et hange oli jaotatud kahte ossa, ilma seejuures kummagi osa maksumust märkimata; rõhutab, et pärast ühe pakkuja esitatud küsimust selgitas instituut oma veebisaidil, et kummagi osa maksimaalne maksumus on hinnanguliselt 800 000 eurot; märgib, et instituudi väitel jäi täpsustatud summa muutmata haldusvea tõttu ja see ei mõjutanud eelarvet; märgib kahetsusega ka seda, et kontrollikoja aruande kohaselt põhines hanke hinnakonkurents üksnes päeva maksumusel, võtmata arvesse ülesannete lõpuleviimiseks kuluvat aega, mistõttu ei saanud instituut kindlaks teha ega valida majanduslikult kõige soodsamaid pakkumusi ja tagada suurimat kulutõhusust; märgib, et instituudi sõnul on asjaomaste tehniliste kirjelduste vormid muudetud ja riske kavatsetakse maandada, määrates edaspidi eriteenuste hangetes kindlaks maksimaalse tööpäevade arvu;

Personalipoliitika

5.  märgib, et instituudi ametikohtade täituvuse määr oli 2016. aasta lõpus 96 %; võtab teadmiseks, et ametikohtade loetelu põhjal oli 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud 27 ametikohta liidu üldeelarvega lubatud 28 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 28 ametikohta);

6.  märgib, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud ametikohtade sooline jaotus oli 72 % naisi ja 28 % mehi; märgib ka soolist tasakaalustamatust haldusnõukogus, kus naisi oli 80 % ja mehi 20 %; kutsub instituuti üles püüdma muuta personali koosseisu sooliselt tasakaalustatumaks;

7.  võtab ametikohtade läbivaatamise tulemuste põhjal teadmiseks, et 76,3 % ametikohtadest olid seotud põhitegevusega, 14,8 % haldustoega ning 8,9 % olid neutraalsed ametikohad;

8.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema instituudi personalipoliitika osa; rõhutab, et eelarvest heaolutegevustele eraldatud summa oli 36 437 eurot, mis vastab 2,25 päevale töötaja kohta; märgib, et arstitõendita haiguspäevade keskmine arv töötaja kohta oli 2016. aastal 2,17 päeva ja arstitõendiga põhjendatult 8,23 päeva;

9.  tuletab meelde, et instituut võttis 2012. aasta juunis vastu otsuse psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise kohta; toetab koolitusüritusi, mille eesmärk on suurendada töötajate teadlikkust, ning soovitab instituudil korraldada sel teemal korrapäraselt koolitusi ja teabeüritusi;

10.  märgib, et üks artikli 90 kohane lepingu lõpetamise menetlus oli pooleli;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus ja demokraatia

11.  märgib murelikult, et 2016. aastal registreeris instituut kuus finants- ja menetlusliku kõrvalekaldega erandjuhtumit, võrreldes kolmega eelnenud aastal;

12.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal ei tuvastatud pettusejuhtumeid;

13.  peab tervitatavaks kõigile töötajatele suunatud pettuste ennetamise koolitust, mis toimus 2. märtsil 2016 ning kus koolitajateks olid haldusjuht ja peaarvepidaja, kes ise olid eelnevalt saanud vajaliku väljaõppe Euroopa Pettustevastaselt Ametilt (OLAF); märgib, et 28. septembril 2016 korraldati kõigile töötajatele eetika ja usaldusväärsuse teemaline koolitus;

14.  toetab instituudi direktori 22. juuni 2016. aasta otsust nr 117, millega nimetati kaks töötajat rikkumisest teatamise poliitika kontaktisikuteks;

15.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku toetust ja nõu;

Peamised saavutused

16.  tunneb heameelt järgmise kolme peamise saavutuse üle, mille instituut oma 2016. aasta tegevuses välja tõi:

–  tõendite leidmine selle kohta, et sooline võrdõiguslikkus on majanduslikult kasulik ning suurendab majanduskasvu ja tööhõivet;

–  veebipõhise vahendi väljatöötamine ja kasutuselevõtmine soolise võrdõiguslikkuse tagamise hõlbustamiseks teadusuuringutega tegelevates organisatsioonides (GEAR);

–  soopõhise vägivalla vormide ühtsete määratluste väljatöötamine liikmesriikide jaoks ning terminisõnastiku ja tesauruse koostamine;

17.  peab siiski kahetsusväärseks, et instituut ei teosta eesmärkide saavutamiseks võimalike lahenduste eelhindamisi;

Siseaudit

18.  tõdeb, et 2016. aastal viidi ellu 96 % siseauditi talituse soovitustest ehk 49 soovitust 51st (2015. aastal oli see näitaja 90 % ehk 46 51st), sealhulgas siseauditi soovitused järgmistel teemadel: „Tegevusprotsesse toetavad hanked EIGEs“, siseauditi talituse strateegilise siseauditi kava (2015–2017), siseauditi talituse audit instituudi personalihalduse valdkonnas, siseauditi talituse audit eelarve ja eelarve täitmise kohta ning sisekontrollistandardite rakendamise osaline läbivaatus siseauditi talituse poolt;

Sisekontroll

19.  märgib, et instituut on teistes liidu ametites välja selgitatud headest tavadest lähtudes võtnud vastu terve rea sisekontrollistandardeid, mille eesmärk on tagada poliitiliste ja tegevuseesmärkide saavutamine;

Muud kommentaarid

20.  märgib rahuloluga, et instituut tegi 2016. aastal tihedat koostööd oma sõsarasutustega, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga (Eurofound), Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga (FRA) ja Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA); märgib ka seda, et instituut arutas sünergia saavutamist ka muude asutustega, nagu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), ning tutvustas neile oma tööd; toob sünergia näitena välja instituudi osalemise Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti korraldatud põhiõiguste foorumil, mis andis võimaluse luua kontakte teiste oluliste poliitiliste sidusrühmadega;

21.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt avaldas instituut 2016. aasta jaanuaris enda kohta koostatud välishindamise, milles järeldati, et instituudi tegevus oli kooskõlas tema volitustega, ning anti instituudi haldamisele juhtimise ja tõhususe seisukohalt suhteliselt hea hinnang; märgib ka seda, et hinnangus anti mitu soovitust instituudi tegevuse parandamiseks – need hõlmasid näiteks selgemate eesmärkide seadmist, väljundite paremat suunamist, asjaomaste väliste sidusrühmadega sünergia saavutamist ning instituudi haldusnõukogu rolli tugevdamist ja ekspertkogu rolli täpsustamist; märgib, et instituut on alustanud soovituste täitmiseks koostatud tegevuskava elluviimist; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tegevuskava elluviimise tulemustest aru;

22.  tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et toetada ja tugevdada liidus soolise võrdõiguslikkuse edendamist, sealhulgas soolise aspekti arvestamist kõikides liidu asjaomastes poliitikavaldkondades ja nendel põhinevas liikmesriikide poliitikas ning võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja tõsta liidu kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest; tunneb heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks peetakse töötamist mitmes valdkonnas, mille väljundiks on kõrge kvaliteet ja suur nähtavus, kaotamata seejuures keskendumist soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele;

23.  tunneb heameelt, et instituut jätkab koostööd naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga ning peab tervitatavaks instituudi panust naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni püsivatesse jõupingutustesse; nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlike ja muude kui seadusandlike prioriteetide ning instituudi teadusuuringute ulatuslikumat koostoimet, samuti instituudi poolt välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse indeksi arvessevõtmist;

o

o o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(12) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

5.2.2018

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2170(DEC))

Arvamuse koostaja: Barbara Matera

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A.  arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks väärtusi, millele liit tugineb, ja et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 8 on liit kohustunud edendama soolise aspekti arvestamist kõigis oma meetmetes;

B.  arvestades, et sooteadlik eelarvestamine on osa soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegiast;

1.  tuletab meelde, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) asutati selleks, et soodustada ja tugevdada liidus soolise võrdõiguslikkuse edendamist, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist liidu kõikides asjakohastes poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates siseriiklikes poliitikavaldkondades, võitlust soolise diskrimineerimisega ja liidu kodanike teadlikkuse suurendamist soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, ning tunneb heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks peetakse tööd mitmes kvaliteetse ja silmapaistva väljundiga valdkonnas, keskendudes seejuures ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele;

2.  tunneb heameelt EIGE ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahel tehtava koostöö üle ning peab tervitatavaks EIGE panust naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni püsivatesse jõupingutustesse; nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlike ja muude kui seadusandlike prioriteetide ning EIGE teadusuuringute ulatuslikumat koostoimet, võttes ühtlasi arvesse EIGE poolt välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse indeksit;

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul annab EIGE raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides õiglase pildi selle finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle finantseeskirjade sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

4.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul on EIGE 31. detsembril 2016. aastal lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud ja maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

5.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli endiselt kõrge (51 %) III jaotises (tegevuskulud) ning et see oli peamiselt tingitud käimasolevatest ja eeldatavasti 2016. aastal lõpule viidavatest uuringutest; märgib siiski, et siinkohal on tegemist olukorra paranemisega, sest 2015. aastal oli see määr 61 %; kutsub EIGEt üles kaaluma liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, et kajastada paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu ning vältimatuid viivitusi lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja maksete tegemise vahel;

6.  on praegu olemasolevate andmete põhjal arvamusel, et EIGE direktori tegevusele selle 2016. aasta eelarve täitmisel saab anda heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Artis Pabriks

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 120.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 120.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 120.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 120.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 113, 30.3.2016, lk 126.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika