Postupak : 2017/2170(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0087/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0087/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.42

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0147

IZVJEŠĆE     
PDF 628kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.

(2017/2170(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.

(2017/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova(4), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0087/2018),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu

(2017/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016., s odgovorom Instituta(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova(9), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0087/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.

(2017/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0087/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(11), konačni proračun Europskog instituta za ravnopravnost spolova („Institut”) za financijsku godinu 2016. iznosio 7 628 000 EUR, što predstavlja smanjenje od 3,15 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se proračun Instituta uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

D.  budući da je rodna ravnopravnost jedna od vrijednosti na kojima se Europska unija temelji i da je Unija, kako je navedeno u članku 8. UFEU-a, predana promicanju rodno osviještenih politika u svim svojim aktivnostima;

E.  budući da je rodna perspektiva pri izradi proračuna dio strategije rodno osviještenih politika;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da su napori u praćenju proračuna u financijskoj godini 2016. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 98,42 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,13 % u odnosu na 2015., iz čega se može zaključiti da su obveze pravodobno izvršene; nadalje, primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 72,83 %, što predstavlja povećanje od 5,19 % u odnosu na prethodnu godinu;

Obveze i prijenosi

2.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava ostala visoka za glavu III. (operativni rashodi) i iznosila 1 700 000 EUR, tj. 51 % (u usporedbi s 2 200 000 EUR u 2015., tj. 60 %), pri čemu su ta sredstva uglavnom povezana sa studijama koje prelaze u sljedeću godinu; prima na znanje da bi Institut mogao razmotriti uvođenje diferenciranih proračunskih odobrenih sredstava kako bi se primjerenije odrazila višegodišnja priroda poslovanja i neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja; prima na znanje da će Institut provesti analizu izvedivosti o tome hoće li u budućnosti donijeti odluku o uvođenju diferenciranih odobrenih sredstava;

3.  ističe da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Institut planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Javna nabava

4.  ističe da je, prema izvješću Revizorskog suda, Institut 2016. godine objavio javni poziv na podnošenje ponuda za okvirni ugovor o održavanju i ažuriranju alata i resursa kojima se služi za obradu statističkih podataka po spolovima u najvišem mogućem iznosu od 1 600 000 EUR; nadalje, naglašava da je poziv podijeljen u dvije grupe bez navođenja odgovarajućih iznosa za pojedinu grupu; ističe da je, slijedom upita jednog ponuditelja, Institut na svojim internetskim stranicama pojasnio da je najviši mogući iznos po grupi bio procijenjen na 800 000 EUR; prima na znanje da, prema Institutu, navedeni iznos nije bio izmijenjen na odgovarajući način zbog administrativne pogreške te da ta pogreška nije imala utjecaja na proračun; nadalje, sa žaljenjem prima na znanje da je, prema izvješću Revizorskog suda, cjenovno natjecanje u pozivu na podnošenje ponuda temeljeno isključivo na iznosu dnevnica, a ne i na vremenu potrebnom za dovršenje zadataka, čime Institutu nije omogućeno da utvrdi i izabere najisplativije ponude te zajamči najveću vrijednost za uloženi novac; prima na znanje da su, prema Institutu, odgovarajući obrasci tehničkih specifikacija izmijenjeni te da će se rizik smanjiti tako što će u buduće zahtjeve za posebne usluge biti uključen maksimalni broj radnih dana;

Politika zapošljavanja

5.  prima na znanje da je popunjenost plana radnih mjesta Instituta na kraju 2016. iznosila 96 %; opaža da je, prema planu radnih mjesta, 27 mjesta (od ukupno 28 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 28 radnih mjesta 2015. godine;

6.  žali zbog toga što su, prema broju svih popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., žene činile 72 % zaposlenih, a muškarci 28 %; primjećuje nadalje rodnu neravnotežu u Upravnom odboru, gdje je omjer 80 % naspram 20 %; poziva Institut da nastoji postići rodno uravnoteženiji sastav zaposlenika;

7.  prima na znanje da su rezultati pregleda pokazali da je 76,3 % cjelokupnog osoblja zaduženo za operativne zadaće, 14,8 % za administrativnu podršku, a 8,9 % obavlja neutralnu funkciju;

8.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio kadrovske politike Instituta; ističe da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosi 36 437 EUR, što odgovara trajanju od 2,25 dana po članu osoblja; prima na znanje da je prosječni broj dana provedenih na bolovanju po članu osoblja u 2016. iznosio 2,17 u slučaju izostanaka koji nisu opravdani liječničkom potvrdom te 8,23 dana u slučaju izostanaka koji su opravdani liječničkom potvrdom;

9.  podsjeća na to da je Institut u lipnju 2012. donio odluku u vezi s psihičkim i spolnim uznemiravanjem; podržava osposobljavanje organizirano kako bi se povećala osviještenost osoblja i preporučuje da Institut redovito organizira osposobljavanja i informativne sastanke o toj temi;

10.  prima na znanje da je otvoren jedan postupak u skladu s člankom 90. o prekidu ugovora;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

11.  sa zabrinutošću napominje da je u 2016. Institut zabilježio šest financijskih i proceduralnih devijacija u odnosu na njih tri u prethodnoj godini;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da u 2016. nije otkriven nijedan slučaj prijevare;

13.  pozdravlja osposobljavanje o sprečavanju prijevara koje su 2. ožujka 2016. za cjelokupno osoblje održali voditelj administracije i računovodstveni službenik nakon što su prošli potrebno osposobljavanje koje im je pružio Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF); primjećuje da su svi članovi osoblja 28. rujna 2016. pohađali osposobljavanje o etici i integritetu;

14.  podržava činjenicu da su odlukom direktora br. 117 od 22. lipnja 2016. dva člana osoblja imenovana osobama za kontakt Instituta u okviru politike o zviždačima;

15.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

16.  pozdravlja sljedeća tri glavna postignuća Instituta 2016., a to su:

–  pružanje dokaza o ekonomskoj koristi od ravnopravnosti spolova za gospodarski rast i povećanje zapošljavanja;

–  razvoj i pokretanje internetskog alata za poticanje ravnopravnosti spolova u organizacijama koje se bave istraživanjima (GEAR);

–  razvoj jedinstvenih definicija oblika rodno uvjetovanog nasilja za države članice te izrada glosara i pojmovnika izraza;

17.  međutim, žali zbog toga što Institut ne provodi ex ante procjene dostupnih opcija za postizanje ciljeva;

Unutarnja revizija

18.  prepoznaje da je u 2016. provedeno 49 od 51, odnosno 96 % preporuka Službe za unutarnju reviziju (IAS), u usporedbi s 90 % odnosno 46 od 51 u 2015., uključujući njezine preporuke u sklopu revizije o nabavi u službi operativnih postupaka Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Strateškog plana IAS-a za razdoblje 2015. – 2017., revizije IAS-a o upravljanju ljudskim resursima u Institutu, revizije IAS-a o proračunu/izvršenju proračuna te ograničene revizije IAS-a o provedbi standarda unutarnje kontrole;

Unutarnje kontrole

19.  primjećuje da je Institut usvojio niz standarda unutarnje kontrole na temelju dobre prakse utvrđene u drugim agencijama Unije, čiji je cilj osigurati ostvarivanje političkih i operativnih ciljeva;

Druge primjedbe

20.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Institut tijekom 2016. blisko surađivao sa svojim sestrinskim agencijama, Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA); osim toga, primjećuje da je Institut raspravljao o sinergijama s drugim agencijama, primjerice s Europskim potpornim uredom za azil (EASO) i Europskom agencijom za kemikalije (ECHA), i predstavio im svoj rad; kao primjere sinergija ističe sudjelovanje Instituta na Forumu o temeljnim pravima u organizaciji Agencije Europske unije za temeljna prava, što mu je pružilo priliku da stupi u kontakt s drugim važnim političkim dionicima;

21.  prima na znanje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Institut objavio svoju vanjsku evaluaciju u siječnju 2016. te da je u njoj iznesen zaključak da su aktivnosti Instituta bile u skladu s njegovim ovlastima, a uprava Instituta postigla je relativno dobre rezultate u pogledu upravljanja i učinkovitosti; osim toga, napominje da je evaluacija sadržavala nekoliko preporuka za poboljšanje poslovanja Instituta, na primjer određivanje jasnijih prioriteta, bolje usmjeravanje ostvarenja, razvijanje sinergije s relevantnim vanjskim akterima, kao i osnaživanje uloge Upravnog odbora te razjašnjenje uloge Foruma stručnjaka; primjećuje da je Institut započeo s provedbom akcijskog plana u vezi s preporukama; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tog akcijskog plana;

22.  podsjeća na to da je Institut osnovan u cilju promicanja i jačanja rodne jednakosti u Uniji, što se odnosi na poticanje rodne osviještenosti u svim relevantnim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbu protiv diskriminacije na temelju spola te podizanje razine osviještenosti građana EU-a o jednakosti spolova; pozdravlja činjenicu da je prioritet dan radu na nekoliko područja u kojima se postižu vrlo kvalitetni i vidljivi rezultati, pri čemu treba i dalje zadržati naglasak na rodno osviještenoj politici;

23.  pozdravlja trajnu suradnju između Instituta i Odbora Parlamenta za prava žena i jednakost spolova te pozdravlja doprinos Instituta naporima koje ulaže Odbor za prava žena i jednakost spolova; poziva na daljnju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i jednakost spolova te istraživanja koja provodi Institut, uzimajući također u obzir indeks rodne ravnopravnosti koji je Institut osmislio;

o

o o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

5.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za prava žena i jednakost spolova

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2016.

(2017/2170(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Barbara Matera

PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A.  budući da je rodna ravnopravnost jedna od vrijednosti na kojima se Europska unija temelji i da je Unija, kako je navedeno u članku 8. UFEU-a, predanu promicanju rodno osviještenih politika u svim svojim aktivnostima;

B.  budući da je rodna perspektiva pri izradi proračuna dio strategije rodno osviještenih politika;

1.  podsjeća da je Europski institut za jednakost spolova (EIGE) osnovan u cilju promicanja i jačanja rodne ravnopravnosti, uključujući poticanje rodne osviještenosti u svim relevantnim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbe protiv diskriminacije na temelju spola te podizanja razine osviještenosti građana EU-a o jednakosti spolova i pozdravlja davanje prioriteta djelovanju u više područja s rezultatima visoke kvalitete i vidljivosti, a da se pritom nije izgubio fokus na rodno osviještene politike;

2.  pozdravlja trenutnu suradnju između EIGE-a i Odbora za prava žena i jednakost spolova i pozdravlja doprinos koji EIGE daje naporima koje ulaže Odbor za prava žena i jednakost spolova; poziva na daljnju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i jednakost spolova te istraživanja koja provodi EIGE, uzimajući također u obzir indeks rodne ravnopravnosti koji je osmislio EIGE;

3.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda da godišnja računovodstvena dokumentacija EIGE-a u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Agencije na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja i promjene u neto imovini za godinu koja je završila tim danom, u skladu s odredbama Financijske uredbe EIGE-a i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

4.  napominje da su prema mišljenju Revizorskog suda prihodi i plaćanja povezani s računovodstvenom dokumentacijom EIGE-a za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

5.  napominje da je razina prijenosa odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ostala visoka za glavu III. (rashodi poslovanja) na 51 %, za što su glavni razlog tekuće studije koje su trebale biti završene 2016.; napominje, međutim, da to predstavlja poboljšanje u odnosu na razinu od 61 % iz 2015.; poziva EIGE da razmotri uvođenje diferenciranih odobrenih proračunskih sredstava kako bi se bolje odrazile višegodišnja priroda aktivnosti te neizbježne stanke u razdobljima između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja;

6.  mišljenja je da se na temelju trenutno dostupnih podataka direktoru EIGE-a može dati razrješnica za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Artis Pabriks

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 120.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 120.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 403, 30.12.2006., str. 9.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 120.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 120.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 403, 30.12.2006., str. 9.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 113, 30.03.2016., str. 126.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti