Procedūra : 2017/2170(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0087/2018

Pateikti tekstai :

A8-0087/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.42

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0147

PRANEŠIMAS     
PDF 702kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2170(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(4), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0087/2018),

1.  patvirtina Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, kad Instituto 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05491/2018 – C8-0080/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(9), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0087/2018),

1.  pritaria Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0087/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos lyčių lygybės instituto (toliau – Institutas) pajamų ir išlaidų suvestinėmis(11), jo galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 7 628 000 EUR, tai yra 3,15 proc. mažesnis už 2015 m. biudžetą; kadangi Instituto biudžetą iš esmės sudaro lėšos, gautos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos lyčių lygybės instituto metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Instituto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

D.  kadangi lyčių lygybė yra viena iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir Sąjunga yra įsipareigojusi skatinti lyčių aspekto integravimą į visus savo veiksmus, kaip įtvirtinta SESV 8 straipsnyje;

E.  kadangi biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra lyčių aspekto integravimo strategijos dalis;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 98,42 proc. – tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku ir kad šis lygis labai nedaug (0,13 proc.) sumažėjo, palyginti su 2015 m.; taip pat pažymi, kad 2016 m. mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 72,83 proc., o tai reiškia, kad, palyginti su praėjusiais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 5,19 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis išliko aukštas III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) ir sudarė 1 700 000 eurų arba 51 proc. (2015 m.: 2 200 000 eurų arba 60 proc.), daugiausia susijusių tyrimais, kurie buvo tęsiami pasibaigus metams; pažymi, kad Institutas galėtų apsvarstyti galimybę taikyti diferencijuotus biudžeto asignavimus siekiant geriau atspindėti daugiametį operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus, susijusius su sutarčių pasirašymu, įvykdymu ir apmokėjimu; pažymi, kad Institutas atliks galimybių analizę, kad galėtų ateityje nuspręsti dėl diferencijuotų asignavimų taikymo ar netaikymo;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos neretai iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, todėl tai nebūtinai reiškia netinkamą biudžeto planavimą ir įgyvendinimą ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, visų pirma, jeigu Institutas planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Viešieji pirkimai

4.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2016 m. Institutas paskelbė atvirą kvietimą teikti paraiškas dėl jo lyčių statistikos priemonių ir išteklių priežiūros ir atnaujinimo bendrosios sutarties maksimaliai 1 600 000 eurų sumai; pabrėžia, kad kvietimas teikti paraiškas padalintas į dvi dalis, nenurodant atitinkamų kiekvienos dalies sumų; atkreipia dėmesį į tai, kad vienam konkurso dalyviui uždavus klausimą, Institutas savo svetainėje paaiškino, kad kiekvienos dalies įvertinta maksimali suma yra 800 000 eurų; atkreipia dėmesį į tai, kad anot Instituto, tai buvo administracinė klaida, dėl kurios nurodyta suma nebuvo atitinkamai pakeista ir kad tai neturėjo poveikio biudžetui; be to, apgailestaudamas pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, kainų konkurencija šiame kvietime teikti paraiškas buvo pagrįsta tik dienos tarifais, o ne ir užduotims įvykdyti reikalingu laiku, dėl to Institutas negalėjo nustatyti ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų ir užtikrinti racionaliausio lėšų panaudojimo; atkreipia dėmesį, kad, anot Instituto, jis iš dalies pakeitė atitinkamus techninių specifikacijų šablonus ir riziką mažins būsimuose kvietimuose teikti paraiškas dėl konkrečių paslaugų nurodydamas maksimalų darbo dienų skaičių;

Personalo politika

5.  pažymi, kad Instituto etatų plano užimtumo rodiklis 2016 m. pabaigoje buvo 96 proc.; pastebi, kad pagal etatų planą 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 27 etatai (iš 28 pagal Sąjungos biudžetą leistinų etatų), palyginti su 28 etatais 2015 m.;

6.  apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimamų pareigybių skaičių, pasakytina, kad lyčių pusiausvyra nebuvo užtikrinta, kadangi dirbo 72 proc. moterų ir 28 proc. vyrų; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į lyčių disbalansą Valdymo taryboje, kurioje moterų yra 80 % , o vyrų – 20 %; ragina Institutą siekti, kad personalą sudarytų panašus vyrų ir moterų skaičius;

7.  pažymi, jog atlikus tikrinimo procedūrą nustatyta, kad 76,3 proc. visų darbuotojų vykdo su pagrindine veikla susijusias užduotis, 14,8 proc. – teikia administracinę paramą, o 8,9 proc. – atlieka neutralias funkcijas;

8.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti įtraukta į Instituto personalo politiką; pabrėžia, kad gerovės užtikrinimo veiklai skirtas biudžetas sudarė 36 437 eurų, tai atitinka 2,25 dienas kiekvienam darbuotojui; atkreipia dėmesį į tai, kad vidutinis darbuotojų laikinojo nedarbingumo dienų skaičius 2016 m. siekė 2,17 dienų (be gydytojo pažymos) ir 8,23 dienų (su gydytojo pažyma);

9.  primena, kad 2012 m. birželio mėn. Institutas priėmė sprendimą dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo; remia organizuojamus mokymus siekiant didinti darbuotojų informuotumą ir siūlo, kad Institutas reguliariai rengtų mokymus ir informacinius seansus šiuo klausimu;

10.  pažymi, kad pradėta viena procedūra pagal 90 straipsnį dėl sutarties nutraukimo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

11.  su susirūpinimu pažymi, kad 2016 m. Institutas užregistravo šešias išimtis, susijusias su finansiniu ir procedūriniu nukrypimu, palyginti su trimis išimtimis ankstesniais metais;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. nenustatyta jokių sukčiavimo atvejų;

13.  palankiai vertina sukčiavimo prevencijos mokymus visiems darbuotojams; šiuos mokymus 2016 m. kovo 2 d. surengė administracijos vadovas ir apskaitos pareigūnas, kuriuos prieš tai tinkamai apmokė Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF); pažymi, kad 2016 m. rugsėjo 28 d. visiems darbuotojams buvo surengti mokymai etikos ir profesinio sąžiningumo klausimais;

14.  pritaria tam, kad direktorės 2016 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 117 du darbuotojai buvo paskirti Instituto kontaktiniais asmenimis vykdant informavimo apie pažeidimus politiką;

15.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

Pagrindiniai laimėjimai

16.  teigiamai vertina tris pagrindinius laimėjimus, kuriuos Institutas nustatė 2016 m., t. y.:

–  duomenų, pagrindžiančių lyčių lygybės teikiamą ekonominę naudą siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumą, rinkimas;

–  internetinės priemonės parengimas ir įdiegimas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas lyčių lygybei mokslinius tyrimus atliekančiose organizacijose (GEAR);

–  bendrų smurto dėl lyties formų apibrėžčių, skirtų naudoti valstybėse narėse, kūrimas, glosarijaus ir aiškinamojo žodyno sudarymas;

17.  vis dėlto apgailestauja, kad Institutas neatlieka ex ante vertinimų, kokių alternatyvų esama siekiant nustatytų tikslų;

Vidaus auditas

18.  pripažįsta, kad 2016 m. buvo įgyvendinta 96 proc. Vidaus audito tarnybos (VAT) rekomendacijų (49 iš 51, 2015 m. šis rodiklis siekė 90 proc., t. y. buvo įgyvendintos 46 rekomendacijos iš 51), įskaitant šios tarnybos rekomendacijas, susijusias su EIGE veiklos procesais, kuriais remiami viešieji pirkimai, VAT Strateginiu vidaus audito planu 2015–2017 m. laikotarpiui, VAT auditu dėl žmogiškųjų išteklių valdymo Institute, VAT auditu dėl biudžeto ir biudžeto vykdymo ir VAT ribota peržiūra, kaip įgyvendinami vidaus kontrolės standartai;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad Institutas pavirtino vidaus kontrolės standartų rinkinį, kuris grindžiamas nustatyta kitų Sąjungos agentūrų gerąja patirtimi ir kuriuo siekiama užtikrinti politikos ir veiklos tikslų įgyvendinimą;

Kitos pastabos

20.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Institutas glaudžiai bendradarbiavo su giminingomis agentūromis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA); be to, pažymi, kad Institutas apsvarstė sąveiką su kitomis agentūromis, pvz., Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO) ir Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), ir pristatė joms savo darbą; atkreipia dėmesį į Instituto dalyvavimą Pagrindinių teisių agentūros surengtame Pagrindinių teisių forume, kaip į sąveikos pavyzdį; toks dalyvavimas suteikė galimybę užmegzti ryšį su kitais svarbiais politikos srities suinteresuotaisiais subjektais;

21.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2016 m. sausio mėn. Institutas paskelbė savo išorės vertinimą, kuriame daroma išvada, kad Instituto veikla atitiko jo įgaliojimus ir kad jo administracija valdymo ir efektyvumo požiūriais dirba santykinai gerai; vis dėlto nurodo, kad šiame vertinime pateikta keletas rekomendacijų, kaip pagerinti Instituto operacijas, pvz., nustatant aiškesnius prioritetus, tikslingiau siekiant numatytų rezultatų, plėtojant sąveiką su svarbiais išorės veikėjais ir taip pat stiprinant Valdymo tarybos vaidmenį bei tikslinant Ekspertų forumo vaidmenį; pažymi, kad Institutas pradėjo vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio veiksmų plano įgyvendinimą;

22.  primena, kad Institutas buvo įsteigtas siekiant remti lyčių lygybę ir stiprinti jos propagavimą Sąjungoje, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas atitinkamas Sąjungos ir susijusias nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę; palankiai vertina tai, kad pirmenybė skiriama darbui keliose srityse, gaunama labai kokybiškų ir gerai matomų rezultatų, dėmesio centre išlaikant lyčių aspekto integravimą;

23.  teigiamai vertina vykstantį Instituto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendradarbiavimą ir Instituto indėlį į nuolatines Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pastangas; ragina toliau užtikrinti Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bei teisėkūros ir ne teisėkūros prioritetų ir Instituto tyrimų sąveiką, taip pat atsižvelgiant į Instituto sukurtą lyčių lygybės indeksą;

o

o o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018m. ... ... d. rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės(12).

5.2.2018

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2170(DEC))

Nuomonės referentė: Barbara Matera

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi lyčių lygybė yra viena iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir Sąjunga yra įsipareigojusi skatinti lyčių aspekto integravimą į visus savo veiksmus, kaip nustatyta SESV 8 straipsnyje;

B.  kadangi biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra lyčių aspekto integravimo strategijos dalis;

1.  primena, kad Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) buvo įsteigtas siekiant remti lyčių lygybę ir stiprinti jos propagavimą Sąjungoje, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas atitinkamas Sąjungos ir susijusias nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę, ir palankiai vertina tai, kad pirmenybė skiriama darbui keliose srityse, gaunama labai kokybiškų ir gerai matomų rezultatų, dėmesio centre išlaikant lyčių aspekto integravimą;

2.  teigiamai vertina vykstantį EIGE ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendradarbiavimą ir EIGE indėlį į nuolatines Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pastangas; ragina toliau užtikrinti Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bei teisėkūros ir ne teisėkūros prioritetų ir EIGE tyrimų sąveiką, taip pat atsižvelgiant į EIGE sukurtą lyčių lygybės indeksą;

3.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad EIGE metinėse ataskaitose jo finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės.

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų EIGE metinėse ataskaitose nurodytos pajamos ir mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis išliko aukštas ir siekė 51 proc., dažniausiai dėl to, kad vykdomi tyrimai, kuriuos buvo planuojama baigti 2016 m.; vis dėlto pažymi, kad tai yra pagerėjimas, palyginti su 2015 m. lygiu, kuris siekė 61 proc.; ragina EIGE apsvarstyti galimybę taikyti diferencijuotus biudžeto asignavimus, kurie geriau atitinka daugiametį operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus, susijusius su sutarčių pasirašymu, vykdymu ir apmokėjimu;

6.  remdamasis šiuo metu turima informacija mano, kad EIGE direktorei galima suteikti Instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Artis Pabriks

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Sutartiniai ženklai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 120.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 120.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 120.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 120.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 113, 2016 3 30, p. 126.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika