Procedūra : 2017/2170(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0087/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0087/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.42

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0147

ZIŅOJUMS     
PDF 712kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2170(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(4) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0087/2018),

1.  sniedz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(9) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0087/2018),

1.  apstiprina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0087/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (turpmāk “Institūts”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 7 628 000, t. i., par 3,15 % mazāks nekā 2015. gadā; tā kā Institūta budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Institūta gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

D.  tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām balstās Savienība, un Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās savās darbībās, kā noteikts LESD 8. pantā;

E.  tā kā dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir daļa no dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas stratēģijas,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija augsts, proti, 98,42 %, kas liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos, bet vienlaikus ir neliels minētā rādītāja samazinājums (par 0,13 %) salīdzinājumā ar 2015. gadu; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis 2016. gadā bija 72,83 %, t. i., par 5,19 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmenis III sadaļā (“Darbības izdevumi”), bija augsts, proti, EUR 1 700 000 jeb 51 % (2015. gadā — EUR 2 200 000 jeb 60 %), galvenokārt saistībā ar pētījumiem, kas turpinās pēc gada beigām; norāda, ka Institūts varētu apsvērt diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanu, lai labāk atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos kavējumus laikā starp līgumu parakstīšanu, piegādēm un maksājumiem; norāda, ka Institūts veiks īstenojamības analīzi, kas kalpos par pamatu iespējamam lēmumam par diferencētu apropriāciju ieviešanu;

3.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Institūts tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkums

4.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Institūts 2016. gadā izsludināja atklātu iepirkuma konkursu par pamatlīguma piešķiršanu saistībā ar dzimumu statistikas rīku un resursu uzturēšanu un atjaunināšanu par maksimālo summu EUR 1 600 000; turklāt uzsver, ka konkurss bija sadalīts divās daļās, taču nebija norādīta katras daļas vērtība; uzsver, ka, atbildot uz kāda pretendenta jautājumu, Institūts savā tīmekļa vietnē paskaidroja, ka maksimālā katrai daļai paredzētā summa ir EUR 800 000; saskaņā ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka norādītā summa netika attiecīgi grozīta administratīvas kļūmes dēļ, taču tas nekādi neietekmēja budžetu; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar nožēlu norāda arī to, ka konkursa paziņojumā cenu konkurence pamatojās tikai uz dienas likmi, nevis arī uz laiku, kas nepieciešams uzdevumu veikšanai, tāpēc Institūtam nebija iespējams noteikt un izvēlēties ekonomiski visizdevīgākos piedāvājumus un nodrošināt ieguldīto līdzekļu labāko atdevi; saskaņā ar Institūta sniegto informāciju norāda, ka tas ir grozījis attiecīgos tehnisko specifikāciju paraugus un mazinās risku, turpmākajos īpašu pakalpojumu pieprasījumos iekļaujot maksimālo darba dienu skaitu;

Personāla politika

5.  norāda, ka Institūta štatu sarakstā norādītās štata vietas 2016. gada beigās bija aizpildītas 96 % apmērā; konstatē, ka štatu sarakstā 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 27 štata vietas (no 28 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinājumā ar 28 vietām 2015. gadā;

6.  pauž nožēlu par to, ka, ņemot vērā visas 2016. gada 31. decembrī aizpildītās štata vietas, dzimumu attiecība bija šāda: 72 % sieviešu un 28 % vīriešu; turklāt norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu valdē, kur dzimumu attiecība ir 80 % pret 20 %; aicina Institūtu censties panākt lielāku dzimumu līdzsvaru darbinieku vidū;

7.  norāda, ka saskaņā ar pārbaudes rezultātiem 76,3 % visu darbinieku veic ar pamatdarbību saistītus uzdevumus, 14,8 % veic administratīvā atbalsta funkcijas un 8,9 % — neitrālus uzdevumus;

8.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Institūta personāla politikas; uzsver, ka budžeta līdzekļi, kas tērēti labjutības pasākumiem, veido EUR 36 437, kas atbilst 2,25 dienām uz vienu darbinieku; konstatē, ka 2016. gadā vidējais to slimības atvaļinājuma dienu skaits, par kurām nebija izsniegta ārsta zīme, bija 2,17 dienas uz vienu darbinieku, savukārt ar ārsta zīmi pamatotais slimības dienu skaits bija 8,23;

9.  atgādina, ka 2012. gada jūnijā Institūts pieņēma lēmumu par psiholoģiski un seksuāli aizskarošu izturēšanos; atbalsta to, ka tika rīkotas apmācības, lai palielinātu darbinieku informētību, un ierosina Institūtam regulāri rīkot apmācības un informatīvas sanāksmes par šo jautājumu;

10.  norāda, ka izskatīšanā atradās tikai viena 90. pantā noteiktā procedūra saistībā ar līguma izbeigšanu;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

11.  ar bažām norāda, ka Institūts 2016. gadā reģistrēja sešus izņēmumus, kuros bija vērojamas finansiālas un procesuālas novirzes, salīdzinājumā ar trim iepriekšējā gadā;

12.  ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā netika konstatēti krāpšanas gadījumi;

13.  atzinīgi vērtē apmācību par krāpšanas novēršanu, kas 2016. gada 2. martā tika rīkota visiem darbiniekiem un ko nodrošināja administrācijas vadītājs un grāmatvedis, kuri bija izgājuši nepieciešamo apmācību Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai (OLAF); konstatē, ka 2016. gada 28. septembrī visiem darbiniekiem tika nodrošināta apmācība ētikas un godprātības jomā;

14.  atbalsta divu darbinieku izvirzīšanu par Institūta trauksmes celšanas politikas kontaktpersonām ar direktora 2016. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 117;

15.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, kad tie atklāj informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kuri skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un lai vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Galvenie sasniegumi

16.  atzinīgi vērtē šādus Institūta noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā:

–  apliecinošas informācijas sniegšana par dzimumu līdztiesības nodrošinātajiem ekonomiskajiem ieguvumiem saistībā ar ekonomikas izaugsmi un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu;

–  tiešsaistes instrumenta, kas paredzēts dzimumu līdztiesības sekmēšanai pētniecības iestādēs (GEAR), izstrāde un darbības uzsākšana;

–  dalībvalstīm paredzētu vienotu definīciju izstrāde par dažādiem ar dzimumu saistītas vardarbības veidiem, kā arī vārdnīcas un terminu datubāzes sagatavošana;

17.  tomēr pauž nožēlu par to, ka Institūts neveic ex ante novērtējumus par mērķu sasniegšanai pieejamajām alternatīvām;

Iekšējā revīzija

18.  norāda, ka 2016. gadā 96 % Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) ieteikumu (49 no 51) bija izpildīti (salīdzinājumā ar 90 % jeb 46 no 51 ieteikuma 2015. gadā), tostarp tie, kas saistīti ar “Iepirkumiem, ar kuriem atbalsta EIGE pamatdarbību”, un tie, kas iekļauti IAS stratēģiskajā iekšējās revīzijas plānā 2015.–2017. gadam, IAS revīzijā par cilvēkresursu pārvaldību Institūtā, IAS revīzijā par budžetu / budžeta izpildi un IAS ierobežotajā pārbaudē par iekšējās kontroles standartu (IKS) ievērošanu;

Iekšējā kontrole

19.  konstatē, ka Institūts ir pieņēmis IKS kopumu, kura pamatā ir citās Savienības aģentūrās apzinātā paraugprakse un kura mērķis ir nodrošināt rīcībpolitikas un darbības mērķu sasniegšanu;

Citi komentāri

20.  ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā Institūts cieši sadarbojās ar sev radniecīgām aģentūrām, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (FRA) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA); norāda arī to, ka Institūts apsprieda sinerģijas jautājumus un iepazīstināja ar savu darbu citas aģentūras, piemēram, Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO) un Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA); kā sinerģijas piemēru uzsver Institūta līdzdalību FRA rīkotajā pamattiesību forumā, kas deva iespēju vērsties pie citām nozīmīgām politikā ieinteresētām personām;

21.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Institūts 2016. gada janvārī publicēja savu ārējo novērtējumu, kurā bija secināts, ka Institūta darbība atbilst tā pilnvarām un ka administrācijas darbība pārvaldības un lietderības aspektā ir vērtējama salīdzinoši labi; norāda arī to, ka novērtējumā bija iekļauti vairāki ieteikumi uzlabot Institūta pamatdarbību, piemēram, skaidrāk definējot prioritātes, mērķtiecīgāk nosakot iznākumus, izveidojot sinerģiju ar atbilstīgiem ārējiem dalībniekiem, kā arī pastiprinot valdes lomu un precizējot Ekspertu foruma uzdevumus; konstatē, ka Institūts ir sācis ieviest rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanai; aicina Institūtu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī rīcības plāna īstenošanu;

22.  atgādina, ka Institūts tika izveidots, lai sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu Savienībā, tostarp integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās attiecīgajās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu Savienības pilsoņu izpratni par dzimumu līdztiesību; atzinīgi vērtē to, ka prioritāte ir piešķirta darbam vairākās jomās ar sevišķi kvalitatīviem un redzamiem rezultātiem, vienlaikus nezaudējot koncentrēšanos uz integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

23.  atzinīgi vērtē Institūta un Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas pastāvīgo sadarbību un Institūta ieguldījumu minētās komitejas centienu īstenošanā; prasa vēl vairāk uzlabot mijiedarbību starp Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas leģislatīvajām un neleģislatīvajām prioritātēm un Institūta veikto pētniecību, ņemot vērā arī Institūta izstrādāto dzimumu līdztiesības indeksu;

o

o o

24.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.(12)

5.2.2018

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2170(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Barbara Matera

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A.  tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no vērtībām, uz kurām balstās Savienība, un Savienība ir apņēmusies veicināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās savās darbībās, kā noteikts LESD 8. pantā;

B.  tā kā dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir daļa no dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas stratēģijas,

1.  atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) tika izveidots, lai sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu, tostarp integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās atbilstīgajās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību, un atzinīgi vērtē to, ka par prioritāti ir noteikts darbs vairākās jomās, kurās tiek sasniegti kvalitatīvi rezultāti un nodrošināta liela pamanāmība, nezaudējot koncentrēšanos uz dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu;

2.  atzinīgi vērtē EIGE un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas sadarbību un EIGE ieguldījumu minētās komitejas centienu īstenošanā; prasa vēl vairāk uzlabot mijiedarbību starp Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas leģislatīvajām un neleģislatīvajām prioritātēm un EIGE veikto pētniecību, ņemot vērā arī EIGE izstrādāto dzimumu līdztiesības indeksu;

3.  pieņem zināšanai, ka pēc Revīzijas palātas ieskatiem EIGE gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un darbības rezultātus, naudas plūsmas un aktīvos notikušās izmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Finanšu regulas noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

4.  norāda — Revīzijas palāta uzskata, ka EIGE 2016. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie ieņēmumi un maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

5.  norāda, ka III sadaļā (darbības izdevumi) joprojām saglabājās augsts to pārnesto apropriāciju īpatsvars (51 %), par kurām bija uzņemtas saistības, un tam par iemeslu ir notiekošie pētījumi, kurus bija plānots pabeigt 2016. gadā; tomēr norāda, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad šādu apropriāciju īpatsvars bija 61 %, situācija ir uzlabojusies; aicina EIGE apsvērt diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanu, lai labāk atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos kavējumus laikā starp līgumu parakstīšanu, piegādēm un maksājumiem;

6.  pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka EIGE direktoram var sniegt apstiprinājumu par EIGE 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Artis Pabriks

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 120. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 120. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 120. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 120. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 113, 30.3.2016, 126. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika