Postup : 2017/2170(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0087/2018

Predkladané texty :

A8-0087/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.42

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0147

SPRÁVA     
PDF 566kWORD 58k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0087/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou inštitútu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(9), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0087/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0087/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2016 sumu 7 628 000 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 3,15 %; keďže rozpočet inštitútu pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

D.  keďže rodová rovnosť je jednou z hodnôt, na ktorých je Únia založená, a Únia je odhodlaná presadzovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach, ako je stanovené v článku 8 ZFEÚ;

E.  keďže rodové rozpočtovanie je súčasťou stratégie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v rozpočtovom roku 2016 viedlo k vysokej miere plnenia rozpočtu na úrovni 98,42 %, čo dokazuje, že záväzky boli prijaté včas, a predstavuje mierne zníženie o 0,13 % v porovnaní s rokom 2015; okrem toho poznamenáva, že miera čerpania výdavkových rozpočtových prostriedkov v roku 2016 bola 72,83 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 5,19 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bola miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) ešte stále vysoká, a síce 1 700 000 EUR, t. j. 51 % (v porovnaní s 2 200 000 EUR v roku 2015, t. j. 60 %), najmä v súvislosti so štúdiami, ktoré presahujú do nasledujúceho roku; konštatuje, že inštitút by mohol zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a nevyhnutné omeškania medzi podpisom zmlúv, ich plnením a platbami; konštatuje, že inštitút vypracuje analýzu uskutočniteľnosti, aby mohol v budúcnosti rozhodnúť o zavedení diferencovaných rozpočtových prostriedkov;

3.  upozorňuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani vždy nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich inštitút vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Verejné obstarávanie

4.  poukazuje na skutočnosť, že podľa správy Dvora audítorov inštitút v roku 2016 vyhlásil verejnú výzvu na predloženie ponúk v súvislosti s rámcovou zmluvou o údržbe a aktualizácii nástrojov a zdrojov rodových štatistík v maximálnej hodnote 1 600 000 EUR; okrem toho zdôrazňuje, že výzva bola rozdelená na dve časti, pričom príslušná hodnota jednotlivých častí nebola uvedená; zdôrazňuje, že po otázke od jedného z uchádzačov inštitút na svojej webovej stránke objasnil, že maximálna hodnota jednej časti zmluvy sa odhadovala na 800 000 EUR; poznamenáva, že podľa inštitútu tu šlo o administratívnu chybu, v dôsledku ktorej nebola uvedená suma zodpovedajúcim spôsobom zmenená, čo však nemalo žiadny vplyv na rozpočet; ďalej s poľutovaním konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov cenová konkurencia vo výzve na predloženie ponúk bola navyše založená len na denných sadzbách, a nie aj na čase potrebnom na splnenie úloh, čo inštitútu neumožnilo určiť a vybrať ekonomicky najvýhodnejšie ponuky a zabezpečiť najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou; poznamenáva, že inštitút podľa vlastných vyjadrení zmenil príslušné vzory technických špecifikácií a zmierni riziko tým, že bude pri budúcich žiadostiach o špecifické služby uvádzať maximálny počet pracovných dní;

Personálna politika

5.  berie na vedomie, že miera naplnenia plánu pracovných miest inštitútu na konci roka 2016 bola 96 %; podotýka, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 27 pracovných miest (z 28 schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní s 28 pracovnými miestami v roku 2015;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide o počet všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016, bol pomer rodovej vyváženosti 72 % žien k 28 % mužov; okrem toho poukazuje na rodovú nerovnováhu v zložení správnej rady v pomere 80 % k 20 %; vyzýva inštitút, aby sa usiloval o rodovo vyváženejšie zloženie zamestnancov;

7.  poznamenáva, že previerka ukázala, že 76,3 % všetkých zamestnancov plní operačné úlohy, 14,8 % poskytuje administratívnu podporu a 8,9 % vykonáva neutrálne funkcie;

8.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky inštitútu; zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky vynakladané na zdraviu prospešné činnosti predstavovali 36 437 EUR, čo zodpovedá 2,25 dňu na zamestnanca; poznamenáva, že priemerný počet dní práceneschopnosti zamestnancov v roku 2016 bol 2,17 dňa v prípade absencií, ktoré nie sú podložené lekárskym osvedčením, a 8,23 dňa v prípade absencií, ktoré sú podložené lekárskym osvedčením;

9.  pripomína, že inštitút prijal v júni 2012 rozhodnutie týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania; podporuje organizovanie kurzov odbornej prípravy s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a odporúča inštitútu pravidelné organizovanie kurzov odbornej prípravy a informačných stretnutí v tejto oblasti;

10.  konštatuje, že sa uskutočnila jedna verejná súťaž podľa článku 90 týkajúca sa vypovedania zmluvy;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

11.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2016 zaznamenal inštitút šesť výnimiek s finančnou a procesnou odchýlkou v porovnaní s tromi výnimkami v predchádzajúcom roku;

12.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 neboli zistené žiadne prípady podvodov;

13.  víta odbornú prípravu v oblasti predchádzania podvodom, ktorá bola poskytnutá všetkým zamestnancom 2. marca 2016 a ktorú viedol vedúci administratívy a účtovník po tom, ako im potrebnú odbornú prípravu poskytol Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); poznamenáva, že odborná príprava v oblasti etiky a integrity bola všetkým zamestnancom poskytnutá 28. septembra 2016;

14.  víta skutočnosť, že rozhodnutím riaditeľa č. 117 z 22. júna 2016 boli v rámci inštitútu vymenovaní dvaja zamestnanci za kontaktné osoby pre politiku oznamovania protispoločenskej činnosti;

15.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

Hlavné úspechy

16.  víta tieto tri hlavné úspechy, ktoré inštitút zaznamenal v roku 2016:

–  predloženie dôkazu o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti pre hospodársky rast a rast zamestnanosti;

–  vytvorenie a zavedenie online nástroja na presadzovanie rodovej rovnosti v organizáciách vykonávajúcich výskum;

–  stanovenie jednotných definícií pre členské štáty týkajúcich sa foriem rodovo motivovaného násilia a vytvorenie glosára a tezauru pojmov;

17.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že inštitút nevykonáva hodnotenia ex ante, pokiaľ ide o dostupné možnosti dosiahnutia cieľov;

Vnútorný audit

18.  berie na vedomie, že v roku 2016 bolo vykonaných 96 % odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit (IAS) (49 z 51) (v porovnaní s 90 % alebo 46 z 51 v roku 2015) vrátane odporúčaní týkajúcich sa obstarávania na podporu operačných procesov v EIGE, strategického plánu vnútorného auditu IAS na roky 2015 – 2017, auditu IAS týkajúceho sa riadenia ľudských zdrojov v inštitúte, auditu IAS týkajúceho sa rozpočtu/plnenia rozpočtu a obmedzeného prieskumu IAS týkajúceho sa uplatňovania noriem vnútornej kontroly;

Vnútorné kontroly

19.  konštatuje, že na základe identifikovaných osvedčených postupov v iných agentúrach Únie inštitút prijal súbor noriem vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť plnenie politických a operačných cieľov;

Ďalšie pripomienky

20.  s uspokojením konštatuje, že počas roka 2016 inštitút úzko spolupracoval so svojimi sesterskými agentúrami, s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA); okrem toho konštatuje, že inštitút diskutoval o synergiách a predstavil svoju činnosť iným agentúram, napr. Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO) a Európskej chemickej agentúre (ECHA); ako príklad synergii poukazuje na zapojenie inštitútu do fóra o základných právach, ktoré organizuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), kde sa naskytla príležitosť osloviť ďalšie dôležité politické zainteresované strany;

21.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov inštitút v januári 2016 uverejnil svoje externé hodnotenie, ktorého záverom bolo, že činnosti inštitútu sú v súlade s jeho mandátom a že jeho správa je z hľadiska riadenia a efektívnosti relatívne dobrá; okrem toho konštatuje, že hodnotenie obsahovalo niekoľko odporúčaní na zlepšenie činností inštitútu, napríklad stanovením jasnejších priorít, lepším zameraním svojich výstupov, vytvorením synergií s relevantnými externými aktérmi, ako aj posilnením úlohy správnej rady a objasnením úlohy fóra odborníkov; poznamenáva, že inštitút začal vykonávať akčný plán na zavedenie odporúčaní do praxe; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

22.  pripomína, že inštitút bol zriadený s cieľom posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti v Únii vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých príslušných politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách a prispievať k takémuto posilňovaniu, bojovať proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti; víta, že sa uprednostňuje práca na tých oblastiach, ktoré sa vyznačujú vysoko kvalitnými a viditeľnými výsledkami, a to bez straty zamerania na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;

23.  víta prebiehajúcu spoluprácu medzi inštitútom a Výborom Parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť a tiež prínos inštitútu k úsiliu, ktoré v súčasnosti tento výbor vynakladá; vyzýva na hlbšie prepojenie legislatívnych a nelegislatívnych priorít Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumu vykonávaného v inštitúte, pričom by sa mali zohľadniť aj informácie z indexu rodovej rovnosti, ktorý inštitút vypracoval;

o

o o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

5.2.2018

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2170(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Matera

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže rodová rovnosť je jednou z hodnôt, na ktorých je Únia založená, a Únia je odhodlaná presadzovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach, ako je stanovené v článku 8 ZFEÚ;

B.  keďže rodové rozpočtovanie je súčasťou stratégie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

1.  pripomína, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený s cieľom posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v Únii vo všetkých príslušných politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách a prispievať k takémuto posilňovaniu, bojovať proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti a víta prioritizáciu činnosti v niekoľkých oblastiach s vysokokvalitným a vysokoviditeľným výstupom bez straty zamerania na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti;

2.  víta prebiehajúcu spoluprácu medzi Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) a Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a tiež prínos EIGE k úsiliu, ktoré v súčasnosti tento výbor vynakladá; vyzýva na hlbšie prepojenie legislatívnych a nelegislatívnych priorít Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumu vykonávaného v inštitúte, pričom by sa mali zohľadniť aj informácie z indexu rodovej rovnosti, ktorý inštitút vypracoval;

3.  berie na vedomie názor Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka inštitútu EIGE vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok ukončený k tomuto dátumu sú v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

4.  berie na vedomie názor Dvora audítorov, že príjmy a platby súvisiace s ročnou účtovnou závierkou inštitútu EIGE za rozpočtový rok ukončený 31. decembra 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

5.  konštatuje, že miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov bola v prípade hlavy III (operačné výdavky) vysoká (51 %), čo bolo spôsobené najmä prebiehajúcimi štúdiami, ktoré mali byť dokončené v roku 2016; konštatuje však, že oproti roku 2015, keď bola táto miera 61 %, sa podarilo dosiahnuť zlepšenie; vyzýva inštitút EIGE, aby zvážil zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a nevyhnutné omeškania medzi podpisom zmlúv, ich plnením a platbami;

6.  na základe aktuálnych dostupných údajov zastáva názor, že riaditeľke inštitútu EIGE môže byť udelené absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu EIGE za rozpočtový rok 2016.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Artis Pabriks

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 120.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 120.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 120.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 120.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 126.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia