Postopek : 2017/2170(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0087/2018

Predložena besedila :

A8-0087/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.42

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0147

POROČILO     
PDF 620kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016

(2017/2170(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016

(2017/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 z odgovorom inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3)in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(4)in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5)in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0087/2018),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016

(2017/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 z odgovorom inštituta(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8)in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(9)in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10)in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0087/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016

(2017/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0087/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(11) Evropskega inštituta za enakost spolov (v nadaljevanju: inštitut) kaže, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2016 znašal 7.628.000 EUR, kar je za 3,15 % manj kot v letu 2015; ker proračun inštituta izvira predvsem iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa inštituta ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

D.  ker je enakost spolov ena od vrednot, na katerih temelji Unija, in ker je slednja zavezana vključevanju načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe, kot določa člen 8 PDEU;

E.  ker je vključevanje vidika spola v proračun del strategije vključevanja načela enakosti spolov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna visoka, in sicer 98,42 %, kar je 0,13 % manj kot leta 2015 in kaže, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil v letu 2016 znašala 72,83 %, kar je 5,19 % več kot leto prej;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je stopnja prenosov odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, ostala visoka za naslov III (odhodki iz poslovanja) in je znašala 1.700.000 EUR oziroma 51 % (v primerjavi z 2.200.000 EUR leta 2015 oziroma 60 %) in se večinoma nanaša na študije, ki segajo v naslednje leto; ugotavlja, da inštitut lahko razmisli o uvedbi diferenciranih proračunskih odobritev, da bi se bolje prikazale večletna narava dejavnosti in neizogibne zamude, do katerih prihaja v obdobju med podpisom pogodbe, dostavami in plačili; ugotavlja, da bo inštitut opravil analizo izvedljivosti glede tega, ali bo sprejel prihodnjo odločitev o uvedbi diferenciranih odobritev;

3.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih inštitut načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Javna naročila

4.  na podlagi poročila Računskega sodišča poudarja, da je leta 2016 inštitut objavil odprti razpis za podelitev okvirne pogodbe o vzdrževanju in posodabljanju svojih orodij in virov za statistične podatke o enakosti spolov v vrednosti največ 1.600.000 EUR; poleg tega poudarja, da je bil razpis razdeljen na dva sklopa, pri čemer niso bili navedeni ustrezni zneski za posamezni sklop; poudarja, da je na vprašanje enega izmed ponudnikov inštitut na svojem spletišču pojasnil, da je bil najvišji znesek za posamezen sklop ocenjen na 800.000 EUR; ugotavlja, da je po mnenju inštituta prišlo do upravne napake, zaradi katere določeni znesek ni bil ustrezno spremenjen, in da to ni imelo proračunskih posledic; poleg tega na podlagi poročila Računskega sodišča žal ugotavlja, da je cenovna konkurenca v razpisu za zbiranje ponudb temeljila zgolj na dnevnih tarifah, ne pa tudi na času, potrebnem za dokončanje nalog, zato inštitut ni mogel opredeliti in izbrati ekonomsko najbolj ugodne ponudbe ter zagotoviti najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno; ugotavlja, da je inštitut po svojih besedah spremenil ustrezne predloge tehničnih specifikacij in bo zmanjšal tveganje z uvedbo zgornje meje števila delovnih dni v prihodnjih zahtevah za posebne storitve;

Kadrovska politika

5.  ugotavlja, da je bila ob koncu leta 2016 stopnja zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu inštituta 96 %; ugotavlja, da je bilo na podlagi kadrovskega načrta 31. decembra 2016 zasedenih 27 delovnih mest (od 28 mest, odobrenih v proračunu Unije) v primerjavi z 28 mesti v letu 2015;

6.  obžaluje, da je bila glede na število vseh zasedenih delovnih mest 31. decembra 2016 zastopanost spolov v razmerju 72 % žensk proti 28 % moških; nadalje ugotavlja neuravnoteženo zastopanost spolov v upravnem odboru, tj. 80 % proti 20 %; poziva inštitut, naj si prizadeva za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v sestavi zaposlenih;

7.  ugotavlja, da je kadrovska analiza pokazala, da 76,3 % vseh zaposlenih dela operativne naloge, 14,8 % zagotavlja upravno pomoč, 8,9 % pa opravlja nevtralne funkcije;

8.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike inštituta; poudarja, da je proračun, ki je bil porabljen za dejavnosti za dobro počutje, znašal 36.437 EUR, kar znaša 2,25 dni na zaposlenega; ugotavlja, da je v letu 2016 povprečno število bolniških odsotnosti na zaposlenega znašalo 2,17 dni za bolniške odsotnosti brez zdravniškega potrdila in 8,23 dni za bolniške odsotnosti s predloženim zdravniškim potrdilom;

9.  opozarja, da je inštitut junija 2012 sprejel odločbo glede psihičnega in spolnega nadlegovanja; podpira organizacijo usposabljanja za povečanje ozaveščenosti zaposlenih in predlaga, da bi inštitut redno organiziral usposabljanja in informativne sestanke na to temo;

10.  ugotavlja, da je bil odprt en postopek po členu 90 v zvezi s prekinitvijo pogodbe;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je inštitut leta 2016 zabeležil šest izjem s finančnimi in postopkovnimi odstopanji, v letu pred tem pa le tri izjeme;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da v letu 2016 ni bilo zaznanih nobenih goljufij;

13.  pozdravlja usposabljanje s področja preprečevanja goljufij, ki je za vse zaposlene potekalo 2. marca 2016, izvedla pa sta ga vodja uprave in računovodja, potem ko sta opravila potrebno usposabljanje na Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF); ugotavlja, da je usposabljanje s področja etike in integritete za vse zaposlene potekalo 28. septembra 2016;

14.  podpira dejstvo, da sta bila z odločbo direktorja inštituta št. 117 z dne 22. junija 2016 imenovana člana osebja, ki imata funkcijo kontaktnih oseb za politiko razkrivanja nepravilnosti;

15.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

Glavni dosežki

16.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedel inštitut:

–  predložitev dokazov o gospodarskih koristih enakosti spolov za gospodarsko rast in povečano zaposlovanje;

–  razvoj in vzpostavitev spletnega orodja za spodbujanje enakosti spolov v raziskovalnih organizacijah (GEAR);

–  razvoj enotnih opredelitev oblik nasilja na podlagi spola, ki jih bodo uporabljale države članice, ter priprava glosarja in tezavra izrazov;

17.  obžaluje pa, da inštitut ne opravlja predhodnih ocen možnosti, ki so na voljo za doseganje ciljev;

Notranja revizija

18.  priznava, da je bilo v letu 2016 izvedenih 96 % priporočil (49 od 51) službe Komisije za notranjo revizijo (IAS) (v primerjavi z 90 % oziroma 46 priporočil od 51 v letu 2015), med katerimi so tudi priporočila „Javna naročila, ki podpirajo operativne procese Evropskega inštituta za enakost spolov“, strateški načrt notranje revizije IAS za obdobje 2015–2017, revizija IAS na področju upravljanja človeških virov v inštitutu, revizija IAS na področju proračuna/izvrševanja proračuna, pa tudi omejen pregled izvajanja standardov notranje kontrole, ki ga je izvedla služba IAS;

Notranja kontrola

19.  ugotavlja, da je inštitut sprejel niz standardov notranje kontrole, oblikovanih na podlagi ugotovljenih primerov dobre prakse v drugih agencijah Unije, s katerimi se želi zagotoviti doseganje političnih in operativnih ciljev;

Druge pripombe

20.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je inštitut v letu 2016 tesno sodeloval s sestrskimi agencijami, z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA); poleg tega ugotavlja, da je inštitut obravnaval sinergije in predstavil svoje delo drugim agencijam, kot sta Evropski azilni podporni urad (EASO) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA); kot primer sinergije poudarja sodelovanje inštituta na forumu za temeljne pravice, ki ga je organizirala FRA in je bil priložnost za navezavo stikov z drugimi pomembnimi političnimi deležniki;

21.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je inštitut objavil svojo zunanjo oceno januarja 2016, v kateri je bilo ugotovljeno, da so bile dejavnosti inštituta v skladu z njegovim mandatom in da je njegova uprava dosegla razmeroma dobre rezultate v zvezi z upravljanjem in učinkovitostjo; poleg tega ugotavlja, da je bilo v oceni zajetih več priporočil za izboljšanje delovanja inštituta, na primer določanje jasnejših prednostnih nalog, boljše ciljno usmerjanje rezultatov, razvijanje sinergij z ustreznimi zunanjimi akterji, krepitev vloge njegovega upravnega odbora in pojasnitev vloge strokovnega foruma; ugotavlja, da je inštitut začel izvajati akcijski načrt za obravnavanje teh priporočil; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

22.  opozarja, da je bil inštitut ustanovljen zato, da bi prispeval k spodbujanju enakosti spolov v Uniji in jo krepil, zlasti tudi z vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov; pozdravlja prednostno obravnavo več delovnih področij s kakovostnimi in vidnimi rezultati, ne da bi se izgubila usmerjenost v vključevanje načela enakosti spolov;

23.  pozdravlja potekajoče sodelovanje med inštitutom in Odborom Parlamenta za pravice žensk in enakost spolov, pozdravlja pa tudi prispevek inštituta k potekajočemu delu Odbora za pravice žensk in enakost spolov; poziva k nadaljnji interakciji med zakonodajnimi in nezakonodajnimi prednostnimi nalogami Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter raziskovalnim delom inštituta, tudi ob upoštevanju podatkov iz indeksa enakosti spolov, ki ga je razvil inštitut;

o

o o

24.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

5.2.2018

MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016

(2017/2170(DEC))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A.  ker je enakost spolov ena od vrednot, na katerih temelji Unija, in ker je slednja zavezana vključevanju načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe, kot določa člen 8 PDEU;

B.  ker je vključevanje vidika spola v proračun del strategije vključevanje načela enakosti spolov;

1.  opozarja, da je bil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) ustanovljen zato, da bi prispeval k spodbujanju enakosti spolov in jo krepil, vključno z vključevanjem načela enakosti spolov v vse ustrezne politike Unije in nacionalne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov; pozdravlja prednostno obravnavo več področij s kakovostnimi in vidnimi rezultati, ne da bi se izgubila usmerjenost v vključevanje načela enakosti spolov;

2.  pozdravlja potekajoče sodelovanje med EIGE in Odborom za pravice žensk in enakost spolov; pozdravlja prispevek EIGE k potekajočemu delu Odbora za pravice žensk in enakost spolov; poziva k nadaljnji interakciji med zakonodajnimi in nezakonodajnimi prednostnimi nalogami Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter raziskovalnim delom EIGE, tudi ob upoštevanju podatkov iz indeksa enakosti spolov, ki ga je razvil EIGE;

3.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi EIGE v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in spremembe čistih sredstev za takrat končano leto v skladu z določbami njegove finančne uredbe in z računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

4.  poudarja, da so po mnenju Računskega sodišča prihodki in plačila, povezani z letnimi računovodskimi izkazi EIGE za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

5.  ugotavlja, da je stopnja prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, ostala visoka za naslov III (odhodki iz poslovanja), in sicer 51 %, glavni razlog pa je predvsem v študijah, za katere se je pričakovalo, da bodo končane v letu 2016; poudarja pa, da gre za izboljšanje v primerjavi z 61-odstotno stopnjo iz leta 2015; poziva EIGE, naj razmisli o uvedbi diferenciranih proračunskih sredstev, da bi se bolje prikazala večletna narava dejavnosti in neizogibne zamude, do katerih prihaja v obdobju med podpisom pogodbe, dostavami in plačili;

6.  na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se direktorici EIGE lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Artis Pabriks

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 120.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 120.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 120.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 120.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 113, 30.3.2016, str. 126.

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov