Procedură : 2017/2172(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0088/2018

Texte depuse :

A8-0088/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.43

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0148

RAPORT     
PDF 644kWORD 64k
23.3.2018
PE 613.451v01-00 A8-0088/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2172(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(4), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0088/2018),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Autorității(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(9), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0088/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0088/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 21 762 500 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 7,67 % față de bugetul pe 2015; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (8 461 389 EUR, adică 40 %) și prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre (13 301 111 EUR, adică 60 %);

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,68 %, fiind astfel realizat obiectivul stabilit al Autorității, ceea ce reprezintă o scădere de 0,29 % față de 2015; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,97 %, fiind astfel realizat obiectivul planificat al Autorității; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 5,22 % în comparație cu 2015;

2.  ia act de eforturile depuse de Autoritate pentru a realoca pe plan intern bugetul și resursele umane, întrucât sarcinile Autorității își pierd treptat caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și executarea sarcinilor; consideră că este esențial ca Autoritatea să dispună de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile în totalitate, inclusiv pentru a face față unui eventual volum de muncă suplimentar impus de aceste sarcini, asigurând totodată un grad corespunzător de prioritizare în privința alocării resurselor și a eficienței bugetare; în plus, subliniază că orice creștere a volumului de muncă al Autorității poate fi gestionată intern, prin realocarea resurselor bugetare sau a resurselor umane, cu condiția ca această realocare să nu afecteze exercitarea deplină de către Autoritate a mandatului său și asigură independența Autorității în decursul executării sarcinilor sale de supraveghere;

Angajamente și reportări

3.  observă că angajamentele reportate în exercițiul următor au scăzut de la 16,21 % în 2015 la 10,71 % în 2016, ceea ce demonstrează că Autoritatea își monitorizează mai strict bugetul; recunoaște că reportarea acestor fonduri s-a justificat prin contractele și obligațiile asumate în 2016; salută faptul că, în 2016, Autoritatea a avut cea mai scăzută rată de reportare înregistrată vreodată;

4.  constată că, în 2016, au fost utilizate 94,55 % din creditele reportate din 2015 în 2016;

5.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Autoritate și comunicate Curții;

6.  solicită reducerea continuă, în măsura în care este posibil, a nivelului creditelor angajate reportate în exercițiul următor, aplicând toate măsurile disponibile, de exemplu adoptarea celor mai bune practici utilizate de alte agenții;

Transferuri

7.  ia act de faptul că diferențele dintre valorile inițiale și finale ale bugetului alocat pentru titlul I (cheltuieli cu personalul) au dus la o ușoară scădere de 3,31 %, iar diferențele de la titlul II (cheltuieli administrative) au condus la o creștere de 3,17 %; observă că, în urma modificării bugetului și a transferurilor efectuate, bugetul aferent titlului III (cheltuieli operaționale) a crescut cu 9,21 %; recunoaște că schimbările din structura bugetului inițial au fost în general mai mici decât în 2015; constată, de asemenea, că nivelul și natura transferurilor s-au menținut în limitele normelor financiare;

Achizițiile publice și politica în materie de personal

8.  constată că Autoritatea a fost una dintre primele agenții ale UE care au lansat un proiect ce oferă o soluție pentru achiziții publice electronice; salută faptul că soluția asigură un proces de achiziții mai eficient și transparent, de care beneficiază atât Autoritatea, cât și potențialii săi furnizori;

9.  subliniază că anul 2016 a marcat prima etapă a mutării în birouri deschise: un sfert din personalul Autorității lucrează în prezent într-un spațiu de birouri deschise; constată că schimbarea respectivă era necesară pentru a se ține seama de creșterea personalului în cadrul spațiilor existente și a permis o utilizare mai eficientă a spațiului de birouri, precum și o reducere a costurilor aferente clădirilor;

10.  observă că, potrivit Autorității, aceasta a desfășurat 26 de campanii de recrutare în 2016 și a ocupat 95,7 % din pozițiile din schema sa de personal până la sfârșitul exercițiului, un nivel mai scăzut decât obiectivul de 100 % al Autorității; ia act de faptul că, potrivit Autorității, obiectivul nu a fost atins, în principal din cauza nivelului nesatisfăcător de ridicat al ratei de rotație a personalului, a unor campanii de recrutare ineficiente și a unor oferte de angajare refuzate de candidații selectați, toate aceste elemente reprezentând, în sine, factori preocupanți care fac necesare o analiză și anumite îmbunătățiri;

11.  constată, pe baza schemei de personal, că 89 de posturi (din cele 93 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 86 de posturi în 2015; constată cu satisfacție că numărul de posturi ocupate la 31 decembrie 2016 indică faptul că echilibrul de gen a fost atins întrucât proporția este de 53 % femei și 47 % bărbați;

12.  observă că, în 2016, 52,5 posturi (echivalent normă întreagă) din cadrul Autorității erau ocupate de experți naționali detașați, de agenți contractuali, de agenți interimari și de consultanți;

13.  constată că, potrivit Autorității, aspectele referitoare la recrutare ar putea fi legate de costurile ridicate aferente sediului său de la Frankfurt, precum și de lipsa atractivității financiare a Autorității în comparație cu alte organisme europene, cum ar fi Banca Centrală Europeană și mecanismul unic de supraveghere; ia act de faptul că, potrivit Autorității, aceasta și-a revizuit procedurile de resurse umane corespunzătoare, pentru a le face mai eficiente; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a aborda această problemă;

14.  constată că, în medie, fiecare membru al personalului Autorității a fost în concediu medical timp de șapte zile în 2016; observă că Autoritatea a organizat sesiuni de informare, un atelier pe tema stresului și rezilienței și controale medicale pentru întregul personal;

15.  ia act cu satisfacție de faptul că, în 2016, Autoritatea a desemnat consilieri suplimentari pentru a asigura un număr adecvat de consilieri confidențiali și punerea în aplicare în continuare a procedurii informale privind prevenirea actelor de hărțuire;

16.  salută faptul că sesiunile de consiliere și mediere au fost organizate nu doar pentru consilierii confidențiali recent numiți, ci și pentru membrii comitetului pentru personal și ai departamentului de resurse umane și că au fost organizate sesiuni de sensibilizare privind prevenirea actelor de hărțuire, pentru cadrele de conducere, la care a participat întreaga echipă de conducere, și pentru întregul personal, unde au participat 60 de membri ai personalului;

17.  observă că, potrivit Autorității, în 2016 a fost investigat pe plan intern un singur caz privind o pretinsă hărțuire morală, acesta nefiind considerat până la urmă drept un caz real;

18.  constată cu satisfacție că, pentru a îmbunătăți abordarea în materie de supraveghere și pentru a crește eficiența proceselor și calitatea rezultatelor, Autoritatea a întreprins prima sa reorganizare, începând cu 1 noiembrie 2016; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la detaliile suplimentare legate de desfășurarea reorganizării și la avantajele obținute;

19.  ia act de faptul că Autoritatea nu utilizează niciun vehicul oficial;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

20.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea a publicat procesele-verbale ale tuturor reuniunilor cu părțile interesate externe pe site-ul său începând cu ianuarie 2016;

21.  ia act cu satisfacție de faptul că politica și procedurile Autorității privind denunțarea abuzurilor au fost adoptate de Consiliul de administrație și sunt aliniate cu orientările Comisiei cu privire la acest aspect;

22.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de persoanele care denunță nereguli și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a le ajuta să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

23.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea a publicat pe site-ul său CV-urile, declarațiile de intenție și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale membrilor Consiliului supraveghetorilor al Autorității;

24.  regretă faptul că declarațiile privind conflictele de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale personalului de conducere de nivel superior nu au fost încă transmise; reamintește faptul că această practică afectează transparența și că, prin urmare, este necesar să se publice fără întârziere declarațiile care nu au fost încă făcute publice;

25.  constată că, în 2016, Autoritatea a primit șase cereri de acces la documente; observă că Autoritatea a acordat acces integral la cinci documente în cadrul a două cereri, în timp ce în cazul a trei documente vizate de o singură solicitare s-a acordat numai acces parțial, iar o cerere de acces pentru un document a fost refuzată;

26.  cere Autorității să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu încălcările suspectate și confirmate ale normelor de etică, modul în care au fost tratate aceste încălcări și modul în care vor fi evitate în viitor;

27.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile public, ar trebui publicate cu mai multă promptitudine, pentru a reduce decalajul actual, precum și pentru a reda mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și comportamentul acestora în cadrul voturilor; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlament și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii; consideră că publicul larg ar putea fi mai bine informat și prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; subliniază că și accesul la documente și informații referitoare la reuniunile interne ar trebui să fie facilitat; reamintește importanța protecției denunțătorilor pentru a spori transparența, responsabilitatea democratică și controlul public;

Principalele realizări

28.  salută principalele trei realizări și succese identificate de Autoritate în 2016, și anume:

–  a pus în aplicare măsurile necesare pentru a își asuma cu succes rolul definit în Directiva 2009/138/CE(12); observă că Autoritatea și-a îndeplinit sarcinile atribuite și a acordat sprijin pentru punerea în aplicare a directivei la nivel național, în strânsă colaborare cu autoritățile naționale competente, inclusiv pentru exerciții specifice, cum ar fi analiza bilanțului privind piața bulgară de asigurări;

–  a contribuit la evoluții legislative în domeniul pensiilor, inclusiv prin consilierea Comisiei cu privire la diferite aspecte, printre care se numără elaborarea unui produs paneuropean de pensii personale și a documentelor cu informații esențiale pentru pachetele de produse de investiții cu amănuntul și de produse de asigurare; remarcă faptul că, în ceea ce privește pensiile ocupaționale, Autoritatea a publicat avizul său referitor la un cadru comun pentru evaluarea riscului și transparență;

–  a contribuit la consolidarea supravegherii în materie de conduită profesională și a capacității comunității de supraveghere de a menține pasul cu principalele evoluții cum ar fi dezvoltarea FinTech, în special InsurTech;

Controalele interne

29.  observă că standardele de control intern (SCI) ale Autorității se bazează pe standardele de control intern ale Comisiei; remarcă, în plus, că toate SCI au fost puse în aplicare în mod corespunzător până la sfârșitul lui 2016;

Auditul intern

30.  constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) a efectuat un audit privind capacitatea de supraveghere în 2016; observă cu satisfacție că niciuna dintre recomandările făcute de IAS nu a fost clasificată ca fiind critică sau foarte importantă; ia act - cu egală satisfacție - de informația prezentată de Autoritate că, în urma raportului de audit, a elaborat un plan de acțiune, care a fost adoptat ulterior de către Consiliul său de administrație, în scopul de a aborda toate recomandările formulate de IAS;

31.  observă că, în decembrie 2016, IAS a efectuat o evaluare a riscului în ceea ce privește procesele Autorității și că rezultatele sale vor conduce la o nouă strategie de audit a Autorității pentru perioada 2017-2019;

Alte observații

32.  ia act cu deosebită satisfacție de faptul că, în 2016, Autoritatea a depus eforturi pentru asigurarea unui loc de muncă rentabil și ecologic și pentru reducerea sau compensarea emisiilor de CO2;

33.  salută faptul că Autoritatea cooperează în mod proactiv cu membrii săi pentru a înțelege cât de important va fi impactul deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune asupra supravegherii activității în domeniul asigurărilor și al pensiilor, precum și impactul asupra Autorității ca instituție; remarcă, în plus, că Autoritatea este în contact cu Comisia, comunicând informal cu aceasta;

34.  ia act de probabilitatea ca veniturile Autorității să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune;

35.  remarcă finalizarea analizei privind site-ul Autorității, preconizându-se reproiectarea acestuia până la sfârșitul lui 2018, cu scopul de a pune informațiile cu privire la activitățile Autorității la dispoziția unui public mai larg;

36.  observă că Curtea desfășoară în prezent un audit al activităților de supraveghere și al testelor de rezistență ale Autorității; salută faptul că acest audit reprezintă una dintre prioritățile Curții pentru 2018;

37.  subliniază că, asigurând faptul că toate sarcinile care decurg din cadrul de reglementare stabilit de Parlament și de Consiliu sunt îndeplinite integral și în termenul stabilit, Autoritatea ar trebui să respecte cu strictețe sarcinile, nu ar trebui să depășească mandatul care i-a fost încredințat de Parlament și de Consiliu și ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității, astfel încât să optimizeze utilizarea resurselor și să atingă obiectivele care i-au fost atribuite de Parlament și de Consiliu;

38.  subliniază rolul central al Autorității în asigurarea unei mai bune supravegheri a sistemului financiar al Uniunii pentru a asigura stabilitatea financiară, transparența necesară și o mai mare securitate pentru piața financiară a Uniunii, în special prin coordonarea supravegherii între autoritățile naționale de supraveghere, prin cooperarea, atunci când este necesar, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională, precum și prin supravegherea punerii în aplicare consecvente a dreptului Uniunii; subliniază că o astfel de cooperare ar trebui să se bazeze pe un climat de încredere; subliniază munca desfășurată de autoritățile naționale de supraveghere, dată fiind dimensiunea importantă a pieței de asigurări a Uniunii; subliniază rolul Autorității în a contribui la convergența la nivel înalt a practicilor de supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și în a o promova;

°

°  °

39.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(13) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

1.3.2018

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2172(DEC))

Raportoare pentru aviz: Kay Swinburne

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), operațiunile Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumită în continuare „Autoritatea”) subiacente conturilor anuale aferente exercițiului 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții de Conturi; observă că Curtea desfășoară în prezent un audit al activităților de supraveghere și al testelor de rezistență ale Autorității; salută faptul că acest audit reprezintă una dintre prioritățile Curții pentru 2018;

2.  subliniază că, asigurând faptul că toate sarcinile care decurg din cadrul de reglementare stabilit de Parlamentul European și de Consiliu sunt îndeplinite integral și în termenul stabilit, Autoritatea ar trebui să respecte cu strictețe sarcinile, nu ar trebui să depășească mandatul care i-a fost încredințat de Parlamentul European și de Consiliu și ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității, astfel încât să optimizeze utilizarea resurselor și să atingă obiectivele care i-au fost atribuite de Parlamentul European și Consiliu;

3.  subliniază rolul central al Autorității în asigurarea unei mai bune supravegheri a sistemului financiar al Uniunii pentru a asigura stabilitatea financiară, transparența necesară și o mai mare securitate pentru piața financiară a Uniunii, în special prin coordonarea supravegherii între autoritățile naționale de supraveghere, prin cooperarea, atunci când este necesar, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională, precum și prin supravegherea punerii în aplicare consecvente a dreptului Uniunii; subliniază că o astfel de cooperare ar trebui să se bazeze pe un climat de încredere; subliniază munca desfășurată de autoritățile naționale de supraveghere, dată fiind dimensiunea importantă a pieței de asigurări a Uniunii; subliniază rolul Autorității în a contribui la convergența la nivel înalt a practicilor de supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și în a o promova;

4.  ia act de eforturile depuse de Autoritate pentru a realoca pe plan intern bugetul și resursele umane, întrucât sarcinile Autorității își pierd treptat caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și executarea sarcinilor; consideră că este esențial ca Autoritatea să dispună de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile în totalitate, inclusiv pentru a face față unui eventual volum de muncă suplimentar impus de aceste sarcini, asigurând totodată un grad corespunzător de prioritizare în privința alocării resurselor și a eficienței bugetare; în plus, subliniază că orice creștere a volumului de muncă al Autorității poate fi gestionată intern, prin realocarea resurselor bugetare sau a resurselor umane, cu condiția ca această realocare să nu afecteze exercitarea deplină de către Autoritate a mandatului său și asigură independența Autorității în decursul executării sarcinilor sale de supraveghere;

5.  observă faptul că Autoritatea obține 40 % din finanțare din fondurile Uniunii și 60 % din contribuțiile statelor membre; constată necesitatea de a evalua adecvat activitatea Autorității cu regularitate pentru ca resursele sale să fie alocate și utilizate în mod eficient, transparent și credibil;

6.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile public, ar trebui publicate cu mai multă promptitudine, pentru a reduce decalajul actual, precum și pentru a reda mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și comportamentul acestora în cadrul voturilor; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii; consideră că publicul larg ar putea fi mai bine informat și prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; subliniază că și accesul la documente și informații referitoare la reuniunile interne ar trebui să fie facilitat; reamintește importanța protecției denunțătorilor pentru a spori transparența, responsabilitatea democratică și controlul public.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

27.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 126.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 126.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 126.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 126.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 113, 30.03.2016, p.149.

(12)

  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(13)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 23 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate