Postup : 2017/2140(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0089/2018

Předložené texty :

A8-0089/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0127

ZPRÁVA     
PDF 520kWORD 56k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr

(2017/2140(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – oddíl V – Účetní dvůr

(2017/2140(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0251/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0089/2018),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Účetnímu dvoru, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr

(2017/2140(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o budoucí úloze Účetního dvora(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) 2015/1929 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0089/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje nezávislý externí auditor (PricewaterhouseCoopers Sàrl), aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké Účetní dvůr uplatňuje na jím kontrolované subjekty; bere na vědomí názor auditora, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Účetního dvora“;

2.  zdůrazňuje, že v roce 2016 činily celkové konečné prostředky Účetního dvora 137 557 000 EUR (v porovnání s rokem 2015, kdy měl Účetní dvůr k dispozici 132 906 000 EUR) a že celková míra plnění rozpočtu dosáhla 99 %;

3.  zdůrazňuje, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní povahy a že se využívá na výdaje na osoby pracující v této instituci, budovy a jejich vybavení a na různé provozní výdaje;

4.  konstatuje, že v rámci stávajícího postupu udělování absolutoria se výroční zprávy o činnosti odevzdávají Účetnímu dvoru v červnu, Účetní dvůr pak tyto zprávy předkládá Evropskému parlamentu v říjnu a hlasování v plénu probíhá v květnu; konstatuje, že v době udělení absolutoria, pokud není rozhodnutí o udělení absolutoria odloženo, tak od roční účetní uzávěrky uplyne nejméně 17 měsíců; zdůrazňuje, že auditování v soukromém sektoru se řídí mnohem přísnějšími termíny; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a zrychlit; žádá, aby se Účetní dvůr řídil dobrým příkladem soukromého sektoru, a navrhuje, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března následujícího roku, termín pro odevzdání zpráv Účetního dvora na 1. července a aby byl následně harmonogram postupu udělování absolutoria stanovený v článku 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu přezkoumán tak, aby bylo o udělení absolutoria hlasováno na dílčím listopadovém plenárním zasedání, díky čemuž by byl postup udělování absolutoria uzavřen do jednoho roku po ukončení dotčeného účetního období;

5.  vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení Účetního dvora v rozpočtovém roce 2016; vyjadřuje podporu úspěšné změně přístupu Komise k plánování svého rozpočtu podle výkonnosti, který zavedla místopředsedkyně Kristalina Georgieva v září 2015 v rámci iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vyzývá Účetní dvůr, aby tento postup uplatňoval při plánování svého vlastního rozpočtu;

6.  bere na vědomí stanovisko Účetního dvora č. 1/2017 k revizi finančního nařízení, v němž navrhuje aktualizovat ustanovení týkající se auditu decentralizovaných agentur; s politováním konstatuje, že v souvislosti s přezkumem finančního nařízení nebylo možné dosáhnout interinstitucionální dohody, která by zajistila snížení přílišné administrativní zátěže, která vyplývá ze současného uspořádání; vyzývá Účetní dvůr, aby předložil návrh na vylepšení současného uspořádání a aby vysvětlil, jak takové zlepšení přispěje k synchronizaci výroční zprávy Účetního dvora a výročních zpráv agentur;

7.  bere na vědomí vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni, která má za úkol zvýšit přidanou hodnotu výročních zpráv pro jejich uživatele; vyzývá Účetní dvůr, aby Parlamentu sdělil, podle jakých kritérií postupuje;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že úvahy v kapitole 10 výroční zprávy nebyly více rozvedeny; vyzývá Účetní dvůr, aby poskytl podrobnější údaje o každém orgánu a instituci, aby se získala lepší představa o slabinách ve správních výdajích; domnívá se, že v budoucnu by bylo vítáno podávání zpráv Účetního dvora podle jednotlivých členských států;

9.  s politováním konstatuje, že do roku 2016 bylo složení členů Účetního dvora z genderového hlediska nevyvážené (tři ženy a 25 mužů); vítá, že počet žen se v roce 2016 zvýšil na čtyři; znovu zdůrazňuje, že podporuje kritéria jmenování členů Účetního dvora, která uvedl v usnesení o budoucí úloze Účetního dvora ze dne 4. února 2014(7);

10.  konstatuje, že Účetní dvůr v roce 2016 zreformoval své komory a výbory, což mělo výrazný dopad na přípravu jeho práce; rovněž konstatuje, že tato reforma se doplňuje se zavedením interní organizace podle úkolů a vytvořením sítě pro lepší správu odborných poznatků v celém Účetním dvoře; vyslovuje Účetnímu dvoru uznání za provedené reformy a očekává zprávu s hodnocením nových opatření;

11.  konstatuje, že není dodržována 13měsíční lhůta pro vypracování zvláštních zpráv; trvá na tom, že ji Účetní dvůr musí dodržovat, aniž by zanedbal kvalitu zpráv a přesnou formulaci svých doporučení;

12.  vítá dobrou spolupráci Účetního dvora s Výborem pro rozpočtovou kontrolu (CONT), zejména pokud jde o předkládání zvláštních zpráv a přijímání návazných opatření; domnívá se, že předkládání těchto zpráv ve specializovaných výborech Parlamentu až poté, co byly přezkoumány výborem CONT, umožňuje základní kontrolu činností, které příslušné výbory posuzují, a zvyšuje povědomí o uplatňování a nákladové účinnosti politik Unie;

13.  pokládá spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi Účetním dvorem a nejvyššími kontrolními úřady členských států za velmi pozitivní; vybízí Účetní dvůr, aby v této spolupráci pokračoval;

14.  konstatuje, že Účetní dvůr dodržuje interinstitucionální dohodu o 5% snížení stavu zaměstnanců v průběhu pěti let; je znepokojen tím, že lidské zdroje, které tak v každé službě zbývají, nemohou zvládat dodatečný objem práce; vyzývá rozpočtové orgány, aby při plánování budoucího rozdělení finančních prostředků určených na zaměstnance zohledňovaly dlouhodobý dopad snižování počtů zaměstnanců, zejména s ohledem na možnosti instituce zlepšovat nevyvážené zastoupení žen a mužů i zeměpisnou nevyváženost a na potřebu využívat kapacity zkušených úředníků při obsazování řídicích pozic;

15.  konstatuje, že v roce 2016 bylo dosaženo vyváženějšího zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích; dále konstatuje, že také probíhá hodnocení akčního plánu pro rovné příležitosti na období 2013–2017; vyzývá Účetní dvůr, aby nadále prosazoval vyvážené zastoupení žen a mužů, zejména ve vedoucích pozicích, a aby informoval o strategii a výsledcích akčního plánu;

16.  bere na vědomí, že ve spolupráci s Lotrinskou univerzitou byl vytvořen postgraduální diplomový program „Audit veřejných organizací a politik“ a magisterský program „Řízení veřejných organizací“, jejichž cílem je kontinuální profesní rozvoj pracovníků Účetního dvora; vybízí Účetní dvůr, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl další informace o dohodách souvisejících s vytvářením těchto programů;

17.  všímá si zvýšeného objemu externích překladů v roce 2016, zejména v srpnu; bere na vědomí vysvětlení Účetního dvora a žádá, aby v zájmu ekonomických úspor lépe zorganizoval své interní překladatelské služby;

18.  bere na vědomí stručný přehled politiky Účetního dvora v oblasti nemovitostí, který je součástí jeho výroční zprávy o činnosti za rok 2016;

19.  konstatuje, že Účetní dvůr postupně plnil doporučení Evropského parlamentu o používání služebních vozů obsažená v usnesení o udělení absolutoria na rok 2015; domnívá se, že opatření na hospodárnější správu vozového parku se ubírají správným směrem; vítá, že v roce 2016 byla zveřejněna nová interinstitucionální výzva k předkládání nabídek pro pronájem vozidel, jejímž cílem je dosažení příslušných ekonomických úspor;

20.  podporuje politiku Účetního dvora elektronického zveřejňování dokumentů a oceňuje jeho výsledky při snižování své environmentální stopy; vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr na svých internetových stránkách nemá uživatelsky vstřícný vyhledávací systém, a žádá jej, aby zlepšil přístup ke zprávám;

21.  bere na vědomí probíhající jednání mezi Účetním dvorem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) o případném správním ujednání, která by měla být ukončena v roce 2018; vyzývá Účetní dvůr, aby Parlament informoval o pokroku v těchto jednáních;

22.  opakovaně vyzývá Účetní dvůr, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů informoval Parlament o uzavřených případech úřadu OLAF, během nichž byl vyšetřován Účetní dvůr nebo některý z jeho pracovníků;

23.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkum s dostatečnými rozpočtovými zdroji, který by oznamovatelům pomáhal využívat vhodné kanály pro zveřejnění informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránil je před odhalením identity a nabízel jim potřebnou podporu a poradenství;

24.  vítá etický rámec Účetního dvora, který má předcházet střetům zájmů i pochybením a neetickému chování jeho zaměstnanců a členů; zdůrazňuje, že je důležité, aby zajistil a zaručil nezávislost svých členů; vítá, že na rok 2018 je naplánován audit etického rámce vybraných orgánů a institucí Unie;

25.  lituje rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii; poznamenává, že v této fázi nelze předvídat jeho finanční, administrativní, lidské a další důsledky, a žádá Účetní dvůr, aby provedl posouzení dopadu a informoval Parlament o jeho výsledcích do konce roku 2018.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0060.

(7)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0060.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí