RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi

23.3.2018 - (2017/2140(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportoare: Ingeborg Gräßle


Procedură : 2017/2140(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0089/2018

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi

(2017/2140(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016[1],

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365 – C8-0251/2017)[2],

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsurile instituțiilor[3],

–  având în vedere declarația de asigurare[4] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[5], în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0089/2018),

1.  acordă Secretarului General al Curții de Conturi descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Conturi aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Curții de Conturi, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi

(2017/2140(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la viitorul rol al Curții de Conturi Europene[6].

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0089/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

1.  observă că conturile anuale ale Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) sunt auditate de un auditor extern independent – PricewaterhouseCoopers Sàrl –, pentru a aplica aceleași principii de transparență și răspundere pe care Curtea le aplică entităților pe care le auditează; ia act de opinia auditorului potrivit căreia „situațiile financiare oferă o imagine fidelă și reală a poziției financiare a Curții”;

2.  subliniază că, în 2016, Curtea a dispus de credite finale în valoare totală de 137 557 000 EUR (față de 132 906 000 EUR în 2015) și că rata generală de execuție a bugetului a fost de 99 %;

3.  subliniază că bugetul Curții este în totalitate administrativ, fiind alocat cheltuielilor legate de persoanele care lucrează în instituție, clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare;

4.  ia act de faptul că, în cadrul actualei procedurii de descărcare de gestiune, rapoartele anuale de activitate sunt prezentate Curții în luna iunie, prezentate de Curte Parlamentului European în luna octombrie și votate în plen înainte de luna mai; constată că, până în momentul încheierii procedurii de descărcare de gestiune, în cazul în care aceasta nu este amânată, trec cel puțin 17 luni de la închiderea conturilor anuale; subliniază că auditul în sectorul privat urmează un calendar mult mai strict; subliniază că procedura de descărcare de gestiune trebuie să fie simplificată și accelerată; solicită Curții să urmeze exemplul pozitiv dat de sectorul privat și propune să se stabilească un termen-limită pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate, și anume data de 31 martie a exercițiului următor, un termen pentru prezentarea rapoartelor de către Curte la 1 iulie și, prin urmare, să se revizuiască calendarul procedurii de descărcare de gestiune stabilit la articolul 5 din anexa IV la Regulamentul de procedură al Parlamentului European, pentru ca votul privind descărcarea de gestiune să aibă loc în cadrul sesiunii plenare din luna noiembrie, astfel încât procedura de descărcare de gestiune să se încheie în exercițiul următor anului fiscal în cauză;

5.  salută gestiunea financiară în general prudentă și corectă a Curții pentru bugetul pe 2016; își exprimă sprijinul față de schimbarea de paradigmă realizată cu succes în planificarea bugetară a Comisiei către întocmirea bugetului în funcție de performanțe, introdusă de vicepreședinta Kristalina Georgieva în septembrie 2015, ca parte a inițiativei „bugetul UE axat pe rezultate”; încurajează Curtea să aplice metoda la propria procedură de planificare bugetară;

6.  ia act de Avizul nr. 1/2017 al Curții referitor la revizuirea Regulamentului financiar, în care se propune actualizarea acordului pentru auditul agențiilor descentralizate; regretă faptul că, în contextul revizuirii Regulamentului financiar, nu s-a putut ajunge la un acord interinstituțional care să asigure o reducere a sarcinii administrative care rezultă din actualul acord; invită Curtea să prezinte o propunere cu privire la modul în care s-ar putea îmbunătăți acordul actual, precum și modul în care o astfel de îmbunătățire ar putea contribui la sincronizarea raportului anual al Curții și a rapoartelor anuale privind agențiile;

7.  ia act de înființarea unui grup de lucru la nivel înalt care să lucreze la îmbunătățirea valorii adăugate a raportului anual pentru utilizatorii săi; invită Curtea să comunice Parlamentului European criteriile utilizate în acest exercițiu;

8.  regretă faptul că amploarea considerațiilor din capitolul 10 din raportul anual este în continuare limitată; solicită Curții să furnizeze informații mai detaliate privind fiecare instituție pentru a obține o perspectivă mai bună asupra deficiențelor cheltuielilor administrative; consideră că ar fi de dorit ca, în viitorul apropiat, Curtea să elaboreze rapoarte specifice fiecărei țări pentru fiecare stat membru;

9.  regretă faptul că, înainte de 2016, în rândul membrilor Curții a existat un dezechilibru de gen de trei femei la 25 de bărbați; salută faptul că numărul de femei a crescut la patru în 2016; își reiterează sprijinul pentru criteriile de numire a membrilor Curții adoptate în Rezoluția sa referitoare la viitorul rol al Curții de Conturi, adoptată la 4 februarie 2014[7];

10.  constată că Curtea și-a reformat camerele și comitetele în 2016, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra pregătirii activității acesteia; constată, de asemenea, că această reformă este complementară introducerii unei organizări bazate pe sarcini și instituirii unei rețele la nivelul întregii instituții pentru a consolida gestionarea cunoștințelor; felicită Curtea pentru reforme și așteaptă cu interes să primească raportul de evaluare a noilor măsuri;

11.  constată că termenul maxim de 13 luni pentru elaborarea rapoartelor speciale nu a fost încă respectat; susține că Curtea trebuie să respecte acest termen fără a compromite calitatea rapoartelor și precizia recomandărilor acesteia;

12.  salută buna cooperare a Curții cu Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, în special în ceea ce privește prezentarea și monitorizarea rapoartelor speciale; consideră că prezentarea rapoartelor respective în comisiile specializate ale Parlamentului după ce au fost prezentate Comisiei pentru control bugetar permite să se întreprindă acțiuni esențiale ca urmare a activităților pe care le evaluează și sensibilizează publicul cu privire la punerea în aplicare a politicilor Uniunii și raportul cost-eficacitate al acestora;

13.  consideră că schimbul de practici și cooperarea dintre Curte și instituțiile supreme de audit ale statelor membre sunt excelente; încurajează Curtea să continue această colaborare;

14.  observă că Curtea respectă acordul interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani; este îngrijorat de faptul că, drept urmare, resursele rămase disponibile în cadrul fiecărui serviciu nu permit absorbția volumului suplimentar de muncă; invită autoritățile bugetare să țină seama de impactul pe termen lung al reducerii personalului, în special în ceea ce privește capacitatea instituției de a îmbunătăți dezechilibrele de gen și cele geografice, precum și de necesitatea de a valorifica capacitatea funcționarilor experimentați de a prelua funcții de conducere, atunci când planifică alocarea viitoare a resurselor financiare pentru personal;

15.  constată îmbunătățirea echilibrului de gen la nivelul conducerii în 2016; constată, de asemenea, că planul de acțiune privind egalitatea de șanse 2013-2017 este în curs de evaluare; invită Curtea să promoveze în continuare echilibrul de gen, în special la nivel de conducere, și să prezinte un raport privind strategia și rezultatele planului de acțiune;

16.  ia act de crearea unei diplome post-universitare intitulate „Auditul organizațiilor și politicilor publice”, precum și a unui program de masterat în „Managementul organizațiilor publice”, în cooperare cu Universitatea din Lorena, ambele vizând dezvoltarea profesională continuă a personalului Curții; solicită Curții să furnizeze autorității de descărcare de gestiune informații suplimentare cu privire la acordurile referitoare la crearea acestor programe;

17.  constată creșterea volumului de traduceri externalizate în 2016, în special în luna august; ia act de justificarea Curții și solicită o mai bună organizare a serviciilor de traducere interne pentru a genera economii;

18.  ia act de rezumatul politicii imobiliare a Curții inclus în raportul său anual de activitate pe 2016;

19.  ia act de faptul că Curtea a dat curs treptat recomandării Parlamentului privind utilizarea vehiculelor oficiale din rezoluția de descărcare de gestiune pentru 2015; constată că acțiunile întreprinse pentru a raționaliza gestionarea parcului auto se îndreaptă în direcția cea bună; salută noua procedură de licitație interinstituțională de leasing auto, lansată în 2016, care își propune să genereze economii în acest sens;

20.  susține politica Curții privind publicațiile electronice și rezultatele obținute în reducerea amprentei sale de mediu; regretă faptul că site-ul internet al Curții nu oferă un sistem de căutare ușor de utilizat și solicită îmbunătățirea efectivă a accesibilității rapoartelor;

21.  constată că negocierile dintre Curte și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind un acord administrativ sunt în curs de desfășurare și se estimează că se vor finaliza în 2018; invită Curtea să informeze Parlamentul cu privire la progresele realizate în cadrul negocierilor;

22.  reiterează solicitarea sa adresată Curții de a informa Parlamentul, respectând normele în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor, cu privire la cazurile închise de OLAF care au vizat Curtea sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru instituție;

23.  afirmă necesitatea de a se înființa un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere, să poată primi informațiile divulgate de avertizori și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe aceștia să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

24.  salută cadrul de etică al Curții menit să prevină conflictele de interese, precum și abuzurile în serviciu sau actele care încalcă principiile etice ale personalului și ale membrilor; subliniază importanța de a asigura și de a garanta independența membrilor săi; salută auditul planificat privind cadrul etic al anumitor instituții ale Uniunii în 2018;

25.  regretă decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană; observă că, în acest moment, nu se pot face previziuni cu privire la consecințele financiare, administrative, umane și de alt tip legate de retragere; solicită Curții să realizeze evaluări de impact și să informeze Parlamentul European cu privire la rezultate până la sfârșitul anului 2018.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate