Postup : 2017/2159(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0091/2018

Předložené texty :

A8-0091/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.41

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0146

ZPRÁVA     
PDF 654kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.477v02-00 A8-0091/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(4), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0091/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(9), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0091/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0091/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“)(11) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 výše 79 492 944 EUR, což představuje pokles o 1,10 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet úřadu pochází z rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 („zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění rozpočtu 100 %, čímž oproti roku 2015 došlo k nárůstu o 0,19 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89,66 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 0,45 %;

Závazky a přenesené prostředky

2.  bere na vědomí, že přenosy z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 8 200 000 EUR a týkaly se především infrastruktury a operací;

3.  konstatuje, že přenos finančních prostředků může často být zčásti nebo plně opodstatněný víceletou povahou operačních programů agentur a neznamená nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani není vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je předem naplánován a sdělen Účetnímu dvoru;

Zaměstnanecká politika

4.  konstatuje, že plán pracovních míst úřadu se v roce 2016 snížil o 2 %, tj. o sedm pracovních míst, v důsledku čehož musel úřad vyvinout větší úsilí o zavedení efektivnějších a účinnějších postupů; konstatuje, že ke dni 31. prosince 2016 bylo obsazeno 450 ze 470 celkových pracovních míst zahrnujících úředníky, dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky;

5.  podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že ke dni 31. prosince 2016 bylo obsazeno 320 míst z celkových 330 míst povolených pro úředníky a dočasné zaměstnance v rámci rozpočtu Unie v porovnání s 327 místy v roce 2015;

6.  konstatuje, že v roce 2016 se 74 % zaměstnanců věnovalo provozním činnostem, a že toto číslo, přestože je lehce nižší než cíl stanovený na daný rok (75 %), představuje oproti roku 2015 zlepšení;

7.  se znepokojením konstatuje, že ze všech míst obsazených ke dni 31. prosince 2017 zaměstnával úřad 60 % žen oproti 40 % mužů; se znepokojením konstatuje dále, že pro vedoucí pozice se ukazatel genderové vyváženosti vychýlil na druhou stranu, avšak daleko větší měrou: 68 % mužů vůči 32 % žen; vyzývá úřad, aby naléhavě usiloval o genderově vyváženější složení personálu, zejména na úrovni vedoucích pracovníků;

8.  s uspokojením konstatuje, že úřad zavedl činnosti zaměřené na optimalizaci pracovních postupů tak, aby bylo využíváno méně zdrojů; nicméně uznává, že odhadovaná mezera v lidských zdrojích se v dalších třech letech zvýší na přibližně 20 ekvivalentů plného pracovního úvazku ročně, což je na jedné straně způsobeno dalším snížením plánu pracovních míst (-2 % v roce 2017 a -1 % v roce 2018) a na straně druhé dalším očekávaným zvýšením pracovní zátěže způsobeným novými úkoly u některých hlavních činností, jako jsou nové potraviny, pesticidy a kategorizace škůdců rostlin a dohled nad nimi;

9.  konstatuje, že zaměstnanci úřadu byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru 7,4 dnů; vítá skutečnost, že úřad zorganizoval den teambildingu (away day) a dny věnované ochraně zdraví a bezpečnosti a zdraví prospěšným aktivitám; žádá úřad, aby své zaměstnance nabádal k ještě větší účasti na těchto akcích;

10.  s uspokojením konstatuje, že úřad přijal v červnu 2016 politiku týkající se ochrany důstojnosti člověka a prevence psychologického a sexuálního obtěžování, zorganizoval povinné kurzy pro zaměstnance a každoroční informační schůzku, při níž mohli zaměstnanci klást dotazy a seznámit se s konkrétními případovými studiemi a scénáři;

11.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 nebyly oznámeny, vyšetřovány ani soudně projednávány žádné případy obtěžování;

12.  konstatuje, že úřad nemá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  poznamenává, že správní rada úřadu přijala dne 21. června 2017 novou politiku týkající se nezávislosti, která má zajistit nezávislost všech odborníků zapojených do vědeckých činností; konstatuje, že součástí této nové politiky je nová definice pojmu střetu zájmů, komplexní soubor pravidel pro období „vychladnutí“ včetně zákazu poradenských smluv a požadavek, aby odborníci vykazovali podíl svých ročních výdělků získaných od veškerých organizací, subjektů či společností, jejichž činnosti spadají do oblasti působnosti úřadu; dále konstatuje, že úřad přijal bezpodmínečná omezení finančních investic do provozovatelů, kterých se přímo či nepřímo týkají výstupy úřadu; konstatuje, že takové zájmy jsou považovány za neslučitelné s členstvím ve vědeckém výboru úřadu, jeho vědeckých panelech či pracovních skupinách nebo s účastí na schůzkách za účelem vzájemného hodnocení; konstatuje, že odborníci vyslaní členskými státy budou nyní povinni vyplnit formulář prohlášení o zájmech;

14.  je znepokojen tím, že oblast působnosti nové politiky nezávislosti úřadu, která zohledňuje jen zájmy v „záležitostech spadajících do mandátu příslušné vědecké skupiny úřadu EFSA“, a nikoli „všechny materiální zájmy spojené s podniky, jejichž výrobky úřad hodnotí, i organizace financované takovými podniky“, jak Parlament požadoval, zůstává příliš úzká, a tudíž přetrvává největší omezení předchozí politiky nezávislosti úřadu;

15.  je znepokojen tím, že úřad opomněl opakované žádosti Parlamentu, aby zařadil financování výzkumu na seznam zájmů, na něž se má vztahovat dvouleté období „vychladnutí“, neboť financování výzkumu je hlavním zdrojem finančních střetů zájmů mezi externími odborníky úřadu;

16.  se znepokojením konstatuje, že úřad se neřídil rozhodnutím evropské veřejné ochránkyně práv z ledna 2015, které upozornilo na to, že úřad „ve svých pravidlech týkajících se střetu zájmů a ve svých formulářích prohlášení o zájmech odpovídajícím způsobem nezohlednil měnící se povahu vysokých škol“, a žádalo úřad, aby „revidoval svá pravidla týkající se střetů zájmů a související pokyny a formuláře, které používá pro prohlášení o zájmech“, aby bylo zajištěno, že odborníci z akademické obce uvedou v prohlášení podrobnosti o finančních vztazích mezi svými univerzitními zaměstnavateli a průmyslovými partnery těchto univerzitních zaměstnavatelů;

17.  zdůrazňuje, že prováděcí pravidla politiky nezávislosti úřadu, která byla přijata na konci roku 2017, nezajišťují nápravu výše uvedených problémů a úřad nevyužil příležitosti k přezkumu své politiky nezávislosti tak, aby v budoucnosti lépe předcházel vzniku skandálů souvisejících se střety zájmů;

18.  vyzývá úřad, aby o provádění této nové politiky nezávislosti informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

19.  s uspokojením konstatuje, že funkce odpovědná za centralizovanou správu protichůdných zájmů v rámci právních a regulačních záležitostí úřadu se stala v roce 2016 plně funkční; dále konstatuje, že přijetí nových prováděcích pravidel týkajících se správy protichůdných zájmů je naplánováno na konec roku 2017; vyzývá úřad, aby o uplatňování těchto pravidel informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

20.  konstatuje, že u dvou ze 17 statutárních zaměstnanců, kteří úřad v roce 2016 opustili, byla uplatněna omezení s cílem zabránit tomu, aby se tyto osoby staly kontaktními body mezi úřadem a jejich novým zaměstnavatelem, aby vykonávaly lobbistické aktivity a zabývaly se činností související s probíhajícími případy úřadu;

21.  bere na vědomí, že úřad se nadále řídí svými pravidly o prohlášení o zájmech z roku 2014 a – tak jako tomu bylo i v minulých letech – zpracoval 7 000 až 8 000 těchto prohlášení; s uspokojením konstatuje, že jako součást své výroční zprávy o činnosti zveřejňuje úřad výsledek svých kontrol souladu a správnosti;

22.  konstatuje, že úřad v lednu 2016 přijal standardní operační postupy pro vyřizování stížností, které předloží oznamovatelé, a doporučuje provádět důsledná školení týkající se práv whistleblowingu a souvisejících pravidel úřadu; vyzývá úřad, aby se zavázal k přísné ochraně totožnosti oznamovatelů a bránil jejich zastrašování; žádá úřad, aby předložil podrobnosti o případech oznamovatelů z roku 2016, pokud takové existovaly, a o tom, jak byly tyto případy vyřízeny;

23.  bere na vědomí skutečnost, že se připravují vzorová pravidla týkající se pokynů pro oznamovatele pro agentury Unie a že jakmile Komise agenturám Unie formálně udělí svůj souhlas, přistoupí úřad k jejich formálnímu přijetí; žádá úřad, aby o přijetí a prováděný těchto pokynů informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

24.  konstatuje, že v roce 2016 obdržel úřad 99 nových žádostí o přístup k dokumentům a zabýval se 118 žádostmi, přičemž plný přístup k nim udělil ve 23 případech, v 76 případech se rozhodl udělit pouze částečný přístup a v 19 případech přístup k dokumentům zamítl; vyzývá úřad, aby ke všem takovým žádostem přistupoval v duchu otevřenosti a transparentnosti;

25.  konstatuje, že u 26 z 118 původních žádostí, kterými se úřad v roce 2016 zabýval, byl přístup k dokumentům zamítnut či byl udělen jen částečně kvůli ochraně soukromí a nedotknutelnosti jednotlivce, ve 40 případech kvůli ochraně obchodních zájmů, v 18 případech kvůli skutečnosti, že ještě nebylo přijato rozhodnutí, a v jednom případě z důvodu ochrany soudního řízení a právního poradenství; očekává, že úřad při rozhodování o omezení přístupu k dokumentům z důvodu ochrany obchodních zájmů rovněž s vážností zohledňuje zájem občanů na zachování vysokých standardů v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví a přitom uplatňuje veškeré příslušné právní a správní předpisy;

26.  konstatuje, že skupina poslanců Parlamentu podala na úřad žalobu kvůli omezení přístupu k dokumentům v případě souvisejícího s glyfosátem; očekává, že úřad plně provede rozhodnutí soudu, jakmile bude známo; vítá, že byl nedávno zřízen parlamentní výbor ad hoc pro postup EU pro povolování pesticidů, který byl reakcí na obavy vyjádřené v souvislosti s rizikem, které představuje herbicidní látka glyfosát;

27.  je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu; v této souvislosti vítá skutečnost, že sklad vědeckých dat úřadu poskytl v roce 2016 přístup k více důkazům, na nichž se zakládají jeho vědecká hodnocení, jelikož bylo zveřejněno několik datových souborů o pesticidech, kontaminujících látkách, chemických rizicích, složení potravin, molekulární typizaci a rostlinných látkách; bere na vědomí skutečnost, že věstník úřadu přešel k mezinárodnímu vědeckému vydavateli, aby se zvýšila vydavatelská kvalita a dosah; konstatuje, že byly přezkoumány pokyny úřadu k autorství vědeckých výstupů, aby se zvýšila transparentnost a otevřenost; konstatuje rovněž, že úřad zavedl „Křižovatku znalostí“, otevřenou databázi pro výměnu důkazů a podkladů používaných při hodnocení bezpečnostních rizik potravin a krmiv; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

Hlavní úspěchy

28.  vítá tři hlavní úspěchy, které úřad v roce 2016 zaznamenal, a sice:

-  strategii 2020 včetně víceletého prováděcího plánu zaměřující se na klíčové výsledky a podpořenou komplexním výkonnostním rámcem, spolu s podrobnými plánovacími a programovými dokumenty;

-  uplatňování opatření v oblasti transparentnosti a angažovanosti, jako např. projekt Transparentnost a angažovanost v posuzování rizik, zahájení nového přístupu zapojení zúčastněných stran a zveřejnění věstníku EFSA Journal, který zajišťuje účinné šíření vědeckých výstupů a poskytuje přístup k posuzování rizik tohoto úřadu;

-  zavedení nástrojů v oblasti otevřených dat a důkazů, které má k dispozici širší okruh osob zapojených do posuzování rizik;

Vnitřní kontroly

29.  konstatuje, že útvar interního auditu úřadu provedl ověřovací zakázky a další speciální úkoly stanovené v ročním plánu auditu, který schválil výbor pro audit tohoto úřadu; konstatuje, že auditní úkoly zahrnovaly audit řízení společností, jehož cílem bylo zhodnotit úlohu odborníků v postupech přijímání vědeckých rozhodnutí, ověřování přístupových práv uživatelů udělených v systému ABAC, dvě zprávy o následných opatřeních v souvislosti s auditem, jenž ještě nebyl proveden, a doporučení IAC, Útvaru interního auditu (IAS) a Účetního dvora;

30.  podotýká, že IAC dospěl k závěru, že systém interní kontroly úřadu poskytuje přiměřenou záruku dosažení obchodních cílů stanovených pro kontrolované procesy; konstatuje, že bylo vydáno jedno „velmi důležité“ doporučení ke zveřejnění a transparentnosti postupů přijímání vědeckých rozhodnutí; vyzývá úřad, aby zajistil, že toto doporučení bude plně provedeno, a aby podal zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

31.  ze zprávy Účetního dvora usuzuje, že úřad dosud nezavedl jasnou a komplexní strategii finanční kontroly ex-post, která by pokrývala všechny oblasti spolupráce a upřesňovala by četnost a rozsah těchto kontrol; bere na vědomí, že úřad pracuje na rozvoji dokonalejšího rámce řízení týkajícího se spolehlivosti a dolaďuje rámec interní kontroly; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která přijme s cílem odstranit uvedené nedostatky svého systému vnitřní kontroly;

Interní audit

32.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že Útvar interního auditu (IAS) dospěl ve své auditní zprávě z listopadu 2016 k závěru, že kontroly zavedené pro řízení projektů IT jsou adekvátní, zmiňuje se však o významných nedostatcích v souvislosti se správou IT; konstatuje, že doporučil aktualizovat politiku úřadu pro správu IT, zavést rámec pro řízení rizik v oblasti IT v celé organizaci a registr rizik a oddělit funkci bezpečnosti informací od oddělení IT; s uspokojením konstatuje, že se úřad dohodl s IAS na plánu nápravných opatření; z odpovědi úřadu usuzuje, že většina opatření týkajících se správy IT již byla provedena a zbývající opatření by měla být realizována do konce roku 2017; vyzývá úřad, aby o provádění tohoto akčního plánu informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

Výkonnost

33.  konstatuje, že úřad zavedl nebo obnovil iniciativy v oblasti společné vědecké činnosti a spolupráce s řadou partnerských organizací na evropské úrovni, včetně Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Evropského středisky pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC); dále konstatuje, že úřad v rámci spolupráce uskutečňoval další výměny s řadou mezinárodních partnerských organizací; s uspokojením konstatuje, že cílem této spolupráce je sdílení metod a přístupů v zájmu zlepšení bezpečnosti potravin, včetně metod pro lepší posuzování rizik, rychlou identifikaci nově vznikajících rizik a sdílení údajů o subjektech společného zájmu;

34.  podotýká, že úřad vyvinul výkonnostní rámec, který 1) propojuje strategické cíle s portfoliem projektů a procesů i se zdroji úřadu a 2) zahrnuje soubor klíčových ukazatelů výkonnosti s cílem monitorovat pokrok a výkonnost na úrovni vstupů, výstupů, výsledků a dopadů;

35.  bere na vědomí, že úřad uskutečnil řadu iniciativ zaměřených na omezení času na cesty odborníků, včetně podpory využívání nástrojů IT, s cílem zvýšit účinnost;

Ostatní připomínky

36.  s uspokojením konstatuje, že úřad zavedl systém environmentálního řízení, který sleduje, jakého pokroku dosahuje v oblasti účinného využívání zdrojů a snižování odpadů a nákladů a který obdržel certifikát ISO 14001:2004; konstatuje, že v únoru 2017 úřad rovněž získal registraci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS);

37.  s uspokojením konstatuje, že se úřad stal členem Interinstitucionální skupiny pro environmentální řízení (GIME), jejímž cílem je vyvinout společný plán opatření zaměřených na efektivní snižování emisí CO2 a sběr společných údajů umožňujících srovnávat emise CO2 mezi jednotlivými institucemi Unie;

38.  konstatuje, že díky úzké spolupráci s GŘ SANTE Komise probíhají přípravy související s rozhodnutím Spojeného království opustit Unii; nicméně konstatuje, že ohledně budoucí dostupnosti zdrojů přetrvává značná nejistota, což úřadu brání v tom, aby se mohl řádně připravit na programové plánování po roce 2020; vyzývá úřad, aby v této věci nadále postupoval proaktivně, aby předvídal jakékoli pravděpodobné problémy a plánoval s ohledem na ně, namísto aby vyčkával a pouze reagoval;

39.  konstatuje, že úřad si je dobře vědom finančních rizik, která s rozhodnutím Spojeného království opustit Unii souvisejí a k nimž patří omezená dostupnost prostředků, problémy související se stávajícími a novými smlouvami a dotyčnými platbami, příspěvky v nezaměstnanosti a operační rizika, jako je možnost zaměstnávat občany Spojeného království nebo se na ně obracet coby na odborníky, přístup k subjektům Spojeného království, pokud jde o služby a informace/údaje, změna objemu práce a přístupová práva k dokumentům;

40.  se znepokojením konstatuje, že regulační agentury Unie odpovídající za posouzení rizik regulovaných výrobků, zejména ECHA, nemají dostatečné zdroje, aby mohly účinně plnit tyto povinnosti; Úřad a ECHA by proto měly obdržet dostatečné zdroje, aby mohly plnit své konkrétní povinnosti;

41.  vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v EU zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v systém bezpečnosti potravin EU;

42.  zdůrazňuje, že úřad vypracoval 481 vědeckých výstupů, technických zpráv a dalších publikací a uzavřel 382 vědeckých otázek; konstatuje, že podíl výstupů a otázek přijatých ve stanovené lhůtě byl nižší než cíl stanovený pro rok 2016, a že včasné dodávání vědeckého poradenství je třeba zlepšit;

43.  konstatuje, že úřad v roce 2016 přijal strategii nazvanou „Strategie EFSA 2020: důvěryhodná věda pro bezpečné potraviny“, založenou na pěti strategických cílech: upřednostňovat zapojení veřejnosti a zúčastněných stran do procesu vědeckého hodnocení, rozšířit znalostní základnu úřadu a optimalizovat přístup k jejím údajům, budovat kapacitu Unie v oblasti vědeckého hodnocení a znalostní společenství, připravit se na budoucí výzvy v oblasti hodnocení rizik a vytvořit takové prostředí a kulturu, které budou odrážet hodnoty úřadu;

44.  vyzývá Komisi, aby zahájila politickou diskusi s příslušnými zúčastněnými stranami s cílem přezkoumat právní předpisy Unie spojené s posouzením rizik pro potraviny, chemické látky a související produkty a pro účinnost takových právních předpisů.

45.  zdůrazňuje, že v roce 2016 úřad přezkoumal svou platformu pro konzultaci zúčastněných stran, jež byla zrušena, namísto toho byl zaveden nový přístup k zapojování zúčastněných stran a o zapojení do tohoto rámce projevilo do konce roku 2016 zájem více než 80 organizací;

o

o o

46.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dosáhl výše 79,4 milionu EUR, což představuje mírné snížení oproti roku 2015 (-0,2 %); konstatuje, že úroveň plnění rozpočtových závazků v úřadu dosáhlo 100 % (ve srovnání s 99,8 % v roce 2015) a plnění prostředků na závazky dosáhlo 89,7 % (ve srovnání s 90,1 % v roce 2015);

2.  se znepokojením konstatuje, že regulační agentury Unie odpovídající za posouzení rizik regulovaných výrobků, zejména Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agenturu pro chemické látky (ECHA), nemají dostatečné zdroje, aby mohly účinně plnit tyto povinnosti; Úřad a ECHA by proto měly obdržet dostatečné zdroje, aby mohly plnit své konkrétní povinnosti;

3.  vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v EU zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v systém bezpečnosti potravin EU;

4.  vítá zlepšení míry obsazenosti statutárními zaměstnanci ve srovnání s rokem 2015 (+0,6 %), která dosahuje 95,3 %, což umožňuje částečnou kompenzaci problému s lidskými zdroji;

5.  konstatuje, že v roce 2016 se 74 % zaměstnanců věnovalo provozním činnostem, a že toto číslo, přestože je lehce nižší, než cíl stanovený na daný rok (75 %), představuje oproti roku 2015 zlepšení;

6.  zdůrazňuje, že úřad vypracoval 481 vědeckých výstupů, technických zpráv a dalších publikací a uzavřel 382 vědeckých otázek; konstatuje, že podíl výstupů a otázek přijatých ve stanovené lhůtě byl nižší než cíl stanovený pro rok 2016, a že včasné dodávání vědeckého poradenství je třeba zlepšit;

7.  konstatuje, že úřad v roce 2016 přijal strategii nazvanou „Strategie EFSA 2020: důvěryhodná věda pro bezpečné potraviny“, založenou na pěti strategických cílech: upřednostňovat zapojení veřejnosti a zúčastněných stran do procesu vědeckého hodnocení, rozšířit znalostní základnu úřadu a optimalizovat přístup k jejím údajům, budovat kapacitu Unie v oblasti vědeckého hodnocení a znalostní společenství, připravit se na budoucí výzvy v oblasti hodnocení rizik a vytvořit takové prostředí a kulturu, které budou odrážet hodnoty úřadu;

8.  bere na vědomí, že přijetí revidované politiky úřadu v oblasti nezávislosti, která byla původně plánována na rok 2016, bylo odsunuto na polovinu roku 2017;

9.  je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu; v této souvislosti vítá skutečnost, že sklad vědeckých dat úřadu poskytl v roce 2016 přístup k více důkazům, na nichž se zakládají jeho vědecká hodnocení, jelikož bylo zveřejněno několik datových souborů o pesticidech, kontaminujících látkách, chemických rizicích, složení potravin, molekulární typizaci a rostlinných látkách; věstník úřadu přešel k mezinárodnímu vědeckému vydavateli, aby se zvýšila vydavatelská kvalita a dosah; byly přezkoumány pokyny úřadu k autorství vědeckých výstupů, aby se zvýšila transparentnost a otevřenost; úřad zavedl „Křižovatku znalostí“, otevřenou databázi pro výměnu důkazů a podkladů používaných při hodnocení bezpečnostních rizik potravin a krmiv; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

10.  vyzývá Komisi, aby zahájila politickou diskusi s příslušnými zúčastněnými stranami s cílem přezkoumat právní předpisy Unie spojené s posouzením rizik pro potraviny, chemické látky a související produkty a pro účinnost takových právních předpisů.

11.  zdůrazňuje, že v roce 2016 úřad přezkoumal svou platformu pro konzultaci zúčastněných stran, jež byla zrušena, namísto toho byl zaveden nový přístup k zapojování zúčastněných stran a o zapojení do tohoto rámce projevilo do konce roku 2016 zájem více než 80 organizací;

12.  vítá zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2016; vítá zejména prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací; vítá rovněž závazek úřadu provést akční plán, který doporučuje Účetní dvůr, na zavedení rámce pro rizikové řízení IT v rámci celé organizace a rejstříku rizik i oddělení funkcí informatické bezpečnosti od oddělení IT;

13.  bere na vědomí, že úřad poskytl pouze částečný přístup k informacím požadovaným poslanci Evropského parlamentu v roce 2016 a týkajících se studií, jichž použil, když dospěl k závěrům o karcinogenitě aktivní látky glyfosátu; bere na vědomí, že dotyční poslanci Evropského parlamentu proto předali věc Evropskému soudnímu dvoru;

14.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin uděleno absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jiří Maštálka

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 115.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 115.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 115.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 115.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 443, 22.11.2016, s. 15.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí