Postupak : 2017/2159(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0091/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0091/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.41

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0146

IZVJEŠĆE     
PDF 645kWORD 64k
23.3.2018
PE 613.477v02-00 A8-0091/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

(2017/2159(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Indrek Tarand

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

(2017/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(4), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0091/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

(2017/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(9), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0091/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

(2017/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0091/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 79 492 944 EUR, što je smanjenje od 1,10 %; budući da cjelokupni proračun Agencije proizlazi iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je povećanje od 0,19 % u odnosu na 2015.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,66 %, što je smanjenje od 0,45 % u odnosu na 2015.;

Obveze i prijenosi

2.  napominje da se prijenosi iz 2016. u 2017. koji su iznosili 8 200 000 EUR uglavnom odnose na infrastrukturu i operacije;

3.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

4.  prima na znanje smanjenje od 2 % u planu radnih mjesta Agencije tijekom 2016., odnosno sedam radnih mjesta, što je rezultiralo povećanjem napora Agencije u uspostavljanju učinkovitijih i uspješnijih postupaka; napominje da je do 31. prosinca 2016. popunjeno 450 od ukupno dostupnih 470 radnih mjesta, uključujući dužnosnike, privremene djelatnike, ugovorne djelatnike i upućene nacionalne stručnjake;

5.  opaža da je u planu radnih mjesta 320 mjesta od ukupno 330 radnih mjesta za dužnosnike i privremene djelatnike odobrenih u skladu s proračunom Unije bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 327 radnih mjesta 2015. godine;

6.  napominje da je 2016. godine 74 % zaposlenika radilo na operativnim aktivnostima i da ta brojka predstavlja poboljšanje u odnosu na 2015. iako je neznatno niža od cilja za tu godinu (75 %);

7.  za zabrinutošću primjećuje da su prema broju svih popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2017. žene predstavljale 60 % osoblja naspram 40 % muškaraca; nadalje, sa zabrinutošću primjećuje da u slučaju radnih mjesta na rukovodećim položajima (radna mjesta u višem i srednjem rukovodstvu) postoji još veća rodna neravnoteža, ali u suprotnom smjeru, odnosno 68 % muškaraca naspram 32 % žena; poziva Agenciju da hitno poduzme napore u cilju uspostave rodno uravnoteženijeg sastava zaposlenika, osobito na razini viših radnih mjesta;

8.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija provela aktivnosti s ciljem poboljšanja radnih procesa za korištenje manje resursa; međutim uviđa da se procjenjuje da će se očekivani nedostatak resursa povećati na oko 20 ekvivalenata punog radnog vremena godišnje tijekom naredne tri godine, što je posljedica daljnjeg smanjenja broja radnih mjesta u planu radnih mjesta (-2 % 2017. godine i -1 % 2018. godine) s jedne strane i očekivanog dodatnog opterećenja zbog novih zadaća u nekim ključnim aktivnostima koje obuhvaćaju novu hranu, pesticide, kategorizaciju biljnih štetočina te nadzor;

9.  napominje da je osoblje Agencije 2016. u prosjeku bilo odsutno s posla zbog bolovanja 7,4 dana; pozdravlja činjenicu da je Agencija organizirala dan izvan radnog mjesta, dane posvećene zdravstvenim i sigurnosnim pitanjima i aktivnosti za dobrobit; poziva Agenciju da pozove osoblje da sudjeluje u još većem broju;

10.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija u lipnju 2016. donijela politiku za zaštitu ljudskog dostojanstva i prevenciju psihološkog i seksualnog uznemiravanja, ponudila obvezne tečajeve za osoblje, organizirala godišnji informativni sastanak za osoblje kako bi mogli postaviti pitanja i upoznati se s konkretnim slučajevima i scenarijima;

11.  sa zadovoljstvom napominje da 2016. nije bilo slučajeva uznemiravanja koji su prijavljeni, pod istragom ili pred sudom;

12.  primjećuje da Agencija nema službena vozila;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

13.  primjećuje da je 21. lipnja 2017. upravni odbor Agencije donio novu politiku o neovisnosti kako bi se osigurala neovisnost svih stručnjaka koji sudjeluju u njezinim znanstvenim aktivnostima; primjećuje da nova politika sadrži novu definiciju onoga što čini sukob interesa, cjeloviti skup pravila „razdoblja mirovanja”, uključujući i zabranu ugovora o savjetodavnim uslugama, i zahtjev da stručnjaci obznane udio godišnjeg prihoda koji dobivaju od bilo koje druge organizacije, tijela ili poduzeća čije aktivnosti pripadaju djelokrugu Agencije; nadalje primjećuje da je Agencija usvojila bezuvjetna ograničenja na financijska ulaganja u poslovne subjekte koji su izravno ili neizravno povezani s rezultatima Agencije; napominje da se ti interesi smatraju nespojivim s bilo kojim sudjelovanjem u svojstvu člana znanstvenog odbora, znanstvenih povjerenstava, radnih skupina ili sastanaka stručne revizije u okviru Agencije; napominje da će stručnjaci koje šalju države članice sada morati ispuniti obrazac izjave o financijskim interesima;

14.  zabrinut je zbog toga što je područje primjene nove politike Agencije u pogledu neovisnosti, kojom se u obzir uzimaju interesi o „pitanjima koja spadaju u mandat relevantne znanstvene skupine EFSA-e”, a ne „svi materijalni interesi povezani s poduzećima čije proizvode Agencija ocjenjuje i s organizacijama koje ona financiraju” kako je zatražio Parlament, i dalje previše ograničeno, čime se zadržava najveći nedostatak prethodne politike Agencije u pogledu neovisnosti;

15.  zabrinut je zbog toga što se Agencija oglušila na opetovane zahtjeve Parlamenta da u popis interesa obuhvaćenih dvogodišnjim razdobljem mirovanja uvrsti financiranje istraživanja, s obzirom na to da je financiranje istraživanja glavni izvor financijskih sukoba interesa među vanjskim stručnjacima Agencije;

16.  zabrinut je zbog toga što Agencija nije poštovala odluku Europskog ombudsmana iz 2015. u kojoj je primijetio da Agencija u sklopu svojih pravila o sukobu interesa i obrascima izjave o financijskim interesima nije u dovoljnoj mjeri vodila računa o prirodi sveučilišta koja se mijenja i zatražio od Agencije da revidira svoja pravila o sukobu interesa i s time povezane upute i obrasce koje koristi za izjave o financijskim interesima, kako bi se osiguralo da akademski stručnjaci prijave detalje o financijskim odnosima između njihovih poslodavaca na sveučilištima i industrijskih partnera njihovih sveučilišta;

17.  naglašava da pravila Agencije o provedbi politike neovisnosti, koja su donesena krajem 2017., nisu uspjela riješiti spomenute probleme i da Agencija nije iskoristila priliku da revidira svoju politiku neovisnosti kako bi u budućnosti mogla bolje spriječiti pojavu skandala povezanih sa sukobom interesa;

18.  poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi svoje nove politike neovisnosti;

19.  za zadovoljstvom primjećuje da je funkcija kojom se jamči centralizirano upravljanje suprotstavljenim interesima u okviru odjela Agencije za pravna i regulatorna pitanja postala u potpunosti operativna 2016.; također napominje da je donošenje novih provedbenih pravila o upravljanju suprotstavljenim interesima planirano za kraj 2017.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještava o provedbi tih pravila;

20.  napominje da su 2016. u slučaju dvoje od ukupno 17 statutarnih zaposlenika koji su napustili Agenciju primijenjena ograničenja kako bi se spriječilo da pojedinci postanu kontaktne točke između Agencije i svojeg novog poslodavca, da provode aktivnosti lobiranja, te da obavljaju aktivnosti povezane s tekućim predmetima Agencije;

21.  potvrđuje činjenicu da Agencija osigurava provedbu pravila o izjavama o financijskim interesima iz 2014. te da obrađuje od 7 000 do 8 000 izjava o financijskim interesima, što je u skladu s prethodnim godinama; sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija objavljuje rezultate svojih provjera usklađenosti i istinitosti kao dio svojeg godišnjeg izvješća o radu;

22.  napominje da je Agencija u siječnju 2016. donijela standardne operativne postupke o obradi pritužbi koje podnose zviždači i preporučuje da se osigura dosljedno osposobljavanje o pravima zviždača i povezanim pravilima Agencije; poziva Agenciju da se obveže na strogu zaštitu identiteta zviždača i sprečavanje njihova zastrašivanja; traži od Agencije da dostavi detalje o predmetima iz 2016. povezanima sa zviždačima i o tome kako su obrađeni;

23.  prima na znanje da je priprema predložaka pravila za agencije Unije o smjernicama za zviždače u tijeku te da će, čim Komisija agencijama Unije da svoj formalni pristanak, Agencija pokrenuti postupak formalnog usvajanja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještava o donošenju i provedbi tih smjernica;

24.  napominje da je Agencija 2016. zaprimila 99 novih zahtjeva za pristup dokumentima i obradila 118 zahtjeva te da je Agencija odobrila potpuni pristup u 23 slučaja, u 76 slučajeva je odlučila odobriti samo djelomični pristup dokumentima, a u 19 slučaja je pristup odbila; poziva Agenciju da obrađuje sve takve zahtjeve u duhu otvorenosti i transparentnosti;

25.  napominje da je od 118 početnih zahtjeva koji su obrađeni 2016. u 26 slučajeva pristup dokumentima odbijen ili djelomično odobren radi zaštite privatnosti i integriteta pojedinca, u 40 slučajeva radi zaštite poslovnih interesa, u 18 slučajeva zbog činjenice da još nije donesena odluka, a u jednom slučaju radi zaštite sudskih postupaka i pravnih savjeta; očekuje da Agencija pri donošenju odluke o ograničavanju pristupa dokumentima zbog zaštite komercijalnih interesa ozbiljno razmotri interese građana u održavanju visokih standarda u pogledu sigurnosti hrane i zdravlja, istovremeno primjenjujući sve relevantne propise i pravila;

26.  napominje da je skupina zastupnika u Parlamentu podnijela tužbu protiv Agencije zbog ograničavanja pristupa dokumentima u slučaju „glifosata”; očekuje od Agencije da u potpunosti provede odluku suda čim ona bude poznata; pozdravlja nedavno osnivanje ad hoc odbora Parlamenta za postupak Unije za odobravanje pesticida, potaknuto zabrinutostima koje su se pojavile zbog opasnosti koju predstavlja herbicid glifosat;

27.  smatra da bi Agencija i dalje trebala posvećivati posebnu pozornost mišljenju javnosti te da bi se trebala obvezati na otvorenost i transparentnost; u tom smislu pozdravlja činjenicu da je 2016. u okviru platforme Agencije za skladištenje znanstvenih podataka pružen pristup većoj količini dokaza kojima se podupiru njezine znanstvene procjene, objavljivanjem nekoliko zbirki podataka, o pesticidima, onečišćujućim tvarima, kemijskim opasnostima, sastavu hrane, molekularnoj tipizaciji i tvarima biljnog podrijetla; potvrđuje činjenicu da je časopis Agencije prešao međunarodnom znanstvenom izdavaču kako bi se povećale kvaliteta objavljivanja i publika; prima na znanje da su smjernice Agencije o autorstvu znanstvenih radova revidirane kako bi se povećale transparentnost i otvorenost; također prima na znanje da je Agencija pokrenula otvoreni arhiv pod nazivom „Knowledge Junction” (Stjecište znanja) za razmjenu dokaza i popratnih materijala koji se rabe u procjenama rizika za sigurnost hrane i hrane za životinje; potiče Agenciju da nastavi s radom u tom pravcu;

Glavna postignuća

28.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

–  donošenje strategije do 2020., uključujući i višegodišnji plan provedbe, koja je usredotočena na ključne rezultate i utemeljena na sveobuhvatnom okviru uspješnosti, zajedno s detaljnim planiranjem i programskim dokumentima;

–  provedba mjera transparentnosti i uključenosti kao što su projekt transparentnosti i uključenosti u procjenu rizika (TERA), pokretanje novog pristupa angažmanu dionika i objavljivanje časopisa „EFSA Journal” (časopisa koji izdaje Agencija), čime se osigurava učinkovito širenje znanstvenih rezultata i pruža pristup procjenama rizika Agencije;

–  pokretanje alata za otvorene podatke i dokaze otvorenih široj zajednici koja se bavi procjenom učinka;

Unutarnje kontrole

29.  prima na znanje da je Odjel Agencije za unutarnju reviziju proveo postupke jamstva i druge posebne zadaće kako su predviđeni u godišnjem planu revizije koji je odobrio Odbor za reviziju u okviru Agencije; primjećuje da je revizijski rad uključivao reviziju korporativnog upravljanja o ulozi stručnjaka u procesima znanstveno utemeljenog donošenja odluka, potvrđivanje prava korisnika za pristup u okviru ABAC-a, dva izvješća o praćenju neprovedenih preporuka revizije i preporuke Odjela za unutarnju reviziju, Službe za unutarnju reviziju i Revizorskog suda;

30.  primjećuje da prema navodima Odjela za unutarnju reviziju sustav unutarnje kontrole Agencije pruža razumna jamstva u pogledu postizanja poslovnih ciljeva zadanih za revidirane postupke; primjećuje da je izdana jedna „vrlo važna” preporuka o objavljivanju i transparentnosti postupaka znanstveno utemeljenog donošenja odluka; poziva Agenciju da zajamči provedbu te preporuke i izvješćivanje tijela nadležnog za davanje razrješnice o tom pitanju;

31.  na temelju izvješća Revizorskoga suda prima na znanje da Agencija još nije uvela jasnu i opsežnu strategiju financijske ex post kontrole kojom se obuhvaćaju sva područja djelovanja i pobliže određuju učestalost i područje primjene tih kontrola; prima na znanje činjenicu da Agencija trenutačno razvija poboljšano upravljanje jamstvima i da prilagođava svoj okvir za unutarnju kontrolu; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvješćuje o mjerama poduzetima radi rješavanja nedostataka u svojem sustavu unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

32.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila u svojem revizijskom izvješću iz studenoga 2016. da su uspostavljene kontrole za upravljanje projektima u području IT-a prikladne, no navela je da postoje znatni nedostatci u vezi s upravljanjem u području IT-a; napominje da je preporučila Agenciji da ažurira svoju politiku upravljanja u području IT-a, uspostavi okvir za upravljanje rizicima i registar rizika u području IT-a na razini cjelokupne organizacije i izdvoji službu za informacijsku sigurnost iz odjela za IT; sa zadovoljstvom primjećuje da su se Agencija i Služba za unutarnju reviziju dogovorile oko plana za poduzimanje korektivnih mjera; prima na znanje iz odgovora Agencije da je većina aktivnosti povezanih s upravljanje IT-om provedena, a provedba preostalih aktivnosti planirana je do kraja 2017.; poziva Agenciju da izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnica o provedbi akcijskog plana;

Uspješnost

33.  potvrđuje činjenicu da je Agencija uspostavila ili obnovila zajedničke znanstvene aktivnosti i inicijative za suradnju s nizom partnerskih organizacija na europskoj razini, uključujući Europsku agenciju za kemikalije, Europsku agenciju za lijekove i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti; usto napominje da je Agencija provela dodatne razmjene u okviru suradnje s nizom međunarodnih partnerskih agencija; sa zadovoljstvom primjećuje da se tom suradnjom nastoje razmjenjivati metode i pristupi poboljšanju sigurnosti hrane, uključujući metode za bolju procjenu rizika, brzo utvrđivanje novih rizika i razmjenu podataka o temama od zajedničkog interesa;

34.  primjećuje da je Agencija izradila okvir uspješnosti kojim se: (1) povezuju strateški ciljevi s njezinim portfeljem projekata i procesa, kao i njezinim resursima te (2) obuhvaća niz ključnih pokazatelja uspješnosti radi praćenja napretka i uspješnosti u pogledu uloženih sredstava, ishoda, rezultata i učinka;

35.  uviđa činjenicu da je radi povećanja učinkovitosti Agencija provela niz inicijativa kojima će se smanjiti vrijeme putovanja stručnjaka, uključujući promicanje upotrebe informatičkih alata;

Druge primjedbe

36.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija uspostavila sustav ekološkog upravljanja koji donosi pregled njezinih procesa za poboljšanje učinkovitosti resursa, smanjenje otpada i troškova te da joj je dodijeljen certifikat ISO 14001:2004; napominje da je Agencija također dobila registraciju u okviru Odjela za ekološko upravljanje i reviziju (EMAS) u veljači 2017.;

37.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija pristupila Međuinstitucijskoj skupini za upravljanje okolišem (GIME) s ciljem razvoja zajedničkog plana o mjerama za smanjenje emisija CO2 i prikupljanja zajedničkih podataka koji omogućuju usporedbu emisija CO2 među tijelima Unije;

38.  napominje da je bliska suradnja s Komisijinom Glavnom upravom za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) uznapredovala u pripremama povezanim s odlukom Ujedinjene Kraljevine da napusti Uniju; međutim napominje da i dalje vlada neizvjesnost u pogledu buduće raspoloživosti resursa, čime se otežavaju temeljite pripreme Agencije za programsko razdoblje nakon 2020.; poziva Agenciju da i dalje bude proaktivna u tom području, odnosno da predviđa i planira odgovore na sve probleme koji bi mogli iskrsnuti, umjesto da samo čeka i reagira;

39.  napominje da je Agencija svjesna financijskih rizika zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da napusti Uniju, kao što su ograničena raspoloživost proračunskih sredstava, ugovorni problemi sa sadašnjim i novim ugovorima te povezanim plaćanjima, naknade za nezaposlenost, kao i operativnih rizika kao što su zapošljavanje građana Ujedinjene Kraljevine kao osoblja ili stručnjaka, pristup subjektima Ujedinjene Kraljevine radi korištenja usluga i informacija/podataka, promjena obujma posla i prava na pristup dokumentima;

40.  sa zabrinutošću primjećuje da regulatorne agencije Unije odgovorne za procjenu rizika reguliranih proizvoda, a posebno Agencija i Europska agencija za kemikalije (ECHA), ne raspolažu dostatnim sredstvima za uspješno izvršavanje tih dužnosti; stoga bi Agenciji i ECHA-i trebalo dodijeliti dostatna sredstva kako bi mogle obavljati svoje posebne zadaće;

41.  pozdravlja to što Agencija uz znatan trud doprinosi sigurnosti lanca hrane i hrane za životinje time što stručnjacima u upravljanju rizicima u Uniji pruža iscrpne, neovisne i najnovije znanstvene savjete o pitanjima u vezi s lancem hrane i javnost jasno obavještava o svojim rezultatima i informacijama na kojima se ti rezultati temelje te surađuje sa zainteresiranim stranama i institucijskim partnerima u svrhu promicanja koherentnog sustava sigurnosti hrane u Uniji i povjerenja u njega;

42.  ističe da je Agencija izradila 481 znanstveni rad, tehničko izvješće i druge publikacije te zaključila 382 znanstvena pitanja; napominje da je udio radova i pitanja donesenih u roku bio ispod cilja za 2016. te da pravodobnost pružanja znanstvenih savjeta valja još poboljšati;

43.  napominje da je Agencija 2016. donijela strategiju pod nazivom „Strategija EFSA-e za 2020.: Pouzdana znanost za sigurnu hranu”, na temelju pet strateških ciljeva: dati prioritet sudjelovanju javnosti i dionika u procesu znanstvene procjene, proširiti bazu dokaza Agencije i optimizirati pristup njezinim podacima, izgraditi kapacitet Unije za znanstvenu procjenu i njezinu zajednicu znanja, pripremiti se za buduće izazove u okviru procjene rizika i stvoriti okružje i kulturu koja odražava vrijednosti Agencije;

44.  poziva Komisiju da pokrene političku raspravu s relevantnim dionicima u cilju preispitivanja zakonodavstva Unije u vezi s procjenom rizika za hranu, kemikalije i povezane proizvode i učinkovitosti takvog zakonodavstva;

45.  naglašava da je 2016. Agencija preispitala svoju platformu za savjetovanje s dionicima, koja je ukinuta kako bi se otvorio prostor za novi pristup sudjelovanju dionika, te je do kraja 2016. više od 80 organizacija iskazalo zanimanje za pristupanje tom novom okviru;

o

o o

46.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

25.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2016.

(2017/2159(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje da je proračun Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) iznosio 79,4 milijuna EUR, što je neznatno smanjenje u odnosu na 2015. (-0,2 %); primjećuje da razina izvršenja proračunskih obveza Agencije iznosi 100 % (u odnosu na 99,8 % godine 2015.), dok je izvršenje odobrenih sredstava za plaćanja doseglo 89,7 % (u odnosu na 90,1 % godine 2015.);

2.  sa zabrinutošću primjećuje da regulatorne agencije Unije odgovorne za procjenu rizika reguliranih proizvoda, a posebno Agencija i Europska agencija za kemikalije (ECHA), ne raspolažu dostatnim sredstvima za uspješno izvršavanje tih dužnosti; stoga bi Agenciji i ECHA-i trebalo dodijeliti dostatna sredstva kako bi mogle obavljati svoje posebne zadaće;

3.  pozdravlja to što Agencija uz znatan trud doprinosi sigurnosti lanca hrane i hrane za životinje time što stručnjacima u upravljanju rizicima u Uniji pruža iscrpne, neovisne i najnovije znanstvene savjete o pitanjima u vezi s lancem hrane i javnost jasno obavještava o svojim rezultatima i informacijama na kojima se ti rezultati temelje te surađuje sa zainteresiranim stranama i institucijskim partnerima u svrhu promicanja koherentnog sustava sigurnosti hrane u Uniji i povjerenja u njega;

4.  pozdravlja poboljšanje stope popunjenosti radnih mjesta statutarnog osoblja u odnosu na 2015. (+0,6 %), koja je dosegla 95,3 %, čime je omogućeno djelomično rješavanje izazova o ljudskim resursima;

5.  napominje da je 2016. godine 74 % zaposlenika radilo na operativnim aktivnostima i da ta brojka predstavlja poboljšanje u odnosu na 2015. iako je neznatno niža od cilja za tu godinu (75 %);

6.  ističe da je Agencija izradila 481 znanstveni rad, tehničko izvješće i druge publikacije te zaključila 382 znanstvena pitanja; napominje da je udio radova i pitanja donesenih u roku bio ispod cilja za 2016. te da pravodobnost pružanja znanstvenih savjeta valja još poboljšati;

7.  napominje da je Agencija 2016. donijela strategiju pod nazivom „Strategija EFSA-e za 2020.: Pouzdana znanost za sigurnu hranu”, na temelju pet strateških ciljeva: dati prioritet sudjelovanju javnosti i dionika u procesu znanstvene procjene, proširiti bazu dokaza Agencije i optimizirati pristup njezinim podacima, izgraditi kapacitet Unije za znanstvenu procjenu i njezinu zajednicu znanja, pripremiti se za buduće izazove u okviru procjene rizika i stvoriti okružje i kulturu koja odražava vrijednosti Agencije;

8.  napominje da je donošenje revidirane politike neovisnosti Agencije, koje je prvotno predviđeno za 2016., odgođeno za sredinu 2017.;

9.  smatra da bi Agencija i dalje osobitu pozornost trebala posvećivati javnom mišljenju te da bi se trebala obvezati na otvorenost i transparentnost; u tom smislu pozdravlja činjenicu da je 2016. u okviru platforme Agencije za skladištenje znanstvenih podataka pružen pristup većoj količini dokaza kojima se podupiru njezine znanstvene procjene, objavljivanjem nekoliko zbirki podataka, o pesticidima, onečišćujućim tvarima, kemijskim opasnostima, sastavu hrane, molekularnoj tipizaciji i tvarima biljnog podrijetla; časopis Agencije prešao je međunarodnom znanstvenom izdavaču kako bi se povećala kvaliteta objavljivanja i publika; smjernice Agencije o autorstvu znanstvenih radova revidirane su kako bi se povećala transparentnost i otvorenost; Agencija je pokrenula otvoreni arhiv pod nazivom „Knowledge Junction” (Stjecište znanja) za razmjenu dokaza i popratnih materijala koji se rabe u procjenama rizika za sigurnost hrane i hrane za životinje; potiče Agenciju da nastavi s radom u tom pravcu;

10.  poziva Komisiju da pokrene političku raspravu s relevantnim dionicima u cilju preispitivanja zakonodavstva Unije u vezi s procjenom rizika za hranu, kemikalije i povezane proizvode i učinkovitosti takvog zakonodavstva;

11.  naglašava da je 2016. Agencija preispitala svoju platformu za savjetovanje s dionicima, koja je ukinuta kako bi se otvorio prostor za novi pristup sudjelovanju dionika, te je do kraja 2016. više od 80 organizacija iskazalo zanimanje za pristupanje tom novom okviru;

12.  pozdravlja izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2016.;posebno pozdravlja bezrezervno jamstvo u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s njom; također pozdravlja to što je Agencija u skladu s preporukom Revizorskog suda preuzela obvezu da „uspostavi okvir za upravljanje rizicima i registar rizika u području IT-a na razini cjelokupne organizacije i izdvoji službu za informacijsku sigurnost iz odjela za IT”;

13.  napominje da je Agencija 2016. u vezi sa svojim studijama u cilju donošenja zaključka o kancerogenosti aktivne tvari glifosata zastupnicima u Europskom parlamentu dala na uvid samo djelomične podatke; napominje da su ti zastupnici u Europskom parlamentu stoga uputili slučaj Sudu Europske unije;

14.  na temelju dostupnih informacija preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane dâ razrješnica za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jiří Maštálka

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 115.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 115.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 115.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 115.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 443, 29.11.2016., str. 15.

(12)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti