Procedura : 2017/2159(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0091/2018

Teksty złożone :

A8-0091/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.41

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0146

SPRAWOZDANIE     
PDF 728kWORD 62k
23.3.2018
PE 613.477v02-00 A8-0091/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016

(2017/2159(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016

(2017/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(4), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0091/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016

(2017/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(9), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0091/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016

(2017/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0091/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 79 492 944 EUR, co stanowi wzrost o 1,10 %; mając na uwadze, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu Unii,

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co oznacza wzrost o 0,19 % w porównaniu z rokiem 2015; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 89,66 %, co oznacza spadek o 0,45 % w porównaniu z rokiem 2015;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zwraca uwagę, że przeniesienia z 2016 r. na 2017 r. opiewały na kwotę 8 200 000 EUR i były głównie związane z infrastrukturą i operacjami;

3.  zauważa, że przeniesienia często mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Polityka kadrowa

4.  zwraca uwagę na redukcję o 2 % w planie zatrudnienia Urzędu w 2016 r., co odpowiada siedmiu stanowiskom pracy i co z kolei doprowadziło do zintensyfikowania wysiłków Urzędu na rzecz wprowadzenia skuteczniejszych i wydajniejszych procedur; zauważa, że w dniu 31 grudnia 2016 r. spośród dostępnych ogółem 470 stanowisk obsadzonych było 450 stanowisk obejmujących urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych;

5.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. z 330 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony obsadzonych było 320 w porównaniu z 327 w 2015 r.;

6.  zauważa, że w 2016 r. 74 % pracowników zajmowało się działaniami operacyjnymi i że liczba ta, choć nieco niższa od poziomu zakładanego na ten rok (75 %), oznacza poprawę w stosunku do 2015 r.;

7.  zauważa z zaniepokojeniem, że na dzień 31 grudnia 2017 r. kobiety zajmowały 60 % wszystkich stanowisk, a mężczyźni 40 %; zauważa ponadto z zaniepokojeniem, że na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla (kadra kierownicza wyższego szczebla i średniego szczebla) wskaźnik równowagi płci cechuje odwrotna i jeszcze wyraźniejsza tendencja, gdyż na stanowiskach tych pracowało 68 % mężczyzn i 32 % kobiet; wzywa Urząd, aby jako kwestię pilną potraktował dążenie do bardziej zrównoważonego pod względem płci składu personelu, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla;

8.  zauważa z zadowoleniem, że Urząd wdrożył działania służące optymalizacji procesów pracy, tak by wykorzystywać mniej zasobów; przyjmuje jednak do wiadomości, że według szacunków niedobór zasobów zwiększy się do około 20 ekwiwalentów pełnego czasu pracy rocznie w ciągu nadchodzących trzech lat, co będzie spowodowane dalszą redukcją planu zatrudnienia (-2 % w 2017 r. i -1 % w 2018 r.) oraz spodziewanym dalszym wzrostem obciążenia pracą ze względu na nowe zadania w obszarze niektórych podstawowych działań, takich jak działania związane z nową żywnością, pestycydami oraz kategoryzacją i nadzorowaniem szkodników roślin;

9.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Urzędu przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio 7,4 dnia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd zorganizował posiedzenie wyjazdowe dla pracowników, dzień poświęcony kwestiom zdrowia i bezpieczeństwa oraz działania na rzecz dobrostanu; wzywa Urząd, aby zachęcał pracowników do liczniejszego udziału w takich działaniach;

10.  odnotowuje z zadowoleniem, że w czerwcu 2016 r. Urząd przyjął politykę w zakresie ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu, zapewnił obowiązkowe szkolenia dla personelu oraz doroczną sesję informacyjną dla pracowników, podczas której mogą oni zadawać pytania i zapoznawać się z konkretnymi analizami przykładów i scenariuszami;

11.  zauważa z zadowoleniem, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnych przypadków molestowania i żadne takie przypadki nie były przedmiotem dochodzenia czy postępowania przed sądem;

12.  zauważa, że Urząd nie posiada żadnych pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

13.  zauważa, że w dniu 21 czerwca 2017 r. zarząd Urzędu przyjął nową strategię dotyczącą niezależności w celu zapewnienia niezależności wszystkich specjalistów biorących udział w operacjach naukowych; zauważa, że ta nowa strategia zawiera nową definicję pojęcia konfliktu interesów, a także kompleksowy zestaw przepisów dotyczących „cooling-off period”, w tym zakaz umów o usługi doradcze, i wymóg, aby eksperci deklarowali wielkość zarobków rocznych otrzymanych od każdej organizacji, instytucji lub firmy, których działalność pokrywa się z obszarem prac Urzędu; zauważa ponadto, że Urząd przyjął bezwarunkowe ograniczenia inwestycji finansowych realizowanych przez podmioty gospodarcze, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczą wyniki Urzędu: odnotowuje, że takie interesy są uznawane za niezgodne z jakimkolwiek zaangażowaniem w charakterze członka komitetu naukowego Urzędu, paneli naukowych, grup roboczych lub spotkań poświęconych wzajemnej weryfikacji; zauważa, że eksperci wysyłani przez państwa członkowskie będą musieli odtąd wypełniać formularz deklaracji interesów;

14.  jest zaniepokojony faktem, że zakres nowej polityki niezależności Urzędu, uwzględniający jedynie interesy dotyczące „kwestii wchodzących w zakres mandatu właściwej grupy naukowej EFSA”, a nie – jak domagał się Parlament – „wszystkich interesów materialnych związanych z przedsiębiorstwami, których produkty są oceniane przez Urząd, oraz wszelkimi finansowanymi przez nie organizacjami”, jest zbyt wąski, a w związku z tym utrzymują się największe ograniczenia, które charakteryzowały wcześniejszą politykę niezależności Urzędu;

15.  jest zaniepokojony faktem, że Urząd zignorował ponawiane przez Parlament apele o włączenie finansowania badań do wykazu interesów objętych dwuletnim „cooling-off period”, ponieważ finansowanie badań jest głównym źródłem finansowych konfliktów interesów dla zewnętrznych ekspertów Urzędu;

16.  jest zaniepokojony faktem, że Urząd nie zastosował się do orzeczenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ze stycznia 2015 r., w którym stwierdzono, że Urząd „w swoich przepisach dotyczących konfliktu interesów oraz w formularzach dotyczących deklaracji interesów nie wziął należycie pod uwagę zmieniającego się charakteru uniwersytetów”, i wezwano Urząd do „zmiany zasad dotyczących konfliktów interesów oraz powiązanych instrukcji i formularzy wykorzystywanych do deklaracji interesów”, aby dopilnować, by eksperci pracujący w środowisku akademickim podawali Urzędowi szczegółowe informacje związane z interesami finansowymi łączącymi pracowników uniwersyteckich z ich partnerami z branży przemysłowej;

17.  podkreśla, że przepisy wykonawcze polityki niezależności Urzędu, przyjęte pod koniec 2017 r., nie zaradziły ww. problemom, a Urząd nie wykorzystał okazji, jaką był przegląd polityki niezależności, do lepszego zapobiegania w przyszłości skandalom związanym z konfliktami interesów;

18.  wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu nowej polityki niezależności;

19.  odnotowuje z zadowoleniem, że w 2016 r. pełną operacyjność zyskała funkcja zapewniająca scentralizowane postępowanie w zakresie zarządzania konkurującymi ze sobą interesami w dziale Urzędu zajmującym się kwestiami prawnymi i regulacyjnymi; zauważa ponadto, że przyjęcie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zarządzania konkurującymi ze sobą interesami planowane było na koniec 2017 r.; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tych przepisów;

20.  zwraca uwagę, że spośród 17 pracowników statutowych, którzy opuścili Urząd w 2016 r., w dwóch przypadkach zastosowano ograniczenia w celu uniemożliwienia odnośnym osobom stania się punktami kontaktowymi między Urzędem a ich nowym pracodawcą, prowadzenia działalności lobbingowej lub działalności związanej z prowadzonymi przez Urząd sprawami;

21.  odnotowuje, że Urząd nadal wdraża przepisy dotyczące deklaracji interesów z 2014 r. i przetwarza 7000–8000 deklaracji interesów, podobnie jak w poprzednich latach; z zadowoleniem zauważa, że Urząd publikuje wyniki kontroli zgodności i wiarygodności w ramach rocznego sprawozdania z działalności;

22.  zauważa, że w styczniu 2016 r. Urząd przyjął standardowe procedury operacyjne w zakresie rozpatrywania skarg składanych przez sygnalistów i zaleca, by przewidzieć spójne szkolenia dotyczące praw do sygnalizowania nieprawidłowości oraz przepisów przyjętych przez Urząd; wzywa Urząd do zobowiązania się do ścisłej ochrony tożsamości sygnalistów i do chronienia ich przed zastraszaniem; zwraca się do Urzędu o dostarczenie szczegółowych informacji o przypadkach sygnalizowania nieprawidłowości w 2016 r. (o ile takie wystąpiły) oraz o tym, jakie zastosowano w tych przypadkach postępowanie;

23.  odnotowuje, że przygotowywany jest dla agencji unijnych wzór przepisów dotyczących wytycznych w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości oraz że niezwłocznie po uzyskaniu przez agencje formalnej zgody Komisji Urząd przystąpi do formalnego ich przyjęcia; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o przyjęciu i wdrożeniu tych wytycznych;

24.  odnotowuje, że w 2016 r. Urząd otrzymał 99 nowych wniosków o dostęp do dokumentów, a rozpatrzył 118 wniosków, w odniesieniu do których udzielił pełnego dostępu w 23 przypadkach, w 76 przypadkach postanowił udzielić jedynie częściowego dostępu do dokumentów, natomiast odmówił dostępu w 19 przypadkach; wzywa Urząd do rozpatrywania takich wniosków w duchu otwartości i przejrzystości;

25.  zauważa, że spośród 118 pierwotnych wniosków rozpatrzonych w 2016 r. w 26 przypadkach odmówiono prawa dostępu do dokumentów lub udzielono częściowego dostępu ze względu na ochronę prywatności i integralności osoby, w 40 przypadkach ze względu na ochronę interesów handlowych, w 18 przypadkach ze względu na brak decyzji, a w jednym przypadku ze względu na ochronę postępowania sądowego i doradztwa prawnego; oczekuje, że Urząd, podejmując decyzję o ograniczeniu dostępu do dokumentów ze względu na ochronę interesów handlowych, również z powagą traktuje zainteresowanie obywateli utrzymaniem wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia przy jednoczesnym stosowaniu właściwych przepisów i regulacji;

26.  odnotowuje, że grupa posłów do Parlamentu Europejskiego wniosła pozew przeciwko Urzędowi z powodu ograniczenia dostępu do dokumentów dotyczących glifosatu; oczekuje, że Urząd w pełni wdroży orzeczenie sądu, jak tylko będzie ono znane; z zadowoleniem przyjmuje niedawne utworzenie komisji parlamentarnej ad hoc ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, co stanowiło odpowiedź na obawy związane z zagrożeniem, jakie stwarza substancja chwastobójcza o nazwie glifosat;

27.  uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i zobowiązać się do otwartości i przejrzystości; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem, że w 2016 r. hurtownia danych naukowych Urzędu umożliwiła dostęp do większej liczby dowodów będących podstawą jego ocen naukowych, gdyż opublikowano szereg zbiorów danych dotyczących pestycydów, zanieczyszczeń, zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne, składu żywności, typowania molekularnego i składników roślinnych; przyjmuje do wiadomości, że dziennik Urzędu przeniesiono do międzynarodowego wydawcy publikacji naukowych w celu podniesienia jakości i zwiększenia zasięgu; zauważa, że wytyczne Urzędu dotyczące autorstwa opracowań naukowych poddano przeglądowi w celu zwiększenia przejrzystości i otwartości; zauważa, że Urząd zainicjował „Knowledge Junction” („sprzężenie wiedzy”), otwarte repozytorium służące wymianie dowodów i materiałów pomocniczych wykorzystywanych w ocenach ryzyka dotyczących bezpieczeństwa żywności i pasz; zachęca Urząd do dalszego podążania tą drogą;

Główne osiągnięcia

28.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Urząd w 2016 r., a mianowicie:

-  realizację strategii 2020, w tym wieloletniego planu realizacji, z ukierunkowaniem na kluczowe wyniki i w oparciu o kompleksowe ramy wykonania, wraz ze szczegółowymi dokumentami planowania i dokumentami programowymi;

-  wdrożenie środków zapewniających przejrzystość i zaangażowanie, takich jak projekt Transparency and Engagement in Risk Assessment [Przejrzystość i zaangażowanie w ocenę ryzyka], wprowadzenie nowego podejścia do zaangażowania zainteresowanych stron i publikowanie dziennika EFSA, który zapewnia rzeczywiste rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz zapewnia dostęp do ocen ryzyka Urzędu;

-  uruchomienie otwartych danych i narzędzi dowodowych dostępnych dla szerszej grupy podmiotów przeprowadzających ocenę ryzyka;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

29.  zwraca uwagę, że jednostka audytu wewnętrznego Urzędu wykonała usługi atestacyjne i inne zadania specjalne przewidziane w rocznym planie audytu zatwierdzonym przez komitet audytu Urzędu; zauważa, że zobowiązania kontrolne obejmowały audyt ładu korporacyjnego dotyczący roli ekspertów w procesach podejmowania decyzji naukowych, zatwierdzanie praw dostępu użytkownika w systemie rachunkowości memoriałowej, dwa sprawozdania uzupełniające dotyczące zaległego audytu, zalecenia jednostki audytu wewnętrznego, Służby Audytu Wewnętrznego (IAS) i Trybunału Obrachunkowego;

30.  zauważa, że zdaniem jednostki audytu wewnętrznego Urzędu jego system kontroli wewnętrznej daje wystarczającą pewność, jeżeli chodzi o osiągnięcie celów biznesowych określonych dla kontrolowanych procesów; zauważa, że wydano jedno „bardzo ważne” zalecenie w sprawie ujawniania informacji i przejrzystości procesów decyzyjnych w dziedzinie nauki; wzywa Urząd do dopilnowania, by zalecenie to zostało wdrożone, oraz do poinformowania organ udzielający absolutorium;

31.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Urząd nie wdrożył jeszcze jasnej i kompleksowej strategii kontroli finansowej ex post obejmującej wszystkie obszary działalności, w której wyraźnie określono by częstotliwość i zakres takich kontroli; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że jest on w trakcie prac nad skuteczniejszym systemem zarządzania zapewniającym wiarygodność i dopracowuje swoje ramy kontroli wewnętrznej; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o działaniach podejmowanych w celu usunięcia niedociągnięć systemu kontroli wewnętrznej;

Audyt wewnętrzny

32.  na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego stwierdza, że w sprawozdaniu z audytu z listopada 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji stwierdziła, że istniejące mechanizmy kontroli w odniesieniu do zarządzania projektami informatycznymi są odpowiednie, lecz wskazała na istotne uchybienia dotyczące zarządzania informatycznego; zauważa, że zaleciła ona uaktualnienie polityki Urzędu dotyczącej zarządzania informatycznego, wprowadzenie ram zarządzania ryzykiem informatycznym i rejestru ryzyka w całej organizacji oraz oddzielenie funkcji bezpieczeństwa informacji od działu informatycznego; z zadowoleniem zauważa, że Urząd uzgodnił z IAS plan działań naprawczych; na podstawie odpowiedzi Urzędu zauważa, że w przypadku zarządzania projektami informatycznymi wdrożono większość działań, a wdrożenie pozostałych działań zaplanowano na koniec 2017 r; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego planu działań;

Wyniki

33.  przyjmuje do wiadomości, że Urząd podjął lub odnowił wspólne działania naukowe i inicjatywy w zakresie współpracy z wieloma organizacjami partnerskimi na szczeblu europejskim, w tym z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), Europejską Agencją Leków (EMA) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC); zauważa ponadto, że Urząd prowadził dodatkową wymianę w ramach współpracy z szeregiem międzynarodowych agencji o podobnym profilu; z zadowoleniem zauważa, że celem tej współpracy jest dzielenie się metodami i strategiami z myślą o poprawie bezpieczeństwa żywności, w tym metodami lepszej oceny ryzyka, szybkiego wykrywania nowych zagrożeń i wymiany danych na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania;

34.  zauważa, że Urząd opracował ramy wykonania, które: (1) łączą cele strategiczne z portfelem projektów i procesów oraz z zasobami Urzędu i (2) obejmują zestaw kluczowych wskaźników skuteczności działania w celu monitorowania postępów i wykonania z perspektywy nakładu, produktów, wyników oraz oddziaływania;

35.  odnotowuje, że Urząd przeprowadził szereg inicjatyw zmierzających do ograniczenia czasu podróży ekspertów, łącznie z promowaniem korzystania z narzędzi informatycznych w celu poprawienia wydajności;

Inne uwagi

36.  zauważa z zadowoleniem, że Urząd wdrożył system ekozarządzania identyfikujący procesy Urzędu umożliwiające efektywniejsze gospodarowanie zasobami oraz ograniczenie generowania odpadów i kosztów, a także uzyskał certyfikat ISO 14001:2004; zauważa, że w lutym 2017 r. Urząd zarejestrował się również w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

37.  zauważa z zadowoleniem, że Urząd przystąpił do Międzyinstytucjonalnej Grupy Ekozarządzania (GIME) w celu opracowania wspólnego planu działań służących skutecznemu ograniczeniu emisji CO2 oraz w celu gromadzenia wspólnych danych umożliwiających porównywanie emisji CO2 między organami Unii;

38.  zauważa, że bliska współpraca z DG SANTE jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o przygotowania związane z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; zauważa jednak, że utrzymuje się krytyczna niepewność co do przyszłej dostępności zasobów, co utrudnia gruntowne przygotowanie się Urzędu do programowania na okres po 2020 r.; wzywa Urząd do przyjęcia proaktywnej postawy w tej kwestii, do uprzedzania ewentualnych problemów i planowania z myślą o ewentualnych problemach, zamiast czekania i reagowania na nie;

39.  odnotowuje, że Urząd jest w pełni świadomy zagrożeń finansowych wynikających z decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii, takich jak ograniczona dostępność środków budżetowych, kwestie umowne dotyczące obecnych i nowych umów i powiązanych płatności oraz świadczeń z tytułu bezrobocia, a także zagrożenia operacyjne, takie jak dostęp obywateli Zjednoczonego Królestwa do stanowisk unijnych i pracy w charakterze ekspertów, dostęp do podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do usług i informacji/danych, zmiany w ilości pracy i prawo dostępu do dokumentów;

40.  z niepokojem zauważa, że unijne agencje regulacyjne odpowiedzialne za ocenę ryzyka produktów objętych regulacjami, w szczególności ECHA, nie dysponują wystarczającymi zasobami, aby skutecznie wywiązywać się z obowiązków; w związku z tym Urzędowi i ECHA należy przydzielić zasoby wystarczające do wykonywania ich szczególnych obowiązków;

41.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii oraz podejmuje znaczne wysiłki, aby zapewnić unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowe, niezależne i aktualne doradztwo naukowe w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, jasno informować opinię publiczną o wynikach swojej działalności i informacjach stanowiących ich podstawę, a także współpracować z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności;

42.  zwraca uwagę, że Urząd przygotował 481 opracowań naukowych, raportów technicznych i innych publikacji, a także rozstrzygnął 382 kwestie naukowe; zauważa, że odsetek opracowań i kwestii sfinalizowanych w terminie był poniżej celu wyznaczonego na 2016 r. oraz że terminowość doradztwa naukowego nadal wymaga poprawy;

43.  zauważa, że w 2016 r. Urząd przyjął strategię pod nazwą „EFSA Strategy 2020: trusted science for safe food” [Strategia EFSA do roku 2020: rzetelna wiedza dla bezpieczeństwa żywności], opartą na pięciu celach strategicznych: priorytetowym traktowaniu zaangażowania opinii publicznej i zainteresowanych stron w proces oceny naukowej, poszerzeniu bazy empirycznej Urzędu i optymalizacji dostępu do zawartych w niej danych, rozwijaniu zdolności do oceny naukowej i wspólnoty wiedzy w Unii, przygotowaniu na przyszłe wyzwania w zakresie oceny ryzyka oraz stworzeniu środowiska i kultury odzwierciedlających wartości Urzędu;

44.  wzywa Komisję, aby zainicjowała debatę polityczną z zainteresowanymi stronami mającą na celu przegląd ustawodawstwa unijnego w zakresie oceny ryzyka związanego z żywnością, chemikaliami i produktami pokrewnymi oraz skuteczności tego ustawodawstwa;

45.  podkreśla, że w 2016 r. Urząd dokonał przeglądu swojej platformy konsultacji z zainteresowanymi stronami i zlikwidował ją, aby umożliwić wprowadzenie nowego podejścia do zaangażowania zainteresowanych stron, a do końca 2016 r. ponad 80 organizacji wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do tych nowych ram;

o

o o

46.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.1.2018

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016

(2017/2159(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) wyniósł 79,4 mln EUR, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 2015 r. (-0,2 %); zauważa, że poziom wykonania zobowiązań budżetowych Urzędu wynosi 100 % (w porównaniu z 99,8 % w 2015 r.), a poziom wykonania środków na płatności osiągnął 89,7 % (w porównaniu z 90,1 % w 2015 r.);

2.  z niepokojem zauważa, że unijne agencje regulacyjne odpowiedzialne za ocenę ryzyka produktów objętych regulacjami, w szczególności Urząd i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), nie dysponują wystarczającymi zasobami, aby skutecznie wywiązywać się z obowiązków; w związku z tym Urzędowi i ECHA należy przydzielić zasoby wystarczające do wykonywania ich szczególnych obowiązków;

3.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii oraz podejmuje znaczne wysiłki, aby zapewnić unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowe, niezależne i aktualne doradztwo naukowe w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, klarownie informować opinię publiczną o wynikach swojej działalności i ich podstawie, a także współpracować z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności;

4.  z zadowoleniem przyjmuje poprawę w stosunku do 2015 r. (+0,6 %) statutowego wskaźnika obsady stanowisk, który osiągnął 95,3 %, co pozwoliło częściowo rozwiązać problemy kadrowe;

5.  zauważa, że w 2016 r. 74 % pracowników zajmowało się działaniami operacyjnymi i że liczba ta, choć nieco niższa od poziomu zakładanego na ten rok (75 %), oznacza poprawę w stosunku do 2015 r.;

6.  zwraca uwagę, że Urząd przygotował 481 opracowań naukowych, raportów technicznych i innych publikacji, a także rozstrzygnął 382 zagadnienia naukowe; zauważa, że odsetek opracowań i zagadnień sfinalizowanych w terminie był poniżej celu wyznaczonego na 2016 r., oraz że terminowość doradztwa naukowego nadal wymaga poprawy;

7.  zauważa, że w 2016 r. Urząd przyjął strategię pod nazwą „Strategia EFSA do roku 2020: rzetelna wiedza dla bezpieczeństwa żywności”, opartą na pięciu celach strategicznych: priorytetowym traktowaniu zaangażowania opinii publicznej i zainteresowanych stron w proces oceny naukowej, poszerzeniu bazy empirycznej Urzędu i optymalizacji dostępu do zawartych w niej danych, rozwijaniu zdolności do oceny naukowej i wspólnoty wiedzy w Unii, przygotowaniu na przyszłe wyzwania w zakresie oceny ryzyka oraz stworzeniu środowiska i kultury odzwierciedlających wartości Urzędu;

8.  zauważa, że przyjęcie zmienionej polityki niezależności Urzędu, pierwotnie przewidziane na 2016 r., zostało przełożone na połowę 2017 r.;

9.  uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i zobowiązać się do otwartości i przejrzystości; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem, że w 2016 r. hurtownia danych naukowych Urzędu umożliwiła dostęp do większej liczby dowodów będących podstawą jego ocen naukowych, gdyż opublikowano szereg zbiorów danych dotyczących pestycydów, zanieczyszczeń, zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne, składu żywności, typowania molekularnego i składników roślinnych; czasopismo Urzędu przeniesiono do międzynarodowego wydawcy publikacji naukowych w celu podniesienia jakości i zwiększenia zasięgu; wytyczne Urzędu dotyczące autorstwa opracowań naukowych poddano przeglądowi w celu zwiększenia przejrzystości i otwartości; Urząd zainicjował „Knowledge Junction” („sprzężenie wiedzy”), otwarte repozytorium służące wymianie dowodów i materiałów pomocniczych wykorzystywanych w ocenach ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz; zachęca Urząd do dalszego podążania tą drogą;

10.  wzywa Komisję, aby zainicjowała debatę polityczną z zainteresowanymi stronami mającą na celu przegląd ustawodawstwa unijnego w zakresie oceny ryzyka związanego z żywnością, chemikaliami i produktami pokrewnymi oraz skuteczności tego ustawodawstwa;

11.  podkreśla, że w 2016 r. Urząd dokonał przeglądu swojej platformy konsultacji z zainteresowanymi stronami i zlikwidował ją, aby umożliwić wprowadzenie nowego podejścia do zaangażowania zainteresowanych stron, i do końca 2016 r. ponad 80 organizacji wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do tych nowych ram;

12.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Urzędu za rok budżetowy 2016; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje pozytywne poświadczenie wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tych rozliczeń; z zadowoleniem przyjmuje również zobowiązanie się Urzędu do wdrożenia planu działania zaleconego przez Trybunał Obrachunkowy przewidującego „wprowadzenie ram zarządzania ryzykiem informatycznym i rejestru ryzyka w całej organizacji oraz wyodrębnienie funkcji bezpieczeństwa informacji z działu informatycznego”;

13.  zauważa, że Urząd jedynie częściowo udostępnił informacje, o które wystąpili posłowie do Parlamentu Europejskiego w 2016 r., odnoszące się do badań, z których Urząd korzystał w celu sformułowania wniosków dotyczących rakotwórczości substancji czynnej glifosat; zauważa, że zainteresowani posłowie do Parlamentu Europejskiego wnieśli w związku z tym sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

14.  zaleca, na podstawie dostępnych danych, udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

24.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jiří Maštálka

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 115.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 115.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 115.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 115.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 443 z 29.11.2016, s. 15.

(12)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności