Postup : 2017/2159(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0091/2018

Predkladané texty :

A8-0091/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.41

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0146

SPRÁVA     
PDF 586kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.477v02-00 A8-0091/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Indrek Tarand

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0069/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(4), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0091/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0069/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(9), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0091/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0091/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov,

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) bol konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 79 492 944 EUR, čo predstavuje pokles o 1,10 %; keďže celý rozpočet úradu vychádza z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje s uspokojením, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 0,19 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,66 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 0,45 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že prenosy z roku 2016 do roku 2017 boli vo výške 8 200 000 EUR a prevažne súviseli s infraštruktúrou a operáciami;

3.  konštatuje, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

4.  berie na vedomie zníženie v pláne pracovných miest úradu v roku 2016 o 2 %, teda o sedem pracovných miest, v dôsledku ktorého musel úrad vyvinúť väčšie úsilie o zavedenie účinnejších a efektívnejších postupov; konštatuje, že k 31. decembru 2016 bolo obsadených 450 pracovných miest z celkovo dostupných 470 miest, pričom išlo o úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných národných expertov;

5.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 320 z 330 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie pre úradníkov a dočasných zamestnancov, v porovnaní s 327 pracovnými miestami v roku 2015;

6.  poznamenáva, že v roku 2016 sa 74 % zamestnancov venovalo operačným činnostiam a že tento údaj, hoci mierne zaostával za cieľom pre daný rok (75 %), predstavoval zlepšenie v porovnaní s rokom 2015;

7.  so znepokojením poznamenáva, že pokiaľ ide o počet všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2017, bol pomer zastúpenia pohlaví 60 % žien k 40 % mužov; ďalej so znepokojením konštatuje, že na vedúcich pozíciách (funkcie na úrovni vysokého a stredného manažmentu) prevažujú v rodovom zastúpení muži, a to v oveľa väčšej miere: 68 % mužov k 32 % žien; vyzýva úrad, aby sa bezodkladne zameral na zabezpečenie rodovo vyváženejšieho zloženia zamestnancov, najmä na vedúcich pozíciách;

8.  s uspokojením konštatuje, že úrad vykonáva činnosti zamerané na optimalizáciu pracovných postupov na používanie menšieho množstva zdrojov; uznáva však skutočnosť, že odhadovaná medzera v zdrojoch sa v priebehu nasledujúcich troch rokov zvýši na približne 20 ekvivalentov plného pracovného času ročne, čo je na jednej strane dané ďalším znížením plánu pracovných miest (-2 % v roku 2017 a -1 % v roku 2018) a na druhej strane očakávaným ďalším zvýšením pracovnej záťaže v dôsledku nových úloh v prípade určitých kľúčových činností, ako sú nové potraviny, pesticídy a kategorizácia rastlinných škodcov a dohľad nad nimi;

9.  konštatuje, že v roku 2016 mali zamestnanci úradu pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere 7,4 dňa; víta skutočnosť, že úrad zorganizoval deň teambuildingu zamestnancov, dni venované otázkam zdravia a bezpečnosti a zdraviu prospešným aktivitám; žiada úrad, aby vyzval zamestnancov na účasť v ešte hojnejšom počte;

10.  s uspokojením konštatuje, že úrad v júni 2016 prijal politiku na ochranu ľudskej dôstojnosti a prevenciu psychického a sexuálneho obťažovania, zorganizoval povinné kurzy pre zamestnancov a každoročné informačné stretnutie, na ktorom mohli zamestnanci klásť otázky a oboznámiť sa s konkrétnymi prípadovými štúdiami a scenármi;

11.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 neboli hlásené, vyšetrované ani postúpené súdom žiadne prípady obťažovania;

12.  poznamenáva, že úrad nedisponuje žiadnymi služobnými vozidlami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  konštatuje, že 21. júna 2017 správna rada úradu prijala novú politiku týkajúcu sa nezávislosti s cieľom zabezpečiť nezávislosť všetkých odborníkov zapojených do vedeckých činností; berie na vedomie, že nová politika zahŕňa nové vymedzenie toho, čo predstavuje konflikt záujmov, komplexný súbor pravidiel týkajúcich sa obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov („cooling-off“) vrátane zákazu zmlúv o poradenstve, a požiadavku, aby odborníci vykazovali, akú časť svojich ročných príjmov získali od akýchkoľvek organizácií, orgánov alebo spoločností, ktorých činnosti spadajú do oblastí činnosti úradu; okrem toho konštatuje, že úrad prijal bezpodmienečné obmedzenia finančných investícií do podnikov, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú výstupov úradu; upozorňuje, že takéto záujmy sú považované za nezlučiteľné s akýmkoľvek členstvom vo vedeckom výbore úradu, vedeckých tímoch, v pracovných skupinách alebo na schôdzach na účely partnerského preskúmania; poznamenáva, že odborníci, ktorých vyslali členské štáty, budú teraz musieť vyplniť formulár vyhlásenia o záujmoch;

14.  je znepokojený tým, že rozsah pôsobnosti novej politiky úradu v oblasti nezávislosti, ktorá zohľadňuje iba záujmy, pokiaľ ide o „záležitosti, ktoré spadajú do právomoci príslušnej vedeckej skupiny úradu EFSA“, a nie „všetky hmotné záujmy súvisiace s podnikmi, ktorých výrobky úrad posudzuje, a so všetkými organizáciami, ktoré tieto podniky financujú“, ako to Parlament žiadal, je naďalej príliš úzky, a teda pretrváva najväčšie obmedzenie predchádzajúcej politiky úradu v oblasti nezávislosti;

15.  je znepokojený skutočnosťou, že úrad ignoroval opakované výzvy Parlamentu zahrnúť financovanie výskumu do zoznamu záujmov, na ktoré sa má vzťahovať dvojročné obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, keďže financovanie výskumu je hlavným zdrojom finančných konfliktov záujmov medzi externými odborníkmi úradu;

16.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že úrad sa neriadil rozhodnutím európskej ombudsmanky z januára 2015, v ktorom konštatuje, že úrad „vo svojich pravidlách v oblasti konfliktu záujmov a formulároch vyhlásenia o záujmoch primerane nezohľadnil meniaci sa charakter univerzít“, a žiada úrad, aby „zrevidoval svoje pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov a súvisiace pokyny a formuláre, ktoré používa pre vyhlásenia o záujmoch“, s cieľom zabezpečiť, aby odborníci z akademickej obce uviedli vo vyhlásení podrobné informácie o finančných vzťahoch medzi svojimi univerzitnými zamestnávateľmi a ich priemyselnými partnermi;

17.  zdôrazňuje, že vykonávacie pravidlá politiky nezávislosti úradu, ktoré boli prijaté na konci roka 2017, nezabezpečujú nápravu vyššie uvedených problémov a úrad nevyužil príležitosť preskúmať svoje politiky nezávislosti tak, aby v budúcnosti lepšie predchádzal vzniku škandálov súvisiacich s konfliktmi záujmov;

18.  vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní svojej novej politiky nezávislosti;

19.  s uspokojením konštatuje, že oddelenie zabezpečujúce centralizované vybavovanie riadenia protichodných záujmov v rámci právnych a regulačných záležitostí úradu začalo naplno fungovať v roku 2016; ďalej poznamenáva, že prijatie nových vykonávacích pravidiel týkajúcich sa riadenia protichodných záujmov bolo naplánované na koniec roka 2017; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o vykonávaní týchto pravidiel;

20.  poukazuje na to, že zo 17 štatutárnych zamestnancov, ktorí v roku 2016 odišli z úradu, sa v dvoch prípadoch uplatnili obmedzenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa tieto osoby stali kontaktnými bodmi medzi úradom a ich novým zamestnávateľom, aby vykonávali lobistickú činnosť a aby uskutočňovali činnosti súvisiace s aktuálnymi spismi úradu;

21.  berie na vedomie skutočnosť, že úrad naďalej uplatňuje pravidlá týkajúce sa vyhlásení o záujmoch z roku 2014, pričom spracoval 7 000 až 8 000 týchto vyhlásení v súlade s trendom z predchádzajúcich rokov; s uspokojením konštatuje, že úrad v rámci svojej výročnej správy o činnosti zverejňuje výsledky svojich kontrol súladu a správnosti;

22.  berie na vedomie, že úrad prijal v januári 2016 štandardné operačné postupy na spracovanie sťažností oznamovateľov a odporúča uskutočňovať konzistentnú odbornú prípravu týkajúcu sa oznamovania nekalých praktík a súvisiacich predpisov úradu; vyzýva úrad, aby sa zaviazal dôsledne chrániť totožnosť oznamovateľov a zabraňovať ich zastrašovaniu; žiada úrad, aby poskytol podrobné informácie o prípadoch týkajúcich sa oznamovateľov v roku 2016, ak sa nejaké vyskytli, a o spôsobe ich riešenia;

23.  berie na vedomie skutočnosť, že sa pripravujú vzorové pravidlá pre agentúry Únie týkajúce sa usmernení na oznamovanie protispoločenskej činnosti a že akonáhle Komisia udelí agentúram Únie svoj formálny súhlas, pristúpi úrad k formálnemu prijatiu; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o prijímaní a vykonávaní týchto usmernení;

24.  konštatuje, že úrad v roku 2016 prijal 99 nových žiadostí o prístup k dokumentom a vybavil 118 žiadostí, pričom úplný prístup udelil v 23 prípadoch, zatiaľ čo v 76 prípadoch úrad rozhodol udeliť iba čiastočný prístup k dokumentom a v 19 prípadoch prístup zamietol; vyzýva úrad, aby ku všetkým takýmto žiadostiam pristupoval v duchu otvorenosti a transparentnosti;

25.  upozorňuje, že zo 118 prvotných žiadostí vybavených v roku 2016 bol v 26 prípadoch prístup k dokumentom zamietnutý alebo čiastočne udelený z dôvodu ochrany súkromia a integrity jednotlivca, v 40 prípadoch z dôvodu ochrany obchodných záujmov, v 18 prípadoch vzhľadom na skutočnosť, že ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie a v jednom prípade z dôvodu ochrany súdneho konania a právneho poradenstva; očakáva, že úrad pri rozhodovaní o obmedzení prístupu k dokumentom z dôvodu ochrany obchodných záujmov takisto s vážnosťou zohľadní záujem občanov o zachovávanie prísnych noriem týkajúcich sa bezpečnosti potravín a zdravia a uplatní všetky príslušné pravidlá a nariadenia;

26.  konštatuje, že skupina poslancov Parlamentu podala proti úradu žalobu z dôvodu obmedzenia prístupu k dokumentom v kauze „glyfozát“; očakáva, že úrad v plnej miere vykoná rozhodnutie súdu, akonáhle bude známe; víta nedávne vytvorenie parlamentného výboru ad hoc pre postup EÚ týkajúci sa udeľovania povolení pre pesticídy, ktorý bol reakciou na obavy vyjadrené v súvislosti s rizikom, ktoré predstavuje herbicídna látka glyfozát;

27.  domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazať sa k otvorenosti a transparentnosti; v tejto súvislosti víta, že v roku 2016 databáza s vedeckými údajmi úradu poskytla prístup k väčšiemu počtu dôkazov, z ktorých vychádzajú jeho vedecké hodnotenia, keďže bolo uverejnených niekoľko zberov údajov o pesticídoch, kontaminantoch, chemických nebezpečenstvách, zložení potravín, molekulárnej typizácii a rastlinách; uznáva skutočnosť, že vestník úradu prešiel v snahe o zvýšenie svojej vydavateľskej kvality a dosahu k medzinárodnému vedeckému vydavateľovi; konštatuje, že autorské usmernenia úradu k vedeckým výstupom boli preskúmané, aby sa zvýšila transparentnosť a otvorenosť; zároveň konštatuje, že úrad zaviedol „Knowledge Junction“, čo je otvorená databáza pre výmenu dôkazov a podporných materiálov používaných pri hodnotení rizík týkajúcich sa bezpečnosti potravín a krmív; povzbudzuje úrad, aby ďalej napredoval v tomto smere;

Hlavné úspechy

28.  víta tri hlavné úspechy, ktoré úrad identifikoval v roku 2016, a to:

-  plnenie stratégie 2020 vrátane viacročného plánu vykonávania zameraného na kľúčové výsledky a podporeného komplexným rámcom výkonnosti, spolu s podrobnými dokumentmi týkajúcimi sa plánovania a programovania;

-  vykonávanie opatrení v oblasti transparentnosti a zapojenia, ako sú projekt transparentnosti a zapojenia pri posudzovaní rizika (TERA), zavedenie nového prístupu k zapojeniu zainteresovaných strán a uverejnenie vestníka EFSA, ktorý zabezpečuje účinné šírenie vedeckých výstupov a poskytuje prístup k posudzovaniam rizika úradu;

-  zavedenie nástrojov v oblasti otvorených údajov a dôkazov, ktoré sú k dispozícii širšiemu okruhu osôb zapojených do posudzovania rizika;

Vnútorné kontroly

29.  poznamenáva, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) úradu vykonalo kontroly vierohodnosti a ďalšie špeciálne úlohy uvedené v ročnom pláne auditu, ktorý schválil výbor pre audit úradu; konštatuje, že zákazky na audit zahŕňali audit správy a riadenia spoločností, pokiaľ ide o úlohu odborníkov v rámci postupov rozhodovania o vedeckých otázkach, overovanie prístupových práv používateľov v systéme ABAC, dve správy v nadväznosti na zatiaľ nevykonaný audit a odporúčania oddelenia vnútorného auditu, Útvaru pre vnútorný audit a Dvora audítorov;

30.  poznamenáva, že podľa IAC systém vnútornej kontroly zavedený v úrade poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o dosiahnutie obchodných cieľov stanovených pre procesy podrobované auditu; konštatuje, že bolo vydané jedno „veľmi dôležité“ odporúčanie týkajúce sa zverejňovania a transparentnosti postupov rozhodovania o vedeckých otázkach; vyzýva úrad, aby zabezpečil, že sa toto odporúčanie vykoná a že sa o tom predloží správa orgánu udeľujúcemu absolutórium;

31.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že úrad zatiaľ nezaviedol jasnú a komplexnú finančnú stratégiu kontroly ex post, ktorá by sa týkala všetkých oblastí operácií a v ktorej by sa stanovila frekvencia a rozsah týchto kontrol; berie na vedomie skutočnosť, že úrad pracuje na zlepšení správy v oblasti vierohodnosti a zdokonaľuje svoj rámec vnútornej kontroly; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach, ktoré prijme s cieľom odstrániť nedostatky systému vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

32.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit vo svojej audítorskej správe z novembra 2016 dospel k záveru, že zavedené kontroly týkajúce sa riadenia projektov v oblasti IT sú primerané, ale takisto poukázal na výrazné nedostatky v súvislosti so správou IT; poznamenáva, že odporučil, aby sa aktualizovala politika úradu v oblasti správy IT, zaviedol sa rámec na riadenie rizík IT a zoznam rizík na úrovni celej organizácie a oddelila sa funkcia informačnej bezpečnosti od oddelenia IT; s uspokojením konštatuje, že úrad súhlasil s Útvarom pre vnútorný audit, pokiaľ ide o plán prijať nápravné opatrenia; na základe odpovede úradu poukazuje na to, že väčšina opatrení v oblasti správy IT už bola realizovaná a že realizácia zostávajúcich opatrení je naplánovaná do konca roku 2017; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

Výkonnosť

33.  uznáva skutočnosť, že úrad zaviedol alebo obnovil iniciatívy v oblasti spoločnej vedeckej činnosti a spolupráce s viacerými partnerskými organizáciami na európskej úrovni vrátane Európskej chemickej agentúry (ECHA), Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC); ďalej konštatuje, že úrad v rámci spolupráce uskutočnil aj ďalšie výmeny s viacerými medzinárodnými partnerskými agentúrami; s uspokojením konštatuje, že cieľom tejto spolupráce je výmena metód a prístupov na zlepšenie bezpečnosti potravín vrátane metód na lepšie posudzovanie rizík, rýchlu identifikáciu vznikajúcich rizík a výmenu údajov o témach spoločného záujmu;

34.  konštatuje, že úrad vypracoval výkonnostný rámec, ktorý: (1) prepája strategické ciele s jeho portfóliom projektov a postupov, ako aj jeho zdrojmi; a (2) zahŕňa súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom monitorovať pokrok a výkonnosť na úrovniach vstupu, výstupu, výsledkov a vplyvov;

35.  berie na vedomie skutočnosť, že úrad vykonal niekoľko iniciatív s cieľom skrátiť čas cestovania odborníkov vrátane podpory využívania nástrojov informačných technológií v záujme zvýšenia efektívnosti;

Ďalšie pripomienky

36.  s uspokojením konštatuje, že úrad zaviedol systém environmentálneho manažérstva, ktorý sleduje postupy úradu na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov a zníženie odpadu a nákladov, a získal certifikát ISO 14001:2004; poznamenáva, že vo februári 2017 úrad takisto získal registráciu schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS);

37.  s uspokojením konštatuje, že úrad sa stal členom Medziinštitucionálnej skupiny pre environmentálne manažérstvo (GIME) s cieľom vypracovať spoločný plán opatrení na účinné znižovanie emisií CO2 a zberať spoločné údaje umožňujúce porovnanie emisií CO2 jednotlivých inštitúcií Únie;

38.  poznamenáva, že už prebieha úzka spolupráca s GR SANTE Komisie v záujme príprav v súvislosti s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; poukazuje však na to, že pokiaľ ide o dostupnosť zdrojov v budúcnosti, pretrváva výrazná neistota, čo úradu bráni v dôkladnej príprave jeho programovania na obdobie po roku 2020; vyzýva úrad, aby bol v tejto veci naďalej aktívny, aby predvídal všetky prípadné problémy a prijal zodpovedajúce plány, a nečakal a nereagoval až následne;

39.  poznamenáva, že úrad si uvedomuje finančné riziká spojené s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, ako sú obmedzená dostupnosť rozpočtových prostriedkov, problémy týkajúce sa existujúcich a nových zmlúv a súvisiacich platieb, dávky v nezamestnanosti a operačné riziká, napríklad dostupnosť občanov Spojeného kráľovstva ako zamestnancov alebo odborníkov, prístup k subjektom Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o služby a informácie/údaje, zmena objemu práce a práva na prístup k dokumentom;

40.  so znepokojením konštatuje, že regulačné agentúry Únie zodpovedné za hodnotenie rizika regulovaných výrobkov, najmä úrad a agentúra ECHA, nemajú dostatočné zdroje na účinné plnenie týchto povinností; úradu a agentúre ECHA by preto mali byť poskytnuté dostatočné zdroje, aby mohli vykonávať svoje osobitné úlohy;

41.  víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca Únie a jeho značné úsilie o to, že manažérom rizika Únie poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne informuje o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so zainteresovanými stranami a inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém bezpečnosti potravín Únie;

42.  zdôrazňuje, že úrad vyprodukoval 481 vedeckých výstupov, technických správ a iných publikácií a uzavrel 382 vedeckých otázok; poznamenáva, že podiel výstupov a otázok prijatých v rámci lehoty bol pod cieľovou hodnotou pre rok 2016 a že včasnosť vedeckého poradenstva sa ešte musí zlepšiť;

43.  berie na vedomie, že úrad v roku 2016 prijal stratégiu s názvom Stratégia úradu EFSA do roku 2020: spoľahlivá veda pre bezpečné potraviny, ktorá vychádza z piatich strategických cieľov: prioritne podporovať účasť verejnosti a zainteresovaných strán na procese vedeckého hodnotenia, rozšíriť databázu úradu týkajúcu sa vedeckých dôkazov a optimalizovať prístup k jeho údajom, budovať kapacity vedeckého hodnotenia v Únii a vedecké spoločenstvo, pripraviť sa na úlohy spojené s hodnotením rizík v budúcnosti a vytvoriť prostredie a kultúru, ktoré budú odzrkadľovať hodnoty úradu;

44.  vyzýva Komisiu, aby začala politickú diskusiu s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať právne predpisy Únie týkajúce sa hodnotenia rizík pre potraviny, chemické látky a súvisiace výrobky a účinnosť takýchto právnych predpisov;

45.  zdôrazňuje, že v roku 2016 úrad revidoval svoju platformu na konzultácie so zainteresovanými stranami, ktorá bola rozpustená, aby sa vytvoril priestor pre nový prístup zapojenia zainteresovaných strán, a ku koncu roka 2016 vyjadrilo záujem o zapojenie sa do tohto nového rámca viac ako 80 organizácií;

o

o o

46.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016

(2017/2159(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dosiahol 79,4 milióna EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje mierne zníženie (-0,2 %); poznamenáva, že miera plnenia rozpočtových záväzkov úradu bola vo výške 100 % (v porovnaní s 99,8 % v roku 2015) a plnenie platobných rozpočtových prostriedkov bolo na úrovni 89,7 % (v porovnaní s 90,1 % v roku 2015);

2.  so znepokojením konštatuje, že regulačné agentúry Únie zodpovedné za hodnotenie rizika regulovaných výrobkov, najmä úrad a Európska chemická agentúra (ECHA), nemajú dostatočné zdroje na účinné plnenie týchto povinností; úradu a Európskej chemickej agentúre by preto mali byť poskytnuté dostatočné zdroje, aby mohli vykonávať svoje osobitné úlohy;

3.  víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca Únie a jeho značné úsilie o to, že manažérom rizika Únie poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne informuje o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so zainteresovanými stranami a inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém bezpečnosti potravín Únie;

4.  víta zlepšenie miery obsadenia v prípade stálych zamestnancov v porovnaní s rokom 2015 (+0,6 %), ktorá dosiahla 95,3 %, čo umožnilo čiastočnú kompenzáciu nedostatku ľudských zdrojov;

5.  poznamenáva, že v roku 2016 bolo 74 % zamestnancov vyčlenených na prevádzkové činnosti a že tento údaj, hoci mierne zaostával za cieľom pre daný rok (75 %), predstavoval zlepšenie v porovnaní s rokom 2015;

6.  zdôrazňuje, že úrad vyprodukoval 481 vedeckých výstupov, technických správ a iných publikácií a uzavrel 382 vedeckých otázok; poznamenáva, že podiel výstupov a otázok prijatých v rámci lehoty bol pod cieľovou hodnotou pre rok 2016 a že včasnosť vedeckého poradenstva sa ešte musí zlepšiť;

7.  berie na vedomie, že úrad v roku 2016 prijal stratégiu s názvom Stratégia úradu EFSA do roku 2020: Spoľahlivá veda pre bezpečné potraviny, ktorá vychádza z piatich strategických cieľov: prioritne podporovať účasť verejnosti a zainteresovaných strán na procese vedeckého hodnotenia, rozšíriť databázu úradu týkajúcu sa vedeckých dôkazov a optimalizovať prístup k jeho údajom, budovať kapacity vedeckého hodnotenia v Únii a vedecké spoločenstvo, pripraviť sa na úlohy spojené s hodnotením rizík v budúcnosti a vytvoriť prostredie a kultúru, ktoré budú odzrkadľovať hodnoty úradu;

8.  poznamenáva, že prijatie revidovanej politiky nezávislosti úradu, ktoré bolo pôvodne naplánované na rok 2016, bolo preložené do polovice roka 2017;

9.  domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazať sa k otvorenosti a transparentnosti; v tejto súvislosti víta, že v roku 2016 databáza s vedeckými údajmi úradu poskytla prístup k väčšiemu počtu dôkazov, z ktorých vychádzajú jeho vedecké hodnotenia, keďže bolo uverejnených niekoľko zberov údajov o pesticídoch, kontaminantoch, chemických nebezpečenstvách, zložení potravín, molekulárnej typizácii a rastlinách; vestník úradu prešiel v snahe o zvýšenie svojej vydavateľskej kvality a dosahu k medzinárodnému vedeckému vydavateľovi; autorské usmernenia úradu k vedeckým výstupom boli preskúmané, aby sa zvýšila transparentnosť a otvorenosť; úrad zaviedol „Knowledge Junction“, čo je otvorená databáza pre výmenu dôkazov a podporných materiálov používaných pri hodnotení rizík týkajúcich sa bezpečnosti potravín a krmív; povzbudzuje úrad, aby ďalej napredoval v tomto smere;

10.  vyzýva Komisiu, aby začala politickú diskusiu s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať právne predpisy Únie týkajúce sa hodnotenia rizík pre potraviny, chemické látky a súvisiace výrobky a účinnosť takýchto právnych predpisov;

11.  zdôrazňuje, že v roku 2016 úrad revidoval svoju platformu na konzultácie so zainteresovanými stranami, ktorá bola rozpustená, aby sa vytvoril priestor pre nový prístup zapojenia zainteresovaných strán, a ku koncu roka 2016 vyjadrilo záujem o zapojenie sa do tohto nového rámca viac ako 80 organizácií;

12.  víta správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2016; víta najmä bezvýhradné uistenie, ktoré bolo vydané k spoľahlivosti účtovnej závierky aj k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s touto účtovnou závierkou; víta aj záväzok úradu vykonávať akčný plán na základe odporúčania Dvora audítorov v záujme „zavedenia rámca riadenia rizík a registra rizík v oblasti IT pre celú organizáciu a vyčlenenia funkcie informačnej bezpečnosti z oddelenia IT“;

13.  poznamenáva, že úrad poskytol len čiastočný prístup k informáciám, ktoré požadovali poslanci Európskeho parlamentu v roku 2016 v súvislosti so štúdiami, ktoré použil na vyvodenie svojich záverov o karcinogenite aktívnej látky glyfozát; konštatuje, že dotknutí poslanci Európskeho parlamentu preto prípad postúpili Európskemu súdnemu dvoru;

14.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jiří Maštálka

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 115.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 115.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1

(4)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 115.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 115.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 443, 29.11.2016, s. 15.

(12)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia