Postopek : 2017/2159(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0091/2018

Predložena besedila :

A8-0091/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.41

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0146

POROČILO     
PDF 639kWORD 64k
23.3.2018
PE 613.477v02-00 A8-0091/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016

(2017/2159(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Indrek Tarand

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016

(2017/2159(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(4) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0091/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016

(2017/2159(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0069/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(9) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0091/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016

(2017/2159(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0091/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja posebni pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(11) Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljevanju: agencija) kaže, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2016 znašal 79.492.944 EUR, kar je 1,10 % manj kot v letu 2015; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2016 (poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 100 %, kar je 0,19 % več kot leta 2015; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,66 %, kar je 0,45 % manj kot leta 2015;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je bilo iz leta 2016 v leto 2017 prenesenih 8.200.000 EUR, pretežno za infrastrukturo in dejavnosti agencije;

3.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno pomanjkljivosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Kadrovska politika

4.  je seznanjen z 2-odstotnim krčenjem kadrovskega načrta agencije v letu 2016, kar ustreza sedmim delovnim mestom, zaradi česar si je agencija bolj prizadevala za uvedbo učinkovitejših in uspešnejših postopkov; ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 450 od skupno razpoložljivih 470 delovnih mest, zasedali pa so jih uradniki, začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki;

5.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 320 od 330 delovnih mest, ki so v proračunu Unije odobrena za uradnike in začasne uslužbence, medtem ko je bilo leta 2015 teh mest 327;

6.  ugotavlja, da je v letu 2016 operativne dejavnosti opravljalo 74 % osebja in da so te številke, čeprav nekoliko pod ciljno vrednostjo za to leto (75 %), pomenile izboljšanje v primerjavi z letom 2015;

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta bila glede na število vseh zasedenih delovnih mest 31. decembra 2017 oba spola zastopana v razmerju 60 % žensk proti 40 % moških; prav tako z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je razmerje med spoloma na vodilnih položajih (višji in srednji vodstveni kader) ravno obratno, a še bolj očitno, saj je na teh mestih 68 % moških in 32 % žensk; poziva agencijo, naj si obvezno prizadeva za to, da bi bila sestava zaposlenih zlasti na vodilnih položajih bolj uravnotežena;

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija izvajala dejavnosti za optimizacijo delovnih postopkov z uporabo manj virov; priznava pa, da se bo ocenjena vrzel v virih v prihodnjih treh letih predvidoma povečala na približno 20 ekvivalentov polnega delovnega časa na leto, kar je po eni strani pogojeno z nadaljnjim krčenjem kadrovskega načrta (za 2 % v letu 2017 in 1 % v letu 2018), po drugi strani pa s pričakovanim povečanjem delovne obremenitve zaradi novih nalog pri nekaterih ključnih dejavnostih, kot so nova živila, pesticidi ter kategorizacija in nadziranje rastlinskih škodljivcev;

9.  ugotavlja, da je bil leta 2016 vsak uslužbenec agencije v povprečju 7,4 dneva na bolniškem dopustu; pozdravlja, da je agencija priredila dejavnosti zunaj poslovnih prostorov, dneve zdravja in varnosti pri delu ter dejavnosti za dobro počutje; poziva jo, naj k udeležbi pritegne še večje število zaposlenih;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija junija 2016 sprejela politiko za varstvo človekovega dostojanstva in preprečevanje psihičnega in spolnega nadlegovanja ter priredila obvezno usposabljanje za zaposlene, letno informativno sejo za vprašanja zaposlenih in spoznavanje konkretnih primerov in scenarijev;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da v letu 2016 ni bilo nobene prijave nadlegovanja ali preiskav in sodnih obravnav na to temo;

12.  ugotavlja, da agencija nima službenih vozil;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

13.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije 21. junija 2017 sprejel nove smernice za neodvisnost, da bi zajamčil neodvisnost vseh strokovnjakov, ki so udeleženi v znanstvenih dejavnostih agencije; ugotavlja, da smernice vsebujejo novo opredelitev navzkrižja interesov, sklop predpisov o obdobjih mirovanja, vključno s prepovedjo sklepanja svetovalnih pogodb, in zahtevo, da strokovnjaki napovejo delež letnih prihodkov, ki so jih prejeli od organizacij, odborov ali podjetij, katerih dejavnosti spadajo na področje dela agencije; poleg tega ugotavlja, da je agencija sprejela brezpogojne omejitve za finančne naložbe v podjetja, na katere neposredno ali posredno vplivajo rezultati njenega dela; ugotavlja, da ti interesi niso združljivi z opravljanjem funkcije člana znanstvenega odbora ali sveta ter delovnih skupin agencije in tudi ne z udeležbo na sestankih za medsebojne preglede; ugotavlja, da bodo morali strokovnjaki, napoteni iz držav članic, odslej izpolnjevati izjave o interesih;

14.  je zaskrbljen, da je področje uporabe nove politike agencije na področju neodvisnosti, pri kateri se upoštevajo zgolj interesi o „zadevah, ki sodijo v mandat ustrezne delovne skupine EFSA“, ne pa „vsi pomembni interesi, povezani s podjetji, katerih proizvode ocenjuje agencija, in z organizacijami, ki jih ta podjetja financirajo“, kakor je zahteval Parlament, še vedno preozko, zato ohranja največjo omejitev prejšnje politike agencije na področju neodvisnosti;

15.  je zaskrbljen, ker je agencija preslišala večkratne pozive Parlamenta, naj na seznam interesov, za katere velja dvoletno obdobje mirovanja, ni vključila financiranja raziskav, saj je to financiranje pri zunanjih strokovnjakih agencije glavni vir navzkrižja interesov na finančnem področju;

16.  je zaskrbljen, ker agencija ni upoštevala odločbe Evropskega varuha človekovih pravic, v kateri je glede na to, da agencija „v pravilih o navzkrižju interesov in obrazcih za posredovanje izjav o interesih ni v ustrezni meri upoštevala spreminjajoče se narave univerz“, zahteval, naj „spremeni pravila o navzkrižju interesov ter s tem povezana navodila in obrazce, ki jih uporablja za posredovanje izjav o interesih“, s čimer bi zagotovila, da bi akademiki navedli podrobnosti o finančnem razmerju med univerzami, ki so njihovi delodajalci, ter partnerji teh univerz iz zasebnega sektorja;

17.  poudarja, da izvedbena pravila za politiko agencije na področju neodvisnosti, sprejeta konec leta 2017, niso odpravila zgoraj omenjenih težav, agencija pa ni izkoristila priložnosti, da bi s pregledom politike na področju neodvisnosti v prihodnje bolje preprečevala škandale zaradi navzkrižja interesov;

18.  poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izvajanju nove politike na področju neodvisnosti;

19.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je začela služba, ki je znotraj oddelka agencije za pravne in regulativne zadeve pristojna za centralno obravnavo nasprotujočih si interesov, v letu 2016 polno delovati; poleg tega ugotavlja, da je sprejetje novih izvedbenih pravil o upravljanju nasprotujočih si interesov načrtovano za konec leta 2017; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh pravil;

20.  ugotavlja, da so bile pri dveh od 17 statutarno zaposlenih sodelavcev, ki so leta 2016 zapustili agencijo, uporabljene omejitve za preprečitev, da bi posameznika postala kontaktna točka med agencijo in novim delodajalcem, lobirala ali izvajala dejavnosti, ki so povezane s sedanjimi dosjeji agencije;

21.  ugotavlja, da agencija nadalje izvaja pravila o izjavah o interesih iz leta 2014 in je v preteklih letih obdelala 7000 do 8000 teh izjav; z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija rezultate preverjanja skladnosti in verodostojnosti objavlja v svojem letnem poročilu o dejavnostih;

22.  ugotavlja, da je agencija januarja 2016 sprejela standardne postopke za obravnavo pritožb, ki jih vložijo prijavitelji nepravilnosti, in priporoča, naj izvaja redna usposabljanja na temo pravic prijaviteljev nepravilnosti in s tem povezanih pravil agencije; poziva agencijo, naj se zaveže dosledni zaščiti identitete prijaviteljev nepravilnosti in preprečevanju njihovega ustrahovanja; poziva agencijo, naj posreduje podrobnosti o primerih prijaviteljev nepravilnosti v letu 2016, če obstajajo, ter o njihovi obravnavi;

23.  je seznanjen z dejstvom, da so v pripravi vzorčna pravila za agencije Unije o smernicah za prijavljanje nepravilnosti in jih bo agencija uradno sprejela, takoj ko bo Komisija agencijam Unije dala svoje soglasje; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetju in izvajanju teh smernic;

24.  ugotavlja, da je agencija leta 2016 prejela 99 novih zahtev za dostop do dokumentov in jih obravnavala 118, pri čemer je v 23 primerih odobrila neomejen dostop do njih, se v 76 primerih odločila za odobritev delnega dostopa in v 19 primerih zavrnila dostop do dokumentov; poziva agencijo, naj k vsem zahtevam pristopa v duhu odprtosti in preglednosti;

25.  je seznanjen, da je bil dostop do dokumentov od prvotnih 118 zahtev, ki so bile obravnavane leta 2016, v 26 primerih zavrnjen ali delno odobren zaradi varstva zasebnosti in integritete posameznikov, v 40 primerih zaradi varstva poslovnih interesov, v 18 primerih še ni bila sprejeta odločitev, v enem primeru pa zaradi varstva sodnega postopka in pravnega nasveta; pričakuje, da bo agencija pri sprejemanju odločitev o omejitvi dostopa do dokumentov zaradi varstva poslovnih interesov jemala resno tudi interes državljanov, da se ohranijo visoki standardi na področju varne hrane in zdravja, pri tem pa upoštevala vsa ustrezna pravila in predpise;

26.  je seznanjen, da je skupina poslancev Parlamenta zoper agencijo vložila tožbo zaradi omejevanja dostopa do dokumentov v zadevi „glifosati“; pričakuje, da bo agencija začela v celoti izvajati sodbo sodišča, takoj ko bo znana; je zadovoljen, da je Parlament pred kratkim ustanovil ad-hoc odbor za postopek EU za registracijo pesticidov, s čimer se je odzval na pomisleke glede tveganja, ki ga prinaša herbicidna snov glifosat;

27.  meni, da bi morala agencija še naprej posebno pozornost namenjati javnemu mnenju ter se zavezati odprtosti in preglednosti; v zvezi s tem pozdravlja, da je leta 2016 skladišče znanstvenih podatkov agencije omogočilo dostop do več dokazov, ki podpirajo znanstveno ocenjevanje, saj je bilo objavljenih več zbirk podatkov: o pesticidih, onesnaževalih, kemijskih nevarnostih, sestavi živil, molekularni tipizaciji in rastlinskih pripravkih; potrjuje, da je bil dnevnik agencije preusmerjen na mednarodnega znanstvenega založnika, da bi se povečala kakovost in doseg objav; ugotavlja, da so bile pregledane smernice agencije za avtorstvo znanstvenih rezultatov, da bi se povečali preglednost in odprtost; ugotavlja tudi, da je začela agencija uporabljati „Knowledge Junction“ (stičišče znanja), odprto skladišče za izmenjavo dokazov in podpornega gradiva, ki se uporablja za ocenjevanje tveganja na področju varnosti živil in krme; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

Glavni dosežki

28.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je agencija navedla za leto 2016, in sicer:

–  izpolnjevanje ciljev strategije 2020, vključno z večletnim izvedbenim načrtom, z osredotočanjem na pomembne rezultate in ob podpori celovitega okvira uspešnosti, skupaj z natančnim načrtovanjem in programskimi dokumenti;

–  izvajanje ukrepov za preglednost in sodelovanje, kot je projekt za preglednost in sodelovanje v postopku ocenjevanja tveganj, uvedba novega pristopa k vključevanju deležnikov in objava časopisa agencije EFSA, ki zagotavlja učinkovito širjenje znanstvenih izsledkov in dostop do ocen tveganja agencije;

–  uvedba orodij za prostodostopne podatke in evidence, odprtih za širše kroge ljudi, ki se ukvarjajo z ocenami tveganja;

Notranje kontrole

29.  je seznanjen, da je skupina agencije za notranjo revizijo izvedla naloge v zvezi z jamstvi in druge posebne naloge, kot določa letni revizijski načrt, ki ga je odobril revizijski odbor agencije; ugotavlja, da so revizijske naloge obsegale revizijo vloge strokovnjakov v postopkih odločanja znotraj korporativnega upravljanja, potrjevanje dostopnih pravic za uporabnike sistema ABAC, dve poročili o nadaljnjem spremljanju revizij ter priporočila skupine za notranjo revizijo, službe za notranjo revizijo in Računskega sodišča;

30.  ugotavlja, da po mnenju skupine za notranjo revizijo obstoječi sistem agencije za notranjo kontrolo razumno zagotavlja doseganje poslovnih ciljev, določenih za revidirane postopke; je seznanjen, da je bilo izdano „zelo pomembno“ priporočilo o razkritju in preglednosti postopkov znanstvenega odločanja; poziva agencijo, naj poskrbi za prenos tega priporočila v prakso in o tem obvesti organ za podelitev razrešnice;

31.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija še ni oblikovala jasne in celovite finančne strategije za naknadno kontrolo, ki bi zajemala vsa področja delovanja ter določala pogostost in obseg takšnih kontrol; je seznanjen z dejstvom, da je agencija v postopku izboljšanja upravljanja jamstev in da prilagaja okvir notranjega nadzora; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za odpravo pomanjkljivosti sistema notranje kontrole;

Notranja revizija

32.  iz poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v revizijskem poročilu iz novembra 2016 ugotovila, da je nadzor, ki se uporablja za upravljanje informacijskotehnoloških projektov, primeren, vendar je opozorila na večje pomanjkljivosti pri informacijskotehnološkem upravljanju; je seznanjen, da je agenciji priporočila posodobitev politike informacijskotehnološkega upravljanja, uvedbo okvira za obvladovanje informacijskotehnoloških tveganj in register tveganj za celotno organizacijo ter ločitev službe za zagotavljanje varnosti informacij od oddelka za informacijsko tehnologijo; ugotavlja, da sta se agencija in služba za notranjo revizijo dogovorila za načrt popravnih ukrepov; iz odgovora agencije razbira, da je bila v zvezi z informacijskotehnološkim upravljanjem večina ukrepov izvedenih, zaključek preostalih pa je predviden do konca leta 2017; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

Uspešnost

33.  je seznanjen z dejstvom, da je agencija vzpostavila ali obnovila skupne znanstvene dejavnosti in pobude za sodelovanje s številnimi partnerskimi organizacijami na ravni Unije, tako tudi z Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za zdravila in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni; ugotavlja tudi, da je izvedla dodatne izmenjave za sodelovanje s številnimi mednarodnimi partnerskimi agencijami; z zadovoljstvom ugotavlja, da je cilj tega sodelovanja izmenjava metod in pristopov za izboljšanje varnosti hrane, vključno z metodami za boljše ocenjevanje tveganj, hitro prepoznavanje nastajajočih tveganj in izmenjavo podatkov o zadevah skupnega interesa;

34.  ugotavlja, da je agencija oblikovala okvir uspešnosti, ki: (1) povezuje strateške cilje z njenim portfeljem projektov in postopkov ter njenimi viri; (2) vključuje tudi sklop ključnih kazalnikov uspešnosti za spremljanje napredka in uspešnosti na ravneh vložka, produkta, rezultatov in učinka;

35.  se zaveda, da je agencija izvedla številne pobude, da bi skrajšala čas potovanja za strokovnjake, tudi s spodbujanjem uporabe informacijskotehnoloških orodij, s tem pa izboljšala učinkovitost;

Druge pripombe

36.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija izvajala sistem okoljskega ravnanja z beleženjem svojih postopkov, da bi izboljšala učinkovitost virov, zmanjšala količino odpadkov in stroškov ter pridobila potrdilo ISO 14001: 2004; ugotavlja, da je agencija februarja 2017 prejela tudi certifikat v okviru sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo;

37.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je agencija pridružila medinstitucionalni skupini za okoljsko ravnanje z namenom izdelave skupnega načrta ukrepov za učinkovito zmanjšanje emisij CO2 in zbiranje skupnih podatkov, ki bi omogočili primerjavo emisij CO2 po organih Unije;

38.  ugotavlja, da se je že začelo tesno sodelovanje z GD Komisije za zdravje in varnost hrane pri pripravah v zvezi z odločitvijo Združenega kraljestva, da izstopi iz EU; ugotavlja pa, da ostaja precejšnja negotovost glede razpoložljivosti virov v prihodnosti, kar agencijo ovira pri temeljiti pripravi programa za obdobje po letu 2020; poziva agencijo, naj bo na tem področju še naprej proaktivna ter predvideva morebitne težave in se pripravlja nanje, namesto da bi čakala in se zgolj odzivala;

39.  je seznanjen, da se agencija dobro zaveda finančnih tveganj, povezanih z odločitvijo Združenega kraljestva, da izstopi iz EU, kot so omejena razpoložljivost proračunskih sredstev ali težave z obstoječimi in novimi pogodbami ter ustreznimi plačili in nadomestili za brezposelnost, ter operativnih tveganj, kot so možnost zaposlovanja britanskih državljanov ali strokovnjakov, dostop do britanskih služb, ki nudijo storitve in informacije ali podatke, sprememba obsega dela in pravice dostopa do dokumentov;

40.  z zaskrbljenostjo opaža, da regulativne agencije Unije, odgovorne za ocenjevanje tveganja reguliranih proizvodov, zlasti Evropska agencija za kemikalije (ECHA), nimajo dovolj virov za učinkovito izpolnjevanje teh odgovornosti; zato bi bilo treba agenciji in ECHA zagotoviti zadostne vire, da bi izpolnjevali svoje posebne odgovornosti;

41.  pozdravlja prispevek agencije k varnosti verige hrane in krme v Uniji ter njena velika prizadevanja za zagotavljanje obsežnih, neodvisnih in najsodobnejših znanstvenih nasvetov o prehranski verigi upraviteljem tveganja v Uniji, za jasno obveščanje javnosti o dosežkih in informacijah, na katerih temeljijo, ter za sodelovanje z deležniki in institucionalnimi partnerji pri spodbujanju skladnosti in zaupanja v sistem Unije za varnost hrane;

42.  poudarja, da je agencija pripravila 481 znanstvenih izsledkov, tehničnih poročil in drugih publikacij ter zaključila 382 znanstvenih vprašanj; ugotavlja, da je bil delež rezultatov in vprašanj, sprejetih v roku, pod ciljno vrednostjo za leto 2016 in da je treba pravočasnost znanstvenega svetovanja še izboljšati;

43.  ugotavlja, da je agencija v letu 2016 sprejela strategijo z naslovom „Strategija agencije EFSA do leta 2020: zaupanja vredna znanost za varno hrano“, ki temelji na petih strateških ciljih: prednostno razvrstiti vključevanje javnosti in deležnikov v proces znanstvenega ocenjevanja, razširiti bazo dokazov agencije in optimizirati dostop do njenih podatkov, oblikovati znanstveno zmogljivost ocenjevanja Unije in skupnost znanja, pripraviti se na prihodnje izzive pri ocenjevanju tveganja ter ustvariti okolje in kulturo, ki odražata vrednote agencije;

44.  poziva Komisijo, naj z ustreznimi deležniki začne politično razpravo o reviziji zakonodaje Unije, povezane z oceno tveganja za hrano, kemikalije in povezane izdelke, ter o učinkovitosti te zakonodaje;

45.  poudarja, da je agencija leta 2016 pregledala svojo platformo za posvetovanje z deležniki, ki je bila ukinjena, da bi dali prostor novemu pristopu sodelovanja deležnikov, do konca leta 2016 pa se je več kot 80 organizacij zanimalo za sodelovanje v tem novem okviru;

o

o o

46.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne … 2018(12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

25.1.2018

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016

(2017/2159(DEC))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je proračun Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljevanju: agencija) znašal 79,4 milijona EUR, kar pomeni rahlo zmanjšanje v primerjavi z letom 2015 (–0,2 %); ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja proračunskih obveznosti agencije 100 % (v primerjavi z 99,8 % v letu 2015), izvrševanje odobritev plačil pa je doseglo 89,7 % (v primerjavi z 90,1 % v letu 2015);

2.  z zaskrbljenostjo opaža, da regulativne agencije Unije, odgovorne za ocenjevanje tveganja reguliranih proizvodov, zlasti agencija in Evropska agencija za kemikalije (ECHA), nimajo dovolj virov za učinkovito izpolnjevanje teh odgovornosti; zato bi bilo treba agenciji in ECHA zagotoviti zadostne vire, da bi izpolnjevali svoje posebne odgovornosti;

3.  pozdravlja prispevek agencije k varnosti verige hrane in krme v Uniji ter njena velika prizadevanja za zagotavljanje obsežnih, neodvisnih in najsodobnejših znanstvenih nasvetov o prehranski verigi upraviteljem tveganja v Uniji, za jasno obveščanje javnosti o dosežkih in informacijah, na katerih temeljijo, ter za sodelovanje z deležniki in institucionalnimi partnerji pri spodbujanju skladnosti in zaupanja v sistem Unije za varnost hrane;

4.  pozdravlja izboljšanje stopnje zasedenosti delovnih mest statutarnih uslužbencev v primerjavi z letom 2015 (0,6 %), ki je dosegla 95,3 %, s čimer je bil delno rešen izziv, povezan s človeškimi viri;

5.  ugotavlja, da je v letu 2016 operativne dejavnosti opravljalo 74 % osebja in da so te številke, čeprav nekoliko pod ciljno vrednostjo za to leto (75 %), pomenile izboljšanje v primerjavi z letom 2015;

6.  poudarja, da je agencija pripravila 481 znanstvenih izsledkov, tehničnih poročil in drugih publikacij ter zaključila 382 znanstvenih vprašanj; ugotavlja, da je bil delež rezultatov in vprašanj, sprejetih v roku, pod ciljno vrednostjo za leto 2016 in da je treba pravočasnost znanstvenega svetovanja še izboljšati;

7.  ugotavlja, da je agencija v letu 2016 sprejela strategijo z naslovom „Strategija agencije EFSA do leta 2020: zaupanja vredna znanost za varno hrano“, ki temelji na petih strateških ciljih: prednostno razvrstiti vključevanje javnosti in deležnikov v proces znanstvenega ocenjevanja, razširiti bazo dokazov agencije in optimizirati dostop do njenih podatkov, oblikovati znanstveno zmogljivost ocenjevanja Unije in skupnost znanja, pripraviti se na prihodnje izzive pri ocenjevanju tveganja ter ustvariti okolje in kulturo, ki odražata vrednote agencije;

8.  je seznanjen, da je agencija sprejela revidirano politiko neodvisnosti, ki je bila prvotno načrtovana za leto 2016 in nato prestavljena na sredino leta 2017;

9.  meni, da bi morala agencija še naprej posebno pozornost namenjati javnemu mnenju ter se zavezati odprtosti in preglednosti; v zvezi s tem pozdravlja, da je leta 2016 skladišče znanstvenih podatkov agencije omogočilo dostop do več dokazov, ki podpirajo znanstveno ocenjevanje, saj je bilo objavljenih več zbirk podatkov: o pesticidih, onesnaževalih, kemijskih nevarnostih, sestavi živil, molekularni tipizaciji in rastlinskih pripravkih; dnevnik agencije je bil preusmerjen na mednarodnega znanstvenega založnika, da bi se povečala kakovost in doseg objavljanja; smernice agencije za avtorstvo znanstvenih rezultatov so bile pregledane, da bi se povečali preglednost in odprtost; agencija je začela uporabljati „Knowledge Junction“(stičišče znanja), odprto skladišče za izmenjavo dokazov in podpornega gradiva, ki se uporablja za ocenjevanje tveganja na področju varnosti živil in krme; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

10.  poziva Komisijo, naj z ustreznimi deležniki začne politično razpravo za revizijo zakonodaje Unije, povezane z oceno tveganja za hrano, kemikalije in povezane izdelke, ter o učinkovitosti te zakonodaje;

11.  poudarja, da je agencija leta 2016 pregledala svojo platformo za posvetovanje z deležniki, ki je bila ukinjena, da bi dali prostor novemu pristopu sodelovanja deležnikov, do konca leta 2016 pa se je več kot 80 organizacij zanimalo za sodelovanje v tem novem okviru;

12.  pozdravlja poročilo Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih agencije za proračunsko leto 2016; pozdravlja zlasti mnenje brez pridržkov o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij; pozdravlja tudi zavezanost agencije k izvajanju akcijskega načrta, ki ga je priporočilo Računsko sodišče, da „bi uvedla okvir obvladovanja tveganja in register tveganja za celotno organizacijo ter ločila funkcije informacijske varnosti od enote IT“;

13.  ugotavlja, da je agencija omogočila le delni dostop do informacij, ki so jih leta 2016 zahtevali poslanci Evropskega parlamenta in zadevajo študije, ki jih je uporabila pri oblikovanju svojega sklepa o rakotvornosti aktivne snovi glifosat; je seznanjen, da so zadevni poslanci Evropskega parlamenta zato o tej zadevi začeli postopek pred Sodiščem Evropske unije;

14.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jiří Maštálka

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 115.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 115.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 115.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 115.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 443, 29.11.2016, str. 15

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 9. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov