Postupak : 2017/2148(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0092/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0092/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.55

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0160

IZVJEŠĆE     
PDF 640kWORD 62k
23.3.2018
PE 613.446v02-00 A8-0092/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

(2017/2148(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

(2017/2148(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(4), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

(2017/2148(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(9), a posebno njezin članak 16.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

(2017/2148(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0092/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna na temelju uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

B.  budući da je u skladu s izvještajem o prihodima i rashodima(11) konačni proračun Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) za financijsku godinu 2016. iznosio 20 789 500 EUR, što je smanjenje od 1,72 % u odnosu na 2015.; budući da se proračun Zaklade uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda taj sud u svom izvješću iz 2014. godine izvijestio o tome da je u razdoblju 2005. – 2014. osoblje plaćeno manje nego što je trebalo biti, što je bilo povezano s prijelazom na novi Pravilnik o osoblju 2005. godine.; napominje da je unatoč tome što su obrazloženja za te niže isplate osoblju (2014.: nisu poštovane minimalne zajamčene plaće; 2015: pogrešni koeficijent za plaće) različita, Revizorski sud opet utvrdio da je iznos isplaćenih plaća bio manji nego što je trebao biti (za 43 350 EUR) kao i da su određeni iznosi preplaćeni (168 930 EUR) za 30 aktivnih i nekadašnjih članova osoblja; napominje da je Zaklada ispravila sve nedovoljne isplate, ali da neće izvršiti povrat preplaćenih iznosa (u skladu s člankom 85. važećeg Pravilnika o osoblju); poziva Zakladu da ponovno analizira sve moguće pogreške povezane s prijelazom na Pravilnik o osoblju iz 2005. godine te da obavi sveobuhvatnu evaluaciju svog načina obračunavanja plaća i o nalazima izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice; prima na znanje da je u travnju 2017. godine u Zakladi provedena sveobuhvatna interna revizija funkcije obračuna plaća; napominje da Zaklada iščekuje završno izvješće i da će voditi računa o svim preporukama; poziva Zakladu da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o korektivnim mjerama koje će se poduzeti;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 84,80 %, što predstavlja smanjenje od 2,55 % u usporedbi s 2015.;

3.  izražava zabrinutost zbog negativnog utjecaja rastućeg državnog koeficijenta za Irsku na proračun, zbog čega bi mogla biti ugrožena financijska sposobnost Zaklade da obavlja svoj mandat; očekuje da će institucije Unije poduzeti mjere kako bi se ti učinci kompenzirali;

Obveze i prijenosi

4.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2017. iznosila visokih 2 800 000 EUR (43 %) za glavu III. (operativni rashodi), u usporedbi s 2 100 000 EUR (31 %) u 2015., pri čemu su ta sredstva uglavnom povezana s projektima (studijama i pilot-programima) koji prelaze u sljedeću godinu; prima na znanje da bi Zaklada mogla razmotriti uvođenje diferenciranih odobrenih sredstava kako bi se primjerenije odrazila višegodišnja priroda poslovanja i neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja;

5.  prima na znanje da Zaklada, u dogovoru sa Sudom, razlikuje planirane i neplanirane prijenose; napominje da je 2016. godine Zaklada planirala prijenose u iznosu od 3 000 000 EUR, dok su stvarni prijenosi iznosili samo 2 800 000 EUR; nadalje, primjećuje, da je Zaklada pažljivo razmotrila uvođenje diferenciranih odobrenih sredstava;

6.  napominje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija te da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Zaklada planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Javna nabava

7.  prima na znanje da se Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade, koji daje mišljenje o prijedlozima ugovora čija je vrijednost najmanje 250 000 EUR, nije sastao tijekom 2016. s obzirom na to da nije bilo dosjea koji su ispunjavali kriterije; osim toga, napominje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade proveo godišnju ex post provjeru triju od ukupno jedanaest ugovora dodijeljenih 2016.; prima na znanje da je Savjetodavni odbor za javnu nabavu i ugovore Zaklade bio općenito zadovoljan s time što se Zaklada pridržavala postupaka o javnoj nabavi;

Politika zapošljavanja

8.  napominje da je kadrovska analiza provedena u prosincu 2016. godine ukazala na relativno visoku razinu stabilnosti tijekom tri godine u kojima je analiza provedena;

9.  napominje da je planom radnih mjesta i raspodjelom osoblja predviđeno 107 radnih mjesta (dužnosnici, privremeno osoblje i ugovorno osoblje) za prosinac 2016., u usporedbi sa njih 108 2015. godine; sa zadovoljstvom napominje da je sudeći prema broju popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., gotovo ostvarena ravnoteža spolova, s obzirom na to da su žene činile 55,14 %, a muškarci 44,86 % osoblja;

10.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio kadrovske politike Zaklade; napominje da proračun potrošen na aktivnosti namijenjene dobrobiti zaposlenika iznosi 80,21 EUR po članu osoblja; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja po zaposleniku iznosi 6,5 dana – što je niže nego u mnogim drugim agencijama EU-a, ali i dalje zabrinjavajuće te je vrijedno ispitati je li stres na radnom mjestu mjerodavan faktor – i da nijedan član osoblja nije bio na bolovanju tijekom cijele godine;

11.  izražava zadovoljstvo zbog toga što 2016. godine nije zabilježen nijedan službeni ni neslužbeni slučaj uznemiravanja; podržava obuku i informativna predavanja koji su organizirani kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Zaklada nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

13.  pozdravlja korektivne mjere koje je nakon izvješćâ Revizorskog suda Zaklada poduzela u vezi s ispravljanjem iznosa plaća; uviđa da je revizija platnog sustava izvršena u drugom kvartalu 2017. kako bi se dodatno osiguralo da su uspostavljeni odgovarajući procesi i kontrole i da oni dobro funkcioniraju;

14.  podsjeća da je broj osoblja smanjen uz znatne poteškoće te ponovno izražava zabrinutost u pogledu daljnjih rezova kojima bi se mogla ograničiti sposobnost agencija da izvršavaju svoje mandate;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokratičnost

15.  sa zadovoljstvom primjećuje održavanje radionica o etici, integritetu i borbi protiv prijevara u studenom i prosincu 2016.; osim toga, napominje da je sudjelovanje u tim radionicama bilo obvezno za sve zaposlenike te da se od onih koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati zahtijevalo da prođu internetsku obuku u tim istim područjima;

16.  sa zadovoljstvom napominje da Zaklada primjenjuje pravila o zviždačima i da 2016. godine nije zabilježen nijedan takav slučaj;

17.  ističe da je potrebno osnovati neovisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima kojima se utječe na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

18.  pozdravlja činjenicu da 2016. godine Zaklada nije imala nijedan slučaj sukoba interesa;

19.  poziva Zakladu da usvoji etički kodeks i da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o navodnim i potvrđenim sukobima interesa, o načinu na koji se s njima nosila te kako će ih u budućnosti spriječiti;

Glavna postignuća

20.  pozdravlja tri glavna postignuća koje je Zaklada navela kao ostvarena 2016.:

–  dovršila je šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima i predstavila njegove zaključke Parlamentu 17. studenog 2016.;

–  posljednju godinu svog četverogodišnjeg programskog ciklusa završila je sa 100 %-tnim izvršenjem proračuna i 98 %-tnim izvršenjem programa te je u povratnim informacijama korisnika zabilježila najvišu razinu njihova zadovoljstva tijekom cijelog četverogodišnjeg razdoblja;

–  europski stup socijalnih prava upućuje na nedavne zaključke Eurofounda u pogledu plaća, socijalnih naknada, neadekvatnog stanovanja u Europi, novih oblika zapošljavanja i najnovijeg istraživanja o radnim uvjetima;

21.  pozdravlja uspješnu provedbu četverogodišnjeg radnog programa Zaklade s visokom razinom organizacijske učinkovitosti, što je vidljivo iz općeg poboljšanja ključnih pokazatelja uspješnosti Zaklade;

22.  sa zadovoljstvom napominje da je stopa izvršenja programa rada planirana za 2016. iznosila 97 %, uvelike premašujući cilj od 80 %, što je bio velik zaokret s obzirom na nezadovoljavajuće rezultate iz prethodne dvije godine te zbog čega su na kraju četverogodišnjeg programskog razdoblja na vrijeme ostvareni gotovo svi ciljevi planirani za zadnju programsku godinu;

Unutarnje kontrole

23.  sa zadovoljstvom primjećuje da koordinator Zaklade zadužen za unutarnju kontrolu u skladu s prioritetima predstavljenima predsjedništvu upravnog odbora u siječnju 2016., naglasak stavlja na pet standarda unutarnje kontrole povezanih s misijom i vizijom Zaklade, njezinim etičkim i organizacijskim vrijednostima, raspodjelom osoblja i mobilnosti, postupkom upravljanja rizikom i ocjenom standarda unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

24.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u svojem revizijskom izvješću iz prosinca 2016. naglasila potrebu za poboljšanjem načina na koji Zaklada upravlja projektima, osobito u odnosu na mehanizme upravljanja, praćenje i izvješćivanje; međutim, sa zadovoljstvom napominje da su se Zaklada i Služba Komisije za unutarnju reviziju dogovorile oko plana za poduzimanje korektivnih mjera;

25.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju u području upravljanja projektima s ciljem da se „ocijeni primjerenost koncepta i učinkovitost sustavâ upravljanja i kontrole koje je Zaklada uspostavila radi upravljanja projektima”; primjećuje, osim toga, da izvješće Službe za unutarnju reviziju sadrži četiri preporuke o sljedećim temama: vođenju upravljanja projektima, praćenju projekata i izvješćivanju, projektnom planiranju, informacijskom sustavu za upravljanje projektima; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju prihvatila akcijski plan Zaklade, čija se provedba trebala dovršiti do kraja 2017.; poziva Zakladu da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postignutom napretku;

26.  sa zadovoljstvom napominje da su sve preporuke Službe Europske komisije za unutarnju reviziju iz prethodnih revizija prije izvještajne godine zaključene;

Ostale primjedbe

27.  izražava žaljenje zbog činjenice da se Uredbom (EEZ) br. 1365/75 izričito ne zahtijevaju vanjske evaluacije aktivnosti Zaklade; međutim, napominje da prijedlog Komisije o novoj uredbi o osnivanju uključuje obvezu provedbe evaluacije svakih pet godina; također pozdravlja činjenicu da u ovom trenutku sve i jedan četverogodišnji program rada podliježe vanjskoj evaluaciji;

28.  potvrđuje da Zaklada i dalje bitno doprinosi razvoju politika te da se njezino stručno znanje nastavlja primjenjivati u znatnoj mjeri u ključnim političkim dokumentima Unije;

29.  prima na znanje rad Zaklade tijekom četverogodišnjeg radnog programa 2013. – 2016. „Od krize do oporavka: Bolje utemeljene politike za konkurentnu i pravičnu Europu”; pozdravlja visokokvalitetnu analizu koju je provela Zaklada, kao i njezin doprinos politikama u pogledu životnih i radnih uvjeta, radnih odnosa te zbivanja u području zapošljavanja i tržišta rada, osobito sažeto izvješće o šestom europskom istraživanju o radnim uvjetima i novim oblicima zapošljavanja; naglašava važnost tripartitnog upravljanja Zakladom zahvaljujući kojemu je moguće dobiti cjeloviti pregled nad ekonomskom i socijalnom stvarnosti;

30.  ističe da je važno zadržati čvrstu suradnju između Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja kako bi se iskoristila stručnost Zaklade te započeli konstruktivni razgovori utemeljeni na dokazima;

31.  pozdravlja činjenicu da su Parlament, Komisija i drugi dionici glavni korisnici stručnog znanja koje pruža Zaklada, te da su oni svjesni njegove kvalitete i koristi;

32.  prima na znanje reviziju Uredbe Vijeća br. 1365/75/EEZ(12), kojom se osniva Zaklada, te pozdravlja činjenicu da su Parlament i Komisija uključili izričitu referencu na upotrebu vanjskih revizorskih izvješća i procjena;

33.  pozdravlja dobru suradnju između Zaklade i drugih agencija Unije, posebno Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europske zaklade za osposobljavanje (ETF), Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europskog ureda za ravnopravnost spolova (EIGE), tijekom planiranja i provedbe njezinih aktivnosti u cilju osiguravanja dobre koordinacije i sinergije aktivnosti;

34.  primjećuje koliko je jako Zaklada doprinijela suzbijanju siromaštva i lažnog ugovaranja poslova različitim mjerama diljem Unije.

o

o o

35.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i koje su horizontalne naravi upućuje na svoju rezoluciju iz 2018. (13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2016.

(2017/2148(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Claude Rolin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade za financijsku godinu 2016. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. objektivno prikazano;

2.  potvrđuje da Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta („Zaklada”) i dalje bitno pridonosi razvoju politika te da se njezino stručno znanje nastavlja primjenjivati u znatnoj mjeri u ključnim političkim dokumentima Unije;

3.  prima na znanje rad Zaklade tijekom četverogodišnjeg radnog programa 2013. – 2016. „Od krize do oporavka: Bolje utemeljene politike za konkurentnu i pravičnu Europu”; pozdravlja visokokvalitetnu analizu koju je provela Zaklada, kao i njezin doprinos politikama u pogledu životnih i radnih uvjeta, radnih odnosa te zbivanja u području zapošljavanja i tržišta rada, osobito sažeto izvješće o šestom europskom istraživanju o radnim uvjetima i novim oblicima zapošljavanja; naglašava važnost tripartitnog upravljanja Zakladom zahvaljujućim kojemu je moguće dobiti cjeloviti pregled nad ekonomskom i socijalnom stvarnosti;

4.  ističe da je važno zadržati čvrstu suradnju između Zaklade i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja kako bi se iskoristila stručnost Zaklade te započeli konstruktivni razgovori utemeljeni na dokazima; pozdravlja njezin stupanj provedbe programa koji iznosi 97 %, što je puno više od cilja za 2016. te predstavlja znatno poboljšanje u odnosu na prethodne dvije godine;

5.  pozdravlja činjenicu da su Parlament, Komisija i drugi dionici glavni korisnici stručnog znanja koje pruža Zaklada, te da su oni svjesni njegove kvalitete i koristi;

6.  pozdravlja uspješnu provedbu četverogodišnjeg programa rada Zaklade s visokom razinom organizacijske učinkovitosti, kao što je razvidno iz ukupnog poboljšanja ključnih pokazatelja uspješnosti Zaklade;

7.  Prima na znanje reviziju Uredbe Vijeća br. 1365/75/EEC(14), kojom se osniva Zaklada, te pozdravlja činjenicu da su Parlament i Komisija uključili izričitu referencu na upotrebu vanjskih revizorskih izvješća i procjena;

8.  prima na znanje revizorsko izvješće Komisijine Službe za unutarnju reviziju iz 2016. u kojem se ističe potreba da Zaklada poboljša način upravljanja projektima, posebno u pogledu mehanizama upravljanja, praćenja i izvješćivanja, te pozdravlja spremnost Zaklade na provođenje akcijskog plana u suradnji sa Službom za unutarnju reviziju;

9.  pohvaljuje egzemplarnu visoku stopu izvršenja proračuna (100 %); međutim, napominje da je razina odobrenih sredstava prenesenih u 2017. za glavu III. bila veća (43 %) u usporedbi s 2016. godinom (31 %), ponajprije zbog projekata koji se protežu i nakon završetka godine; prima na znanje odgovor Zaklade u kojem se navodi da su to bili planirani prijenosi koji su bili niži od inicijalne brojke od 3 milijuna EUR;

10.  prima na znanje preporuku Revizorskog suda prema kojoj bi Zaklada trebala razmotriti uvođenje diferenciranih odobrenih sredstava kako bi se bolje odrazili višegodišnja priroda aktivnosti te neizbježne stanke u razdobljima između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja;

11.  pozdravlja preventivne mjere koje je Zaklada poduzela u vezi sa korekcijama plaće nakon izvješća Revizorskog suda; uviđa da je revizija platnog sustava izvršena u drugom kvartalu 2017.,kako bi se pokušalo dobiti dodatno osiguranje da su odgovarajući procesi i kontrole uspostavljeni i da dobro funkcioniraju te poziva Zakladu da poduzme potrebne korake ako bude potrebe za tim;

12.  izražava zabrinutost zbog negativnog utjecaja rastućeg državnog koeficijenta za Irsku na proračun, zbog čega bi mogla biti ugrožena financijska sposobnost Zaklade da obavlja svoj mandat; očekuje da će institucije Unije poduzeti mjere kako bi se ti učinci kompenzirali;

13.  pozdravlja dobru suradnju između Zaklade i drugih agencija Unije, posebno Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop), Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), Europske zaklade za osposobljavanje (ETF), Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europskog ureda za ravnopravnost spolova (EIGE), tijekom planiranja i provedbe njezinih aktivnosti u cilju osiguranja dobre koordinacije i sinergije aktivnosti.

14.  primjećuje koliko je jako Zaklada doprinijela suzbijanju siromaštva i lažnog ugovaranja poslova različitim mjerama diljem Unije.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

8

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 212.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 212.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 212.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 212.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 84, 17.3.2017., str. 11.

(12)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 139, 30.5.1975, str. 1.–4.)

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 139, 30.5.1975, str. 1.–4.)

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti