Postup : 2017/2148(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0092/2018

Predkladané texty :

A8-0092/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.55

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0160

SPRÁVA     
PDF 581kWORD 56k
23.3.2018
PE 613.446v02-00 A8-0092/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(9), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0092/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa jej výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2016 sumu 20 789 500 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 1,72 %; keďže rozpočet nadácie pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke nadácie za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe za rok 2014 informoval o podhodnotení platov v období 2005 až 2014, ktoré súviselo s prechodom na nový služobný poriadok Únie v roku 2005; berie na vedomie, že hoci dôvody podhodnotenia platov sú rôzne (2014: nedodržanie zaručenej minimálnej mzdy; 2015: nesprávny multiplikačný faktor uplatnený na platy) sú rôzne, Dvor audítorov znovu odhalil podhodnotenie platov (43 350 EUR), ako aj isté nadhodnotenie (168 930 EUR), ktoré sa týka 30 aktívnych i bývalých zamestnancov; berie na vedomie, že nadácia napravila všetky prípady podhodnotenia platov, nadhodnotenie však nebude vymáhať (v súlade s článkom 85 platného služobného poriadku); vyzýva nadáciu, aby znovu preskúmala všetky možné chyby, ku ktorým došlo pri prechode na služobný poriadok z roku 2005, vykonala úplné hodnotenie mzdovej funkcie a závery predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium; na základe informácií od nadácie uznáva, že v apríli 2017 prebehol kompletný vnútorný audit mzdovej funkcie; berie na vedomie, že nadácia čaká na konečnú správu z tohto auditu, aby mohla dôkladne preskúmať všetky vykonané odporúčania; vyzýva nadáciu, aby o účinnosti prijatých opatrení podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 84,80 %, čo predstavuje zníženie o 2,55 % v porovnaní s rokom 2015;

3.  vyjadruje obavy týkajúce sa negatívneho vplyvu rastúceho štátneho koeficientu Írska na rozpočet, čo zvyšuje riziko oslabovania finančnej schopnosti nadácie plniť si svoj mandát; očakáva, že inštitúcie Únie prijmú opatrenia na vykompenzovanie týchto vplyvov;

Záväzky a prenosy

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2017 v hlave III (operačné výdavky) dosiahli výšku 2 800 000 EUR (43 %) v porovnaní so sumou 2 100 000 EUR (31 %) v roku 2015, a to hlavne v súvislosti s projektmi (štúdie a pilotné projekty), ktoré pokračujú aj v ďalšom roku; konštatuje, že nadácia by mohla zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a nevyhnutné omeškania medzi podpisom zmlúv, ich plnením a platbami;

5.  uznáva, že nadácia so súhlasom Dvora audítorov rozlišuje medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi; konštatuje, že v roku 2016 nadácia plánovala prenosy rozpočtových prostriedkov vo výške 3 000 000 EUR, zatiaľ čo skutočné prenosy rozpočtových prostriedkov dosiahli výšku len 2 800 000 EUR; okrem toho berie na vedomie, že nadácia starostlivo zvažuje zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov;

6.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich nadácia vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Verejné obstarávanie

7.  konštatuje, že poradný výbor nadácie pre verejné obstarávanie a zákazky (ďalej len „poradný výbor“), ktorý vydáva stanovisko k návrhom zmlúv s hodnotou najmenej 250 000 EUR, sa v roku 2016 nezišiel, keďže sa nevyskytli žiadne spisy, ktoré by spĺňali kritériá; okrem toho konštatuje, že poradný výbor vykonal ročné overenie ex post troch z jedenástich zmlúv uzavretých v roku 2016; konštatuje, že poradný výbor bol vcelku spokojný s tým, že nadácia dodržala postupy verejného obstarávania;

Personálna politika

8.  poznamenáva, že v decembri 2016 sa vykonalo preverovanie pracovných miest, ktoré poukazuje na relatívne vysokú úroveň stability v priebehu troch rokov, v ktorých sa preverovanie uskutočnilo;

9.  konštatuje, že v pláne pracovných miest a v rozdelení zamestnancov sa za december 2016 uvádza 107 pracovných miest (úradníci, dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci) v porovnaní so 108 v roku 2015; s uspokojením berie na vedomie, že s ohľadom na počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 bolo dosiahnuté takmer vyvážené zastúpenie mužov a žien, pretože pomer je 55,14 % žien a 44,86 % mužov;

10.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky nadácie; konštatuje, že rozpočtové prostriedky na zamestnanca vynaložené na zdraviu prospešné aktivity predstavujú 80,21 EUR; poznamenáva, že priemerný počet dní práceneschopnosti na zamestnanca je 6,5 dňa, čo je síce menej než v mnohých iných agentúrach EÚ, tento údaj je však aj tak znepokojivý a bolo by vhodné preskúmať, či jedným z faktorov je stres na pracovisku, pričom konštatuje, že žiadny zamestnanec nemal celoročné pracovné voľno zo zdravotných dôvodov;

11.  oceňuje, že v roku 2016 nebol zaznamenaný žiadny formálny alebo neformálny prípad obťažovania; podporuje vzdelávanie a informačné stretnutia organizované s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov;

12.  s uspokojením berie na vedomie, že nadácia sa v roku 2016 nestretala so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

13.  víta nápravné opatrenia nadácie uskutočnené v súvislosti s opravami platov na základe správ Dvora audítorov; konštatuje, že audit systému platov bol vykonaný v druhom štvrťroku 2017 s cieľom poskytnúť dodatočné uistenie o tom, že príslušné postupy a kontroly sú zavedené a dobre fungujú;

14.  pripomína, že znižovanie počtu zamestnancov sprevádzali veľké ťažkosti, a opätovne vyjadruje obavy v súvislosti s ďalším takýmto znižovaním, ktoré by obmedzilo schopnosť agentúr vykonávať svoj mandát;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokratickosť

15.  s uspokojením konštatuje, že v novembri a decembri 2016 sa konali semináre o etike, bezúhonnosti a boji proti podvodom; okrem toho konštatuje, že účasť na týchto seminároch bola povinná pre všetkých zamestnancov a tí, ktorí sa nemohli zúčastniť, boli povinní absolvovať online program, ktorý zahŕňal rovnaké témy;

16.  s uspokojením konštatuje, že nadácia má zavedené pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a že v roku 2016 neboli zaznamenané žiadne prípady;

17.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

18.  oceňuje, že nadácia v roku 2016 nezaznamenala žiadny prípad konfliktu záujmov;

19.  vyzýva nadáciu, aby prijala etický kódex a informovala orgán udeľujúci absolutórium o údajných a potvrdených konfliktoch záujmov, o spôsobe ich riešenia a o možnostiach, ako im v budúcnosti zabrániť;

Hlavné úspechy

20.  víta tri hlavné úspechy, ktoré nadácia identifikovala v roku 2016, konkrétne:

–  ukončila šiesty európsky prieskum o pracovných podmienkach a 17. novembra 2016 predložila svoje zistenia Parlamentu;

–  vykonala posledný rok svojho štvorročného programového cyklu so 100 % plnením rozpočtu a 98 % plnením programu, pričom na základe spätnej väzby zaznamenala najvyššiu úroveň spokojnosti používateľov za celé štvorročné obdobie;

–  balík týkajúci sa Európskeho piliera sociálnych práv odkazuje na nedávne zistenia nadácie Eurofound: o mzdách, sociálnych dávkach, nevyhovujúcom bývaní v Európe, nových formách zamestnania a najnovšom prieskume pracovných podmienok;

21.  víta úspešné plnenie štvorročného pracovného programu nadácie s vysokou úrovňou organizačnej účinnosti, ako to dokazuje celkové zlepšenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti nadácie;

22.  s uspokojením konštatuje, že plnenie výstupov pracovného programu plánované na rok 2016 dosiahlo 97 %, teda značne prevýšilo cieľ 80 %, čo predstavovalo výrazný obrat oproti slabým výsledkom v predchádzajúcich dvoch rokoch a viedlo k tomu, že na konci tohto štvorročného programového obdobia sa takmer všetky plánované výstupy pre záverečný rok programu poskytnú včas;

Vnútorné kontroly

23.  s uspokojením berie na vedomie, že koordinátor vnútornej kontroly nadácie sa v súlade so stanovením priorít, ktoré predstavilo predsedníctvo správnej rady v januári 2016, sústredil na päť noriem vnútornej kontroly týkajúcich sa poslania a vízie, etických a organizačných hodnôt, prideľovania zamestnancov a mobility, postupu riadenia rizík a hodnotenia noriem vnútornej kontroly;

Vnútorný audit

24.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe z decembra 2016 poukázal na potrebu zlepšiť riadenie projektov zo strany nadácie, a to najmä pokiaľ ide o organizáciu mechanizmov riadenia, monitorovanie a podávanie správ; s uspokojením však konštatuje, že nadácia a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení;

25.  konštatuje, že IAS vykonal audit v oblasti riadenia projektov (PM) s cieľom „posúdiť primeranosť koncepcie a účinnosť riadiacich a kontrolných systémov zavedených nadáciou pre činnosti v oblasti PM“; okrem toho konštatuje, že správa IAS obsahuje štyri odporúčania na tieto témy: správa riadenia projektov, monitorovanie projektov a podávanie správ, projektové plánovanie, informačný systém riadenia projektov; poznamenáva, že IAS akceptoval, že akčný plán nadácie sa mal dokončiť do konca roku 2017; vyzýva nadáciu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku;

26.  s uspokojením konštatuje, že všetky odporúčania IAS z predchádzajúcich auditov pred týmto rokom nahlasovania boli uzavreté;

Ďalšie pripomienky

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v nariadení (EHS) č. 1365/75 sa výslovne nevyžaduje externé hodnotenia činnosti nadácie; poznamenáva však, že návrh Komisie na nové ustanovujúce nariadenie obsahuje požiadavku vykonávať hodnotenie každých päť rokov; víta takisto skutočnosť, že v súčasnosti podlieha každý zo štvorročných pracovných programov externému hodnoteniu;

28.  uznáva, že nadácia je zásadným prispievateľom k rozvoju politiky a že Únia v kľúčových dokumentoch vo významnej miere používa jej expertízy;

29.  oceňuje prácu nadácie počas štvorročného pracovného programu 2013 – 2016 nazvaného Od krízy k ozdraveniu: lepšie informované politiky pre konkurencieschopnú a spravodlivú Európu; víta vysokokvalitnú analýzu a politické podnety nadácie, pokiaľ ide o životné a pracovné podmienky, pracovnoprávne vzťahy a zamestnanosť a vývoj na trhu práce, najmä súhrnnú správu zo šiesteho Európskeho prieskumu pracovných podmienok a správu o nových formách zamestnávania; zdôrazňuje význam tripartitného riadenia nadácie, čo umožňuje poskytovať úplný prehľad o hospodárskych a sociálnych podmienkach;

30.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci, aby tak bolo možné využívať odborné znalosti nadácie a uskutočňovať konštruktívne diskusie založené na dôkazoch;

31.  víta skutočnosť, že Parlament, Komisia a ostatné zainteresované strany sú hlavnými používateľmi know-how, ktoré poskytuje nadácia, a že sú si vedomí jeho kvality a záujmu;

32.  berie na vedomie revíziu nariadenia Rady č. 1365/75/EHS(12), ktorým bola zriadená nadácia, a víta, že Parlament a Komisia zahrnuli výslovný odkaz na používanie správ a hodnotení externého auditu;

33.  víta dobrú spoluprácu medzi nadáciou a ostatnými agentúrami Únie, najmä agentúrami Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA a EIGE, pri plánovaní a vykonávaní svojej práce s cieľom zabezpečiť dobrú koordináciu a synergie vo svojich činnostiach;

34.  poukazuje na to, ako výrazne nadácia prispela k boju proti chudobe a podvodnému zmluvnému najímaniu pracovníkov, a to prostredníctvom niekoľkých opatrení v celej Únii;

o

o o

35.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016

(2017/2148(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2016 sú zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2016 je náležite vyjadrená;

2.  uznáva, že Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) je aj naďalej zásadným prispievateľom k rozvoju politiky a že využívanie jej odborných znalostí v kľúčových dokumentoch politiky Únie zostáva významné;

3.  oceňuje prácu nadácie počas štvorročného pracovného programu 2013 – 2016 „Od krízy k ozdraveniu: lepšie informované politiky pre konkurencieschopnú a spravodlivú Európu“; víta vysokokvalitnú analýzu a politické podnety nadácie, pokiaľ ide o pracovné a životné podmienky, pracovnoprávne vzťahy a zamestnanosť a vývoj na trhu práce, najmä súhrnnú správu zo šiesteho Európskeho prieskumu pracovných podmienok a správu o nových formách zamestnávania; zdôrazňuje význam tripartitného riadenia nadácie, čo umožňuje poskytovať úplný prehľad o hospodárskej a sociálnej realite;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zachovala úzka spolupráca medzi nadáciou a Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci, aby tak bolo možné mať úžitok z odborných znalostí nadácie a uskutočňovať konštruktívne diskusie založené na dôkazoch; víta jej mieru realizácie programov na úrovni 97 %, ktorá bola výrazne nad úrovňou cieľa na rok 2016 a predstavuje výrazné zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi;

5.  víta skutočnosť, že Parlament, Komisia a ostatné zainteresované strany sú hlavnými používateľmi know-how, ktoré poskytuje nadácia, a že sú si vedomí jeho kvality a záujmu;

6.  víta úspešné plnenie štvorročného pracovného programu nadácie s vysokou úrovňou organizačnej účinnosti, ako to dokazuje celkové zlepšenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti nadácie;

7.  berie na vedomie revíziu nariadenia Rady č. 1365/75/EHS(14), ktorým bola zriadená nadácia, a víta, že Parlament a Komisia zahrnuli výslovný odkaz na používanie správ a hodnotení externého auditu;

8.  berie na vedomie audítorskú správu Útvaru pre vnútorný audit (IAS) Komisie z roku 2016, v ktorej sa zdôraznila potreba zlepšiť riadenie projektov nadácie, najmä pokiaľ ide o mechanizmy riadenia, monitorovanie a predkladanie správ, a víta ochotu nadácie vykonávať dohodnutý akčný plán v spolupráci s IAS;

9.  vyzdvihuje príkladne vysokú mieru plnenia rozpočtu (100 %); konštatuje však, že miera rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2017 sa zvýšila v prípade hlavy III (43 %) v porovnaní s rokom 2016 (31 %), a to najmä v súvislosti s projektmi, ktoré trvajú dlhšie ako do konca roka; berie na vedomie odpoveď nadácie, v ktorej spresňuje, že išlo o plánované prenosy, ktorých objem bol v skutočnosti nižší ako pôvodná suma 3 milióny EUR;

10.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, že nadácia by mohla zvážiť zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a neodvrátiteľné zdržania v období medzi podpisom zmlúv, dodávkami a platbami;

11.  víta nápravné opatrenia nadácie uskutočnené v súvislosti s opravami platov na základe správ Dvora audítorov; konštatuje, že audit systému platov bol vykonaný v druhom štvrťroku 2017 s cieľom poskytnúť dodatočné uistenie o tom, že príslušné postupy a kontroly sú zavedené a dobre fungujú, a vyzýva nadáciu, aby v prípade potreby prijala nevyhnutné opatrenia;

12.  vyjadruje obavy týkajúce sa negatívneho vplyvu rastúceho štátneho koeficientu Írska na rozpočet, čo zvyšuje riziko oslabovania finančnej schopnosti nadácie plniť si svoj mandát; očakáva, že inštitúcie Únie prijmú opatrenia na vykompenzovanie týchto vplyvov;

13.  víta dobrú spoluprácu medzi nadáciou a ostatnými agentúrami Únie, najmä Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA a EIGE, pri plánovaní a vykonávaní svojej práce s cieľom zabezpečiť dobrú koordináciu a synergie v svojich činnostiach;

14.  poukazuje na to, ako výrazne nadácia prispela k boju proti chudobe a podvodnému zmluvnému najímaniu pracovníkov, a to prostredníctvom niekoľkých opatrení v celej Únii.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 212.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 11.

(12)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1).

(13)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1).

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia