Процедура : 2017/2149(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0093/2018

Внесени текстове :

A8-0093/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.58

Приети текстове :

P8_TA(2018)0163

ДОКЛАД     
PDF 728kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

(2017/2149(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

(2017/2149(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(4), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

(2017/2149(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(9), и по-специално член 21 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

(2017/2149(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0093/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“), нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 21 603 000 EUR, което представлява приблизително същата сума като през 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява почти изцяло от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че също като през предходната година, усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 73,21%, което представлява увеличение с 1,59% спрямо предходната година; отчита високото общо равнище на бюджетните кредити за поети задължения, което показва своевременно поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата равнището на пренесените за 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения по дял IIІ („Оперативни разходи“) отново е много високо и възлиза на 5 200 000 EUR (68%), в сравнение с 5 700 000 EUR (70%) за предходната година; отбелязва, че според доклада на Палатата това се дължи предимно на естеството на дейностите на Агенцията, които включват финансирането на проучвания, които продължават много месеци, често след приключването на годината;

3.  отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити, пренесени от 2015 г. към 2016 г., е 96,73%, което означава, че процентът на анулиране е останал нисък в размер на 3,27%;

4.  отбелязва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Палатата;

Трансфери

5.  отбелязва, че през 2016 г. управителният съвет е получил за одобрение един бюджетен трансфер и че общата сума, прехвърлена между дяловете в резултат на този трансфер, възлиза на 297 714 EUR; отбелязва освен това, че тези трансфери са предимно свързани с преразпределяне на излишъка при административните разходи към оперативни проекти; отбелязва със задоволство, че равнището и естеството на трансферите през 2016 г. са останали в границите на финансовите правила;

Политика относно персонала

6.  отчита, че според предоставената от Агенцията информация, нейното щатно разписание е било увеличено с добавянето на две нови работни места за администратори в областта на миграцията, интеграцията и защитата на бежанците, както и че едно място за асистент е било закрито в съответствие с изискването за намаляване на персонала с 5%; отбелязва обаче, че Агенцията е увеличила длъжностите си за договорно наети служители с четири;

7.  отбелязва, че според щатното разписание към 31 декември 2016 г. са били заети 70 длъжности за срочно наети служители (от общо 74 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза); отбелязва, че освен това през 2016 г. в Агенцията са работили 9 командировани национални експерти и 30 договорно наети служители;

8.  отбелязва, че 49,3% от срочно наетите служители на Агенцията са жени, а 50,7% са мъже; изразява обаче съжаление за значителния дисбаланс на шестте висши ръководни длъжности на Агенцията, където съотношението жени/мъже е 1/5; призовава Агенцията да се стреми към постигане на по-балансиран от гледна точка на пола състав на персонала на равнището на ръководните длъжности;

9.  отбелязва, че служителите на Агенцията са ползвали средно 9,2 дни отпуск по болест през 2016 г. и че 97 от общо 109 служители са ползвали най-малко един ден отпуск по болест; отбелязва, че Агенцията е организирала един ден извън обичайното място на работа и подкрепя други дейности, свързани с благосъстоянието на персонала; призовава Агенцията да се консултира с медицинската служба как да се намалят отсъствията от работа поради отпуск по болест;

10.  отбелязва със задоволство, че Агенцията инвестира в защитата на личното достойнство и борбата с психическия и сексуалния тормоз и че е организирала две обучения за новопостъпили служители и опреснително обучение за останалите служители; отбелязва със задоволство видимото присъствие на доверени съветници и периодичното напомняне на служителите от страна на ръководството за политиката и съществуващата мрежа;

11.  отбелязва, че Агенцията не води статистика за случаите, докладвани на доверените съветници, но че не са докладвани случаи на тормоз, разследвани или стигнали до съда, през 2016 г.;

12.   отбелязва, че Агенцията не разполага със служебни автомобили;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

13.  отчита, че според предоставената от Агенцията информация, в допълнение към Правилника за длъжностните лица, Агенцията е въвела за своите служители практически насоки за управлението и предотвратяването на конфликти на интереси, в които се предоставя подробна информация и съвети по разнообразни въпроси; отбелязва освен това, че Агенцията редовно осигурява задължително обучение за персонала по въпроси, свързани с етиката и почтеността, и че публикува автобиографиите и декларациите за интереси на всички действащи членове на своя управителен съвет, научен комитет и ръководен екип;

14.  отбелязва, че Агенцията прилага Кодекса за добро поведение на администрацията и че прави оценка на проверките на финансовите интереси, декларирани от ръководството, членовете на управителния съвет и членовете на научния комитет и публикува декларациите за интереси на своя уебсайт като част от политиката за предотвратяване и управление на конфликти на интереси;

15.  отбелязва, че протоколите от заседанията на управителния съвет се публикуват на уебсайта на Агенцията;

16.  отбелязва, че Агенцията разполага с редица инструменти за защита на служителите като цяло и в частност на лицата, подаващи сигнали за нередности; отчита, че понастоящем Агенцията прилага по аналогия насоките на Комисията за подаването на сигнали за нередности в съответствие с Решение № 2012/04 на изпълнителния съвет;

17.  отчита, че според предоставената от Агенцията информация е извършена специфична оценка на риска от измами в контекста на стратегията за борба с измамите, която е довела до план за действие, който е бил изцяло приложен и непрекъснато се наблюдава; отбелязва със задоволство, че Агенцията е постигнала значителни резултати по отношение на повишаването на осведомеността чрез изготвяне и провеждане на вътрешно обучение в областта на предотвратяването на измами въз основа на материали, предоставени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

18.  приветства въвеждането на точка за прозрачността, отчетността и почтеността в годишния отчет за дейността на Агенцията за 2016 г.;

19.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е получила 20 заявления за достъп до документи и че е бил предоставен пълен достъп до 22 документа и частичен достъп до 120 документа, като е бил отказан достъп до 68 документа, на основание „защита на личния живот и неприкосновеността на личността“ и „защита на търговски интереси“; очаква при вземането на решения за ограничаване на достъпа до документи поради защита на търговски интереси Агенцията също да отчита интереса на гражданина, както и ангажимента на Съюза за осигуряване на по-голяма прозрачност, като същевременно взема под внимание съответните правила и разпоредби;

20.  отбелязва, че седем от отказите са били предмет на потвърдително заявление, в резултат на което е предоставен частичен достъп до четири от тях;

Основни постижения

21.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  организирането на форум за основните права, най-голямата проява, организирана от Агенцията, на която над 700 участници са дискутирали в продължение на четири дни връзките между трите теми – приобщаване, закрила на бежанците и цифровата ера;

–  представянето на шест правни становища в подкрепа на Парламента при разработването на позициите му по законодателни досиета или политики;

–  публикуването, в съответствие със стратегическия приоритет на Агенцията за разработване на целеви отговори на свързани с основните права извънредни ситуации, на месечни доклади относно положението в държавите членки, най-силно засегнати от кризите с бежанците, и изпращането на експерти в Гърция, за да помагат на място на представителите на Съюза и на местните органи с експертен опит в областта на основните права;

Вътрешен контрол

22.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е предвидила редица мерки за подобряване на ефективното прилагане на Стандарт за вътрешен контрол (СВК) № 5 „Цели и показатели за изпълнение“, СВК № 11 „Управление на документи“ и СВК „Непрекъснатост на дейността“; отбелязва, че към края на отчетната година тези мерки са били предприети и са се въвеждали постепенно;

23.  отбелязва, че през декември 2016 г. е бил направен вътрешен анализ на пропуските с цел подробна оценка на степента на спазване на стандартите за вътрешен контрол; отбелязва със задоволство, че Агенцията е установила степен на изпълнение, близка до пълното съответствие, и че се е очаквало допълнителните мерки да бъдат изпълнени изцяло до края на 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези мерки;

24.  отбелязва, че според доклада на Палатата официалното (вторично) оправомощаване от разпоредителите с бюджетни кредити (или оправомощените разпоредители с бюджетни кредити) невинаги съответства на правата за разрешаване на операции в счетоводната система ABAC; отбелязва, че според Агенцията грешката е поправена и са взети мерки, за да се гарантира, че в ABAC е отразено само текущото валидно оправомощаване;

Вътрешен одит

25.  отбелязва със задоволство, че в края на отчетния период последващите проверки не са показали никакви суми, подлежащи на възстановяване;

26.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е приключила последната неизпълнена препоръка, отправена по време на одита на управлението на човешките ресурси, и че през 2016 г. не е имало одит от Службата за вътрешен одит;

27.  отбелязва със задоволство, че за да осигури икономически ефективно и екологосъобразно работно място и допълнително да намали или компенсира емисиите на CO2, Агенцията работи за намаляване на въздействието от дейността си върху околната среда чрез инсталиране на екологична система за охлаждане на центъра за данни, която ще подпомогне системата за отопление и ще намали потреблението на енергия, чрез сключване на договор с алтернативен доставчик на електрическа енергия, който използва възобновяеми източници, чрез насърчаване на алтернативни начини на пътуване до и от работното място с осигуряването на места за паркиране на велосипеди, чрез насърчаване и прилагане на подхода за възлагане на „зелени“ обществени поръчки при определени тръжни процедури, като за придобиване на оборудване за ИКТ и за услуги за почистване, чрез насърчаване на рециклирането и на използването на рециклирана хартия и други материали и чрез въвеждането на светодиодната технология за осветление;

28.  отбелязва, че Агенцията отчита финансовите рискове вследствие на излизането на Великобритания от ЕС, тъй като възможната загуба на финансови средства може да се отрази върху оперативните дейности на Агенцията; отбелязва, че Агенцията би могла евентуално да намали въздействието на тази финансова загуба поради факта, че нейните оперативни изследователски дейности няма да включват Обединеното кралство; отбелязва обаче, че се очаква финансовата загуба да бъде по-голяма от икономиите от намаляването на изследователската дейност;

29.  отбелязва, че Агенцията отчита оперативните рискове, дължащи се на излизането на Великобритания от ЕС, и произтичащата от това потенциална загуба по отношение на конкуренцията, тъй като редица изпълнители, свързани с операциите, са базирани в Обединеното кралство и Агенцията ще загуби опитни национални служители от Обединеното кралство; призовава Агенцията да работи в тясно сътрудничество с Комисията във връзка с преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, за да бъде достатъчно подготвена за свеждането до минимум на евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които могат да възникнат;

30.  подчертава предоставянето на шест правни становища в подкрепа на Парламента при разработването на позициите му по законодателни предложения или политики, четири от които се отнасят за извършваните прегледи на общата европейска система за убежище на Съюза;

31.  приветства факта, че Агенцията е продължила проучването си относно положението на ромите в Съюза; приветства по-специално в тази връзка публикуването на Второто проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз, в рамките на което е събрана информация за почти 34 000 лица, живеещи в ромски домакинства в девет държави членки, получена посредством почти 8 000 лично проведени интервюта с роми;

o

o o

32.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(12) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

7.2.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година

(2017/2149(DEC))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2.  отбелязва, че Сметната палата е установила, че официалното оправомощаване и официалното вторично оправомощаване от разпоредителите с бюджетни кредити не винаги са били съвместими със съответните права за разрешаване на операции във финансовите системи на Агенцията; отбелязва незабавното коригиране на грешката от страна на Агенцията; припомня на Агенцията необходимостта от установяване на необходимите вътрешни механизми, за да се гарантира, че това няма да се случи отново в бъдеще;

3.  отбелязва, че както през 2015 г. размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения през 2016 г. е висок за дял III (оперативни разходи) – 5,2 милиона евро, т.е. 68%; признава, че през тази година, както през предходната година това просто отразява многогодишния характер на дейностите на Агенцията;

4.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) не е извършила одит през 2016 г.; припомня обаче, че предходните одити заключават, че системата за вътрешен контрол на Агенцията предоставя достатъчна увереност по отношение на постигането на целите на одитираните процеси и че всички неизпълнени препоръки са били приключени;

5.  подчертава предоставянето на шест правни становища, които да подпомогнат Европейския парламент при разработването на неговите позиции по законодателни предложения или политики, четири от които се отнасят за извършваните прегледи на общата европейска система за убежище на Съюза;

6.  приветства публикуването от страна на Агенцията, в съответствие със стратегическия ѝ приоритет за разработване на целеви отговори на свързани с основните права извънредни ситуации, на месечни доклади относно положението в държавите членки, които са най-силно засегнати от кризите с бежанците, и работата на експертния персонал изпратен в Гърция, за да помага на място на представителите на Съюза и на местните органи с експертен опит в областта на основните права;

7.  приветства факта, че Агенцията продължи проучването си относно положението на ромите в Съюза; приветства по-специално в тази връзка публикуването на Второто проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз, в рамките на което е събрана информация за почти 34 000 лица, живеещи в ромски домакинства в девет държави членки, получена посредством почти 8 000 лично проведени интервюта с роми;

8.  отбелязва със загриженост значителния дисбаланс в съотношението между половете в рамките на Агенцията, особено когато става дума за висшите ръководни длъжности; отбелязва политиката на Агенцията в областта на равните възможности и многообразието, която разполага с широка гама от мерки; настоятелно призовава Агенцията да коригира в още по-голяма степен този дисбаланс, който се подобри след реорганизацията в края на 2016 г., и да съобщава своевременно съответните резултати на органа по освобождаване от отговорност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 228.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 228.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 228.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 228.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

OВ C 230, 24.6.2016 г., стр. 1.

(12)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 10 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност