Postup : 2017/2149(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2018

Předložené texty :

A8-0093/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.58

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0163

ZPRÁVA     
PDF 635kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2018),

1.  uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(9), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle jejího výkazu příjmů a výdajů(11) konečný rozpočet Evropské agentury pro základní práva (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2016 činil 21 603 000 EUR, což je přibližně stejná částka jako v roce 2015; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury pochází téměř výhradně z rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla stejně jako v předchozím roce míra plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra čerpání prostředků na platby činila 73,21 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 1,59 %; bere na vědomí, že z obecně vysoké míry čerpání prostředků na závazky vyplývá, že závazky byly přijímány včas;

Závazky a přenos finančních prostředků

2.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora dosahovala v hlavě III (provozní výdaje) výše prostředků na závazky přenesených do roku 2017 opět velmi vysoké částky (5 200 000 EUR (68 %) v roce 2016, 5 700 000 EUR (70 %) v předchozím roce); bere na vědomí, že podle Účetního dvora tyto přenosy odrážejí především povahu činností agentury, jejichž součástí je financování studií, jejichž realizace trvá řadu měsíců a často se protáhne do dalšího roku;

3.  konstatuje, že míra čerpání prostředků přenesených z roku 2015 do roku 2016 činila 96,73 %, což znamená, že míra rušení prostředků byla nadále nízká a činila 3,27 %;

4.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

5.  konstatuje, že v roce 2016 byl správní radě předložen ke schválení jeden rozpočtový převod a že celková částka převedená mezi hlavami rozpočtu v důsledku tohoto převodu činila 297 714 EUR; kromě toho konstatuje, že tyto převody souvisely převážně s přerozdělením přebytku vzniklého v rámci správních výdajů na operační projekty; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2016 zůstala v mezích finančních pravidel;

Personální politika

6.  bere na vědomí, že podle agentury se plán pracovních míst agentury navýšil o dvě nová pracovní místa administrátora v oblastech migrace, začleňování a ochrany uprchlíků a že bylo zrušeno jedno pracovní místo v souladu s požadovaným snížením počtu zaměstnanců o 5 %; konstatuje však, že agentura navýšila počet svých smluvních zaměstnanců o čtyři;

7.  na základě plánu pracovních míst zjišťuje, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 70 dočasných pracovních míst (ze 74 pracovních míst schválených v rozpočtu Unie); kromě toho konstatuje, že agentura v roce 2016 zaměstnávala devět vyslaných národních odborníků a 30 smluvních zaměstnanců;

8.  konstatuje, že 49,3 % dočasných zaměstnanců agentury tvoří ženy a 50,7 % zaměstnanců tvoří muži; vyjadřuje však politování nad významnou nerovnováhou na šesti vyšších řídicích pozicích agentury, kde na jednu ženu připadá pět mužů; vyzývá agenturu, aby se na úrovni vyšších řídicích pozic zasadila o genderově vyváženější složení;

9.  podotýká, že průměrná doba nepřítomnosti zaměstnanců agentury z důvodu nemoci v roce 2016 činila 9,2 dne a že 97 ze 109 zaměstnanců čerpalo nejméně jeden den volna z důvodu nemoci; konstatuje, že agentura uspořádala jeden den externích zaměstnaneckých aktivit a podporuje další činnosti v oblasti osobní pohody; vyzývá agenturu, aby konzultovala lékaře ohledně toho, jak snížit pracovní absence z důvodu nemoci;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura investuje do ochrany důstojnosti osob a prevence psychického a sexuálního obtěžování a že zajistila dvě školení pro nové zaměstnance a opakovací školení pro ostatní pracovníky; s uspokojením konstatuje, že byli soustavně k dispozici důvěrní poradci a že vedení při různých příležitostech připomínalo všem zaměstnancům politiku a existenci sítě;

11.  konstatuje, že agentura neuchovává žádné statistické údaje o případech oznámených důvěrným poradcům, ale že v roce 2016 nebyly oznámeny, vyšetřovány ani soudně projednávány žádné případy obtěžování;

12.   konstatuje, že agentura nemá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  bere na vědomí, že jak agentura sdělila, vedle služebního řádu zavedla pro své zaměstnance i praktickou příručku týkající se řešení a prevence střetů zájmů, která nabízí rozsáhlé informace a doporučení týkající se nejrůznějších problémů; kromě toho konstatuje, že agentura pravidelně zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti etiky a integrity a zveřejňuje životopisy a prohlášení o zájmech všech členů své správní rady, vědeckého výboru a svého vedení;

14.  konstatuje, že agentura uplatňuje kodex řádné správní praxe a provádí kontroly finančních zájmů deklarovaných vedením, členy správní rady a vědeckého výboru a na své webové stránce zveřejňuje prohlášení o střetech zájmů v rámci svých opatření v oblasti předcházení konfliktům zájmů a jejich řešení;

15.  konstatuje, že zápisy z jednání správní rady se zveřejňují na webové stránce agentury;

16.  konstatuje, že agentura má k dispozici řadu nástrojů pro ochranu zaměstnanců obecně a ochranu oznamovatelů konkrétně; bere na vědomí, že agentura v současné době analogicky uplatňuje pokyny Komise týkající se whistleblowingu v návaznosti na rozhodnutí výkonné rady č. 2012/04;

17.  bere na vědomí, že podle agentury bylo provedeno zvláštní hodnocení rizik podvodu v rámci strategie boje proti podvodům, jehož výstupem byl akční plán, jenž byl plně proveden a je soustavně monitorován; s uspokojením konstatuje, že agentura dosáhla významného výsledku z hlediska zvyšování povědomí, neboť připravila a realizovala interní školení o prevenci podvodů na základě materiálů, které poskytl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF);

18.  vítá, že ve výroční zprávě o činnosti agentury za rok 2016 byla zavedena položka týkající se transparentnosti, odpovědnosti a integrity;

19.  konstatuje, že v roce 2016 agentura obdržela dvacet žádostí o přístup k dokumentům a poskytla plný přístup k 22 dokumentům, částečný přístup ke 120 dokumentům a odmítla přístup k 68 dokumentům z důvodu „ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce“ a „ochrany obchodních zájmů“; očekává, že agentura při rozhodování o omezení přístupu k dokumentům z důvodu ochrany obchodních zájmů bude s maximální vážností přihlížet i k zájmům občanů a k závazku Unie zajistit vyšší transparentnost a že přitom zohlední všechny příslušné právní předpisy;

20.  konstatuje, že u sedmi ze zamítnutých žádostí o přístup k dokumentům byla v dané věci podána potvrzující žádost, a poté byl ve čtyřech případech poskytnut částečný přístup;

Dosažené výsledky

21.  vítá tři hlavní úspěchy, jichž agentura v roce 2016 dosáhla, konkrétně to, že:

–  uspořádala Fórum základních práv, svou největší akci, na níž se sešlo více než 700 účastníků ke čtyřem dnům jednání o propojenosti tří zásadních témat začleňování, ochrany uprchlíků a digitálního věku;

–  předložila šest právních stanovisek na podporu Parlamentu při přípravě jeho stanovisek k legislativním dokumentům nebo politikám;

–  v souladu se svou strategickou prioritou, kterou je vypracovávat včasné a cílené reakce na naléhavé situace v oblasti základních práv, každý měsíc zveřejňovala zprávy o situaci v členských státech, které jsou nejvíce zasaženy uprchlickou krizí, a vyslala odborníky do Řecka, aby unijním a místním aktérům na místě zajistila odborné znalosti v oblasti základních práv;

Vnitřní kontrolní systém

22.  konstatuje, že v roce 2016 agentura stanovila řadu opatření s cílem zlepšit účinné provádění normy vnitřní kontroly č. 5 „Cíle, ukazatele výkonnosti“, normy vnitřní kontroly č. 11 „Správa dokumentů“ a normy vnitřní kontroly „Kontinuita činností“; konstatuje, že do konce vykazovaného roku byla tato opatření přijata a postupně prováděna;

23.  konstatuje, že v prosinci 2016 byla provedena interní analýza mezer s cílem zajistit podrobné posouzení míry dodržování norem vnitřní kontroly; s uspokojením konstatuje, že agentura určila míru dodržování norem, která se blíží plnému souladu, a že se očekává, že dodatečná opatření budou plně provedena do konce roku 2017; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o provádění těchto opatření;

24.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nebyla formální pověření a další pověření schvalujícími osobami vždy v souladu se schvalovacími pravomocemi pro transakce v systému ABAC pro pracovní toky agentury; bere na vědomí, že podle agentury byla chyba opravena a byla zavedena opatření, která mají zajistit, aby systém ABAC zohledňoval pouze pověření, jež jsou v současnosti platná;

Interní audit

25.  s potěšením konstatuje, že na konci vykazovaného období výsledky následných kontrol neodhalily žádné finanční částky, které by bylo nutné vymáhat;

26.  konstatuje, že Útvar interního auditu Komise (IAS) uzavřel poslední otevřené doporučení vydané během auditu řízení lidských zdrojů a že v roce 2016 tento útvar neprovedl v agentuře žádný audit;

27.  s uspokojením konstatuje, že s cílem zajistit nákladově efektivní a životní prostředí nepoškozující pracoviště a snížit nebo vyrovnat emise CO2 se agentura snaží zlepšit svou environmentální stopu tím, že instalovala systém chlazení datového centra, který nepoškozuje životní prostředí a který posílí systém vytápění a povede k nižší spotřebě, uzavřela smlouvu s alternativním dodavatelem elektřiny, který využívá obnovitelné zdroje, prosazuje alternativní způsoby dojíždění zaměstnanců do zaměstnání tím, že poskytuje parkovací místa pro jízdní kola, prosazuje a provádí zelené veřejné zakázky v určitých nabídkových řízeních, například týkajících se nákupu vybavení IKT a úklidových služeb, prosazuje recyklaci a používání recyklovaného papírů a jiných materiálů a zavedla osvětlení využívající LED technologii;

28.  konstatuje, že agentura uznává finanční rizika spojená s brexitem, protože potenciální ztráta finančních zdrojů by mohla mít dopad na provozní činnosti agentury; konstatuje, že agentura by mohla omezit dopad této finanční ztráty, neboť její provozní výzkumné činnosti nebudou zahrnovat Spojené království; konstatuje však, že se očekává, že tato finanční ztráta bude vyšší než úspory z omezení výzkumných činností;

29.  konstatuje, že agentura uznává provozní rizika vyvolaná brexitem a z toho vyplývající potenciální omezení hospodářské soutěže, neboť řada dodavatelů zabývajících se provozními činnostmi sídlí ve Spojeném království a dojde ke ztrátě kvalifikovaných britských zaměstnanců; vyzývá agenturu, aby s Komisí úzce spolupracovala při jednáních týkajících se brexitu s cílem dostatečně se připravit na jakékoli negativní provozní nebo finanční dopady, které mohou nastat, a minimalizovat je;

30.  zdůrazňuje, že Parlamentu bylo poskytnuto šest právních stanovisek při vytváření jeho postoje k legislativním návrhům nebo politikám, z nichž se čtyři týkala probíhajících přezkumů společného evropského azylového systému Unie;

31.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v mapování situace Romů v Unii, v tomto ohledu zejména vítá zveřejnění druhého šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii, které shromáždilo informace o téměř 34 000 osobách žijících v romských domácnostech v devíti členských státech, jež jsou výsledkem téměř 8 000 osobních rozhovorů s Romy;

o

o o

32.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2016 a že její operace jsou legální a správné;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr zjistil, že formální pověření a další pověření schvalujícími osobami nejsou vždy v souladu s odpovídajícími schvalovacími pravomocemi pro transakce ve finančních systémech agentury; bere na vědomí okamžitou nápravu této chyby ze strany agentury; připomíná agentuře, že je nutné zavést potřebný interní mechanismus, který zajistí, že tato chyba se v budoucnu již nebude opakovat;

3.  bere na vědomí, že stejně jako v roce 2015, byla i v roce 2016 míra přenosu prostředků přidělených na závazky v hlavě III (provozní výdaje) vysoká, neboť činila 5,2 milionu EUR, tj. 68 %; uznává, že to v tomto roce stejně jako v roce předchozím jednoduše odráží víceletou povahou činností agentury;

4.  konstatuje, že zde v roce 2016 neprovedl útvar interního auditu Komise (IAS) žádný audit; připomíná však, že předešlé audity došly k závěru, že systém vnitřní kontroly agentury poskytuje přiměřenou jistotu, pokud jde o dosahování cílů auditovaných procesů, a že všechna otevřená doporučení byla uzavřena;

5.  zdůrazňuje, že Evropskému parlamentu bylo poskytnuto šest právních stanovisek při vytváření jeho postoje k legislativním návrhům nebo politikám, z nichž se čtyři týkala probíhajících přezkumů společného evropského azylového systému Unie;

6.  v souladu se strategickou prioritou agentury cíleně reagovat na mimořádné situace v oblasti základních práv vítá skutečnost, že agentura každý měsíc zveřejňuje zprávy o situaci v členských státech nejvíce postižených uprchlickou krizí a o činnosti odborníků vyslaných do Řecka, aby přispěli unijním i místním aktérům v terénu poradenstvím v otázce základních práv;

7.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v mapování situace Romů v Unii, v tomto ohledu zejména vítá zveřejnění druhého šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii, které shromáždilo informace o téměř 34 000 osobách žijících v romských domácnostech v devíti členských státech, jež jsou výsledkem téměř 8 000 osobních rozhovorů s Romy;

8.  se znepokojením konstatuje výraznou genderovou nevyváženost mezi pracovníky agentury, zejména na vyšších řídících pozicích; bere na vědomí politiku agentury týkající se rovných příležitostí a rozmanitosti, která je uplatňována prostřednictvím široké škály opatření; naléhavě vyzývá agenturu, aby i nadále pracovala na nápravě tohoto nevyváženého stavu, který se po reorganizaci na konci roku 2016 zlepšil, a aby o výsledcích včas informovala orgán příslušný k udělení absolutoria.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 228.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C230, 24.6.2016, s. 1.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí