Procedure : 2017/2149(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0093/2018

Indgivne tekster :

A8-0093/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.58

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0163

BETÆNKNING     
PDF 402kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

(2017/2149(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

(2017/2149(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2018),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

(2017/2149(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(9), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

(2017/2149(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0093/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 21 603 000 EUR, hvilket er omtrent det samme som i 2015; der henviser til, at agenturets budget næsten udelukkende stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, dvs. den samme grad som det foregående år, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 73,21 %, hvilket er en stigning på 1,59 % i forhold til året før; anerkender, at det høje samlede niveau af forpligtede bevillinger tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer sig på grundlag af Revisionsrettens beretning, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2017 under afsnit III (aktionsudgifter), var 5 200 000 EUR (68 %) sammenlignet med 5 700 000 EUR (70 %) året før; anerkender, at disse fremførsler ifølge Revisionsretten hovedsagelig afspejler karakteren af agenturets aktiviteter, som består i at få finansieret undersøgelser, der strækker sig over mange måneder, ofte ud over regnskabsårets udgang;

3.  noterer sig, at gennemførelsesgraden for bevillinger, som blev fremført fra 2015 til 2016, var 96,73 %, dvs. at procentsatsen for bortfaldne bevillinger fortsat var lav med 3,27 %;

4.  bemærker, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig ikke, hvis agenturet har planlagt dem på forhånd og underrettet Revisionsretten derom;

Overførsler

5.  noterer sig, at bestyrelsen i 2016 fik forelagt en budgetoverførsel til godkendelse, og at det samlede beløb, der blev overført mellem afsnittene ved denne overførsel, var på 297 714 EUR; bemærker endvidere, at disse overførsler primært vedrørte omfordeling af overskuddet under administrationsudgifter til operationelle projekter; bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2016 lå inden for de rammer, der er fastlagt i agenturets finansielle regler;

Personalepolitik

6.  anerkender på baggrund af agenturets oplysninger, at dets stillingsfortegnelse blev forøget med yderligere to nye administratorstillinger på områderne migration, integration og beskyttelse af flygtninge, og at en assistentstilling blev fjernet i overensstemmelse med den påkrævede personalereduktion på 5 %; bemærker dog, at agenturet øgede antallet af stillinger for kontraktansatte med fire stillinger;

7.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 70 midlertidige stillinger (ud af de 74 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016; bemærker, at agenturet herudover ansatte ni udstationerede nationale eksperter og 30 kontraktansatte i 2016;

8.  noterer sig, at 49,3 % af agenturets midlertidigt ansatte er kvinder og 50,7 % er mænd; beklager imidlertid den betydelige ubalance i forholdet mellem mænd og kvinder i agenturets seks ledende stillinger med en ratio på én kvinde i forhold til fem mænd; opfordrer agenturet til at tilstræbe en mere kønsafbalanceret personalesammensætning på øverste ledelsesniveau;

9.  konstaterer, at agenturets personale i gennemsnit havde 9,2 sygedage i 2016, og at 97 ud af 109 medarbejdere havde mindst én sygedag; bemærker, at agenturet organiserede en udedag for personalet og støtter andre velværeaktiviteter; opfordrer agenturet til at henvende sig til lægetjenesten for at høre, hvordan det kan mindske sygefraværet;

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturet investerer i beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af mobning og sexchikane, og at det udbød to kurser for nyansatte og ét genopfriskningskursus for øvrige ansatte; noterer sig med tilfredshed, at fortrolige rådgivere fortsat var synligt til stede, og at ledelsen flere gange mindede hele personalet om politikken og netværket;

11.  bemærker, at agenturet ikke opbevarer oplysninger om sager, der er blevet indberettet til de fortrolige rådgivere, men at ingen sager om chikane blev indberettet, undersøgt eller indbragt for Retten i 2016;

12.   bemærker, at agenturet ikke har nogen officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

13.  erfarer fra agenturet, at det ud over personalevedtægten har indført en praktisk vejledning for sit personale om håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, som giver vidtspændende information og råd om en bred vifte af spørgsmål; bemærker endvidere, at agenturet regelmæssigt udbyder obligatorisk uddannelse til medarbejderne i etik og integritet og offentliggør CV'er og interesseerklæringer for alle aktive medlemmer af sin bestyrelse, sit videnskabelige udvalg og sin ledelsesgruppe;

14.  bemærker, at agenturet anvender den europæiske kodeks for god forvaltningsskik, og at det vurderer kontrollerne af de økonomiske interesser, som ledelsen, medlemmerne af bestyrelsen og det videnskabelige udvalg oplyser, samt offentliggør interesseerklæringerne på agenturets websted som led i dets politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter;

15.  bemærker, at referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på agenturets websted;

16.  bemærker, at agenturet har en række redskaber til rådighed til beskyttelse af personalet i almindelighed, men af whistleblowere i særdeleshed; anerkender, at agenturet på nuværende tidspunkt på tilsvarende vis anvender Kommissionens retningslinjer om whistleblowing i overensstemmelse med bestyrelsens afgørelse nr. 2012/04;

17.  erfarer fra agenturet, at der blev gennemført en specifik risikovurdering vedrørende bekæmpelse af svig inden for rammerne af strategien for bekæmpelse af svig, hvilket resulterede i en fuldt ud gennemført handlingsplan, som overvåges løbende; noterer sig med tilfredshed, at det opnåede et væsentligt resultat i form af bevidstgørelse ved at forberede og tilbyde intern undervisning i forebyggelse af svig baseret på undervisningsmaterialer fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

18.  glæder sig over indførelsen af et punkt vedrørende gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i agenturets årlige aktivitetsrapport for 2016;

19.  bemærker, at agenturet i 2016 modtog 20 anmodninger om aktindsigt, og at det gav fuld aktindsigt i 22 dokumenter, delvis aktindsigt i 120 dokumenter og gav afslag på aktindsigt i 68 dokumenter på grund af "beskyttelse af privatlivets fred" og "beskyttelse af forretningsmæssige interesser"; forventer, at agenturet, når det træffer afgørelse om at begrænse aktindsigt på grund af beskyttelse af forretningsmæssige interesser, også seriøst tager hensyn til borgernes interesser og Unionens forpligtelse til at sikre mere gennemsigtighed, idet der tages højde for alle relevante regler og forordninger;

20.  bemærker, at syv af de afviste anmodninger om aktindsigt blev genfremsat, hvorefter fire af dem blev tildelt delvis aktindsigt;

Vigtigste resultater

21.  glæder sig over de tre vigtigste resultater i 2016, som blev udpeget af agenturet, nemlig:

–  tilrettelæggelsen af forummet om grundlæggende rettigheder, som var agenturets største arrangement og samlede over 700 deltagere i fire dage, hvor forbindelsen mellem de tre temaer inklusion, beskyttelse af flygtninge og den digitale tidsalder blev drøftet

–  afgivelsen af seks juridiske udtalelser med henblik på at bistå Europa-Parlamentet med udarbejdelsen af dets holdninger til lovgivningsforslag eller politikker

–  udgivelse af månedlige rapporter om situationen i de medlemsstater, som er mest berørt af flygtningekrisen, og om det arbejde, der udføres af eksperter udsendt til Grækenland for at bistå Unionen og lokale aktører på stedet med ekspertise inden for grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med agenturets strategiske prioritet om at udvikle rettidige og målrettede løsninger for nødsituationer i forbindelse med grundlæggende rettigheder;

Interne kontroller

22.  bemærker, at agenturet i 2016 havde planlagt at indføre et antal foranstaltninger med henblik på at forbedre gennemførelsen af intern kontrolstandard nr. 5 "mål og resultatindikatorer", intern kontrolstandard nr. 11 "dokumentforvaltning" samt den interne kontrolstandard for "forretningskontinuitet"; bemærker, at disse foranstaltninger ved udgangen af regnskabsåret var blevet iværksat og gradvist gennemført;

23.  bemærker, at der blev gennemført en intern mangelanalyse i december 2016 med henblik på at tilvejebringe en detaljeret vurdering af overholdelsen af de interne kontrolstandarder; noterer sig med tilfredshed, at agenturet påviste en høj gennemførelsesgrad, som var tæt på fuldstændig overholdelse, og at yderligere foranstaltninger forventedes at være gennemført fuld ud senest ved udgangen af 2017; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse foranstaltninger;

24.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning, at formelle delegationer og subdelegationer fra anvisningsberettigede (ved delegation) ikke altid svarede til rettighederne til at godkende transaktioner i ABAC- workflowsystemet; bemærker, at fejlen ifølge agenturet er blevet korrigeret, og at der er truffet foranstaltninger til at sikre, at ABAC kun viser de delegationer, som aktuelt er gyldige;

Intern revision

25.  bemærker med tilfredshed, at resultaterne af de efterfølgende kontroller ved udgangen af regnskabsperioden ikke viste nogen beløb, der skulle inddrives;

26.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) afsluttede den sidste udestående anbefaling, som blev fremsat i forbindelse med revisionen af forvaltningen af menneskelige ressourcer, og at der ikke blev gennemført en intern revision i 2016;

27.  bemærker med tilfredshed, at agenturet med henblik på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads og reducere eller kompensere for CO2-emissioner arbejder hen imod at forbedre sit miljømæssige fodaftryk ved at installere et miljøvenligt system til køling af datacentre, som vil forbedre varmeanlægget og resultere i et lavere elforbrug, ved at indgå en kontrakt med en alternativ el-leverandør, som anvender vedvarende energikilder, ved at fremme alternative måder, hvorpå medarbejdere kan komme til og fra arbejde gennem opførelse af cykelparkeringer, ved at fremme og gennemføre grønne offentlige indkøb i forbindelse med visse udbudsprocedurer, såsom ved indkøb af IKT-udstyr og rengøringsydelser, ved at fremme genanvendelse og brug af genbrugspapir og andre materialer samt ved at indføre belysning med LED-teknologi;

28.  bemærker, at agenturet er opmærksomt på de finansielle risici, som er forbundet med brexit, eftersom et eventuelt tab af finansielle midler ville kunne påvirke agenturets operationelle aktiviteter; bemærker, at agenturet muligvis ville kunne mindske indvirkningen af dette finansielle tab, eftersom dets operationelle forskningsaktiviteter ikke vil omfatte Det Forenede Kongerige; bemærker imidlertid, at det finansielle tab forventes at blive større end de besparelser, som kan opnås som følge af begrænsningen af forskningsaktiviteter;

29.  bemærker, at agenturet er opmærksomt på de operationelle risici, som er forbundet med brexit, og det deraf følgende potentielle tab af konkurrencedygtighed, eftersom et antal operationelle relaterede kontrahenter har base i Det Forenede Kongerige, og tabet af kompetente medarbejdere med britisk statsborgerskab; opfordrer agenturet til at arbejde tæt sammen med Kommissionen for så vidt angår forhandlingerne om brexit for at være tilstrækkeligt parat til at minimere eventuelle negative operationelle eller finansielle virkninger, der kan indtræffe;

30.  fremhæver afgivelsen af seks juridiske udtalelser med henblik på at bistå Parlamentet med udarbejdelsen af dets holdninger til lovgivningsforslag eller politikker, hvoraf fire vedrørte den igangværende gennemgang af EU's fælles europæiske asylsystem;

31.  glæder sig over, at agenturet fortsatte sin forskning i romaernes situation i Unionen; glæder sig i denne forbindelse navnlig over offentliggørelsen af Den Europæiske Unions anden undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling, som indhentede oplysninger om næsten 34 000 personer, der bor i romahusstande i ni forskellige medlemsstater, gennem næsten 8 000 personlige interview med romaer;

o

o  o

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(12) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

7.2.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016

(2017/2149(DEC))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder ("agenturet") giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  bemærker, at Revisionsretten konstaterede, at formelle delegationer og subdelegationer fra de anvisningsberettigede ikke altid var i overensstemmelse med de tilhørende rettigheder til at godkende transaktioner i agenturets finansielle systemer; bemærker, at agenturet korrigerede fejlen med det samme; minder agenturet om, at det er nødvendigt at etablere de fornødne interne mekanismer til at sikre, at dette ikke gentager sig i fremtiden;

3.  bemærker, at der, ligesom i 2015, blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger i 2016 under afsnit III (aktionsudgifter), nemlig 5,2 millioner EUR svarende til 68 %; erkender, at dette i 2016, såvel som i det foregående år, blot afspejler den flerårige karakter af agenturets aktiviteter;

4.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) ikke gennemførte nogen revision i 2016; minder dog om, at det i tidligere revisioner blev konkluderet, at agenturets interne kontrolsystem giver en rimelig sikkerhed, hvad angår opfyldelsen af målene for de reviderede processer, og at alle åbne anbefalinger er blevet afsluttet;

5.  fremhæver afgivelsen af seks juridiske udtalelser med henblik på at bistå Europa-Parlamentet i udarbejdelsen af dets holdninger til lovgivningsforslag eller politikker, hvoraf fire vedrørte den igangværende gennemgang af EU's fælles europæiske asylsystem;

6.  glæder sig over, at agenturet i overensstemmelse med dets strategiske prioritet om udvikling af målrettede løsninger for nødsituationer, der vedrører grundlæggende rettigheder, offentliggør månedlige rapporter om situationen i de medlemsstater, som er mest berørt af flygtningekrisen, og det arbejde, der udføres af eksperter udsendt til Grækenland for at bistå EU og lokale aktører på stedet med ekspertise i grundlæggende rettigheder;

7.  glæder sig over, at agenturet fortsatte sin forskning vedrørende romaernes situation i Unionen; glæder sig i denne forbindelse navnlig over offentliggørelsen af Den Europæiske Unions anden undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling, som indhentede oplysninger om næsten 34 000 personer, der bor i romahusstande i ni forskellige medlemsstater, gennem næsten 8 000 personlige interview med romaer;

8.  bemærker med bekymring, at der er en betragtelig kønsubalance i agenturet, navnlig i den øverste ledelse; bemærker agenturets politik om lige muligheder og mangfoldighed gennem dets brede vifte af tiltag; opfordrer indtrængende agenturet til at rette op på denne skævhed, som er blevet bedre efter en omstrukturering ved udgangen af 2016, og formidle resultaterne til dechargemyndigheden i rette tid.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 228.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 230 af 24.06.2016, s.1

(12)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik