Διαδικασία : 2017/2149(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0093/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0093/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.58

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0163

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 706kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2149(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2149(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2149(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2149(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0093/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(11), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 21 603 000 EUR, ποσό περίπου το ίδιο με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100%, όπως και κατά το προηγούμενο έτος, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 73,21%, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,59% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζει ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων υποδηλώνει την έγκαιρη ανάληψη των υποχρεώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

2.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ποσό των ανειλημμένων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2017 για τον Τίτλο ΙII (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν και πάλι πολύ υψηλό και ανήλθε στα 5 200 000 EUR (68 %), έναντι 5 700 000 EUR (70 %) το προηγούμενο έτος· λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές αυτές αντανακλούν κυρίως τη φύση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, που περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση μελετών οι οποίες καλύπτουν πολλούς μήνες, συχνά πέραν του τέλους του έτους·

3.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 ανήλθε σε 96,73%, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό ακύρωσης παραμένει χαμηλό, 3,27%·

4.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές συχνά δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει το γεγονός ότι το 2016 υποβλήθηκε προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο μία μεταφορά πιστώσεων, και ότι το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε μεταξύ τίτλων με την εν λόγω μεταφορά ανήλθε σε 297 714 EUR· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι μεταφορές αυτές αφορούσαν κυρίως την ανακατανομή του πλεονάσματος των διοικητικών δαπανών σε επιχειρησιακά προγράμματα· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2016 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Πολιτική για το προσωπικό

6.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο πίνακας προσωπικού του αυξήθηκε με την προσθήκη δύο νέων θέσεων υπαλλήλων διοίκησης στους τομείς της μετανάστευσης, της ένταξης και της προστασίας των προσφύγων, και ότι μία θέση βοηθού διαγράφηκε σε συμμόρφωση προς την απαιτούμενη μείωση του προσωπικού κατά 5%· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός αύξησε κατά τέσσερις τις θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων·

7.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, 70 θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων (από τις 74 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016· επισημαίνει ότι, επιπλέον, ο Οργανισμός απασχολούσε εννέα αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και 30 συμβασιούχους υπαλλήλους το 2016·

8.  διαπιστώνει ότι το 49,3% των έκτακτων υπαλλήλων του Οργανισμού είναι γυναίκες και το 50,7% είναι άνδρες· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τη σημαντική ανισορροπία στις έξι διευθυντικές θέσεις του Οργανισμού, με αναλογία μία γυναίκα προς πέντε άνδρες· καλεί τον Οργανισμό να θέσει ως στόχο την επίτευξη περισσότερο ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση του προσωπικού στις υψηλόβαθμες θέσεις·

9.  διαπιστώνει ότι, κατά μέσο όρο, το προσωπικό του Οργανισμού βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια επί 9,2 ημέρες το 2016 και ότι 97 από τα 109 μέλη του προσωπικού έλαβαν τουλάχιστον μία ημέρα αναρρωτικής άδειας· σημειώνει ότι ο Οργανισμός διοργάνωσε ημερίδα εκτός γραφείου για το προσωπικό, καθώς και άλλες δραστηριότητες ευεξίας· καλεί τον Οργανισμό να συμβουλευθεί την ιατρική υπηρεσία για το πώς να μειωθούν οι απουσίες από την εργασία λόγω αναρρωτικής άδειας·

10.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός πραγματοποιεί επενδύσεις για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και ότι οργάνωσε δύο σεμινάρια κατάρτισης για τους νεοεισερχόμενους και επανεκπαίδευση για το λοιπό προσωπικό· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι έμπιστοι σύμβουλοι διατήρησαν ορατή την παρουσία τους και ότι η διοίκηση υπενθύμισε επανειλημμένα σε όλο το προσωπικό την ύπαρξη της πολιτικής και του δικτύου·

11.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις που του καταγγέλλονται μέσω των έμπιστων συμβούλων, αλλά και ότι ούτε αναφέρθηκαν, διερευνήθηκαν η παραπέμφθηκαν δικαστικά υποθέσεις παρενόχλησης το 2016·

12.   σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει υπηρεσιακά οχήματα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

13.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, επιπλέον του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ο Οργανισμός καθιέρωσε για το προσωπικό του έναν πρακτικό οδηγό για τη διαχείριση και την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, ο οποίος παρέχει εκτενείς πληροφορίες και συμβουλές για διάφορα θέματα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός προσφέρει σε τακτική βάση κατάρτιση στο προσωπικό του σε θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, και δημοσιεύει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των ενεργών μελών του διοικητικού συμβουλίου του, των μελών της επιστημονικής επιτροπής του και των διευθυντικών στελεχών του·

14.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και αξιολογεί τους ελέγχους σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν δηλώσει τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, και δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων στον ιστότοπό του στο πλαίσιο της πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·

15.  σημειώνει ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Αρχής·

16.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει σειρά εργαλείων για την προστασία των υπαλλήλων εν γένει και των καταγγελτών ειδικότερα· λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός εφαρμόζει αυτή τη στιγμή κατ’ αναλογία τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τους καταγγέλτες, σε συνέχεια της απόφασης αριθ. 2012/04 του εκτελεστικού γραφείου του·

17.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, έγινε ειδική εκτίμηση του κινδύνου απάτης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, που οδήγησε στην κατάρτιση σχεδίου δράσης το οποίο εφαρμόστηκε πλήρως και παρακολουθείται συνεχώς· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός σημείωσε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, με την προετοιμασία και την παροχή εσωτερικής κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη της απάτης, με βάση υλικό που του προσέφερε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση κεφαλαίου σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2016·

19.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός έλαβε 20 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα και επέτρεψε πλήρη πρόσβαση σε 22 έγγραφα και μερική πρόσβαση σε 120 έγγραφα, ενώ αρνήθηκε την πρόσβαση σε 68 έγγραφα για λόγους «προστασίας της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας του ατόμου» και «προστασίας εμπορικών συμφερόντων»· αναμένει ότι ο Οργανισμός, όταν αποφασίζει τον περιορισμό της πρόσβασης σε έγγραφα για λόγους προστασίας εμπορικών συμφερόντων, θα λαμβάνει επίσης υπόψη με σοβαρότητα τα συμφέροντα των πολιτών και τη δέσμευση της Ένωσης για μεγαλύτερη διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς·

20.  επισημαίνει ότι για επτά από τις απορριφθείσες αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα, οι υποθέσεις αποτέλεσαν αντικείμενο επιβεβαιωτικής αιτήσεως μετά την οποία επιτράπηκε η μερική πρόσβαση σε τέσσερα·

Κύρια επιτεύγματα

21.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, και συγκεκριμένα ότι:

–  διοργάνωσε το Φόρουμ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τη μεγαλύτερη εκδήλωσή του, που συγκέντρωσε περισσότερους από 700 συμμετέχοντες για τέσσερις ημέρες συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους τα τρία θέματα, της ένταξης, της προστασίας των προσφύγων και της ψηφιακής εποχής·

–  υπέβαλε έξι νομικές γνωμοδοτήσεις για να συνδράμει το Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη των θέσεών του επί νομοθετικών φακέλων ή πολιτικών·

–  σύμφωνα με τη στρατηγική προτεραιότητά του για διαμόρφωση έγκαιρων και στοχευμένων αντιδράσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δημοσίευσε μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στα κράτη μέλη που υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης, και απέστειλε ειδικευμένο προσωπικό στην Ελλάδα για να συνδράμει επιτόπου τους ενωσιακούς και τους τοπικούς παράγοντες με πραγματογνωσία σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

22.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός είχε προγραμματίσει μια σειρά μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) αριθ. 5 «Στόχοι, δείκτες επιδόσεων», ICS αριθ. 11 «Διαχείριση εγγράφων» και ICS «Επιχειρησιακή συνέχεια»· σημειώνει ότι στο τέλος του έτους αναφοράς τα εν λόγω μέτρα είχαν ληφθεί και είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά·

23.  σημειώνει ότι τον Δεκέμβριο του 2016 διεξήχθη εσωτερική ανάλυση αποκλίσεων προκειμένου να γίνει λεπτομερής αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης προς τα ICS· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός διαπίστωσε επίπεδο εφαρμογής κοντά στην πλήρη συμμόρφωση, και ότι αναμενόταν να έχουν τεθεί πλήρως σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα έως το τέλος του 2017· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων·

24.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι επίσημες μεταβιβάσεις και δευτερεύουσες μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων από τους (κύριους) διατάκτες δεν συμφωνούσαν πάντοτε με τα δικαιώματα εξουσιοδότησης για τη διενέργεια πράξεων στο σύστημα ροής εργασιών ABAC· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το σφάλμα διορθώθηκε και εφαρμόστηκαν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το ABAC περιλαμβάνει μόνο τις μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που είναι αυτή τη στιγμή έγκυρες·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

25.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στο τέλος της περιόδου αναφοράς, τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων ελέγχων δεν κατέδειξαν ποσά προς ανάκτηση·

26.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) έκλεισε την τελευταία εκκρεμή σύσταση από τον έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και ότι το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΥΕΛΕ·

27.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί οικονομικά αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον χώρος εργασίας και να μειωθούν ή να αντισταθμιστούν οι εκπομπές CO2, ο Οργανισμός καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος με την εγκατάσταση ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος ψύξης στο μηχανογραφικό του κέντρο, που θα βελτιώσει το σύστημα θέρμανσης και θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης, με την ανάθεση σύμβασης σε εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης των εργαζομένων από και προς την εργασία μέσω της παροχής χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, με την προώθηση και την εφαρμογή οικολογικών δημόσιων συμβάσεων σε ορισμένες διαδικασίες υποβολής προσφορών όπως για αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ και για υπηρεσίες καθαριότητας, με την προώθηση της ανακύκλωσης και της χρήσης ανακυκλωμένου χαρτιού και άλλων υλικών, και με την καθιέρωση φωτιστικών τεχνολογίας LED·

28.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει τους δημοσιονομικούς κινδύνους λόγω του Brexit, δεδομένου ότι η δυνητική απώλεια οικονομικών πόρων θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει τον αντίκτυπο αυτής της οικονομικής ζημίας, λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρησιακές του δραστηριότητες έρευνας δεν θα περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η οικονομική ζημία αναμένεται να είναι υψηλότερη από ό,τι η εξοικονόμηση από τον περιορισμό των δραστηριοτήτων έρευνας·

29.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει τους επιχειρησιακούς κινδύνους λόγω του Brexit, που απορρέουν από τη δυνητική απώλεια ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ορισμένοι πάροχοι που συνδέονται με την επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και από την απώλεια των δεξιοτήτων των βρετανών εθνικών υπαλλήλων· καλεί τον Οργανισμό να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το Brexit, ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένος για να ελαχιστοποιήσει τυχόν αρνητικές επιχειρησιακές ή οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν·

30.  θεωρεί ότι χρήζουν ειδικής μνείας οι έξι νομικές γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε ο Οργανισμός για να συνδράμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση των θέσεων του σχετικά με νομοθετικές προτάσεις ή με χάραξη πολιτικής, τέσσερις από τις οποίες αφορούν την εν εξελίξει επανεξέταση διαφόρων πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου της Ένωσης·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός συνέχισε τις έρευνές του σε σχέση με τη κατάσταση των Ρομά στην Ένωση· εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της δεύτερης έρευνας της Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες για σχεδόν 34 000 άτομα που ζουν σε νοικοκυριά Ρομά σε εννέα κράτη μέλη, υλικό που προέρχεται από περίπου 8 000 προσωπικές συνεντεύξεις με Ρομά·

o

o o

32.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018(12) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

7.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2149(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (εις το εξής «ο Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι επίσημες μεταβιβάσεις και δευτερεύουσες μεταβιβάσεις από τους διατάκτες δεν συνάδουν πάντοτε με τα αντίστοιχα παραχωρούμενα δικαιώματα για τη διενέργεια πράξεων στα χρηματοπιστωτικά συστήματα του Οργανισμού· λαμβάνει υπό σημείωση την άμεση επανόρθωση εκ μέρους του Οργανισμού· υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι είναι ανάγκη να θεσπίσει τους αναγκαίους εσωτερικούς μηχανισμούς για να διασφαλιστεί ότι τούτο δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον·

3.  σημειώνει ότι, όπως ακριβώς συνέβη το 2015, το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2016 ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) αφού ανήλθαν αυτές σε 5,2 εκατομμύρια EUR, δηλαδή 68%· αντιλαμβάνεται βεβαίως ότι, για το έτος αυτό όπως και για το προηγούμενο, το γεγονός αυτό αποτελεί απλώς συνέπεια του πολυετούς χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού·

4.  παρατηρεί ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής δεν πραγματοποίησε κανέναν έλεγχο το 2016· υπενθυμίζει εντούτοις ότι προηγούμενοι έλεγχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού παρέχει εύλογες διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων των ελεγχόμενων διαδικασιών και ότι όλες οι ανοικτές συστάσεις έχουν κλείσει·

5.  θεωρεί ότι χρήζουν ειδικής μνείας οι έξι νομικές γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε ο Οργανισμός για να συνδράμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση των θέσεων του σχετικά με νομοθετικές προτάσεις ή με χάραξη πολιτικής, τέσσερις από τις οποίες αφορούν την εν εξελίξει επανεξέταση διαφόρων πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου της Ένωσης·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, σύμφωνα με τη στρατηγική προτεραιότητα του Οργανισμού περί διαμόρφωσης στοχοθετημένων αντιδράσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο Οργανισμός δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε εκείνα τα κράτη μέλη που υφίστανται τις βαρύτερες συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης και σχετικά με το έργο που επιτελεί το έμπειρο προσωπικό που έχει σταλεί στην Ελλάδα για να ενισχύσει επί τόπου τοπικούς και ενωσιακούς παράγοντες σε περιστατικά που απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός συνέχισε τις έρευνές του σε σχέση με τη κατάσταση των Ρομά στην Ένωση· εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του επ’ αυτού για τη δημοσίευση της δεύτερης έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες για σχεδόν 34 000 άτομα που ζουν σε νοικοκυριά Ρομά σε εννέα κράτη μέλη, υλικό που προέρχεται από περίπου 8 000 προσωπικές συνεντεύξεις με Ρομά·

8.  επισημαίνει με ανησυχία την σημαντική ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων εντός του Οργανισμού, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις του Οργανισμού· λαμβάνει υπό σημείωση την πολιτική ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας που ασκεί ο Οργανισμός μέσω ενός ευρέος φάσματος ενεργειών του· προτρέπει τον Οργανισμό να διορθώσει περαιτέρω τούτη την κατάσταση ανισορροπίας, κατάσταση που έχει βελτιωθεί εν συνεχεία της αναδιοργάνωσης που έλαβε χώρα στα τέλη του 2016, και να κοινοποιήσει εγκαίρως τα αποτελέσματα στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 228.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 228.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 228.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 228.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2002, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C230 της 24.06.2016, σ.1.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου