JELENTÉS az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  23.3.2018 - (2017/2149(DEC))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Bart Staes

  Eljárás : 2017/2149(DEC)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0093/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0093/2018
  Elfogadott szövegek :

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2017/2149(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt[1],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2]

  –  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0059/2018),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 21. cikkére,

  –  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[5] és különösen annak 108. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2018),

  1.  mentesítést ad az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatója számára az Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

  2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

  (2017/2149(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt[6],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[7]

  –  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0059/2018),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 208. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 21. cikkére,

  –  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[10] és különösen annak 108. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2018),

  1.  jóváhagyja az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

  (2017/2149(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2018),

  A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

  B.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása[11] szerint az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (a továbbiakban: az ügynökség) 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 21 603 000 EUR volt, közel akkora összeg, mint 2015-ben; mivel az ügynökség költségvetése szinte kizárólag az uniós költségvetésből származik;

  C.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2016. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

  Költségvetés és pénzgazdálkodás

  1.  elégedetten állapítja meg, hogy a 2016. évi pénzügyi évben folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya az előző évhez hasonlóan 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 73,21%-os volt, ami az előző évhez képest 1,59%-os növekedést jelent; tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

  Kötelezettségvállalások és átvitelek

  2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a III. cím (Operatív kiadások) alatt lekötött, 2017-re átvitt előirányzatok ismét elérték az 5 200 000 EUR, rendkívül magas összeget (68%), az előző évi 5 700 000 EUR (70%) összeghez képest; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint ezek az átvitelek főként az ügynökség tevékenységeinek természetét tükrözik, amelyek több hónapos és gyakran az év végén is átnyúló tanulmányok finanszírozását is magukban foglalják;

  3.  tudomásul veszi, hogy a 2015-ről 2016-ra átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 96,73%-os volt, ami azt jelenti, hogy a törlési arány alacsony, 3,27%-os volt;

  4.  rámutat, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának többéves jellege indokolja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

  Átcsoportosítások

  5.  megállapítja, hogy 2016-ban egy költségvetési átcsoportosítást terjesztettek az igazgatótanács elé jóváhagyásra, és hogy a címek között összesen 297 714 EUR összeg került átcsoportosításra; ezen túlmenően megállapítja, hogy ezek az átcsoportosítások főként az igazgatási kiadások terén keletkezett többlethez, operatív projektekhez kapcsolódtak; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2016. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

  Személyzeti politika

  6.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség szerint az ügynökség létszámterve a migráció, a beilleszkedés és a menekültek védelme területén két új tisztviselői álláshellyel bővült, és egy asszisztensi álláshelyet a szükséges 5%-os létszámcsökkentésnek megfelelően megszüntettek; megjegyzi azonban, hogy az ügynökség néggyel növelte szerződéses alkalmazotti álláshelyeit;

  7.  megállapítja, hogy a létszámterv szerint az uniós költségvetésben engedélyezett 74 álláshelyből 2016. december 31-én 70-at töltöttek be; megjegyzi, hogy ezen felül az ügynökségnél 2016-ban 9 kirendelt nemzeti szakértő és 30 szerződéses alkalmazott dolgozott;

  8.  megjegyzi, hogy az ügynökség ideiglenes alkalmazottainak 49,3%-a nő és 50,7%-a férfi; sajnálja azonban, hogy az ügynökség felsővezetői pozícióiban jelentős egyensúlyhiány áll fenn, a férfiak aránya a nők arányának ötszöröse; felhívja az ügynökséget, hogy törekedjen a személyzet nemek szerinti kiegyensúlyozottabb összetételének megteremtésére a felsővezetői szinten;

  9.  megállapítja, hogy az ügynökség személyzete 2016-ban átlagosan 9,2 napot volt betegszabadságon, és a 109 főből 97 legalább egy napot igénybe vett betegszabadságra; megállapítja, hogy az ügynökség irodán kívüli napot szervezett, és más jólléti tevékenységeket is támogat; felhívja az ügynökséget, hogy konzultáljon az orvosi szolgálattal arról, hogyan csökkenthető a betegszabadság miatti munkahelyi távollét;

  10.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség törekszik a személyek méltóságának védelmére, valamint a pszichológiai és szexuális zaklatás megelőzésére, továbbá két képzést is nyújtott az újonnan érkezők, valamint egy ismeretújító képzést a többi munkatárs számára; elégedetten nyugtázza, hogy a bizalmi tanácsadók továbbra is kézzelfoghatóan jelen voltak, és a vezetés többször is felhívta a politikára és a hálózatra a személyzet figyelmét;

  11.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség nem vezet statisztikai adatokat a bizalmi tanácsadóknak bejelentett ügyekről, de 2016-ban nem került sor Bíróság által vizsgált vagy tárgyalt zaklatási ügyekre;

  12.   megjegyzi, hogy az ügynökségnek nincsenek szolgálati gépjárművei;

  Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, átláthatóság és demokrácia

  13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség szerint a személyzeti szabályzat mellett az ügynökség egy olyan gyakorlati útmutatót is adott személyzete számára az összeférhetetlenségek kezeléséről és megelőzéséről, amely számos különféle ügyről nyújt kiterjedt információt és tanácsot; ezen túlmenően megjegyzi, hogy az ügynökség rendszeres képzéseket tart személyzete számára etikai és feddhetetlenségi témákban, valamint közzéteszi az összes aktív igazgatótanácsi és tudományos bizottsági, valamint vezetőségi tag érdekeltségi nyilatkozatát és önéletrajzát;

  14.  megjegyzi, hogy az ügynökség alkalmazza a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatot, illetve értékeli a vezetőség, az igazgatótanácsi és tudományos bizottsági tagok pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatainak ellenőrzését, és a nyilatkozatokat közzéteszi az ügynökség honlapján az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikája részeként;

  15.  megállapítja, hogy az igazgatótanács üléseinek jegyzőkönyve elérhető az ügynökség honlapján;

  16.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség általában a személyzet, és különösen a visszaélést bejelentő személyek védelmére számos eszközzel rendelkezik; tudomásul veszi, hogy az ügynökség az igazgatótanács 2012/04. számú határozata nyomán jelenleg értelemszerűen a Bizottság visszaélések nyilvánosságra hozatalára vonatkozó iránymutatásait alkalmazza;

  17.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség szerint a csalás elleni stratégia keretében egy konkrét csaláskockázat-értékelést hajtottak végre, amelynek eredményeképpen egy teljes körűen végrehajtott és folyamatosan nyomon követett cselekvési terv született; megelégedéssel nyugtázza, hogy jelentős eredményeket ért el a tudatosság növelése terén azáltal, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által rendelkezésre bocsátott anyagokon alapuló, a csalás megelőzésével kapcsolatos belső képzést állított össze és biztosított;

  18.  üdvözli az ügynökség 2016. évi éves tevékenységi jelentésében az átláthatóságról, az elszámoltathatóságról és a feddhetetlenségről szóló címet;

  19.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban az ügynökséghez 20, dokumentumokhoz való hozzáférés iránt kérelem érkezett, és 22 dokumentumhoz biztosított teljes, 120 dokumentumhoz részleges hozzáférést és 68 dokumentumhoz megtagadta a hozzáférést „az egyén magánéletének és sérthetetlenségének védelme” és az „üzleti érdekek védelme” miatt; elvárja, hogy amikor az ügynökség úgy dönt, hogy üzleti érdekek védelme miatt korlátozza a dokumentumokhoz való hozzáférést, komolyan vegye figyelembe a polgárok érdekeit és az Unió fokozottabb átláthatóság melletti elkötelezettségét, továbbá az összes vonatkozó szabályt és rendeletet;

  20.  tudomásul veszi, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti elutasított kérelmek közül hét esetében az ügyek megerősítő kérelem tárgyát képezték, melyet követően négy esetében részleges hozzáférést biztosítottak;

  Főbb eredmények

  21.  üdvözli az ügynökség által 2016-ban elért három fő eredményt, nevezetesen azt, hogy az ügynökség:

  –  megszervezte legnagyobb eseményét, az alapjogi fórumot, amelynek keretében 700 fő részvételével négy napon át tartó megbeszélések zajlottak arról, hogy a beilleszkedés, a menekültek védelme és a digitális kor három témája hogyan kapcsolódik egymáshoz;

  –  hat jogi véleményt nyújtott be, hogy segítse a Parlamentet jogalkotási dokumentumokkal vagy szakpolitikákkal kapcsolatos álláspontjának kialakításában;

  –  az alapjogi vészhelyzetekre kellő időben adott célzott válaszok kidolgozásával kapcsolatos stratégiai prioritásával összhangban a menekültügyi válság által leginkább érintett tagállamokban kialakult helyzetről szóló havi jelentéseket tett közzé és az alapjogi szaktudás terén az uniós és a helyi szereplők segítésére Görögországba küldött ki szakértői személyzetet;

  Belsőkontroll-rendszerek

  22.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban az ügynökség számos intézkedést tett az 5. („Célkitűzések, teljesítménymutatók”), a 11. („Dokumentumok kezelése”) és az „üzletmenet-folytonossággal” kapcsolatos belsőkontroll-standard hatékony végrehajtásának javítására; megállapítja, hogy a jelentéstételi év végéig ezeket az intézkedéseket meghozták, majd fokozatosan végrehajtották;

  23.  megjegyzi, hogy 2016. decemberben belső hiányelemzést végeztek azzal a céllal, hogy részletes értékelést nyújtsanak a belsőkontroll-standardok megfelelési szintjéről; elégedetten állapítja meg, hogy az ügynökség a végrehajtás szintje tekintetében csaknem a teljes megfelelést állapította meg, és 2017 végéig további intézkedések végrehajtását várták; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések végrehajtásáról;

  24.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a (megbízott) engedélyezésre jogosult tisztviselők hivatalos meghatalmazásai és megbízásai nem mindig voltak összhangban a tranzakcióknak az ügynökség pénzügyi rendszerében szereplő engedélyezési jogosultságaival; megjegyzi, hogy az ügynökség szerint a hibát kijavították, és intézkedésekkel gondoskodnak róla, hogy az ügynökség pénzügyi rendszerében kizárólag az aktuálisan érvényes megbízások szerepeljenek;

  Belső ellenőrzés

  25.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a jelentéstételi időszak végén az utólagos ellenőrzések semmilyen behajtandó összegre nem derítettek fényt;

  26.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) lezárta a humánerőforrás-menedzsment vizsgálata során megfogalmazott legutolsó lezáratlan ajánlást, továbbá hogy az IAS 2016-ban nem végzett ellenőrzést;

  27.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a költséghatékony és környezetbarát munkahely kialakítására és szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére vagy ellentételezésére az ügynökség környezeti lábnyomának javításán dolgozik azáltal, hogy adatközpontjához környezetbarát hűtőrendszert épít ki, amely javítja a fűtési rendszert és alacsonyabb fogyasztást eredményez, megújuló energiaforrásokat használó alternatív villamosenergia-szolgáltatóval köt szerződést, kerékpárparkolók biztosításával arra ösztönzi munkatársait, hogy alternatív módon járjanak munkába, környezetbarát közbeszerzést ösztönöz és hajt végre bizonyos közbeszerzési eljárásoknál, például az ikt-berendezések beszerzése és a takarító szolgálat esetében, ösztönzi az újrafeldolgozást és az újrahasznosított papír és egyéb anyagok használatát, valamint bevezeti a LED technológiával működő lámpákat;

  28.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elismeri a brexit okozta pénzügyi kockázatokat, mivel a pénzügyi források potenciális elvesztése hatással lehet az ügynökség működési tevékenységeire; megjegyzi, hogy az ügynökség csökkenthetné e pénzügyi veszteség hatását azzal, hogy operatív kutatási tevékenységei nem fognak kiterjedni az Egyesült Királyságra; megjegyzi azonban, hogy a pénzügyi veszteség várhatóan magasabb lesz, mint a kutatási tevékenységek korlátozásából eredő megtakarítások;

  29.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elismeri a brexit okozta működési kockázatokat és a verseny ebből eredő lehetséges csökkenését, mivel számos, a működéssel kapcsolatos vállalkozó az Egyesült Királyságban van, és gondot okoz a brit szakértői alkalmazottak elvesztése is; felhívja az ügynökséget, hogy szorosan működjön együtt a Bizottsággal a brexitről folytatott tárgyalásokban annak érdekében, hogy kellőképpen felkészült legyen az esetleges működésbeli vagy pénzügyi negatív hatás bekövetkeztére;

  30.  rámutat, hogy az ügynökség hat jogi véleményt készített a Parlament jogalkotási javaslatokkal és szakpolitikákkal kapcsolatos álláspontjai kidolgozása terén történő támogatására, melyek közül négy az Unió közös európai menekültügyi rendszerének folyamatban lévő felülvizsgálatával volt kapcsolatos;

  31.  üdvözli azt a tényt, hogy az ügynökség folytatta kutatását a romák helyzetéről az Unióban; üdvözli e tekintetben az uniós kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről szóló második felmérés közzétételét, amelyben közel 8000 személyes interjú során mintegy 34 000, roma háztartásban élő személyről gyűjtöttek adatokat kilenc tagállamban;

  o

  o o

  32.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. ...-i állásfoglalására[12].

  7.2.2018

  VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

  az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2017/2149(DEC))

  A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

  JAVASLATOK

  Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

  1.  üdvözli a Számvevőszék megállapításait, miszerint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) éves beszámolója híven tükrözi 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek;

  2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék megállapította, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselők hivatalos meghatalmazásai és megbízásai nem mindig voltak összhangban a tranzakcióknak az ügynökség pénzügyi rendszerében szereplő engedélyezési jogosultságaival; tudomásul veszi, hogy a hibát az Ügynökség azonnal orvosolta; emlékezteti az ügynökséget, hogy létre kell hozni a szükséges belső mechanizmusokat annak biztosítására, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő;

  3.  megállapítja, hogy 2015-höz hasonlóan az átvitt lekötött előirányzatok összege 2016-ban a III. cím (működési kiadások) esetében magas, 5,2 millió euró, azaz 68% volt; elismeri, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ez ebben az évben is egyszerűen az Ügynökség tevékenységének többéves jellegét tükrözi;

  4.  megállapítja, hogy 2016-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) egyáltalán nem végzett ellenőrzéseket; emlékeztet azonban, hogy a korábbi ellenőrzések arra a következtetésre jutottak, hogy az Ügynökség belső ellenőrzési rendszere kellő bizonyosságot szolgáltat az ellenőrzött eljárások céljainak teljesülése tekintetében, és hogy minden fennmaradó ajánlást lezártak;

  5.  rámutat, hogy az Ügynökség hat jogi véleményt készített az Európai Parlamentet támogatására a jogalkotási javaslatokkal és szakpolitikákkal kapcsolatos álláspontjai kidolgozása terén, melyek közül négy az Unió közös európai menekültügyi rendszerének folyamatban lévő felülvizsgálatával volt kapcsolatos;

  6.  üdvözli, hogy az Ügynökség alapjogi vészhelyzetekre adott célzott válaszok kidolgozásával kapcsolatos stratégiai prioritásával összhangban az Ügynökség által a menekültügyi válság által leginkább érintett tagállamokban kialakult helyzetről és az alapjogi szaktudás terén az uniós és a helyi szereplők segítésére Görögországba kiküldött szakértői személyzet munkájáról szóló havi jelentéseket tesznek közzé;

  7.  üdvözli azt a tényt, hogy az Ügynökség folytatta kutatását a romák helyzetéről az Unióban; üdvözli e tekintetben az uniós kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről szóló második felmérés közzétételét, amelyben közel 8000 személyes interjú során mintegy 34 000, roma háztartásban élő személyről gyűjtöttek adatokat kilenc tagállamban;

  8.  aggodalommal veszi tudomásul a nemek közötti egyensúly jelentős eltolódását az Ügynökségen belül, különösen az Ügynökség felső vezetése tekintetében; tudomásul veszi az Ügynökség esélyegyenlőségi és sokszínűségi politikáját, amelyet az intézkedések széles köre biztosít; sürgeti az Ügynökséget, hogy a 2016 végi átszervezést követően javítsa tovább az egyensúlyt, és hogy az eredményekről a megfelelő időben tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot.

  INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

  Az elfogadás dátuma

  1.2.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  43

  7

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  43

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Julia Reda, Judith Sargentini

  7

  -

  ECR

  Branislav Škripek

  EFDD

  Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

  ENF

  Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  1

  0

  ECR

  Helga Stevens

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

  Az elfogadás dátuma

  20.3.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  21

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  21

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  ENF

  Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  3

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  • [1]  HL C 417., 2017.12.6., 228. o.
  • [2]  HL C 417., 2017.12.6., 228. o.
  • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [4]  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
  • [5]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [6]  HL C 417., 2017.12.6., 228. o.
  • [7]  HL C 417., 2017.12.6., 228. o.
  • [8]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [9]  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.
  • [10]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [11]  HL C 230., 2016.6.24., 1. o.
  • [12]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0000.
  Utolsó frissítés: 2018. április 12.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat