Ziņojums - A8-0093/2018Ziņojums
A8-0093/2018

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

23.3.2018 - (2017/2149(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Bart Staes

Procedūra : 2017/2149(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0093/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0093/2018
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2149(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi[1],

–  ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru[4], un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[5], un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2018),

1.  sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2149(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi[6],

–  ņemot vērā deklarāciju[7] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[8] un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru[9], un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[10], un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2018),

1.  apstiprina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2149(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0093/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu[11] tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 21 603 000 — aptuveni tikpat liels cik 2015. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē gandrīz tikai no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu konstatē, ka 2016. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, proti, tāds pats kā iepriekšējā gadā, un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 73,21 %, t. i., par 1,59 % augstāks nekā iepriekšējā gadā; atzīst, ka apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības, augstais vispārējais līmenis liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu III sadaļā (darbības izdevumi) to uz 2017. gadu pārnesto apropriāciju apmērs, par kurām bija uzņemtas saistības, atkal bija ļoti augsts — EUR 5 200 000 (68 %) salīdzinājumā ar EUR 5 700 000 (70 %) iepriekšējā gadā; pieņem zināšanai Revīzijas palātas sniegto paskaidrojumu, ka šie apropriāciju pārnesumi galvenokārt atspoguļo to Aģentūras darbību raksturu, kas ir saistītas ar tādu pētījumu finansēšanu, kuri ilgst vairākus mēnešus un nereti turpinās pēc gada beigām;

3.  atzīmē, ka no 2015. gada uz 2016. gadu pārnesto apropriāciju izpildes līmenis 2016. gadā bija 96,73 %, kas liecina par to, ka apropriāciju atcelšanas līmenis joprojām bija zems (3,27 %);

4.  norāda, ka apropriāciju pārnesumus bieži vien var daļēji vai pilnībā pamatot ar aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu un ka tie ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē un ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, it īpaši tad, ja Aģentūra tos ieplāno iepriekš un dara zināmu Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

5.  atzīmē, ka 2016. gadā valdei apstiprināšanai tika iesniegts viens budžeta pārvietojums un ka kopējā šī pārvietojuma rezultātā starp sadaļām pārvietotā summa bija EUR 297 714; turklāt atzīmē, ka šie pārvietojumi galvenokārt bija saistīti ar administratīvo izdevumu pārpalikuma pārdali pamatdarbības projektiem; ar gandarījumu konstatē, ka 2016. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Personāla politika

6.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka Aģentūras štatu sarakstā tika iekļautas divas jaunas administratora štata vietas darbam migrācijas, integrācijas un bēgļu aizsardzības jomā un ka no štatu saraksta tika svītrota viena asistenta štata vieta atbilstoši prasītajai štata vietu skaita samazināšanai par 5 %; tomēr atzīmē, ka Aģentūra par četrām štata vietām palielināja līgumdarbinieku štata vietu skaitu;

7.  konstatē, ka saskaņā ar štatu sarakstu 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 70 pagaidu štata vietas (no 74 štata vietām, kas atļautas atbilstoši Savienības budžetam); atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūrā strādāja arī 9 norīkotie valsts eksperti un 30 līgumdarbinieki;

8.  atzīmē, ka 49,3 % no Aģentūras pagaidu darbiniekiem ir sievietes un 50,7 % — vīrieši; tomēr pauž nožēlu par būtisko dzimumu nelīdzsvarotību Aģentūras sešu vadošus amatus ieņemošo darbinieku vidū — dzimumu attiecība ir viena sieviete uz pieciem vīriešiem; aicina Aģentūru izvirzīt mērķi panākt labāku līdzsvaru vadošus amatus ieņemošo darbinieku dalījumā pēc dzimuma;

9.  konstatē, ka 2016. gadā Aģentūras darbinieki slimības atvaļinājumā bija vidēji 9,2 dienas un ka 97 no 109 darbiniekiem kā slimības atvaļinājumu bija paņēmuši vismaz vienu brīvu dienu; atzīmē, ka Aģentūra rīkoja darbinieku atbūtnes dienu, un atbalsta citus labjutības pasākumus; aicina Aģentūru apspriesties ar medicīnisko dienestu par to, kā mazināt darba kavējumus slimības dēļ;

10.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra iegulda līdzekļus personas cieņas aizsardzībā un psiholoģiskās un seksuālās aizskaršanas novēršanā un ka tā ikvienam jaunpienācējam nodrošināja divas apmācību sesijas un pārējiem darbiniekiem — zināšanu un iemaņu atjaunināšanas sesiju; ar gandarījumu atzīmē arī to, ka konfidenciālie konsultanti saglabāja redzamu klātbūtni un ka vadība visam personālam vairākkārt atgādināja par attiecīgo politiku un tīklu;

11.  atzīmē, ka Aģentūrai nav statistikas datu par gadījumiem, kas paziņoti konfidenciālajiem konsultantiem, taču norāda, ka 2016. gadā nebija paziņots, izmeklēts vai iesniegts izskatīšanai tiesā neviens aizskaršanas gadījums;

12.  atzīmē, ka Aģentūrai nav neviena dienesta transportlīdzekļa;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

13.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka papildus Civildienesta noteikumiem Aģentūra ir ieviesusi personālam paredzētu praktisku ceļvedi par interešu konfliktu pārvaldību un novēršanu, kurā sniegta visaptveroša informācija un padomi par dažādiem jautājumiem; turklāt atzīmē, ka Aģentūra personālam regulāri rīko obligātas mācības par ētiku un integritāti un publicē visu aktīvo valdes, zinātniskās komitejas un vadības grupas locekļu CV un interešu deklarācijas;

14.  atzīmē, ka Aģentūra piemēro Labas administratīvās prakses kodeksu, izvērtē vadības grupas, valdes un zinātniskās komitejas locekļu iesniegto finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes un publicē šīs deklarācijas savā tīmekļa vietnē saskaņā ar interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku;

15.  atzīmē, ka Aģentūras valdes sanāksmju protokoli tiek publicēti Aģentūras tīmekļa vietnē;

16.  atzīmē, ka Aģentūra ir ieviesusi vairākus instrumentus darbinieku un it īpaši trauksmes cēlēju aizsardzībai; pieņem zināšanai, ka Aģentūra pašlaik saskaņā ar izpildvaldes Lēmumu 2012/04 pēc analoģijas piemēro Komisijas pamatnostādnes par trauksmes celšanu;

17.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka saistībā ar krāpšanas apkarošanas stratēģiju tā veica īpašu krāpšanas riska izvērtēšanu, kuras rezultātā tika izstrādāts un pilnībā ieviests rīcības plāns, kas tiek pastāvīgi uzraudzīts; ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra ir sasniegusi būtiskus rezultātus izpratnes veicināšanas ziņā, sagatavojot un sniedzot uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) nodrošinātiem materiāliem balstītu iekšējo apmācību par krāpšanas novēršanu;

18.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra savā 2016. gada darbības pārskatā ir iekļāvusi punktu par pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti;

19.  atzīmē, ka Aģentūra 2016. gadā saņēma 20 pieprasījumus nodrošināt piekļuvi dokumentiem un ka tā apstiprināja pilnīgu piekļuvi 22 dokumentiem un daļēju piekļuvi 120 dokumentiem un atteica piekļuvi 68 dokumentiem, atteikumu pamatojot ar privātās dzīves aizsardzību un personas neaizskaramību un komerciālu interešu aizsardzību; sagaida, ka Aģentūra, kad tā lems par dokumentu pieejamības ierobežošanu saistībā ar komerciālu interešu aizsardzību, nopietni ņems vērā arī iedzīvotāju intereses un Savienības apņemšanos nodrošināt lielāku pārredzamību, vienlaikus ievērojot visus attiecīgos tiesību aktus;

20.  atzīmē, ka septiņos no minētajiem piekļuves atteikšanas gadījumiem tika iesniegts atkārtots pieteikums, pēc kura izskatīšanas četros gadījumos tika piešķirta daļēja piekļuve;

Galvenie sasniegumi

21.  atzinīgi vērtē trīs galvenos sasniegumus, uz kuriem Aģentūra norādījusi 2016. gadā, proti, to, ka tā:

–  rīkoja Pamattiesību forumu — tās lielāko pasākumu, kas pulcēja vairāk nekā 700 dalībniekus dalībai četras dienas ilgās diskusijās par trīs tematu — integrācijas, bēgļu aizsardzības un digitālā laikmeta — savstarpējo saikni;

–  iesniedza sešus juridiskus atzinumus, lai palīdzētu Parlamentam sagatavot nostājas attiecībā uz tiesību aktu kopumiem vai politikām;

–  saskaņā ar savu stratēģisko prioritāti savlaicīgi un precīzi reaģēt uz ārkārtas situācijām pamattiesību jomā publicēja ikmēneša ziņojumus par stāvokli dalībvalstīs, kuras visvairāk skārusi bēgļu krīze, un nosūtīja ekspertus uz Grieķiju, lai Savienību un vietējos dalībniekus nodrošinātu ar specifiskām zināšanām pamattiesību jomā;

Iekšējā kontrole

22.  atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūra bija paredzējusi virkni pasākumu, lai uzlabotu iekšējās kontroles standarta (IKS) Nr. 5 “Mērķi, snieguma rādītāji”, IKS Nr. 11 “Dokumentu pārvaldība” un IKS “Darbības nepārtrauktība” īstenošanas efektivitāti; norāda, ka līdz pārskata gada beigām šie pasākumi bija pieņemti un pakāpeniski īstenoti;

23.  atzīmē, ka 2016. gada decembrī tika veikta iekšēja trūkumu analīze, lai detalizēti izvērtētu atbilstību IKS; ar gandarījumu atzīmē — Aģentūra ir konstatējusi, ka īstenošanas līmenis ir tuvs pilnīgai atbilstībai un ka ir sagaidāms, ka papildu pasākumi tiks pilnībā īstenoti līdz 2017. gada beigām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo pasākumu īstenošanu;

24.  atzīmē Revīzijas palātas konstatējumu, ka kredītrīkotāju (deleģēto kredītrīkotāju) izsniegtie oficiālie pilnvarojumi un pastarpināti deleģētās pilnvaras ne vienmēr saskanēja ar darījumu apstiprināšanas tiesībām ABAC darbplūsmas sistēmā; norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju šī kļūda tika izlabota un ka tika veikti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka ABAC atspoguļo tikai attiecīgajā brīdī derīgus pilnvarojumus;

Iekšējā revīzija

25.  ar gandarījumu atzīmē, ka pārskata perioda beigās ex post pārbaužu rezultāti neuzrādīja nevienu atgūstamu summu;

26.  atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir slēdzis pēdējo ieteikumu, kas tika formulēts cilvēkresursu pārvaldības revīzijas laikā, un ka 2016. gadā IAS neveica nevienu revīziju;

27.  ar gandarījumu atzīmē to, ka nolūkā nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu un samazināt vai neitralizēt CO2 emisijas, Aģentūra strādā pie tā, lai uzlabotu savu vides pēdas nospiedumu, uzstādot videi nekaitīgu datu centra dzesēšanas sistēmu — kas uzlabos apkures sistēmu un samazinās patēriņu —, noslēdzot līgumu ar alternatīvu elektroenerģijas piegādātāju — kurš izmanto atjaunojamās enerģijas avotus —, veicinot alternatīvus veidus, kā darbiniekiem nokļūt no mājām uz darbu, nodrošinot viņiem velosipēdu stāvvietas, veicinot un ieviešot videi nekaitīgu publisko iepirkumu atsevišķās konkursa procedūrās, piemēram, attiecībā uz IKT aprīkojuma iegādi un uzkopšanas pakalpojumiem, veicinot reciklēšanu un reciklēta papīra un citu materiālu izmantošanu un ieviešot LED tehnoloģijas apgaismojumu;

28.  atzīmē, ka Aģentūra atzīst ar Brexit saistītos finanšu riskus, kas izpaužas kā iespējama finanšu līdzekļu zaudēšana, kas var ietekmēt Aģentūras pamatdarbību; norāda, ka Aģentūra varētu mazināt šī finansiālā zaudējuma ietekmi, ja Apvienotā Karaliste netiks iekļauta tās pētnieciskajā pamatdarbībā; tomēr atzīmē — ir sagaidāms, ka finansiālais zaudējums būs lielāks nekā ietaupījumi no pētnieciskās darbības ierobežošanas;

29.  atzīmē, ka Aģentūra atzīst ar Brexit saistīto darbības risku un no tā izrietošo iespējamo konkurences zudumu — jo vairāki Aģentūras līgumslēdzēji atrodas Apvienotajā Karalistē —, kā arī lietpratīgu darbinieku — Apvienotās Karalistes pilsoņu — zaudēšanu; aicina Aģentūru saistībā ar Brexit sarunām strādāt ciešā sadarbībā ar Komisiju, lai Aģentūra atbilstoši sagatavotos līdz minimumam samazināt jebkādu iespējamu negatīvu ietekmi darbības vai finansiālā ziņā;

30.  uzsver — lai palīdzētu Parlamentam sagatavot nostājas attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumiem vai rīcībpolitikām, Aģentūra ir sniegusi sešus juridiskus atzinumus, no kuriem četri attiecās uz tobrīd notiekošo Savienības kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pārskatīšanu;

31.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir turpinājusi izpēti par romu stāvokli Savienībā; šajā sakarā it īpaši atzinīgi vērtē publikāciju “Otrais Savienības minoritāšu un diskriminācijas apsekojums”, kurā apkopota informācija par deviņās dalībvalstīs romu mājsaimniecībās dzīvojošiem gandrīz 34 000 cilvēkiem, kura iegūta gandrīz 8 000 klātienes intervijās ar šīs tautības pārstāvjiem;

o

o o

32.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli[12].

7.2.2018

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2149(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas secinājumiem Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi;

2.  norāda uz Revīzijas palātas konstatējumu, ka kredītrīkotāju oficiāli deleģētās un pastarpināti deleģētās pilnvaras ne vienmēr atbilda attiecīgajām darījumu apstiprināšanas tiesībām Aģentūras finanšu sistēmās; norāda, ka Aģentūra šo kļūdu nekavējoties laboja; atgādina Aģentūrai, ka tai jāievieš nepieciešamie iekšējie mehānismi, lai novērstu šādas situācijas atkārtošanos nākotnē;

3.  norāda, ka III sadaļā (“Darbības izdevumi”) tāpat kā 2015. gadā apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis, proti, EUR 5,2 miljoni jeb 68 %; atzīst, ka šajā gadā, līdzīgi kā gadu iepriekš, tas vienkārši ir skaidrojams ar Aģentūras darbību daudzgadu raksturu;

4.  norāda, ka 2016. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) neveica nevienu revīziju; tomēr atgādina, ka iepriekšējās revīzijās ir secināts, ka Aģentūras iekšējās kontroles sistēma nodrošina pamatotu pārliecību par revīzijai pakļauto procesu mērķu sasniegšanu un ka ir pabeigta visu neizpildīto ieteikumu īstenošana;

5.  uzsver, ka Aģentūra, palīdzēdama Eiropas Parlamentam sagatavot tā nostājas attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumiem vai politikas nostādnēm, sniedza sešus juridiskos atzinumus, no kuriem četri bija saistīti ar notiekošajiem Savienības kopējās Eiropas patvēruma sistēmas pārskatīšanas procesiem;

6.  atzinīgi vērtē to, ka atbilstoši savai stratēģiskajai prioritātei mērķtiecīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām pamattiesību jomā Aģentūra publicē ikmēneša pārskatus par stāvokli bēgļu krīzes visvairāk skartajās dalībvalstīs, un atzinīgi vērtē darbu, ko veic uz Grieķiju norīkotie eksperti, kuriem uzticēts palīdzēt Savienībai un uz vietas esošajiem dalībniekiem, nodrošinot specializētas zināšanas pamattiesību jomā;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra turpināja veikt pētījumus par romu stāvokli Savienībā; šajā sakarībā īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts otrais Savienības minoritāšu un diskriminācijas apsekojums, kurā ir apkopota informācija par teju 34 000 cilvēku, kas dzīvo romu mājsaimniecībās deviņās dalībvalstīs, un šī informācija iegūta, intervijās klātienē iztaujājot gandrīz 8 000 romu tautības iedzīvotāju;

8.  ar bažām norāda uz būtisko dzimumu nelīdzsvarotību Aģentūrā, it īpaši augstākā līmeņa vadošajos amatos; pieņem zināšanai Aģentūras vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības politiku, mudina Aģentūru turpināt novērst šo nelīdzsvarotības situāciju, kas pēc 2016. gada nogalē notikušās reorganizācijas ir uzlabojusies, un laikus informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par gūtajiem rezultātiem.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

1.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

 • [1]  OV C 417, 6.12.2017., 228. lpp.
 • [2]  OV C 417, 6.12.2017., 228. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
 • [5]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [6]  OV C 417, 6.12.2017., 228. lpp.
 • [7]  OV C 417, 6.12.2017., 228. lpp.
 • [8]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [9]  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
 • [10]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [11]  OV C 230, 24.6.2016., 1. lpp.
 • [12]  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika