Procedura : 2017/2149(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0093/2018

Teksty złożone :

A8-0093/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.58

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0163

SPRAWOZDANIE     
PDF 708kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2149(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2149(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(4), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2018),

1.  udziela dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2149(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(9), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2149(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0093/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 21 603 000 EUR, co w przybliżeniu stanowi tę samą kwotę co w 2015 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi prawie wyłącznie z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  z zadowoleniem odnotowuje, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w roku budżetowym 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, tak jak w poprzednim roku, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 73,21 %, co stanowi wzrost o 1,59 % w porównaniu z rokiem poprzednim; stwierdza, że wysoki ogólny poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczył o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału kwota środków, na które zaciągnięto zobowiązania, przeniesionych na 2017 r. w tytule III (wydatki operacyjne) znów była wysoka i wyniosła 5 200 000 EUR (68 %) w porównaniu do kwoty 5 700 000 EUR (70 %) w roku poprzednim; odnotowuje, że według Trybunału przeniesienia te wynikają głównie z charakteru działań Agencji, które obejmują finansowanie badań trwających wiele miesięcy, często wykraczających poza koniec roku;

3.  zauważa, że wskaźnik wykorzystania środków przeniesionych z 2015 na 2016 r. wyniósł 96,73 %, co oznacza, że stopa anulowania pozostała na niskim poziomie 3,27 %;

4.  zauważa, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

5.  zwraca uwagę na fakt, że w 2016 r. przedstawiono zarządowi do zatwierdzenia jedno przesunięcie budżetowe, a całkowita kwota przesunięć między tytułami wynikająca z tych przesunięć wyniosła 297 714 EUR; odnotowuje ponadto, że przesunięcia te były związane głównie z realokacją nadwyżki w wydatkach administracyjnych do projektów operacyjnych; z zadowoleniem zauważa, że poziom i charakter przesunięć w 2016 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych;

Polityka kadrowa

6.  stwierdza, że według Agencji plan zatrudnienia został zwiększony przez dodanie dwóch nowych stanowisk administratorów w dziedzinie migracji, integracji i ochrony uchodźców oraz że jedno stanowisko asystenta zostało zlikwidowane zgodnie z wymogiem ograniczenia liczby pracowników o 5 %; zauważa jednak, że Agencja zwiększyła liczbę stanowisk pracowników kontraktowych o cztery stanowiska;

7.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 70 stanowisk tymczasowych (z 74 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii); zauważa ponadto, że w 2016 r. Agencja zatrudniała 9 oddelegowanych ekspertów krajowych i 30 pracowników kontraktowych;

8.  zauważa, że 49,3 % pracowników tymczasowych zatrudnionych w Agencji to kobiety, a 50,7 % to mężczyźni; wyraża jednak ubolewanie z powodu dużej nierównowagi na sześciu wyższych stanowiskach kierowniczych Agencji, gdzie stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1: 5; wzywa Agencję, by dążyła do osiągnięcia bardziej zrównoważonego pod względem płci składu personelu na wyższych stanowiskach;

9.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Agencji przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio przez 9,2 dnia, a 97 spośród 109 pracowników skorzystało z co najmniej jednego dnia urlopu chorobowego; zauważa, że Agencja zorganizowała spotkanie wyjazdowe pracowników i że wspiera inne działania związane z dobrostanem; wzywa Agencję do konsultowania się ze służbą medyczną w celu ustalenia, w jaki sposób zmniejszyć nieobecności w pracy związane ze zwolnieniem chorobowym;

10.  zauważa z zadowoleniem, że Agencja inwestuje w ochronę godności osoby i zapobieganie molestowaniu psychicznemu i seksualnemu oraz że zorganizowała dwie sesje szkoleniowe dla nowych pracowników i szkolenia utrwalające wiedzę dla pozostałych pracowników; zauważa z zadowoleniem, że zaufani doradcy utrzymywali widoczną obecność, a kadra zarządzająca wielokrotnie przypominała pracownikom o tej polityce i sieci współpracy;

11.  odnotowuje, że Agencja nie przechowuje żadnych danych statystycznych dotyczących przypadków zgłaszanych zaufanym doradcom, ale w 2016 r. nie zgłoszono przypadków molestowania, nie wszczynano w ich sprawie dochodzeń ani nie składano skarg sądowych;

12.   zauważa, że Agencja nie posiada żadnych pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

13.  stwierdza, że według Agencji poza regulaminem pracowniczym wprowadziła ona dla swoich pracowników praktyczny przewodnik w sprawie zarządzania konfliktami interesów i zapobiegania im, który zawiera szeroki zbiór informacji i porad w różnych kwestiach; ponadto zwraca uwagę, że Agencja regularnie przeprowadza obowiązkowe szkolenia dla swoich pracowników na temat etyki i uczciwości zawodowej, a także publikuje życiorysy (CV) i deklaracje interesów wszystkich aktywnych członków zarządu i komitetu naukowego, jak również jego zespołu kierowniczego;

14.  odnotowuje, że w ramach polityki zarządzania konfliktami interesów i zapobiegania im Agencja stosuje kodeks dobrego postępowania administracyjnego, a także przeprowadza weryfikację interesów finansowych zadeklarowanych przez członków kierownictwa, zarządu i komitetu naukowego, a odnośne deklaracje publikuje na swojej stronie internetowej;

15.  zauważa, że protokoły posiedzeń Zarządu są publikowane na stronie internetowej Agencji;

16.  odnotowuje, że Agencja wprowadziła szereg narzędzi służących ochronie pracowników w ogólności, a szczególnie sygnalistów; stwierdza, że Agencja stosuje przez analogię wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości na podstawie decyzji rady wykonawczej nr 2012/04;

17.  z zadowoleniem odnotowuje, że według Agencji w związku ze strategią zwalczania nadużyć finansowych przeprowadzono szczegółową ocenę ryzyka nadużyć finansowych, w wyniku której opracowano plan działania, który został w pełni wdrożony i jest stale monitorowany; zauważa z zadowoleniem, że Agencja osiągnęła znaczne postępy w zwiększaniu świadomości, przygotowując i przeprowadzając wewnętrzne szkolenia na temat zapobiegania nadużyciom finansowym w oparciu o materiały dostarczone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

18.  z zadowoleniem przyjmuje ujęcie w rocznym sprawozdaniu z działalności Agencji za 2016 r. punktu na temat przejrzystości, rozliczalności i uczciwości;

19.  zauważa, że w 2016 r. Agencja otrzymała 20 wniosków o dostęp do dokumentów oraz przyznała pełny dostęp do 22 dokumentów, częściowy dostęp do 120 dokumentów i odmówiła dostępu do 68 dokumentów ze względu na „ochronę prywatności i integralności jednostki” oraz „ochronę interesów handlowych”; oczekuje, że Urząd, podejmując decyzję o ograniczeniu dostępu do dokumentów ze względu na ochronę interesów handlowych, również z powagą potraktuje interesy obywateli i zobowiązanie Unii do większej przejrzystości, uwzględniając wszystkie właściwe zasady i przepisy;

20.  zauważa, że w przypadku siedmiu z odrzuconych wniosków o dostęp do dokumentów sprawy były przedmiotem wniosku potwierdzającego, po którym częściowy dostęp przyznano w odniesieniu do czterech wniosków;

Główne osiągnięcia

21.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

–  zorganizowała Forum Praw Podstawowych – największe organizowane przez Agencję wydarzenie, które zgromadziło ponad 700 uczestników na cztery dni dyskusji na temat powiązań między trzema tematami: integracją, ochroną uchodźców i erą cyfrową;

–  przedstawiła sześć opinii prawnych, aby pomóc Parlamentowi w opracowaniu stanowisk w sprawie aktów prawnych lub strategii politycznych;

–  zgodnie ze swoim strategicznym priorytetem, polegającym na opracowaniu terminowych i ukierunkowanych reakcji na sytuacje kryzysowe w zakresie praw podstawowych, Agencja opublikowała comiesięczne sprawozdania na temat sytuacji w państwach członkowskich, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem uchodźczym, oraz oddelegowała do Grecji ekspertów, żeby zapewnić unijnym i lokalnym podmiotom działającym w terenie fachową wiedzę o prawach podstawowych;

Kontrole wewnętrzne

22.  odnotowuje, że w 2016 r. Agencja przewidziała szereg środków mających na celu poprawę skutecznego wdrożenia standardu kontroli wewnętrznej (ICS) nr 5 „Cele, wskaźniki wykonania”, ICS nr 11 „Zarządzanie dokumentami” oraz ICS „Ciągłość działania”; zauważa, że do końca roku sprawozdawczego środki te były podejmowane i stopniowo wdrażane;

23.  zauważa, że w grudniu 2016 r. przeprowadzono wewnętrzną analizę rozbieżności w celu przedstawienia szczegółowej oceny poziomu zgodności ICS; zauważa z zadowoleniem, że Agencja określiła poziom wdrożenia zbliżony do pełnego przestrzegania przepisów oraz że założono, iż dodatkowe środki zostaną w pełni wdrożone do końca 2017 r; wzywa Agencję, by powiadomiła organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tych środków;

24.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału formalne delegacje i subdelegacje udzielane przez urzędników zatwierdzających (delegowanych) nie zawsze były zgodne z uprawnieniami do zatwierdzania transakcji w systemie obiegu dokumentów ABAC; odnotowuje, że zdaniem Agencji błąd skorygowano i wprowadzono środki, aby zapewnić ujęcie w ABAC wyłącznie ważnych delegacji;

Audyt wewnętrzny

25.  z zadowoleniem odnotowuje, że na koniec okresu sprawozdawczego wyniki kontroli ex post nie wykazały żadnych kwot do odzyskania;

26.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) zamknęła ostatnie otwarte zalecenie przedstawione w trakcie kontroli zarządzania zasobami ludzkimi, a w 2016 r. nie przeprowadzono kontroli Służby Audytu Wewnętrznego;

27.  zauważa z zadowoleniem, że dla zapewnienia opłacalnego i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy oraz ograniczenia lub zrównoważenia emisji CO2 Agencja pracuje nad poprawą swojego wpływu na środowisko dzięki zainstalowaniu przyjaznego dla środowiska systemu chłodzenia centrum danych, który usprawni system ogrzewania i przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zawarciu umów z alternatywnym dostawcą energii elektrycznej wykorzystującym odnawialne źródła energii, dzięki promowaniu alternatywnych sposobów dojazdu pracowników do pracy poprzez zapewnienie parkingów rowerowych, dzięki wspieraniu i wdrażaniu ekologicznych zamówień publicznych w niektórych procedurach przetargowych, takich jak zamówienia na sprzęt ICT i usługi sprzątania, dzięki wspieraniu recyklingu i wykorzystania papieru z makulatury oraz innych materiałów pochodzących z recyklingu, a także dzięki wprowadzeniu oświetlenia w technologii LED;

28.  zauważa, że Agencja dostrzega ryzyko finansowe związane z brexitem, ponieważ potencjalna utrata zasobów finansowych może mieć wpływ na działalność operacyjną Agencji; zauważa, że Agencja mogłaby ewentualnie zmniejszyć skutki tych strat finansowych, skoro jej operacyjna działalność badawcza nie będzie obejmowała Zjednoczonego Królestwa; zauważa jednak, że zakłada się, iż strata finansowa będzie wyższa niż oszczędności wynikające z ograniczenia działalności badawczej;

29.  zauważa, że Agencja dostrzega ryzyko operacyjne związane z brexitem i wynikające z niego potencjalne ograniczenie konkurencji, ponieważ szereg operacyjnych zleceniobiorców ma siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, oraz utratę wykwalifikowanych pracowników będących obywatelami brytyjskimi; wzywa Agencję do ścisłej współpracy z Komisją przy negocjacjach w sprawie brexitu, tak aby odpowiednio przygotować się na zminimalizowanie wszelkich jego ewentualnych negatywnych skutków operacyjnych lub finansowych;

30.  wskazuje na opracowanie sześciu opinii prawnych mających wspomóc Parlament w przyjęciu stanowiska w sprawie wniosków lub środków ustawodawczych, przy czym cztery z tych opinii dotyczyły trwającego przeglądu wspólnego europejskiego systemu azylowego;

31.  wyraża zadowolenie, że Agencja kontynuowała badania na temat sytuacji Romów w Unii; w związku z tym ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje opublikowanie drugiego badania UE na temat mniejszości i dyskryminacji, w ramach którego zgromadzono informacje o niemal 34 tys. osób żyjących w romskich gospodarstwach domowych w dziewięciu państwach członkowskich, pochodzące z blisko 8 tys. bezpośrednich wywiadów z Romami;

o

o o

32.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia... 2018 r.(12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2149(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej („Agencji”) rzetelnie przedstawia jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r., a jej transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy ustalił, iż formalne delegacje i subdelegacje udzielane przez urzędników zatwierdzających nie zawsze są zgodne z odpowiednimi uprawnieniami do zatwierdzania transakcji w systemach finansowych Agencji; zwraca uwagę, że Agencja natychmiast skorygowała ten błąd; przypomina Agencji o potrzebie wprowadzenia niezbędnych mechanizmów wewnętrznych gwarantujących, że sytuacja taka nie powtórzy się w przyszłości;

3.  zauważa, że w 2016 r., podobnie jak w roku 2015, w tytule III (wydatki operacyjne) stwierdzono wysoki poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wynoszący 5,2 mln EUR, czyli 68%; przyznaje, że w przedmiotowym roku, podobnie jak w roku poprzednim, odzwierciedla to po prostu wieloletni charakter działań podejmowanych przez Agencję;

4.  zauważa, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji nie przeprowadziła żadnych kontroli; przypomina jednak, że z wcześniejszych audytów wynikało, iż system kontroli wewnętrznej Agencji daje uzasadnioną pewność co do osiągnięcia celów kontrolowanych procesów oraz że wszystkie otwarte zalecenia zostały zatwierdzone;

5.  wskazuje na opracowanie sześciu opinii prawnych mających wspomóc Parlament Europejski w przyjęciu stanowiska w sprawie wniosków lub środków ustawodawczych, z czego cztery dotyczyły trwającego przeglądu wspólnego europejskiego systemu azylowego;

6.  przyjmuje z zadowoleniem – zgodnie z priorytetem strategicznym Agencji dotyczącym opracowania ukierunkowanych reakcji na sytuacje kryzysowe w zakresie praw podstawowych – publikowanie przez Agencję miesięcznych sprawozdań na temat sytuacji w państwach członkowskich, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem uchodźczym, a także na temat pracy ekspertów oddelegowanych do Grecji w celu wsparcia unijnych i lokalnych podmiotów w terenie wiedzą fachową na temat praw podstawowych;

7.  wyraża zadowolenie, że Agencja kontynuowała badania na temat sytuacji Romów w Unii; w związku z tym ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje opublikowanie drugiego badania UE na temat mniejszości i dyskryminacji, w ramach którego zgromadzono informacje o niemal 34 tys. osób żyjących w romskich gospodarstwach domowych w dziewięciu państwach członkowskich, pochodzące z blisko 8 tys. bezpośrednich wywiadów z Romami;

8.  z niepokojem odnotowuje znaczący brak równowagi płciowej w Agencji, zwłaszcza wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla; odnotowuje fakt prowadzenia przez Agencję polityki równych szans i różnorodności przy zastosowaniu szerokiego zakresu środków; apeluje do Agencji o dalsze działania mające na celu doprowadzenie w tej kwestii do stanu równowagi, do którego jest już bliżej dzięki reorganizacji dokonanej pod koniec 2016 r., oraz o poinformowanie w stosownym czasie organu udzielającego absolutorium o wynikach podjętych działań.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

1.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 228.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 228.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 228.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 228.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 230 z 24.6.2016, s. 1.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności