Postup : 2017/2149(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2018

Predkladané texty :

A8-0093/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.58

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0163

SPRÁVA     
PDF 571kWORD 62k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(7), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(9), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0093/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov,

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 sumu 21 603 000 EUR, čo je približne rovnaká suma ako v roku 2015; keďže rozpočet agentúry pochádza takmer výlučne z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v rozpočtovom roku 2016 prinieslo rovnako ako rok predtým mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 73,21 %, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšenie o 1,59 %; uznáva, že z vysokej celkovej miery viazaných rozpočtových prostriedkov vyplýva, že záväzky boli prijaté včas;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2017 v hlave III (administratívne výdavky) bola opäť veľmi vysoká, a to 5 200 000 EUR (68 %) v porovnaní so sumou 5 700 000 EUR (70 %) v predchádzajúcom roku; konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov tieto prenosy odzrkadľujú najmä charakter činností agentúry, ktoré zahŕňajú financovanie štúdií, ktorých realizácia trvá mnoho mesiacov a často prekračuje koniec roka;

3.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016 dosiahla 96,73 %, čo znamená, že miera zrušených rozpočtových prostriedkov je naďalej nízka na úrovni 3,27 %;

4.  poznamenáva, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

5.  konštatuje, že v roku 2016 bol správnej rade predložený na schválenie jeden rozpočtový presun a že celková suma tohto presunu medzi hlavami rozpočtu bola 297 714 EUR; ďalej poznamenáva, že tieto presuny súviseli najmä s prerozdelením prebytku vzniknutého v oblasti administratívnych výdavkov na operačné projekty; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Personálna politika

6.  berie na vedomie, že podľa agentúry sa jej plán pracovných miest rozšíril o dve nové miesta administrátora v oblasti migrácie, integrácie a ochrany utečencov a že v súlade s požadovaným znížením počtu zamestnancov o 5 % bolo zrušené jedno asistentské miesto; konštatuje však, že agentúra zvýšila počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov o štyri nové miesta;

7.  konštatuje, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 70 dočasných pracovných miest (zo 74 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie); konštatuje, že v roku 2016 agentúra okrem toho zamestnávala 9 vyslaných národných expertov a 30 zmluvných zamestnancov;

8.  konštatuje, že 49,3 % dočasných zamestnancov agentúry sú ženy a 50,7 % muži; vyjadruje však poľutovanie nad výraznou nerovnováhou na šiestich pozíciách vo vrcholovom manažmente agentúry, kde je pomer jedna žena ku piatim mužom; vyzýva agentúru, aby sa snažila o zabezpečenie rodovo vyváženejšieho zloženia zamestnancov na vedúcich pozíciách;

9.  konštatuje, že zamestnanci agentúry mali v roku 2016 v priemere 9,2 dňa pracovné voľno zo zdravotných dôvodov a že 97 zo 109 zamestnancov malo minimálne jeden deň pracovné voľno zo zdravotných dôvodov; poznamenáva, že agentúra usporiadala deň teambuildingu pre zamestnancov a podporuje ďalšie zdraviu prospešné aktivity; vyzýva agentúru, aby s lekárskou službou prediskutovala, ako znížiť neprítomnosť v práci z dôvodu práceneschopnosti;

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra investuje do ochrany ľudskej dôstojnosti a prevencie psychického a sexuálneho obťažovania a že zorganizovala dve školenia pre nových zamestnancov a opakovacie školenie pre ostatných zamestnancov; s uspokojením konštatuje, že dôverní poradcovia sú naďalej viditeľne prítomní a že vedenie pri viacerých príležitostiach pripomenulo všetkým zamestnancom ich politiku a existenciu ich siete;

11.  konštatuje, že agentúra neuchováva štatistické údaje o prípadoch nahlásených dôverným poradcom, ale v roku 2016 neboli hlásené žiadne prípady obťažovania, ani neboli predmetom vyšetrovania alebo konania pred súdom;

12.   poznamenáva, že agentúra nedisponuje žiadnymi služobnými vozidlami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra zaviedla pre svojich zamestnancov okrem služobného poriadku praktickú príručku o riadení a prevencii konfliktov záujmov, ktorá ponúka rozsiahle informácie a poradenstvo o rôznych otázkach; ďalej poznamenáva, že agentúra pravidelne poskytuje povinnú odbornú prípravu zamestnancov v oblasti etiky a integrity a uverejňuje životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých aktívnych členov svojej správnej rady, vedeckého výboru a riadiaceho tímu;

14.  konštatuje, že agentúra uplatňuje Kódex dobrej správnej praxe a že posudzuje kontroly týkajúce sa finančných záujmov deklarovaných manažmentom, členmi správnej rady a členmi vedeckého výboru a uverejňuje vyhlásenia o záujmoch na webovej stránke agentúry ako súčasť jej politiky v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov;

15.  poznamenáva, že zápisnice zo zasadnutí správnej rady sú uverejnené na webovom sídle agentúry;

16.  konštatuje, že agentúra zaviedla mnohé nástroje na ochranu zamestnancov vo všeobecnosti a osobitne oznamovateľov; konštatuje, že agentúra v súčasnosti analogicky vykonáva usmernenia Komisie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade s rozhodnutím výkonnej rady č. 2012/04;

17.  berie na vedomie, že, ako uvádza agentúra, v rámci stratégie boja proti podvodom sa uskutočnilo osobitné posúdenie rizika podvodu, a to vyústilo vo vytvorenie akčného plánu, ktorý bol v plnej miere uskutočnený a je nepretržite monitorovaný; s uspokojením konštatuje, že agentúra dosiahla významné výsledky z hľadiska zvyšovania informovanosti vďaka príprave a realizácii interného školenia v oblasti predchádzania podvodom na základe materiálov, ktoré poskytol Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF);

18.  víta skutočnosť, že agentúra do svojej výročnej správy o činnosti za rok 2016 zahrnula bod o transparentnosti, zodpovednosti a integrite;

19.  poznamenáva, že agentúra v roku 2016 prijala 20 žiadostí o prístup k dokumentom, pričom poskytla úplný prístup k 22 dokumentom, čiastočný prístup k 120 dokumentom a zamietla prístup k 68 dokumentom z dôvodu „ochrany súkromia a integrity jednotlivca“ a „ochrany obchodných záujmov“; očakáva, že agentúra pri rozhodovaní o obmedzení prístupu k dokumentom z dôvodu ochrany obchodných záujmov takisto s maximálnou vážnosťou zohľadňuje záujem občanov a záväzok Únie k väčšej transparentnosti, pričom berie do úvahy všetky príslušné právne predpisy;

20.  konštatuje, že 7 zamietnutých žiadostí o prístup k dokumentom bolo predmetom opakovanej žiadosti, po ktorej bol poskytnutý čiastočný prístup ku štyrom dokumentom;

Hlavné úspechy

21.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

–  agentúra zorganizovala fórum o základných právach, svoje najväčšie podujatie, na ktorom sa zišlo vyše 700 účastníkov, aby počas štyroch dní diskutovali o prepojeniach témy začlenenia, ochrany utečencov a digitálneho veku;

–  predložila šesť právnych stanovísk, aby pomohla Parlamentu pri vypracúvaní jeho stanovísk k legislatívnym spisom a politikám;

–  v súlade so strategickou prioritou agentúry vypracúvať včasné a cielené reakcie na núdzové situácie týkajúce sa základných práv uverejnila mesačné správy o situácii v členských štátoch, ktoré sú najviac postihnuté utečeneckými krízami, a do Grécka vyslala odborných pracovníkov s cieľom poskytnúť aktérom Únie a miestnym aktérom na danom mieste odborné znalosti v oblasti základných práv;

Vnútorné kontroly

22.  poznamenáva, že v roku 2016 agentúra stanovila rad opatrení na zlepšenie účinného vykonávania normy vnútornej kontroly č. 5 Ciele, ukazovatele výkonnosti, normy č. 11 Správa dokumentov a normy Kontinuita činností; konštatuje, že do konca vykazovaného roka boli tieto opatrenia prijaté aj postupne vykonávané;

23.  berie na vedomie, že v decembri 2016 bola uskutočnená vnútorná analýza nedostatkov s cieľom poskytnúť podrobné posúdenie úrovne dodržiavania jednotlivých noriem vnútornej kontroly; s uspokojením konštatuje, že agentúra potvrdila úroveň ich dodržiavania v takmer maximálnej miere a že dodatočné opatrenia sa v plnej miere mali vykonať do konca roka 2017; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní týchto opatrení;

24.  poznamenáva, že ako sa uvádza v správe Dvora audítorov, formálne delegovanie a subdelegovanie povoľujúcimi úradníkmi (vymenovanými delegovaním) neboli vždy v súlade s povoľovacími právami v súvislosti s operáciami v systéme riadenia pracovných postupov ABAC; konštatuje, že podľa agentúry bola chyba odstránená a zaviedli sa opatrenia na zabezpečenie toho, aby systém ABAC zohľadňoval len delegovanie platné v súčasnosti;

Vnútorný audit

25.  s uspokojením konštatuje, že ku koncu vykazovaného obdobia neodhalili výsledky kontrol ex post žiadne sumy, ktoré by bolo treba vymáhať;

26.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie uzavrel posledné nesplnené odporúčanie, ktoré bolo predložené počas auditu riadenia ľudských zdrojov, a že v roku 2016 tento útvar nevykonal žiaden audit;

27.  s uspokojením konštatuje, že s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne pracovisko šetrné k životnému prostrediu a znižovať alebo kompenzovať emisie CO2 agentúra usiluje o zlepšenie svojej environmentálnej stopy, a to tak, že zaviedla ekologický systém chladenia dátového centra, ktorý podporí vykurovací systém a povedie k nižšej spotrebe, uzavrela zmluvu s alternatívnym poskytovateľom elektrickej energie, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie, ďalej podporuje alternatívne spôsoby dochádzania zamestnancov do práce poskytnutím parkovacích miest pre bicykle, podporuje a vykonáva zelené verejné obstarávanie pri určitých postupoch verejného obstarávania, napríklad pri obstarávaní vybavenia IKT a v prípade upratovacích služieb, propaguje recyklovanie a používanie recyklovaného papiera a iných materiálov a zaviedla osvetlenie technológie LED;

28.  konštatuje, že agentúra uznáva finančné riziká vyplývajúce z vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, keďže prípadná strata finančných zdrojov by mohla mať dosah na operačné činnosti agentúry; poznamenáva, že agentúra by pravdepodobne mohla znížiť dosah takejto finančnej straty tým, že jej operačné výskumné činnosti nebudú zahŕňať Spojené kráľovstvo; konštatuje však, že sa očakáva, že finančná strata bude väčšia ako úspory vyplývajúce z obmedzenia výskumných činností;

29.  poznamenáva, že agentúra uznáva operačné riziká v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a súvisiacu potenciálnu stratu v oblasti hospodárskej súťaže, pretože mnohí jej operační dodávatelia majú sídlo v Spojenom kráľovstve, ako aj stratu kvalifikovaných britských zamestnancov; vyzýva agentúru, aby úzko spolupracovala s Komisiou pri rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, aby bola dostatočne pripravená, a tak minimalizovala akékoľvek negatívne operačné alebo finančné dôsledky, ktoré sa môžu vyskytnúť;

30.  zdôrazňuje doručenie šiestich právnych stanovísk, ktoré majú Európskemu parlamentu pomôcť pri vypracovaní jeho stanovísk k legislatívnym návrhom alebo politikám, z ktorých štyri sa týkajú prebiehajúcich preskúmaní spoločného európskeho azylového systému Únie;

31.  víta skutočnosť, že agentúra pokračovala vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii; v tejto súvislosti víta najmä uverejnenie druhého Prieskumu EÚ týkajúceho sa menšín a diskriminácie, ktorý zhromaždil informácie o takmer 34 000 osobách žijúcich v rómskych domácnostiach v deviatich členských štátoch, a to na základe osobných rozhovorov s takmer 8 000 Rómami;

o

o o

32.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016

(2017/2149(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že ročná účtovná závierka Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že jej operácie sú zákonné a riadne;

2.  poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že formálne delegovania a subdelegovania od povoľujúcich úradníkov v rozpočtových pravidlách agentúry neboli vždy v súlade s príslušnými povoľovacími právomocami týkajúcimi sa operácií; berie na vedomie okamžitú nápravu chyby zo strany agentúry; upozorňuje agentúru na potrebu vytvoriť potrebné vnútorné mechanizmy s cieľom zabezpečiť, aby sa táto situácia v budúcnosti už neopakovala;

3.  konštatuje, že rovnako ako v roku 2015 bola zaznamenaná vysoká úroveň prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy III (operačné výdavky) 5,2 milióna EUR, teda 68 %; uznáva, že v tomto roku, rovnako ako v predchádzajúcom roku, to jednoducho odráža viacročný charakter činností agentúry;

4.  poznamenáva, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) v roku 2016 nevykonal žiadny audit; pripomína však, že predchádzajúce audity dospeli k záveru, že systém vnútornej kontroly agentúry poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov kontrolovaných procesov a všetky nevykonané odporúčania boli uzavreté;

5.  zdôrazňuje doručenie šiestich právnych stanovísk, ktoré majú Európskemu parlamentu pomôcť pri vypracovaní jeho stanovísk k legislatívnym návrhom alebo politikám, z ktorých štyri sa týkajú prebiehajúcich preskúmaní spoločného európskeho azylového systému Únie;

6.  víta, že v súlade so strategickou prioritou agentúry vypracúvať cielené reakcie na núdzové situácie týkajúce sa základných práv agentúra uverejňuje mesačné správy o situácii v členských štátoch, ktoré sú najviac postihnuté utečeneckými krízami, ako aj o práci odborných pracovníkov vyslaných do Grécka s cieľom pomáhať aktérom Únie a miestnym aktérom na danom mieste s odbornými znalosťami v oblasti základných práv;

7.  víta skutočnosť, že agentúra pokračovala vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii; v tejto súvislosti víta najmä uverejnenie druhého Prieskumu EÚ týkajúceho sa menšín a diskriminácie, ktorý zhromaždil informácie o takmer 34 000 osobách žijúcich v rómskych domácnostiach v deviatich členských štátoch, a to na základe osobných rozhovorov s takmer 8 000 Rómami;

8.  so znepokojením berie na vedomie značnú rodovú nerovnováhu v rámci agentúry, najmä pokiaľ ide o pozície vyššieho manažmentu; berie na vedomie politiku rovnakých príležitostí agentúry a rozmanitosti prostredníctvom širokej škály opatrení; nalieha na agentúru, aby túto nerovnováhu, ktorá sa zlepšila po reorganizácii koncom roka 2016, stále riešila a aby včas oznámila výsledky orgánu udeľujúcemu absolutórium.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 228.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 230, 24.6.2016, s.1

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia