Postopek : 2017/2149(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0093/2018

Predložena besedila :

A8-0093/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.58

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0163

POROČILO     
PDF 621kWORD 55k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016

(2017/2149(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016

(2017/2149(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(4) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2018),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016,

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016

(2017/2149(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov(7) ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(9) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2018),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016

(2017/2149(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, pa tudi izvajanja koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

B.  ker je glede na poročilo o prihodkih in odhodkih(11) Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 21 603 000 EUR, kar je približno enako kot leta 2015; ker proračun agencije izvira skoraj izključno iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: sodišče) v svojem poročilu o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna tako kot prejšnje leto dosegla 100 %, stopnja izvrševanja odobrenih plačil pa 73,21 %, kar je za 1,59 % več kot prejšnje leto; potrjuje, da visoka skupna raven prevzetih odobritev kaže, da so bile proračunske obveznosti prevzete pravočasno;

Prevzem obveznosti in prenos v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je bil glede na ugotovitve iz poročila sodišča obseg v leto 2017 prenesenih prevzetih odobritev v naslovu III (odhodki iz poslovanja) ponovno zelo visok, saj je znašal 5 200 000 EUR (68 %) v primerjavi s 5 700 000 EUR (70 %) v prejšnjem letu; je seznanjen z navedbo sodišča, da so ti prenosi v glavnem posledica narave dejavnosti agencije, med drugim financiranja študij, ki lahko trajajo več mesecev in se pogosto zavlečejo v naslednje leto;

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev, prenesenih iz leta 2015 v leto 2016, znašala 96,73 %, kar pomeni, da je bila stopnja storniranih sredstev nizka, in sicer 3,27 %;

4.  ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabega načrtovanja in izvrševanja proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje vnaprej in o tem obvesti sodišče;

Prerazporeditve

5.  ugotavlja, da je bila leta 2016 upravnemu odboru v odobritev predložena ena proračunska prerazporeditev, skupni znesek, ki je bil prerazporejen med posamezne naslove, pa je znašal 297 714 EUR; poleg tega ugotavlja, da so se te prerazporeditve nanašale predvsem na prerazdelitev presežka iz upravnih odhodkov v korist operativnih projektov; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2016 skladni s finančnimi pravili;

Kadrovska politika

6.  potrjuje, da se je po navedbah agencije njen kadrovski načrt povečal za dve novi delovni mesti upravnega uslužbenca na področju migracij, vključevanja in zaščite beguncev, eno delovno mesto strokovno-tehničnega uslužbenca pa je bilo zaprto v skladu z zahtevanim 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih; ugotavlja pa, da je agencija dodala štiri delovna mesta pogodbenih uslužbencev;

7.  je seznanjen, da je bilo na podlagi kadrovskega načrta 31. decembra 2016 zasedenih 70 začasnih delovnih mest (od 74 mest, odobrenih v proračunu Unije); ugotavlja, da je bilo leta 2016 v agenciji zaposlenih tudi 9 napotenih nacionalnih strokovnjakov in 30 pogodbenih uslužbencev;

8.  je seznanjen, da je med začasnimi uslužbenci agencije 49,3 % žensk in 50,7 % moških; obžaluje pa znatno neravnotežje pri šestih položajih višjega vodstva, kjer je razmerje med ženskami in moškimi ena proti pet; poziva agencijo, naj si prizadeva za vzpostavitev bolj uravnotežene zastopanosti spolov na višjih delovnih mestih;

9.  ugotavlja, da so bili leta 2016 zaposleni v agenciji v povprečju zaradi bolezni z dela odsotni 9,2 dni, 97 od 109 članov osebja pa je bilo zaradi bolezni z dela odsotnih najmanj en dan; je seznanjen, da je agencija za osebje organizirala enodnevno dejavnost zunaj prostorov, podpira pa tudi druge dejavnosti za dobro počutje; poziva agencijo, naj se z zdravstveno službo posvetuje o načinu za zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi bolezni;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija vlaga v zaščito človekovega dostojanstva ter preprečevanje psihičnega in spolnega nadlegovanja ter da je dvakrat organizirala usposabljanje za novince, enkrat pa osvežitveni tečaj za ostale člane osebja; z zadovoljstvom ugotavlja, da zaupni svetovalci ostajajo opazno prisotni, vodstvo pa vse člane osebja ob različnih priložnostih opominja na to politiko in mrežo;

11.  ugotavlja, da agencija ne hrani statističnih podatkov o primerih, prijavljenih zaupnim svetovalcem, ter da v letu 2016 ni bilo nobene prijave nadlegovanja ali preiskav in sodnih obravnav na to temo;

12.   ugotavlja, da agencija nima službenih vozil;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, preglednost in demokracija

13.  ugotavlja, da je agencija glede na svoje navedbe poleg kadrovskih predpisov za svoje osebje uvedla tudi praktičen vodnik o obvladovanju in preprečevanju nasprotij interesov, ki vsebuje obširne informacije in nasvete o različnih vprašanjih; poleg tega ugotavlja, da agencija za osebje redno organizira obvezna usposabljanja o etiki in integriteti ter objavlja življenjepise vseh dejavnih članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in svojega vodstva ter izjave o njihovih interesih;

14.  ugotavlja, da agencija uporablja kodeks dobrega upravnega ravnanja, v skladu s svojo politiko obvladovanja in preprečevanja nasprotij interesov pa ocenjuje preverjanje finančnih interesov, ki so jih razkrili vodstvo ter člani upravnega in znanstvenega odbora, in njihove izjave objavlja na svojem spletišču;

15.  ugotavlja, da so zapisniki sestankov upravnega odbora objavljeni na spletišču agencije;

16.  ugotavlja, da ima agencija številna orodja za zaščito osebja na splošno in zlasti prijaviteljev nepravilnosti; ugotavlja, da agencija v skladu s sklepom izvršilnega odbora št. 2012/04 trenutno po analogiji uporablja smernice Komisije o prijavljanju nepravilnosti;

17.  ugotavlja, da je bila glede na navedbe agencije izvedena ocena posebnih tveganj v okviru strategije za boj proti goljufijam, na podlagi katere je bil sestavljen akcijski načrt, ki je bil v celoti izveden in se stalno spremlja; z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija na področju ozaveščanja dosegla pomemben rezultat, in sicer z organizacijo in izvedbo notranjih usposabljanj o preprečevanju goljufij na podlagi gradiv Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF);

18.  pozdravlja uvedbo točke o preglednosti, odgovornosti in integriteti v letno poročilo o dejavnostih agencije za leto 2016;

19.  ugotavlja, da je agencija leta 2016 prejela 20 prošenj za dostop do dokumentov ter dovolila poln dostop do 22 dokumentov in delen dostop do 120 dokumentov, dostop do 68 dokumentov pa zavrnila zaradi varstva zasebnosti in integritete posameznika ter varstva poslovnih interesov; pričakuje, da bo agencija pri odločanju o omejevanju dostopa do dokumentov zaradi varstva poslovnih interesov poleg vseh ustreznih pravil in predpisov resno upoštevala tudi interese državljanov in zaveze Unije za večjo preglednost;

20.  ugotavlja, da so bile za sedem zavrnitev dostopa do dokumentov vložene potrdilne prošnje, na podlagi katerih je bil v štirih primerih odobren delni dostop;

Glavni dosežki

21.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je agencija kot take prepoznala v letu 2016, in sicer:

–  organizirala je štiridnevni forum o temeljnih pravicah, ki je bil največji dogodek agencije, na katerem se je zbralo več kot 700 udeležencev, ki so štiri dni razpravljali o povezanosti treh tem, in sicer vključevanja, zaščite beguncev in digitalne dobe;

–  predložila je šest pravnih mnenj za pomoč Evropskemu parlamentu pri oblikovanju njegovih stališč o zakonodajnih spisih ali politikah;

–  v skladu s strateško prednostno nalogo razvoja pravočasnih in ciljno usmerjenih odzivov na nujne primere v zvezi s temeljnimi pravicami je objavila mesečna poročila o razmerah v državah članicah, ki so bile najbolj prizadete zaradi begunske krize, v Grčijo pa napotila strokovno osebje z namenom, da bi akterjem Unije in lokalnim akterjem na terenu zagotovila strokovno znanje o temeljnih pravicah;

Notranje kontrole

22.  ugotavlja, da je agencija v letu 2016 predvidela številne ukrepe, da bi izboljšala dejansko izvajanje standarda notranje kontrole št. 5 o ciljih in kazalnikih uspešnosti, standarda notranje kontrole št. 11 o upravljanju dokumentov ter standarda notranje kontrole o neprekinjenem poslovanju; ugotavlja, da so bili do konca leta poročanja ti ukrepi sprejeti in postopoma uvedeni;

23.  je seznanjen, da je bila decembra 2016 opravljena analiza notranjih vrzeli, ki naj bi omogočila podrobno oceno stopnje skladnosti standardov notranje kontrole; z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija stopnjo izvajanja opredelila kot blizu polne skladnosti in da bodo po pričakovanjih dodatni ukrepi v celoti izvedeni do konca leta 2017; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh ukrepov;

24.  ugotavlja, da glede na poročilo sodišča uradni prenosi in nadaljnji prenosi pooblastil s strani odredbodajalcev (na podlagi prenosa pooblastil) niso bili vedno v skladu s pravicami za odobritev transakcij v delovnih postopkih računovodskega sistema na podlagi nastanka poslovnega dogodka (ABAC); glede na odgovor agencije ugotavlja, da je bila napaka odpravljena in so bili sprejeti ukrepi, s katerimi je bilo zagotovljeno, da sistem ABAC kaže le trenutno veljavne prenose pooblastil;

Notranja revizija

25.  z zadovoljstvom ugotavlja, da pri naknadnih kontrolah ob izteku obdobja poročanja niso bili odkriti zneski, ki bi jih bilo treba še izterjati;

26.  ugotavlja, da je Služba Komisije za notranjo revizijo zaključila zadnje odprto priporočilo, podano med revizijo upravljanja človeških virov, leta 2016 pa ni opravila nobene revizije;

27.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si agencija, zato da bi zagotovila stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje ter znižala ali izravnala svoje emisije CO2, prizadeva za izboljšanje svojega okoljskega odtisa z namestitvijo okolju prijaznega sistema hlajenja centra za podatke, ki bo izboljšal ogrevalni sistem ter prispeval k manjši porabi, sklenitvijo pogodbe z drugim ponudnikom električne energije, ki uporablja obnovljive vire energije, spodbujanjem zaposlenih k uporabi alternativnih načinov prevoza na delo z zagotovitvijo parkirnih mest za kolesa, spodbujanjem in izvajanjem okolju prijaznih javnih naročil v nekaterih razpisnih postopkih, kot sta na primer nakup opreme IKT in čistilne storitve, spodbujanjem recikliranja in uporabe recikliranega papirja in drugih materialov ter uvedbo žarnic LED;

28.  ugotavlja, da se agencija zaveda finančnih tveganj, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz EU, saj bi lahko možna izguba finančnih virov vplivala na njene operativne dejavnosti; upošteva, da bi lahko agencija vpliv te finančne izgube zmanjšala, ker njene operativne raziskovalne dejavnosti ne bodo vključevale Združenega kraljestva; vseeno ugotavlja, da bo pričakovana finančna izguba večja od prihrankov zaradi omejitve raziskovalnih dejavnosti;

29.  ugotavlja, da se agencija zaveda operativnih tveganj, nastalih zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU, ter potencialne izgube konkurence, saj imajo številni izvajalci, ki so povezani z operativnimi dejavnostmi, sedež v Združenem kraljestvu, zaveda pa se tudi izgube usposobljenih britanskih članov osebja; poziva agencijo, naj tesno sodeluje s Komisijo, kar zadeva pogajanja o izstopu Združenega kraljestva, da bi bili dovolj dobro pripravljeni in da bi kar najbolj zmanjšali morebitne negativne operativne ali finančne posledice;

30.  opozarja, da je bilo pripravljenih šest pravnih mnenj, ki naj bi bila Evropskemu parlamentu v pomoč pri oblikovanju stališč do zakonodajnih predlogov in politik, od tega so se štiri nanašala na potekajoče preglede skupnega evropskega azilnega sistema Unije;

31.  je zadovoljen, da je agencija nadaljevala svojo raziskavo o položaju Romov v Uniji; glede tega pozdravlja zlasti objavo druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji, v kateri so zbrane informacije o skoraj 34 000 osebah, ki živijo v romskih gospodinjstvih v devetih državah članicah, pridobljene iz skoraj 8000 osebnih intervjujev z Romi;

o

o o

32.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

7.2.2018

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016

(2017/2149(DEC))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljevanju: agencija) pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter da so njene transakcije zakonite in pravilne;

2.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da uradni prenosi in nadaljnji prenosi pooblastil s strani odredbodajalcev niso bili vedno v skladu s pripadajočimi pravicami za odobritev transakcij v finančnih sistemih agencije; je seznanjen, da je agencija to napako nemudoma odpravila; spominja agencijo, naj vzpostavi potrebne notranje mehanizme, s katerimi bi zagotovila, da se to v prihodnje ne bo več dogajalo;

3.  ugotavlja, da je bil leta 2016 v naslovu III (upravni odhodki) podobno kot leta 2015 v naslednje leto prenesen kar visok znesek prevzetih obveznosti, in sicer 5,2 milijona EUR (68 %); priznava, da je bil podobno kot prejšnja leta vzrok za to večletna narava dejavnosti agencije;

4.  ugotavlja, da služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2016 ni opravila niti ene revizije; je pa seznanjen, da so prejšnje revizije sistema notranje kontrole agencije dale razumno zagotovilo glede uresničitve ciljev revidiranih procesov in da so bila vsa še neuresničena priporočila zaključena;

5.  opozarja, da je bilo pripravljenih šest pravnih mnenj, ki naj bi bila Evropskemu parlamentu v pomoč pri oblikovanju stališč do zakonodajnih predlogov in politik, od tega so se štiri nanašala na potekajoče preglede skupnega evropskega azilnega sistema Unije;

6.  pozdravlja, da je agencija v skladu s svojo strateško prednostno nalogo glede oblikovanja ciljno usmerjenih odzivov na izredne razmere na področju temeljnih pravic objavljala mesečna poročila o stanju v državah članicah, ki so najbolj prizadete zaradi begunske krize; pozdravlja tudi delo strokovnjakov, napotenih v Grčijo, da bi s strokovnim znanjem s področja temeljnih pravic pomagali Uniji in lokalnim akterjem na terenu;

7.  je zadovoljen, da je agencija nadaljevala svojo raziskavo o položaju Romov v Uniji; glede tega pozdravlja zlasti objavo druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji, v kateri so zbrane informacije o skoraj 34.000 osebah, ki živijo v romskih gospodinjstvih v devetih državah članicah, pridobljene iz skoraj 8000 osebnih intervjujev z Romi;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja precejšnje neravnovesje med spoloma znotraj agencije, zlasti na najvišjih vodstvenih položajih; je seznanjen, da agencija s širokim nizom ukrepov vodi svojo politiko enakih možnosti in raznolikosti; agencijo poziva, naj dodatno odpravi to neravnovesje, ki se je izboljšalo po reorganizaciji ob koncu leta 2016, in organ za podelitev razrešnice pravočasno obvesti o rezultatih.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

1.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENL

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

ENL

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 228.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 228.

(3)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 228.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 228.

(8)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 230, 24.6.2016, str. 1

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov