Förfarande : 2017/2149(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0093/2018

Ingivna texter :

A8-0093/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.58

Antagna texter :

P8_TA(2018)0163

BETÄNKANDE     
PDF 312kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.449v02-00 A8-0093/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016

(2017/2149(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016

(2017/2149(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016

(2017/2149(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(7) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0059/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(9), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016

(2017/2149(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016 uppgick den slutliga budgeten till 21 603 000 EUR, ungefär samma belopp som 2015. Byråns budget kommer nästan uteslutande från unionsbudgeten.

C.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 förklarade revisionsrätten att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att budgetövervakning under budgetåret 2016 resulterade i ett genomförande av budgeten på 100 %, vilket är detsamma som det föregående året, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 73,21 %, vilket motsvarar en ökning med 1,59 % jämfört med året före. Den höga totala andelen gjorda åtaganden visar att åtagandena gjordes i rätt tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att andelen överföringar till 2017 av gjorda åtaganden inom avdelning III (driftsutgifter) enligt revisionsrättens rapport åter var mycket hög, 5,2 miljoner EUR (68 %), att jämföra med 5,7 miljoner EUR (70 %) året före. Enligt revisionsrätten beror dessa överföringar främst på arten av byråns verksamhet, som innebär att man finansierar studier som sträcker sig över många månader, ofta från ett år till ett annat.

3.  Europaparlamentet noterar att genomförandegraden för de anslag som fördes över från 2015 till 2016 var 96,73 %, vilket innebär att andelen förfallna anslag förblev låg med 3,27 %.

4.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta delvis eller helt motiveras av att byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om dem.

Överföringar

5.  Europaparlamentet noterar att en budgetöverföring lämnades för godkännande till styrelsen 2016 och att det totala belopp som överfördes mellan posterna som ett resultat av denna överföring var 297 714 EUR. Parlamentet noterar vidare att dessa överföringar främst rörde en omfördelning av överskottet inom administrativa utgifter till operativa projekt. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att nivån på och arten av överföringar under 2016 hölls inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet konstaterar att byråns tjänsteförteckning utökades genom ett tillägg av två nya handläggartjänster på områdena migration, integration och skydd av flyktingar och att en assistenttjänst togs bort i enlighet med kravet på en minskning av personalen med 5 %. Parlamentet noterar dock att byrån fick fyra nya kontraktsanställda.

7.  Europaparlamentet konstaterar utifrån tjänsteförteckningen att 70 tillfälliga tjänster (av de 74 som godkänts enligt unionens budget) var tillsatta den 31 december 2016. Parlamentet noterar att byrån dessutom hade 9 utstationerade nationella experter och 30 kontraktsanställda under 2016.

8.  Europaparlamentet noterar att 49,3 % av byråns tillfälligt anställda är kvinnor och 50,7 % män. Parlamentet beklagar dock den betydande obalansen i byråns sex ledande befattningar, där det går en kvinna på fem män. Parlamentet uppmanar byrån att sträva efter en jämnare könsfördelning bland personalen på högre befattningar.

9.  Europaparlamentet konstaterar att byråns personal i genomsnitt hade en sjukskrivning på totalt 9,2 dagar per person under 2016 och att 97 av de 109 anställda sjukskrev sig minst en dag. Parlamentet noterar att byrån organiserade en bortadag för personalen och stöder annan verksamhet för att öka välbefinnandet. Parlamentet uppmanar byrån att samråda med läkarmottagningen om hur sjukfrånvaron ska kunna sänkas.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån satsar på att skydda människors värdighet och förhindra psykologiska och sexuella trakasserier och att den tillhandahöll två kurser för nyanställda och en repetitionskurs för övrig personal. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att konfidentiella rådgivare hade en synlig närvaro och att ledningen påminde hela personalen om policyn och nätverket vid olika tillfällen.

11.  Europaparlamentet noterar att byrån inte har några statistiska uppgifter om ärenden som rapporteras till de konfidentiella rådgivarna, men att inga fall av trakasserier rapporterades, utreddes eller anmäldes till domstolen 2016.

12.   Europaparlamentet noterar att byrån inte har några tjänstefordon.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens och demokrati

13.  Europaparlamentet konstaterar att byrån, enligt egen uppgift, utöver tjänsteföreskrifterna för sin personal har infört en praktisk handledning om hantering och förebyggande av intressekonflikter, vilken ger omfattande information och råd i ett stort antal frågor. Parlamentet noterar vidare att byrån regelbundet tillhandahåller obligatorisk utbildning för sin personal om etik och integritet och att den offentliggör meritförteckningarna och intresseförklaringarna för alla sina aktiva ledamöter av styrelsen, medlemmar av den vetenskapliga kommittén och medlemmar av den högsta ledningen.

14.  Europaparlamentet noterar att byrån tillämpar kodexen för god förvaltningssed och att den utvärderar kontrollerna av de ekonomiska intressen som uppges av ledningen, styrelseledamöterna och medlemmarna av den vetenskapliga kommittén och offentliggör intresseförklaringarna på sin webbplats som ett led i policyn för att förebygga och hantera intressekonflikter.

15.  Europaparlamentet noterar att styrelsesammanträdesprotokollen offentliggörs på byråns webbplats.

16.  Europaparlamentet noterar att byrån har infört ett antal verktyg för att skydda personalen i allmänhet och visselblåsare i synnerhet. Parlamentet konstaterar att byrån för närvarande tillämpar kommissionens riktlinjer för larm om missförhållanden analogt i enlighet med styrelsens beslut nr 2012/04.

17.  Enligt byrån genomfördes en specifik bedömning av risken för bedrägerier i samband med strategin för bedrägeribekämpning, vilket resulterade i en handlingsplan som genomfördes fullt ut och övervakas kontinuerligt. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån uppnådde betydande resultat i fråga om ökad medvetenhet genom att utarbeta och genomföra en internutbildning om förebyggande av bedrägerier på grundval av material från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

18.  Europaparlamentet välkomnar införandet av en punkt om öppenhet, ansvarstagande och integritet i byråns årliga verksamhetsrapport för 2016.

19.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2016 mottog 20 begäranden om tillgång till handlingar och att den gav full tillgång till 22 handlingar och partiell tillgång till 120 handlingar samt nekade tillgång till 68 handlingar med hänvisning till ”skydd av den enskildes privatliv och integritet” och ”skydd av affärsintressen”. Parlamentet förväntar sig att byrån, när den fattar beslut om att begränsa tillgången till handlingar med hänvisning till skydd av affärsintressen, också tar medborgarnas intressen och unionens engagemang för större öppenhet på största allvar, samtidigt som hänsyn tas till alla relevanta regler och föreskrifter.

20.  Europaparlamentet noterar att sju av de begäranden om tillgång till handlingar som avslogs blev föremål för en bekräftande ansökan efter vilken partiell tillgång beviljades i fyra fall.

Viktigaste resultat

21.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Den anordnade forumet för grundläggande rättigheter, sitt största evenemang med över 700 deltagare som samlades för fyra dagars diskussioner om hur de tre områdena integration, skyddet av flyktingar och den digitala tidsåldern förhåller sig till varandra.

–  Den avgav sex rättsliga yttranden för att hjälpa parlamentet att ta fram ståndpunkter om lagstiftningsärenden eller politik.

–  Den publicerade, i linje med sin strategiska prioritering att utveckla riktade och snabba insatser för nödsituationer med anknytning till grundläggande rättigheter, månatliga rapporter om situationen i de medlemsstater som påverkades mest av flyktingkriserna och skickade ut experter till Grekland för att tillhandahålla EU-aktörer och lokala aktörer på plats sakkunskap om grundläggande rättigheter.

Internkontroller

22.  Europaparlamentet noterar att byrån under 2016 vidtog ett antal åtgärder för att förbättra det faktiska genomförandet av normen för internkontroll nr 5, ”Mål och resultatindikatorer”, nr 11, ”Dokumenthantering”, samt normen för internkontroll om driftskontinuitet. Vid utgången av rapporteringsåret hade dessa åtgärder inletts och genomfördes successivt.

23.  Europaparlamentet noterar att en intern gapanalys utfördes i december 2016 i syfte att få fram en detaljerad bedömning av nivån av efterlevnad av normerna för internkontroll. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån identifierade en genomförandegrad på nästan fullständig efterlevnad och att ytterligare åtgärder förväntades ha genomförts till fullo före slutet av 2017. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa åtgärder.

24.  Europaparlamentet noterar att formella delegeringar och vidaredelegeringar från utanordnare enligt revisionsrättens rapport inte alltid stämde överens med rättigheterna att godkänna transaktioner i arbetsflödessystemet ABAC. Enligt byrån har felet rättats till och åtgärder har vidtagits för att garantera att ABAC endast godtar delegeringar som för närvarande är giltiga.

Internrevision

25.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att resultatet av efterhandskontrollerna vid utgången av rapporteringsperioden inte påvisade några belopp som skulle återkrävas.

26.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision avslutade den sista återstående rekommendationen från revisionen av personaladministrationen och att någon internrevision inte utfördes 2016.

27.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån av omsorg om en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats och minskade eller kompenserade koldioxidutsläpp arbetar med att förbättra sitt miljöavtryck genom att installera ett miljövänligt kylsystem i sitt datacentrum, vilket kommer att förstärka värmesystemet och leda till lägre konsumtion, genom att anlita en alternativ elleverantör som använder förnybara energikällor, genom att främja alternativa sätt för anställda att pendla till arbetet genom att tillhandahålla cykelparkeringar, genom att främja och genomföra miljöanpassad offentlig upphandling i vissa anbudsförfaranden såsom införskaffning av IKT-utrustning och städtjänster, genom att främja återvinning och användning av återvunnet papper och annat material samt genom att införa LED-belysning.

28.  Europaparlamentet noterar att byrån erkänner de finansiella riskerna till följd av Brexit, eftersom den potentiella förlusten av ekonomiska medel skulle kunna påverka byråns operativa verksamhet. Parlamentet noterar att byrån eventuellt skulle kunna minska följderna av dessa ekonomiska förluster på grund av att dess operativa forskningsverksamhet inte kommer att omfatta Förenade kungariket. Parlamentet noterar dock att den ekonomiska förlusten väntas bli högre än besparingarna från begränsningen av forskningsverksamheten.

29.  Europaparlamentet noterar att byrån erkänner de operativa riskerna till följd av Brexit och det därav följande potentiella konkurrensbortfallet, då en rad underleverantörer med koppling till driften är baserade i Förenade kungariket, samt förlusten av kompetenta medarbetare av brittisk nationalitet. Parlamentet uppmanar myndigheten att ha ett nära samarbete med kommissionen när det gäller brexitförhandlingarna, så att man är tillräckligt förberedd för att kunna minimera eventuella negativa operativa eller finansiella konsekvenser.

30.  Europaparlamentet framhåller att sex rättsliga yttranden lagts fram för att bistå parlamentet i utarbetandet av dess ståndpunkter om lagstiftningsförslag eller politikområden, varav fyra avsåg den pågående översynen av unionens gemensamma europeiska asylsystem.

31.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån har fortsatt med sin undersökning av romernas situation i unionen. Parlamentet välkomnar i detta avseende särskilt offentliggörandet av unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering, som innehåller information om nästan 34 000 personer i romska hushåll i nio medlemsstater, insamlade från nästan 8 000 personliga intervjuer med romer.

o

o o

32.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

7.2.2018

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016

(2017/2149(DEC))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten konstaterat att formella delegeringar och vidaredelegeringar från utanordnare inte alltid stämde överens med rättigheterna att godkänna transaktioner i byråns finansiella system. Parlamentet noterar byråns omedelbara rättelse av fel. Byrån påminns om behovet av att fastställa nödvändiga interna mekanismer för att säkerställa att detta inte upprepas i framtiden.

3.  Europaparlamentet noterar att liksom under 2015 var andelen gjorda åtaganden som under 2016 fördes över till påföljande budgetår stor inom avdelning III (driftsutgifter) – 5,2 miljoner EUR eller 68 %. Parlamentet är medvetet om att detta år, liksom tidigare år, återspeglar detta endast den fleråriga karaktären hos byråns verksamhet.

4.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) inte genomförde något revisionsuppdrag under 2016. Parlamentet påminner dock om att tidigare revisioner ledde till slutsatsen att byråns interna kontrollsystem ger rimlig säkerhet när det gäller uppnåendet av målen för de granskade processerna och att alla återstående rekommendationer har avslutats.

5.  Europaparlamentet framhåller att sex rättsliga yttranden lagts fram för att bistå parlamentet i utarbetandet av dess ståndpunkter om lagstiftningsförslag eller politikområden, varav fyra avsåg den pågående översynen av unionens gemensamma europeiska asylsystem.

6.  Europaparlamentet välkomnar, i linje med byråns strategiska prioritering att utveckla riktade lösningar för nödsituationer i samband med grundläggande rättigheter, byråns offentliggörande av månatliga rapporter om situationen i de medlemsstater som drabbats hårdast av flyktingkrisen och det arbete som utförs av de experter som är utsända till Grekland för att hjälpa unionen och lokala aktörer på plats med sakkunskap om grundläggande rättigheter.

7.  Europaparlamentet välkomnar att byrån har fortsatt med sin undersökning av romernas situation i unionen. Parlamentet välkomnar i detta avseende särskilt offentliggörandet av unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering som innehåller information om nästan 34 000 personer i de romska hushållen i nio medlemsstater, insamlade från nästan 8 000 personliga intervjuer med romer.

8.  Europaparlamentet noterar bekymrat den mycket skeva könsfördelningen inom byrån, särskilt när det gäller chefstjänsterna. Parlamentet noterar byråns politik för lika möjligheter och mångfald genom en lång rad åtgärder. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att åtgärda denna obalans, som har förbättrats efter en omorganisation i slutet av 2016, och att meddela resultaten i tid till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

1.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

7

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Helga Stevens

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 228.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 228.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 228.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 228.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 230, 24.6.2016, s.1.

(12)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy