ДОКЛАД Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8‑0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Януш Левандовски


Процедура : 2017/0048(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0094/2018
Внесени текстове :
A8-0094/2018
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

(COM(2017)0114 – C8‑0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0114),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0099/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0094/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Насоките от страна на Съюза, примерно Препоръка на Комисията 2003/361/EC1a, са от значение за европейската бизнес статистика. Наличието на ясно и хармонизирано определение за предприятие е необходимо, за да се насърчи правната сигурност и предвидимост на бизнес средата и за да се създадат условия на равнопоставеност за МСП, установени в Съюза.

 

______________________

 

1a. Препоръка на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия (2003/361/EО) (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Административната тежест за малките и средните предприятия следва да бъде ограничена до възможния минимум, като се вземат под внимание, доколкото е възможно, други източници на данни освен изследванията. С цел облекчаване на тежестта за предприятията следва да е възможно да се установят различни изисквания по отношение на данните в зависимост от големината и значението на бизнес секторите на държавите членки.

(5)  Административната тежест за бизнеса и по-специално за малките и средните предприятия следва да бъде ограничена до възможния минимум, като се вземат под внимание, доколкото е възможно, други източници на данни освен изследванията. С цел облекчаване на тежестта за предприятията следва да е възможно да се установят различни изисквания по отношение на данните в зависимост от големината и значението на бизнес секторите на държавите членки.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Държавите членки или компетентните национални органи следва да се стремят да опростят събирането на статистически данни от европейските предприятия във възможно най-голяма степен. Европейската система за статистически данни от предприятията следва да отчита най-новите технологични развития при установяването на инструментите и методите за събиране на статистически данни.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Съществува необходимост да се осигури структурирана по сектори на дейност бизнес статистика с цел измерване на производителността на предприятията в Съюза. Налице е по-специално нарастващо търсене на статистика за сектора на услугите, който е най-динамичният сектор на модерните икономики, особено по отношение на потенциала му за растеж и за създаване на работни места и предвид връзките му с производствения сектор. Статистиката за търговията с услуги е от основно значение за наблюдението на функционирането на вътрешния пазар на услугите и за определяне на въздействието на пречките върху търговията с услуги.

(21)  Съществува необходимост да се осигури структурирана по сектори на дейност бизнес статистика с цел измерване на производителността на предприятията в Съюза. Налице е по-специално нарастващо търсене на статистика за сектора на услугите, който е най-динамичният сектор на модерните икономики, особено по отношение на потенциала му за растеж и за създаване на работни места и предвид връзките му с производствения сектор. Тази тенденция се засилва допълнително от разработването на нови цифрови услуги. Нарастващото търсене на статистика е налице също така и в творческите и културните индустрии, както се заявява в резолюцията на Европейския парламент относно съгласувана политика на ЕС за културните и творческите индустрии1a. Статистиката за търговията с услуги е от основно значение за наблюдението на функционирането на вътрешния пазар на услугите и цифровия единен пазар и за определяне на въздействието на пречките върху търговията с услуги.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За наблюдението на напредъка по постигането на поставените със стратегията „Европа 2020“ цели на равнището на държавите членки и на Съюза е необходима хармонизирана статистика за икономиката на Съюза относно научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество с обхващане както на пазарните, така и на непазарните дейности, и относно бизнес средата като цяло, по-специално по отношение на бизнес демографията и заетостта във връзка с пазарните дейности. Тази информация дава възможност на отговорните за вземането на решения лица да вземат фактически обосновани решения в областта на съответната политика, с цел изграждане на основана на знания и иновации икономика, подобряване на достъпа до единния пазар за малките и средните предприятия, развиване на предприемачеството и подобряване на конкурентоспособността.

(22)  За наблюдението на напредъка по постигането на поставените със стратегията „Европа 2020“ цели на равнището на държавите членки и на Съюза е необходима хармонизирана статистика за икономиката на Съюза относно изменението на климата и ефективното използване на ресурсите, научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество с обхващане както на пазарните, така и на непазарните дейности, и относно бизнес средата като цяло, по-специално по отношение на бизнес демографията и заетостта във връзка с пазарните дейности. Тази информация дава възможност на отговорните за вземането на решения лица да вземат фактически обосновани решения в областта на съответната политика, с цел изграждане на основана на знания и иновации икономика, подобряване на достъпа до единния пазар за малките и средните предприятия, развиване на предприемачеството и подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  За целите на координирането на икономическите политики в рамките на Съюза и еврозоната и на предоставянето на информация на стопанските субекти в рамките на единния пазар са необходими съпоставими данни за промените на пазара на труда, включително статистика за разходите за труд, доходите и броя на заетите и незаетите длъжности. Освен това ученето през целия живот е ключов елемент за развитие и насърчаване на квалифицирана, обучена и адаптирани работна сила, като следва да се обърне особено внимание на професионалното обучение в предприятията като ключов фактор, допринасящ за ученето през целия живот. Основен източник на тези данни са предприятията, а в бъдеще данните следва да бъдат включени в обхвата на законодателството и по-добре интегрирани с други видове бизнес статистика. Необходими са данни за нивото и състава на разходите за труд и за структурата и разпределението на доходите, за да се оценят средносрочните промени в икономиките на Съюза. Необходими са данни за промените в разходите за труд и свободните работни места за целите на краткосрочното наблюдение на икономиките на Съюза, включително за целите на паричната политика. Необходими са данни за инвестициите на предприятията в непрекъснато професионално обучение, за характеристиките и обхвата на това обучение, както и информация за стратегиите на предприятията за професионално обучение, за да се следи изпълнението на стратегията на ЕС за засилено сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение.

(23)  За целите на координирането на икономическите политики в рамките на Съюза и еврозоната и на предоставянето на информация на стопанските субекти в рамките на единния пазар са необходими съпоставими данни за промените на пазара на труда, включително статистика за разходите за труд, условията на труд, доходите и съотношението между работната заплата на ръководството и работната заплата на 10% от работниците с най-ниско равнище на възнаграждение, както и броя на заетите и незаетите длъжности. Заедно с интегрираната рамка за европейски статистически данни за лицата и домакинствата, тези данни също така ще допринесат за постигане на целите на Европейския стълб на социалните права. Освен това ученето през целия живот е ключов елемент за развитие и насърчаване на квалифицирана, обучена и адаптирани работна сила, като следва да се обърне особено внимание на професионалното обучение в предприятията като ключов фактор, допринасящ за ученето през целия живот. Основен източник на тези данни са предприятията, а в бъдеще данните следва да бъдат включени в обхвата на законодателството и по-добре интегрирани с други видове бизнес статистика. Необходими са данни за нивото и състава на разходите за труд и за структурата и разпределението на доходите, за да се оценят средносрочните промени в икономиките на Съюза. Необходими са данни за промените в разходите за труд и свободните работни места за целите на краткосрочното наблюдение на икономиките на Съюза, включително за целите на паричната политика. Необходими са данни за инвестициите на предприятията в непрекъснато професионално обучение, за характеристиките и обхвата на това обучение, както и информация за стратегиите на предприятията за професионално обучение, за да се следи изпълнението на стратегията на ЕС за засилено сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Необходима е статистика за иновациите и за научноизследователските и развойните дейности за целите на разработването и наблюдението на политики, насочени към укрепване на конкурентоспособността на държавите членки и увеличаване на техния средносрочен и дългосрочен потенциал за интелигентен растеж и за създаване на работни места. Сред основните фактори за повишаване на конкурентоспособността и растежа в ЕС са наличието на растяща цифрова икономика и по-широкото използване на информационните и комуникационните технологии, като са необходими статистически данни в подкрепа на съответните стратегии и политики.

(24)  Необходима е статистика за иновациите и за научноизследователските и развойните дейности за целите на разработването и наблюдението на политики, насочени към укрепване на конкурентоспособността на държавите членки и увеличаване на техния средносрочен и дългосрочен потенциал за интелигентен растеж и за създаване на работни места. Сред основните фактори за повишаване на конкурентоспособността и растежа в ЕС са наличието на растяща цифрова икономика и по-широкото използване на информационните и комуникационните технологии, като са необходими статистически данни в подкрепа на съответните стратегии и политики, включително завършването на изграждането на цифровия единен пазар.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Събраните от предприятията хармонизирани статистики относно кръговата икономика са необходими за подкрепа на действията на Съюза за политика на изграждане на устойчива, нисковъглеродна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика в държавите членки и Съюза. Осъществимостта на събирането на допълнителна информация, необходима за тази цел, следва да бъде оценена от Комисията чрез пилотно проучване преди включване в обхвата на законодателството и по-добро интегриране с други видове статистически данни.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  За да се отрази все по-широката употреба на иновативни технологии и за да се намали до минимум възможното отрицателно въздействие върху предприятията, отговорните национални статистически органи следва да се възползват от тези технологии и следва да бъдат насърчени да прилагат новаторски подходи.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Статистиката за международната търговия с услуги, необходима за съставяне на платежния баланс на Съюза и на еврозоната, се определя в тясно сътрудничество от Комисията (Евростат) и Европейската централна банка.

(26)  Статистиката за международната търговия с услуги, необходима за съставяне на платежния баланс на Съюза и на еврозоната, се определя в тясно сътрудничество от Комисията (Евростат) и Европейската централна банка. Като приоритет, Комисията следва да започне пилотно проучване, което ще обхване международната търговия с услуги по отношение на начините за предоставяне на услугите, както и според характеристиките на предприятията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  При запазване на принципа за осигуряване на бизнес статистика за цялата икономика, изискванията по отношение на данните следва да са съобразени, доколкото е възможно, с мерки за опростяване с цел облекчаване на тежестта върху бизнес секторите на държавите членки, които са относително малки, в съответствие с принципа на пропорционалност.

(28)  При запазване на принципа за осигуряване на бизнес статистика за цялата икономика, изискванията по отношение на данните следва да са съобразени, доколкото е възможно, с мерки за опростяване с цел облекчаване на тежестта върху бизнес секторите на държавите членки, които са относително малки, в съответствие с принципа на пропорционалност. Допълнителните изисквания не следва да налагат непропорционална административна тежест за респондентите.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С цел отчитане на икономическите и техническите промени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на посочените в приложения I и II подробни теми, както и на процента на обхващане за вътресъюзния износ на стоки. Комисията следва да има и правомощието да допълва подробните теми с подтеми и характеристики за динамичната бизнес статистика за ИКТ, иновациите и глобалните вериги за създаване на стойност, и с точна информация, която да се предоставя от данъчните и митническите органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.1. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)  С цел отчитане на икономическите и техническите промени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на посочените в приложения I и II подробни теми, както и на процента на обхващане за вътресъюзния износ на стоки. Комисията следва да има и правомощието да допълва подробните теми с подтеми и характеристики за динамичната бизнес статистика за ИКТ, иновациите и глобалните вериги за създаване на стойност, да допълва подробните теми на регистрите с описателните елементи, да допълва елементите на статистическите данни за микроданните, събрани чрез изследвания на търговията със стоки в рамките на Съюза, които трябва да бъдат предоставени на държавата членка на внос, и да допълва с точна информация, която да се предоставя от данъчните и митническите органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел да се осигурят еднакви условия за техническото изпълнение на определени елементи от изискванията, включително за бизнес регистрите, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата за обмен на поверителни данни за целите на Европейската мрежа на статистическите бизнес регистри, предаването на данни и метаданни, докладите за качеството на данните и за метаданните и дерогациите. Със същата цел на Комисията следва да бъдат предоставени допълнителни изпълнителни правомощия по отношение на условията и формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата за обмен на поверителни данни за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, спецификациите на значимите метаданни, графика, условията за събиране и съставяне на статистическата информация за вътресъюзния износ на стоки, която се предава на държавата членка на вноса, условията за прилагане на процента на обхващане на общия вътресъюзен износ на стоки, елементите на статистическите данни за събраните чрез изследвания на вътресъюзната търговия със стоки микроданни, които трябва да бъдат предоставени на държавата членка на внос, и свързаните с това опростявания. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1.

(31)  С цел да се осигурят еднакви условия за техническото изпълнение на определени елементи от изискванията, включително за бизнес регистрите, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата за обмен на поверителни данни за целите на Европейската мрежа на статистическите бизнес регистри, предаването на данни и метаданни, докладите за качеството на данните и за метаданните и дерогациите. Със същата цел на Комисията следва да бъдат предоставени допълнителни изпълнителни правомощия по отношение на условията и формàта, мерките за сигурност и поверителност и процедурата за обмен на поверителни данни за целите на статистиката за вътресъюзната търговия със стоки, спецификациите на значимите метаданни, графика, условията за събиране и съставяне на статистическата информация за вътресъюзния износ на стоки, която се предава на държавата членка на вноса, условията за прилагане на процента на обхващане на общия вътресъюзен износ на стоки, както и подробните правила за опростяване на елементите на статистическите данни за събраните чрез изследвания на вътресъюзната търговия със стоки микроданни, които трябва да бъдат предоставени на държавата членка на внос. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1.

__________________

__________________

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Когато това е уместно, Комисията следва да извърши анализ на разходите и ползите и да гарантира, че с никое предлагано от нея действие не се налага значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите, като се вземат предвид очакваните ползи за ползвателите.

(32)  Когато това е уместно, Комисията следва да извърши анализ на разходите и ползите и да гарантира, че с никое предлагано от нея действие не се налага значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите, по-специално за МСП, като се вземат предвид очакваните ползи за ползвателите и че така се постига до увеличаване на качеството на статистиката.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква о а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

оа)  „резултати“ означава всякакви съответни показатели за оценка на икономическите, социалните и екологичните измерения, свързани с функционирането и продукцията на предприятията;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейската мрежа на статистическите бизнес регистри обхваща националните бизнес регистри и регистъра EuroGroups, както и информационния обмен между тях.

2.  Европейската мрежа на статистическите бизнес регистри обхваща националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups, както и информационния обмен между тях в съответствие с член 10.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки изготвят статистиката, посочена в членове 6 и 7, както и националните статистически бизнес регистри, посочени в член 9, като използват всички подходящи източници на данни и същевременно избягват налагането на прекомерна тежест върху респондентите и надлежно вземат предвид разходната ефективност на националните статистически органи. Националните статистически органи могат да използват следните източници на данни за изготвяне на статистиката и националните статистически бизнес регистри, изисквани съгласно настоящия регламент:

1.  Държавите членки изготвят статистиката, посочена в членове 6 и 7, както и националните статистически бизнес регистри, посочени в член 9, като използват всички подходящи и сигурни източници на данни и същевременно избягват налагането на прекомерна тежест върху респондентите и надлежно вземат предвид разходната ефективност на националните статистически органи. Националните статистически органи могат да използват следните източници на данни за изготвяне на статистиката и националните статистически бизнес регистри, изисквани съгласно настоящия регламент:

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  административни записи, включително информация от данъчните и митническите органи;

б)  административни записи, включително информация от данъчните и митническите органи, като например годишни финансови отчети;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

г a)  научно обосновани и добре документирани методи за статистическа оценка, условно изчисляване и моделиране.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато изискваната статистика не може да бъде изготвена с помощта на посочените в параграф 1 източници на данни, които са в съответствие с посочените в член 16 критерии за качество, държавите членки могат да използват научно обосновани и добре документирани методи за статистическа оценка и условно изчисляване, за да изготвят тази статистика.

заличава се

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За да изготвят статистика за международната търговия със стоки и да подобрят качеството на тази статистика, националните статистически органи на съответните държавите членки могат да обменят получени от техните митнически органи данни, свързани с износа или вноса на стоки, по-специално когато този износ или внос засяга митническите органи на повече от една държава членка.

4.  За да изготвят статистика за международната търговия със стоки и да подобрят качеството на тази статистика, националните статистически органи на съответните държавите членки обменят получени от техните митнически органи данни, свързани с износа или вноса на стоки.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 с цел изменение на определените в приложение I подробни теми и определяне на подтемите и характеристиките, обхванати от подробните теми „Иновации“, „Използване на ИКТ и електронна търговия“ и „Глобални вериги за създаване на стойност“.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 с цел изменение на определените в приложение I подробни теми и допълване на подтемите и характеристиките, обхванати от подробните теми „Иновации“, „Използване на ИКТ и електронна търговия“ и „Глобални вериги за създаване на стойност“, както и допълване на променливите за всички подробни теми с изключение на „Иновации“, „Използване на ИКТ и електронна търговия“ и „Глобални вериги за създаване на стойност“);.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  не повече от една подробна тема за тематична област „краткосрочна бизнес статистика“, пет подробни теми за тематична област „бизнес статистика на национално равнище“, две подробни теми за тематична област „регионална бизнес статистика“ и две подробни теми за тематична област „статистика за международните дейности“ в съществуващ делегиран акт се добавят или заменят с друга подробна тема за период от пет последователни години. Това ограничение не се отнася за измененията, произтичащи от споразумения, договори и конвенции, както и от други международни институции, в които Съюзът е член, а също и за промените, произтичащи от промени в рамките за отчетност на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005. Броят на характеристиките за подробните теми на динамичната бизнес статистика не може да се увеличава значително между два последователни референтни периода и не може да надвишава броя на характеристиките за първата година от прилагането на настоящия регламент;

б)  не повече от една подробна тема за тематична област „краткосрочна бизнес статистика“, пет подробни теми за тематична област „бизнес статистика на национално равнище“, две подробни теми за тематична област „регионална бизнес статистика“ и две подробни теми за тематична област „статистика за международните дейности“ в съществуващ делегиран акт се заменят с друга подробна тема за период от пет последователни години и се добавя не повече от една подробна тема за тематичните области в съществуващ делегиран акт за период от пет последователни години. Това ограничение не се отнася за измененията, произтичащи от споразумения, договори и конвенции, както и от други международни институции, в които Съюзът е член, а също и за промените, произтичащи от промени в рамките за отчетност на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005. Броят на характеристиките за подробните теми на динамичната бизнес статистика не може да се увеличава значително между два последователни референтни периода и не може да надвишава броя на характеристиките за първата година от прилагането на настоящия регламент;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  делегираните актове се приемат най-малко 15 месеца преди края на референтния за данните период, с изключение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“, за които тези актове се приемат съответно най-малко шест и дванадесет месеца преди края на референтния за данните период.

в)  делегираните актове се приемат най-малко 18 месеца преди края на референтния за данните период, с изключение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“, за които тези актове се приемат съответно най-малко шест и дванадесет месеца преди края на референтния за данните период.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  променливи (с изключение на подробните теми „Иновации“, „Използване на ИКТ и електронна търговия“ и „Глобални вериги за създаване на стойност“);

заличава се

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При упражняване на посочените в параграф 1 правомощия по отношение на опростяванията Комисията взема под внимание размера и значимостта на бизнес секторите в съответствие с принципа на пропорционалност с цел облекчаване на тежестта за предприятията. Освен това Комисията прави нужното за поддържане на ресурса, необходим за съставяне на рамките за отчетност на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005. По отношение на посочените в приложение I теми актовете за изпълнение, с изключение на тези, които уреждат началния период на прилагане на настоящия регламент, се приемат най-малко 15 месеца преди края на референтния за данните период. По отношение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“ актовете за изпълнение се приемат съответно най-малко шест и дванадесет месеца преди края на референтния за данните период.

2.  При упражняване на посочените в параграф 1 правомощия по отношение на опростяванията Комисията взема под внимание размера и значимостта на бизнес секторите в съответствие с принципа на пропорционалност с цел облекчаване на тежестта за предприятията. Освен това Комисията прави нужното за поддържане на ресурса, необходим за съставяне на рамките за отчетност на националните и регионалните сметки в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2013 и на статистиката на платежния баланс в съответствие с Регламент (ЕО) № 184/2005. По отношение на посочените в приложение I теми актовете за изпълнение, с изключение на тези, които уреждат началния период на прилагане на настоящия регламент, се приемат най-малко 18 месеца преди края на референтния за данните период. По отношение на темите „Иновации“ и „Използване на ИКТ и електронна търговия“ актовете за изпълнение се приемат съответно най-малко шест месеца преди края на референтния за данните период.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Актовете за изпълнение по параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

3.  Актовете за изпълнение по параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

 

При подготовката на такива актове за изпълнение потенциалните допълнителни разходи и административната тежест върху държавите членки или респондента се вземат под внимание, заедно с оценка на очакваното увеличение на качеството на статистиката и всяка друга пряка или непряка полза в резултат на допълнително предложеното действие.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните статистически бизнес регистри и регистърът EuroGroups са достоверните източници за получаване, в съответствие с член 16 от настоящия регламент, на висококачествени, съгласувани и координирани съвкупности, основани на регистри, за целите на изготвянето на европейска статистика.

Националните статистически бизнес регистри и регистърът EuroGroups са достоверните и автентични източници за получаване, в съответствие с член 16 от настоящия регламент, на висококачествени, съгласувани и координирани съвкупности, основани на регистри, за целите на изготвянето на европейска статистика.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните статистически бизнес регистри са достоверният източник за получаване на национално равнище на основани на регистри съвкупности. Регистърът EuroGroups е достоверният източник за получаване на равнището на Европейската статистическа система на основани на регистри съвкупности за целите на изготвянето на бизнес статистика, за която е необходима координация на трансгранична информация.

Националните статистически бизнес регистри са достоверният източник за получаване на национално равнище на основани на статистически регистри съвкупности. Регистърът EuroGroups е достоверният източник за получаване на равнището на Европейската статистическа система на основани на регистри съвкупности за целите на изготвянето на бизнес статистика, за която е необходима координация на трансгранична информация.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 с цел изменение на включените в приложение III подробни теми на регистрите, за да се вземат предвид съответните технически и икономически промени и новите потребности на ползвателите.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 с цел изменение на включените в приложение III подробни теми на регистрите, за да се вземат предвид съответните технически и икономически промени и новите потребности на ползвателите и да добавя описателните елементи за всяка от подробните теми на регистрите.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2, за целите на допълнителното уточняване на описателните елементи за всяка от подробните теми на регистрите.

заличава се

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предаването на поверителни данни между националните статистически органи и Комисията (Евростат) се осъществява дотолкова, доколкото то е необходимо за изготвянето на европейска статистика. Всяко допълнително предаване трябва да бъде изрично разрешено от събралия данните национален орган.

Предаването на поверителни данни между националните статистически органи и Комисията (Евростат) се осъществява дотолкова, доколкото то е необходимо изключително за статистически цели за изготвянето на европейска статистика. Всяко допълнително предаване трябва да бъде изрично разрешено от събралия данните национален орган.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2, за определяне на посочените в букви а) — и) елементи на статистическите данни и за определяне на списъка на елементите на статистическите данни, приложими за данните за специфичните стоки или движения и за данните, съставени чрез използване на данните от митническите декларации, посочени в член 12, параграф 1, букви б) и в).

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на посочените в букви а) — и) елементи на статистическите данни и за допълване на списъка на елементите на статистическите данни, приложими за данните за специфичните стоки или движения и за данните, съставени чрез използване на данните от митническите декларации, посочени в член 12, параграф 1, букви б) и в).

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни и метаданни.

3.  Комисията (Евростат) оценява по прозрачен начин качеството на предаваните данни и метаданни.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на условията, съдържанието и сроковете за предаване на докладите за метаданните и за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на условията, съдържанието и сроковете за предаване на докладите за метаданните и за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

 

При подготовката на такива актове за изпълнение потенциалните допълнителни разходи и административната тежест върху държавите членки или респондента се вземат под внимание, заедно с оценка на очакваното увеличение на качеството на статистиката и всяка друга пряка или непряка полза в резултат на допълнително предложеното действие.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят допълнителна информация, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

8.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки да предоставят допълнителната информация, както и всякакви промени по нея, необходима за оценяване на качеството на статистическата информация.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки ѝ предават всяка значима информация във връзка с прилагането на настоящия регламент в държавите членки.

3.  По искане на Комисията (Евростат) държавите членки ѝ предават всяка значима информация, както и всякакви промени по нея, във връзка с прилагането на настоящия регламент в държавите членки. Такива искания на Комисията не налагат значителна допълнителна административна или финансова тежест за държавите членки.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Първите пилотни проучвания, които ще бъдат започнати, ще обхванат международната търговия с услуги по отношение на начините за предоставяне на услугите, както и според характеристиките на предприятията.

заличава се

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  разработване на методики, които имат за цел да занижат административната и финансова тежест при предоставяне на изискваната информация от отчетните единици, и по-специално от МСП.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  Разработване или подобряване на процеси, информационни системи и подобни подпомагащи функции с цел изготвяне на статистика с по-високо качество или намаляване на административната и финансова тежест.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 6, 9 и 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 6, 9, 12, 13 и 24, се предоставя на Комисията за срок от пет години. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 5, 6, 9 и 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след деня на публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 5, 6, 9, 12, 13 и 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след деня на публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 5, 6, 9 и 12, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 5, 6, 9, 12, 13 и 24, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато за прилагането на настоящия регламент в рамките на националната статистическа система на държава членка е необходимо значително адаптиране, Комисията може да предостави чрез актове за изпълнение дерогации от прилагането му за максимален срок от три години, при условие че тези дерогации нито накърняват съпоставимостта на данните на държавите членки, нито възпрепятстват изчисляването на изискваните актуални и представителни европейски агрегати.

1.  Когато за прилагането на настоящия регламент в рамките на националната статистическа система на държава членка е необходимо значително адаптиране, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, установяващи дерогации от прилагането му за максимален срок от три години.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията приема тези актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

2.  Комисията приема тези делегирани актове в съответствие с член 21.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Той се прилага от 1 януари 2019 г.

2.  Той се прилага от [дата една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Членове 11 — 15 обаче се прилагат от 1 януари 2020 г.

3.  Членове 11 — 15 обаче се прилагат от [дата две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    48

Предложение за регламент

Приложение I – Тематична област 2 – ред 5 а (нов)

Теми

Подробни теми

 

Изменение

Теми

Подробни теми

Финансови дейности

Нетна печалба, отнасяща се за акционерите

 

Доход на акция

 

Възвръщаемост на собствения капитал по отчетна стойност

Изменение    49

Предложение за регламент

Приложение I – Тематична област 2 – ред 8 а (нов)

Теми

Подробни теми

 

Изменение

Теми

Подробни теми

Околна среда и климат

Получени/продадени квоти за емисии на CO2

Изменение    50

Предложение за регламент

Приложение II – Тематична област 1 – ред 4

Теми

Периодичност

Резултати и ефективност

Веднъж месечно; веднъж на тримесечие за малките държави за раздел F от NACE

 

Изменение

Теми

Периодичност

Резултати и ефективност

Веднъж месечно; веднъж на тримесечие за малките* държави за раздел F от NACE

 

*Както е посочено в актовете за изпълнение, посочени в член 7, параграф 1.

Изменение    51

Предложение за регламент

Приложение II – Тематична област 2 – ред 3

Теми

Периодичност

Ресурси за НИРД

Веднъж на две години; веднъж годишно за разбивката на вътрешните разходи за НИРД по сектор на дейността, заетите с НИРД лица и броя на изследователите, както и за държавните бюджетни кредити или разходи за научноизследователска и развойна дейност (GBAORD) и националното публично финансиране на НИРД, координирана на транснационално равнище

 

Изменение

Теми

Периодичност

Ресурси за НИРД

Годишно

Изменение    52

Предложение за регламент

Приложение I – Тематична област 2 – ред 5 а (нов)

Теми

Периодичност

 

Изменение

Теми

Периодичност

Финансови дейности

Годишно

Изменение    53

Предложение за регламент

Приложение II – Тематична област 2 – ред 7

Теми

Периодичност

Иновации

Веднъж на две години

 

Изменение

Теми

Периодичност

Иновации

Годишно

Изменение    54

Предложение за регламент

Приложение I – Тематична област 2 – ред 8 а (нов)

Теми

Периодичност

 

Изменение

Теми

Периодичност

Околна среда и климат

Годишно

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Налице е все по-голямо търсене на висококачествени статистически данни и данни за стопанската дейност в Европейския съюз. Ползвателите на данни, като например частноправни субекти и лицата, които определят политиките, ги ползват за вземане на основани на факти решения, т.е. допринасят за укрепването на единния пазар въз основа на знания и иновации.

Европейската бизнес статистика следва да се основава на обща и опростена рамка, с хармонизирани определения, които улесняват разбирането на състоянието на икономиката на ЕС. Данните следва да се събират по ефективен от гледна точка на разходите начин и да се предоставят своевременно, като бъдат съпоставими между държавите членки.

Статистиката и данните относно бизнес услугите остават предизвикателство, по-специално поради тяхната относителна оскъдност. Фактът, че естеството на европейската икономика се променя, с размита граница между производството и услугите, прави ситуацията още по-трудна.

По много поводи Европейският парламент е подчертавал многократно необходимостта от по-точни и навременни данни и статистически данни на равнище ЕС, както чрез резолюции, така и чрез доклади по собствена инициатива. Комисията отговори на тези искания с предложение за нов рамков регламент (РРИБС), чиято цел е интегрирането на статистическите изисквания и нормативните актове за бизнес статистиката чрез тяхното рационализиране и опростяване. Чрез изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и отмяна на 10 съществуващи правни акта, Комисията използва Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), за да създаде обща правна рамка за изготвяне и съставяне на бизнес статистика на Европейската статистическа система (ЕСС), като в същото време разширява системата, за да включи услуги, които преди това не са били обхванати.

Докладчикът по принцип е съгласен с предложението на Съвета. Той обаче има за цел да подобри предложението, привеждайки го в по-пълно съответствие с целта на (REFIT), правейки го по-просто, по-евтино за изпълнение и по-предвидимо. При все че признава необходимостта от разширяване на обхвата на ЕСС с цел включване на някои услуги и необходимостта от гъвкав подход в рамката, за да се даде възможност за адаптиране към промените в методологията и за навременна реакция на възникващите потребности на ползвателите на данни, докладчикът счита, че освен това е необходимо да се гарантира, че допълнителните разходи и административните тежести за предприятията, в частност МСП, както и за държавите членки, са сведени до минимум. Докладчикът счита, че е също толкова важно правилата относно поверителността на данните да бъдат подсилени.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика, за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

Позовавания

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.3.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

11.4.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Януш Левандовски

18.5.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.11.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

57

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Дата на внасяне

23.3.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност