BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhversstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Janusz Lewandowski


Procedure : 2017/0048(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0094/2018
Indgivne tekster :
A8-0094/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhversstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0114),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0099/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0094/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  EU-vejledning såsom Kommissionens henstilling 2003/361/EF1a er relevant for europæisk erhvervsstatistik. En tydelig og harmoniseret definition af en virksomhed er en forudsætning for at skabe retssikkerhed og forudsigelighed for erhvervslivet og skabe lige konkurrencevilkår for EU-baserede SMV'er.

 

______________________

 

1a. Kommissionens henstilling 2003/361/EF om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den administrative byrde for små og mellemstore virksomheder bør være så begrænset som muligt, idet andre datakilder end undersøgelser så vidt muligt tages i betragtning. For at lette den byrde, der hviler på virksomhederne, bør det være muligt at fastsætte forskellige krav til dataene afhængigt af størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi i medlemsstaterne.

(5)  Den administrative byrde for virksomheder og navnlig for små og mellemstore virksomheder bør være så begrænset som muligt, idet andre datakilder end undersøgelser så vidt muligt tages i betragtning. For at lette den byrde, der hviler på virksomhederne, bør det være muligt at fastsætte forskellige krav til dataene afhængigt af størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20 a)  Medlemsstaterne eller de ansvarlige nationale myndigheder skal bestræbe sig på at forenkle indsamlingen af statistikker fra europæiske virksomheder så meget som muligt. Når redskaber og metoder for indsamling af statistiske data skal fastlægges, bør det europæiske system for erhvervsstatistik tage hensyn til den nuværende udvikling af digitalisering.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Der er behov for erhvervsstatistik opdelt efter erhvervssektor for at kunne måle produktiviteten hos Unionens virksomheder. Der er navnlig en stigende efterspørgsel efter statistik vedrørende servicesektoren, som er den mest dynamiske sektor i de moderne økonomier, specielt hvad angår denne sektors potentiale for vækst og jobskabelse og med hensyn til forbindelserne til fremstillingssektoren. Statistik over handelen med tjenesteydelser har stor betydning for overvågningen af, hvordan det indre marked for tjenesteydelser fungerer, og vurderingen af, hvilke konsekvenser hindringer har for handelen med tjenesteydelser.

(21)  Der er behov for erhvervsstatistik opdelt efter erhvervssektor for at kunne måle produktiviteten hos Unionens virksomheder. Der er navnlig en stigende efterspørgsel efter statistik vedrørende servicesektoren, som er den mest dynamiske sektor i de moderne økonomier, specielt hvad angår denne sektors potentiale for vækst og jobskabelse og med hensyn til forbindelserne til fremstillingssektoren. Denne tendens forstærkes yderligere af udviklingen af nye digitale tjenester. Der er også en stigende efterspørgsel efter statistik i de kreative og kulturelle industrier, som nævnt i Europa-Parlamentets beslutning om en sammenhængende EU-politik for kulturelle og kreative industrier1a, Statistik over handelen med tjenesteydelser har stor betydning for overvågningen af, hvordan det indre marked for tjenesteydelser og det digitale indre marked fungerer, og vurderingen af, hvilke konsekvenser hindringer har for handelen med tjenesteydelser.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at overvåge fremskridtene henimod de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien på medlemsstats- og EU-plan, kræves der harmoniseret statistik om Unionens økonomi på områderne forskning og udvikling, innovation og informationssamfundet, der både dækker markedsmæssige og ikkemarkedsmæssige aktiviteter, samt om erhvervslivet som helhed, navnlig erhvervsdemografi og beskæftigelse i forbindelse med markedsmæssige aktiviteter. Ved hjælp af sådanne oplysninger kan beslutningstagerne træffe velunderbyggede politikbeslutninger med henblik på at udvikle en økonomi, der er baseret på viden og innovation, forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til det indre marked, fremme iværksætteri og forbedre konkurrenceevnen.

(22)  For at overvåge fremskridtene henimod de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien på medlemsstats- og EU-plan, kræves der harmoniseret statistik om Unionens økonomi på områderne klimaforandringer og ressourceeffektivitet, forskning og udvikling, innovation og informationssamfundet, der både dækker markedsmæssige og ikkemarkedsmæssige aktiviteter, samt om erhvervslivet som helhed, navnlig erhvervsdemografi og beskæftigelse i forbindelse med markedsmæssige aktiviteter. Ved hjælp af sådanne oplysninger kan beslutningstagerne træffe velunderbyggede politikbeslutninger med henblik på at udvikle en økonomi, der er baseret på viden og innovation, forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til det indre marked, fremme iværksætteri og forbedre bæredygtigheden og konkurrenceevnen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Koordinering af de økonomiske politikker i Unionen og euroområdet og formidling af oplysninger til de økonomiske aktører i det indre marked kræver, at der findes sammenlignelige data om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder statistik over lønomkostninger, løn og antallet af besatte og ubesatte stillinger. Endvidere er livslang læring en central faktor til udvikling og fremme af en velkvalificeret, veluddannet og tilpasset arbejdsstyrke, og der bør i virksomhederne lægges særlig vægt på erhvervsuddannelse som et vigtigt bidrag til livslang læring. Sådanne data indsamles hovedsagelig hos virksomhederne og bør i fremtiden være omfattet af lovgivning og integreres bedre med andre erhvervsstatistikker. Der er brug for data om lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning og om lønstrukturen og lønfordelingen for at kunne vurdere udviklingen på mellemlang sigt i Unionens økonomier. Data om udviklingen i lønomkostningerne og ledige stillinger er nødvendige for overvågning af Unionens økonomier på kort sigt, herunder til pengepolitiske formål. Data om virksomhedernes investeringer i efter- og videreuddannelse, denne uddannelses kendetegn og omfang samt oplysninger om virksomhedernes erhvervsuddannelsesstrategier er nødvendige for at overvåge gennemførelsen af Unionens strategi for et styrket samarbejde om erhvervsuddannelse.

(23)  Koordinering af de økonomiske politikker i Unionen og euroområdet og formidling af oplysninger til de økonomiske aktører i det indre marked kræver, at der findes sammenlignelige data om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder statistik over lønomkostninger, arbejdsforhold, løn og forholdet mellem ledelsens lønninger og lønningerne hos de 10 % dårligst betalte ansatte og antallet af besatte og ubesatte stillinger. Sammen med den integrerede ramme for europæisk statistik over personer og husholdninger vil disse data også bidrage til opnåelse af målene i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Endvidere er livslang læring en central faktor til udvikling og fremme af en velkvalificeret, veluddannet og tilpasset arbejdsstyrke, og der bør i virksomhederne lægges særlig vægt på erhvervsuddannelse som et vigtigt bidrag til livslang læring. Sådanne data indsamles hovedsagelig hos virksomhederne og bør i fremtiden være omfattet af lovgivning og integreres bedre med andre erhvervsstatistikker. Der er brug for data om lønomkostningsniveauet og lønomkostningernes sammensætning og om lønstrukturen og lønfordelingen for at kunne vurdere udviklingen på mellemlang sigt i Unionens økonomier. Data om udviklingen i lønomkostningerne og ledige stillinger er nødvendige for overvågning af Unionens økonomier på kort sigt, herunder til pengepolitiske formål. Data om virksomhedernes investeringer i efter- og videreuddannelse, denne uddannelses kendetegn og omfang samt oplysninger om virksomhedernes erhvervsuddannelsesstrategier er nødvendige for at overvåge gennemførelsen af Unionens strategi for et styrket samarbejde om erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Statistik over innovation, forskning og udviklingsaktiviteter er nødvendige for udviklingen og overvågningen af politikker, der har til formål at styrke konkurrenceevnen i medlemsstaterne og øge deres potentiale for intelligent vækst og beskæftigelse på mellemlang og lang sigt. Den voksende digitale økonomi og den øgede anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier er også blandt de vigtigste drivkræfter for konkurrenceevne og vækst i Unionen, og der er behov for statistiske data for at understøtte de relevante strategier og politikker.

(24)  Statistik over innovation, forskning og udviklingsaktiviteter er nødvendige for udviklingen og overvågningen af politikker, der har til formål at styrke konkurrenceevnen i medlemsstaterne og øge deres potentiale for intelligent vækst og beskæftigelse på mellemlang og lang sigt. Den voksende digitale økonomi og den øgede anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier er også blandt de vigtigste drivkræfter for konkurrenceevne og vækst i Unionen, og der er behov for statistiske data for at understøtte de relevante strategier og politikker, herunder fuldførelsen af det digitale indre marked.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25 a)  Harmoniserede statistikker om den cirkulære økonomi, der er indsamlet hos virksomhederne, er nødvendige for at støtte Unionens politiske foranstaltninger til udvikling af en bæredygtig, kulstoffattig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi i medlemsstaterne og Unionen. Om det er muligt at indsamle de supplerende oplysninger, der er nødvendige med henblik herpå, bør vurderes af Kommissionen ved hjælp af en pilotundersøgelse, før de omfattes af lovgivning og integreres bedre med andre statistikker.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  For at afspejle den stadig bredere anvendelse af innovative teknologier og for at minimere den eventuelle negative indvirkning på virksomhederne skal de ansvarlige nationale statistikmyndigheder gøre brug af disse teknologier, og de bør tilskyndes til at gennemføre innovative foranstaltninger.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Statistik over international handel med tjenesteydelser, som kræves til sammenstillingen af betalingsbalancen for Unionen og euroområdet, fastlægges af Kommissionen (Eurostat) og Den Europæiske Centralbank i tæt samarbejde.

(26)  Statistik over international handel med tjenesteydelser, som kræves til sammenstillingen af betalingsbalancen for Unionen og euroområdet, fastlægges af Kommissionen (Eurostat) og Den Europæiske Centralbank i tæt samarbejde. Kommissionen bør som en prioritet lancere en pilotundersøgelse, der skal omfatte leveringsformer i den internationale handel med tjenesteydelser og den internationale handel med tjenesteydelser efter virksomhedskendetegn.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Samtidig med at princippet om at levere erhvervsstatistik vedrørende hele økonomien fastholdes, bør datakravene i videst muligt omfang tage hensyn til forenklingsforanstaltninger for at lette byrden for økonomien i medlemsstatsvirksomheder, der er relativt små, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

(28)  Samtidig med at princippet om at levere erhvervsstatistik vedrørende hele økonomien fastholdes, bør datakravene i videst muligt omfang tage hensyn til forenklingsforanstaltninger for at lette byrden for økonomien i medlemsstatsvirksomheder, der er relativt små, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Yderligere krav bør ikke skabe en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for respondenterne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at tage højde for den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår de detaljerede emner, der er angivet i bilag I og II, samt dækningsgraden for eksport af varer inden for Unionen. Kommissionen bør endvidere tillægges beføjelser til at supplere de detaljerede emner med temaer og kendetegn for den dynamiske erhvervsstatistik over IKT, innovation og globale værdikæder og de nøjagtige oplysninger, som skal forelægges af skattemyndighederne og toldmyndighederne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(30)  For at tage højde for den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår de detaljerede emner, der er angivet i bilag I og II, samt dækningsgraden for eksport af varer inden for Unionen. Kommissionen bør endvidere tillægges beføjelser til at supplere de detaljerede emner med temaer og kendetegn for den dynamiske erhvervsstatistik over IKT, innovation og globale værdikæder, supplere registrets detaljerede emner med beskrivende oplysninger, supplere til de statistiske dataelementer vedrørende de mikrodata, der indsamles gennem undersøgelser af varehandelen inden for Unionen, og som skal forelægges importmedlemsstaten, og supplere de nøjagtige oplysninger, som skal forelægges af skattemyndighederne og toldmyndighederne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at sikre ensartede betingelser for den tekniske gennemførelse af visse elementer i kravene, herunder for virksomhedsregistre, foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data inden for det europæiske netværk af statistiske virksomhedsregistre, fremsendelsen af data og metadata, datakvaliteten og rapporterne om metadata samt indrømmelse af undtagelser, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen bør med samme formål tillægges yderligere gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de nærmere bestemmelser om og foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen, specifikationerne for de relevante metadata, tidsplanen, de nærmere bestemmelser om indsamling og sammenstilling af statistiske oplysninger om eksport af varer inden for Unionen, der forelægges importmedlemsstaten, de nærmere bestemmelser om anvendelse af dækningsgraden for den samlede eksport af varer inden for Unionen, de statistiske dataelementer for de mikrodata, der indsamles gennem undersøgelser af varehandelen inden for Unionen, og som skal forelægges importmedlemsstaten, og de tilhørende forenklinger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111.

(31)  For at sikre ensartede betingelser for den tekniske gennemførelse af visse elementer i kravene, herunder for virksomhedsregistre, foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data inden for det europæiske netværk af statistiske virksomhedsregistre, fremsendelsen af data og metadata, datakvaliteten og rapporterne om metadata samt indrømmelse af undtagelser, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen bør med samme formål tillægges yderligere gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de nærmere bestemmelser om og foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed og proceduren for udveksling af fortrolige data med henblik på statistik over varehandel inden for Unionen, specifikationerne for de relevante metadata, tidsplanen, de nærmere bestemmelser om indsamling og sammenstilling af statistiske oplysninger om eksport af varer inden for Unionen, der forelægges importmedlemsstaten, de nærmere bestemmelser om anvendelse af dækningsgraden for den samlede eksport af varer inden for Unionen, samt de nærmere bestemmelser om forenklingen af de statistiske dataelementer for de mikrodata, der indsamles gennem undersøgelser af varehandelen inden for Unionen, og som skal forelægges importmedlemsstaten. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111.

__________________

__________________

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Om nødvendigt bør Kommissionen foretage cost-benefit-analyser og sikre, at de foranstaltninger, den foreslår, ikke medfører væsentlige yderligere byrder for medlemsstaterne eller respondenterne under hensyntagen til de forventede fordele for brugerne.

(32)  Om nødvendigt bør Kommissionen foretage cost-benefit-analyser og sikre, at de foranstaltninger, den foreslår, ikke medfører væsentlige yderligere byrder for medlemsstaterne eller respondenterne, navnlig for SMV’er, under hensyntagen til de forventede fordele for brugerne, og at det fører til en forbedring af den statistiske kvalitet.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(oa)  "resultater": alle relevante resultatindikatorer vedrørende de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner i virksomheders drift og output

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det europæiske netværk af statistiske virksomhedsregistre omfatter de nationale virksomhedsregistre og EuroGroups-registret samt udvekslingen mellem dem.

2.  Det europæiske netværk af statistiske virksomhedsregistre omfatter de nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret samt udvekslingen mellem dem i overensstemmelse med artikel 10.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne udarbejder de statistikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7, samt de nationale statistiske virksomhedsregistre, der er omhandlet i artikel 9, idet de anvender alle relevante datakilder, dog uden at pålægge respondenterne en urimelig byrde, og tager behørigt hensyn til de nationale statistikmyndigheders omkostningseffektivitet. De nationale statistikmyndigheder kan anvende følgende datakilder til udarbejdelse af de statistikker og nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning:

1.  Medlemsstaterne udarbejder de statistikker, der er omhandlet i artikel 6 og 7, samt de nationale statistiske virksomhedsregistre, der er omhandlet i artikel 9, idet de anvender alle relevante og pålidelige datakilder, dog uden at pålægge respondenterne en urimelig byrde, og tager behørigt hensyn til de nationale statistikmyndigheders omkostningseffektivitet. De nationale statistikmyndigheder kan anvende følgende datakilder til udarbejdelse af de statistikker og nationale statistiske virksomhedsregistre, der kræves i henhold til denne forordning:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  administrative registre, herunder oplysninger fra skatte- og toldmyndigheder

b)  administrative registre, herunder oplysninger fra skatte- og toldmyndigheder, såsom årsregnskaber

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d a)  Videnskabeligt baserede og veldokumenterede statistiske estimations-, imputerings- og modelleringsmetoder

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4, stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis de krævede statistikker ikke kan udarbejdes ved hjælp af de datakilder, der er omhandlet i stk. 1, og som overholder de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 16, kan medlemsstaterne anvende videnskabeligt baserede og veldokumenterede statistiske estimations- og imputeringsmetoder til at udarbejde disse statistikker.

udgår

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For at udarbejde statistik over international handel med varer og for at forbedre kvaliteten af denne statistik kan de nationale statistikmyndigheder i de berørte medlemsstater udveksle oplysninger om import og eksport af varer, som de har modtaget af deres toldmyndigheder, navnlig hvis eksporten eller importen involverer toldmyndighederne i mere end én medlemsstat.

4.  For at udarbejde statistik over international handel med varer og for at forbedre kvaliteten af denne statistik skal de nationale statistikmyndigheder i de berørte medlemsstater udveksle oplysninger om import og eksport af varer, som de har modtaget af deres toldmyndigheder.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21 med henblik på at ændre de detaljerede emner, der er nævnt i bilag I, og med henblik på at fastlægge de temaer og kendetegn, der er omfattet af de detaljerede emner "innovation", "IKT-anvendelse og e-handel" og "globale værdikæder".

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21 med henblik på at ændre de detaljerede emner, der er nævnt i bilag I, og med henblik på at supplere de temaer og kendetegn, der er omfattet af de detaljerede emner "innovation", "IKT-anvendelse og e-handel" og "globale værdikæder", og med henblik på at supplere variablerne for alle detaljerede emner, undtagen for "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel" og "globale værdikæder".

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Højst et detaljeret emne for temaområdet "konjunkturstatistik", fem detaljerede emner for temaområdet "erhvervsstatistik på landeniveau", to detaljerede emner for temaområdet "regional erhvervsstatistik" og to detaljerede emner for temaområdet "statistik over internationale aktiviteter" i en eksisterende delegeret retsakt må tilføjes eller erstattes af et andet detaljeret emne over en periode på fem på hinanden følgende år. Dette maksimum gælder ikke for ændringer som skyldes aftaler, traktater og konventioner og andre internationale institutioner, som Unionen er medlem af, og ændringer som følge af ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005. Antal kendetegn for de detaljerede emner i dynamisk erhvervsstatistik må ikke stige betydeligt mellem to på hinanden følgende referenceperioder og må ikke overstige antallet af kendetegn fra det første gennemførelsesår for nærværende forordning.

b)  Højst et detaljeret emne for temaområdet "konjunkturstatistik", fem detaljerede emner for temaområdet "erhvervsstatistik på landeniveau", to detaljerede emner for temaområdet "regional erhvervsstatistik" og to detaljerede emner for temaområdet "statistik over internationale aktiviteter" i en eksisterende delegeret retsakt må erstattes af et andet detaljeret emne i en periode på fem på hinanden følgende år, og højst ét detaljeret emne for et temaområde må tilføjes ved en eksisterende delegeret retsakt over en periode på fem på hinanden følgende år. Dette maksimum gælder ikke for ændringer som skyldes aftaler, traktater og konventioner og andre internationale institutioner, som Unionen er medlem af, og ændringer som følge af ændringer i national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 184/2005. Antal kendetegn for de detaljerede emner i dynamisk erhvervsstatistik må ikke stige betydeligt mellem to på hinanden følgende referenceperioder og må ikke overstige antallet af kendetegn fra det første gennemførelsesår for nærværende forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Delegerede retsakter vedtages mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene med undtagelse af emnerne "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel", hvor de delegerede retsakter vedtages henholdsvis mindst seks måneder og mindst tolv måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

c)  Delegerede retsakter vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene med undtagelse af emnerne "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel", hvor de delegerede retsakter vedtages henholdsvis mindst seks måneder og mindst tolv måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  variabler (undtagen for de detaljerede emner "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel" og "globale værdikæder")

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser for så vidt angår forenklinger tager Kommissionen hensyn til størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, for at lette byrden for virksomhederne. Desuden sikrer Kommissionen, at det nødvendige input til sammenstilling af national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i henhold til forordning (EF) nr. 184/2005 opretholdes. Gennemførelsesretsakter, undtagen dem, der regulerer den første gennemførelse af nærværende forordning, vedtages mindst 15 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene for de emner, der er anført i bilag I. For emnerne "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel", vedtages gennemførelsesretsakterne henholdsvis mindst seks måneder og mindst tolv måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

2.  Ved udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser for så vidt angår forenklinger tager Kommissionen hensyn til størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, for at lette byrden for virksomhederne. Desuden sikrer Kommissionen, at det nødvendige input til sammenstilling af national- og regionalregnskabssystemet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2013 og betalingsbalancestatistik i henhold til forordning (EF) nr. 184/2005 opretholdes. Gennemførelsesretsakter, undtagen dem, der regulerer den første gennemførelse af nærværende forordning, vedtages mindst 18 måneder før udløbet af referenceperioden for dataene for de emner, der er anført i bilag I. For emnerne "innovation" og "IKT-anvendelse og e-handel", vedtages gennemførelsesretsakterne henholdsvis mindst seks måneder før udløbet af referenceperioden for dataene.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk. 2.

3.  De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk. 2.

 

Kommissionen tager under udarbejdelsen af disse gennemførelsesretsakter hensyn til potentielle ekstraudgifter og større administrative byrder for medlemsstaterne eller respondenten sammen med en vurdering af den forventede forbedring af den statistiske kvalitet og andre direkte eller indirekte fordele som følge af det nye foreslåede tiltag.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 8 - stk. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret er den autoritative kilde til udledning af konsistente og koordinerede registerpopulationer af høj kvalitet i henhold til artikel 16 i nærværende forordning til udarbejdelse af europæiske statistikker.

De nationale statistiske virksomhedsregistre og EuroGroups-registret er den autentiske og pålidelige kilde til udledning af konsistente og koordinerede registerpopulationer af høj kvalitet i henhold til artikel 16 i nærværende forordning til udarbejdelse af europæiske statistikker.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale statistiske virksomhedsregistre er den autoritative kilde til nationale registerpopulationer. EuroGroups-registret er den autoritative kilde til det europæiske statistiske systems registerpopulation for erhvervsstatistik, der kræver koordinering af grænseoverskridende oplysninger.

De nationale statistiske virksomhedsregistre er den autoritative kilde til nationale statistiske registerpopulationer. EuroGroups-registret er den autoritative kilde til det europæiske statistiske systems registerpopulation for erhvervsstatistik, der kræver koordinering af grænseoverskridende oplysninger.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21 for at ændre registrets detaljerede emner, der er angivet i bilag III, således at de afspejler den relevante tekniske og økonomiske udvikling og imødekommer brugernes nye behov.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21 for at ændre registrets detaljerede emner, der er angivet i bilag III, således at de afspejler den relevante tekniske og økonomiske udvikling og imødekommer brugernes nye behov, og for at tilføje de beskrivende oplysninger for hver af registrets detaljerede emner.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk. 2, med henblik på yderligere fastlæggelse af den nærmere beskrivelse for hvert af registrets detaljerede emner.

udgår

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fremsendelse af fortrolige data mellem de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) finder sted i det omfang, fremsendelsen er nødvendig for udarbejdelse af europæiske statistikker. Ved enhver yderligere fremsendelse kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

Fremsendelse af fortrolige data mellem de nationale statistikmyndigheder og Kommissionen (Eurostat) finder sted i det omfang, fremsendelsen er nødvendig udelukkende for statistiske formål for udarbejdelse af europæiske statistikker. Ved enhver yderligere fremsendelse kræves der udtrykkelig tilladelse fra den nationale myndighed, der har indsamlet dataene.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk. 2, med henblik på at fastlægge de statistiske dataelementer, der er omhandlet i litra a) -i), og til at fastlægge listen over statistiske dataelementer, der gælder for særlige varer eller varebevægelser, og de data, der er indsamlet ved hjælp af oplysningerne i toldangivelserne, jf. artikel 12, stk. 1, litra b) og c).

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 21, med henblik på at supplere de statistiske dataelementer, der er omhandlet i litra a) -i), og til at supplere listen over statistiske dataelementer, der gælder for særlige varer eller varebevægelser, og de data, der er indsamlet ved hjælp af oplysningerne i toldangivelserne, jf. artikel 12, stk. 1, litra b) og c).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og metadata.

3.  Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og metadata på en gennemsigtig måde.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, hvori de nærmere bestemmelser for, indholdet af og fremsendelsesfrister for kvalitets- og metadatarapporterne fastlægges. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk. 2.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, hvori de nærmere bestemmelser for, indholdet af og fremsendelsesfrister for kvalitets- og metadatarapporterne fastlægges. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk. 2.

 

Kommissionen tager under udarbejdelsen af disse gennemførelsesretsakter hensyn til potentielle ekstraudgifter og større administrative byrder for medlemsstaterne eller respondenten sammen med en vurdering af den forventede forbedring af den statistiske kvalitet og andre direkte eller indirekte fordele som følge af det nye foreslåede tiltag.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremlægger medlemsstaterne yderligere oplysninger, som er nødvendige for at vurdere de statistiske oplysningers kvalitet.

8.  Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremlægger medlemsstaterne yderligere oplysninger, og eventuelle ajourføringer af disse oplysninger, som er nødvendige for at vurdere de statistiske oplysningers kvalitet.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremsender medlemsstaterne relevante oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om gennemførelsen af denne forordning i medlemsstaterne.

3.  Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) fremsender medlemsstaterne relevante oplysninger og ajourføringer af disse oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om gennemførelsen af denne forordning i medlemsstaterne. Sådanne anmodninger fra Kommissionen må ikke medføre væsentlige yderligere administrative byrder eller betydelige meromkostninger for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De første pilotundersøgelser, der iværksættes, skal omfatte leveringsformer i den internationale handel med tjenesteydelser og den internationale handel med tjenesteydelser efter virksomhedskendetegn.

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  udvikling af metodologier, der sigter mod at reducere den økonomiske og administrative byrde for de indberettende enheder, navnlig SMV'er, når de giver de krævede oplysninger

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  udvikling eller forbedring af processer, IT-systemer og lignende støttefunktioner med henblik på at udarbejde statistikker af højere kvalitet eller reducere den administrative eller økonomiske byrde.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, 6, 9 og 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, 6, 9, 12, 13 og 24, tillægges Kommissionen for en periode på fem år. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 5, 6, 9 og 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 5, 6, 9, 12, 13 og 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, 6, 9 og 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, 6, 9, 12, 13 og 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis anvendelsen af denne forordning kræver store tilpasninger af en medlemsstats nationale statistiske system, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter indrømme undtagelser fra dens anvendelse i maksimalt tre år, forudsat at disse undtagelser hverken hæmmer sammenligneligheden af medlemsstaternes data eller beregningen af de krævede rettidige og repræsentative europæiske aggregater.

1.  Hvis anvendelsen af denne forordning kræver store tilpasninger af en medlemsstats nationale statistiske system, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der indrømmer undtagelser fra dens anvendelse i maksimalt tre år.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen vedtager disse gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren i artikel 22, stk. 2.

2.  Kommissionen vedtager disse delegerede retsakter efter artikel 21.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den anvendes fra den 1. januar 2019.

2.  Den anvendes fra [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Artikel 11 og 15 anvendes dog fra den 1. januar 2020.

3.  Artikel 15 anvendes dog fra den [to år efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Bilag I – temaområde – linje 5 a (ny)

Emner

Detaljerede emner

 

Ændringsforslag

Emner

Detaljerede emner

Finansielle aktiviteter

Nettoprofit, der kan tilskrives aktieejere

 

Indtjening pr. aktie

 

Afkast på bogført egenkapital

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Bilag I – temaområde 2 – linje 8 a (ny)

Emner

Detaljerede emner

 

Ændringsforslag

Emner

Detaljerede emner

Miljø og klima

CO2 -kvoter modtaget/solgt

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag II – temaområde 1 – linje 4

Emner

Hyppighed

Output og resultater

Månedlig; kvartalsvis for små lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE

 

Ændringsforslag

Emner

Hyppighed

Output og resultater

Månedlig; kvartalsvis for små* lande for så vidt angår hovedafdeling F i NACE

 

*Som angivet i gennemførelsesretsakterne i henhold til art. 7, stk. 1.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag II – temaområde 2 – linje 3

Emner

Hyppighed

FoU-input

Hvert andet år; årligt for opdeling af egne FoU-udgifter, FoU-personale og antal forskere efter aktivitetssektor samt for offentlige bevillinger eller udgifter til forskning og udvikling og national offentlig finansiering til tværnationalt koordineret FoU

 

Ændringsforslag

Emner

Hyppighed

FoU-input

Årligt

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Bilag II – temaområde 2 – linje 5 a (ny)

Emner

Hyppighed

 

Ændringsforslag

Emner

Hyppighed

Finansielle aktiviteter

Årligt

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Bilag II – temaområde 2 – linje 7

Emner

Hyppighed

Innovation

Hvert andet år

 

Ændringsforslag

Emner

Hyppighed

Innovation

Årligt

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Bilag II – temaområde 2 – linje 8 a (ny)

Emner

Hyppighed

 

Ændringsforslag

Emner

Hyppighed

Miljø og klima

Årligt

BEGRUNDELSE

Der er en stigende efterspørgsel efter statistikker og data af høj kvalitet om virksomheder i Den Europæiske Union. Databrugere, såsom private aktører og beslutningstagere, gør brug af disse til at træffe evidensbaserede beslutninger, dvs. bidrager til styrkelse af et fælles marked baseret på viden og innovation.

Europæisk erhvervsstatistik bør bygge på en fælles og enkel ramme med harmoniserede definitioner, som fremmer forståelsen af den tilstand, EU's økonomi befinder sig i. Data bør indsamles på en omkostningseffektiv måde og rettidigt og være sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne.

Statistikker og data om forretningsservice er stadig en vanskelig opgave på grund af de relativt sparsomme oplysninger. Den omstændighed, at arten af den europæiske økonomi er ved at ændre sig, og at afgrænsningen mellem fremstillingsindustrien og servicesektoren er uklar, gør situationen endnu vanskeligere.

Ved mange lejligheder har Europa-Parlamentet i både beslutninger og initiativbetænkninger gentagne gange understreget behovet for mere præcise og rettidige oplysninger og statistikker på EU-plan. Kommissionen har efterkommet disse anmodninger med forslag til en ny rammeforordning (FRIBS), som har til formål at integrere statistiske krav og retsakter vedrørende erhvervsstatistik ved at strømline og forenkle dem. Ved at ændre forordning (EF) nr. 184/2005 og ophæve 10 eksisterende retsakter anvender Kommissionen programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) til at skabe en fælles retlig ramme for udarbejdelse og indsamling af det europæiske statistiske systems (ESS) statistikker, samtidig med at den udvider ordningen til at omfatte tjenesteydelser, som ikke tidligere har været omfattet.

Ordføreren er generelt enig med Kommissionens udkast. Han ønsker dog at forbedre forslaget ved at afstemme det mere med formålet med REFIT: at gøre det enklere, billigere og mere forudsigeligt. Ordføreren, der anerkender behovet for at udvide dækningen af ESS til at omfatte visse tjenesteydelser og behovet for en fleksibel tilgang inden for rammerne for at give mulighed for tilpasninger til den metodemæssige udvikling og rettidig reaktion på nye databrugere, mener, at det er nødvendigt at sikre, at ekstra omkostninger og administrative byrder for virksomheder, navnlig SMV'er, samt medlemsstaterne begrænses til et minimum. Ordføreren mener, at det er vigtigt, at reglerne om fortrolighed af data styrkes.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

Referencer

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Dato for høring af EP

6.3.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.3.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

11.4.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

6.11.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Dato for indgivelse

23.3.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

EKR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

EPP

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S & D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

EPP

Hermann Winkler

0

0

 

 

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken for eller imod:

Seneste opdatering: 11. april 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik