ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Janusz Lewandowski


Διαδικασία : 2017/0048(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0094/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0094/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0114),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0099/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0094/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Η καθοδήγηση από πλευράς Ένωσης, όπως η Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/EΚ1a έχει σημασία για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Ένας σαφής και εναρμονισμένος ορισμός της επιχείρησης είναι απαραίτητος για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας των επιχειρήσεων και για να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ με έδρα στην Ένωση.

 

______________________

 

1α. Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η διοικητική επιβάρυνση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη λαμβανομένων υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, άλλων πηγών στοιχείων από τις έρευνες. Για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών απαιτήσεων για στοιχεία ανάλογα με το μέγεθος και τη σημασία των επιχειρηματικών οικονομιών των κρατών μελών.

(5)  Η διοικητική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη λαμβανομένων υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, άλλων πηγών στοιχείων από τις έρευνες. Για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών απαιτήσεων για στοιχεία ανάλογα με το μέγεθος και τη σημασία των επιχειρηματικών οικονομιών των κρατών μελών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να προσπαθούν να απλοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις. Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες ψηφιακές εξελίξεις κατά τη χρονική στιγμή καθορισμού των μέσων και των μεθόδων για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Είναι ανάγκη να παρέχονται επιχειρηματικές στατιστικές δομημένες ανά τομέα δραστηριότητας, ώστε να μετρηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης. Ειδικότερα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στατιστικών για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί τον δυναμικότερο τομέα των σύγχρονων οικονομιών, κυρίως όσον αφορά το δυναμικό ανάπτυξης και τη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης του εν λόγω τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις με τον τομέα της μεταποίησης. Οι στατιστικές για το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών είναι σημαντικές για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και την εκτίμηση των επιπτώσεων των φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

(21)  Είναι ανάγκη να παρέχονται επιχειρηματικές στατιστικές δομημένες ανά τομέα δραστηριότητας, ώστε να μετρηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης. Ειδικότερα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στατιστικών για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί τον δυναμικότερο τομέα των σύγχρονων οικονομιών, κυρίως όσον αφορά το δυναμικό ανάπτυξης και τη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης του εν λόγω τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις με τον τομέα της μεταποίησης. Η τάση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Η αυξανόμενη ζήτηση για στατιστικές ισχύει και για τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους, όπως αναφέρει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Οι στατιστικές για το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών είναι σημαντικές για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και την ψηφιακή ενιαία αγορά, και την εκτίμηση των επιπτώσεων των φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε επίπεδο κρατών μελών και Ένωσης επιβάλλει εναρμονισμένες στατιστικές για την οικονομία της Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνίας των πληροφοριών που καλύπτουν δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός αγοράς και στο επιχειρηματικό τοπίο στο σύνολό του, ιδίως στη δημογραφία των επιχειρήσεων και την απασχόληση που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της αγοράς. Η ενημέρωση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία, τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

(22)  Η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε επίπεδο κρατών μελών και Ένωσης επιβάλλει εναρμονισμένες στατιστικές για την οικονομία της Ένωσης στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνίας των πληροφοριών που καλύπτουν δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός αγοράς και στο επιχειρηματικό τοπίο στο σύνολό του, ιδίως στη δημογραφία των επιχειρήσεων και την απασχόληση που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της αγοράς. Η ενημέρωση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία, τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών εντός της Ένωσης και της ευρωζώνης, καθώς και η παροχή πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς εντός της ενιαίας αγοράς απαιτούν συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών σχετικά με το κόστος εργασίας, τις αποδοχές και τον αριθμό κατειλημμένων και κενών θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η διά βίου μάθηση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και προώθησης ενός εργατικού δυναμικού με δεξιότητες, κατάρτιση και δυνατότητα προσαρμογής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις ως καίριας σημασίας παράγοντας για τη διά βίου μάθηση. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται κατά κύριο λόγο από τις επιχειρήσεις και θα πρέπει στο μέλλον να νομοθετηθούν και να ενοποιηθούν καλύτερα με άλλες στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Χρειάζονται στοιχεία για το επίπεδο και τη σύνθεση του κόστους εργασίας, καθώς επίσης για τη διάρθρωση και την κατανομή των αποδοχών, ώστε να αξιολογηθούν οι μεσοπρόθεσμες εξελίξεις στις οικονομίες της Ένωσης. Χρειάζονται στοιχεία για την εξέλιξη του κόστους της εργασίας και τις κενές θέσεις εργασίας για τη βραχυπρόθεσμη παρακολούθηση των οικονομιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής. Χρειάζονται στοιχεία για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, τα χαρακτηριστικά και τον όγκο της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές των επιχειρήσεων για την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή της στρατηγικής της Ένωσης για την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(23)  Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών εντός της Ένωσης και της ευρωζώνης, καθώς και η παροχή πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς εντός της ενιαίας αγοράς απαιτούν συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τα κέρδη και την αναλογία μεταξύ του μισθολογίου διαχείρισης και του μισθού του κατώτατου 10% των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών σχετικά με το κόστος εργασίας, τις αποδοχές και τον αριθμό κατειλημμένων και κενών θέσεων εργασίας. Σε συνδυασμό με το ενοποιημένο πλαίσιο ευρωπαϊκών στατιστικών που αφορούν πρόσωπα και νοικοκυριά, τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν και στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, η διά βίου μάθηση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και προώθησης ενός εργατικού δυναμικού με δεξιότητες, κατάρτιση και δυνατότητα προσαρμογής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις ως καίριας σημασίας παράγοντας για τη διά βίου μάθηση. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται κατά κύριο λόγο από τις επιχειρήσεις και θα πρέπει στο μέλλον να νομοθετηθούν και να ενοποιηθούν καλύτερα με άλλες στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Χρειάζονται στοιχεία για το επίπεδο και τη σύνθεση του κόστους εργασίας, καθώς επίσης για τη διάρθρωση και την κατανομή των αποδοχών, ώστε να αξιολογηθούν οι μεσοπρόθεσμες εξελίξεις στις οικονομίες της Ένωσης. Χρειάζονται στοιχεία για την εξέλιξη του κόστους της εργασίας και τις κενές θέσεις εργασίας για τη βραχυπρόθεσμη παρακολούθηση των οικονομιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής. Χρειάζονται στοιχεία για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, τα χαρακτηριστικά και τον όγκο της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές των επιχειρήσεων για την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή της στρατηγικής της Ένωσης για την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Χρειάζονται στατιστικές για την καινοτομία, τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών και την αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων για έξυπνη ανάπτυξη και απασχόληση. Μια διευρυνόμενη ψηφιακή οικονομία και η αυξημένη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης στην Ένωση και χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για τη στήριξη των σχετικών στρατηγικών και πολιτικών.

(24)  Χρειάζονται στατιστικές για την καινοτομία, τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών και την αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων για έξυπνη ανάπτυξη και απασχόληση. Μια διευρυνόμενη ψηφιακή οικονομία και η αυξημένη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης στην Ένωση και χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για τη στήριξη των σχετικών στρατηγικών και πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Οι εναρμονισμένες στατιστικές για την κυκλική οικονομία που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να στηριχθεί η δράση για την ανάπτυξη της πολιτικής της Ένωσης για μια βιώσιμη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενεργειακά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία στα κράτη μέλη και την Ένωση. Η σκοπιμότητα της συλλογής συμπληρωματικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από την Επιτροπή μέσω πιλοτικής μελέτης πριν νομοθετηθούν και ενοποιηθούν καλύτερα με άλλες στατιστικές.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β)  Προκειμένου να αποτυπώνεται ακόμη πιο εκτεταμένη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και για να ελαχιστοποιείται ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος στις επιχειρήσεις, οι αρμόδιες εθνικές στατιστικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οι στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, όπως απαιτείται για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών της Ένωσης και της ευρωζώνης, καθορίζονται από την Επιτροπή (Eurostat) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε στενή συνεργασία.

(26)  Οι στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, όπως απαιτείται για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών της Ένωσης και της ευρωζώνης, καθορίζονται από την Επιτροπή (Eurostat) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε στενή συνεργασία. Κατά προτεραιότητα, η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει πιλοτική μελέτη που θα καλύπτει τους τρόπους παροχής διεθνούς εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές υπηρεσιών, βάσει των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Αν και διατηρείται η αρχή παροχής στατιστικών για τις επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομίας, οι απαιτήσεις στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, την απλούστευση των μέτρων για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των επιχειρηματικών οικονομιών των κρατών μελών που είναι σχετικά μικρές, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

(28)  Αν και διατηρείται η αρχή παροχής στατιστικών για τις επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομίας, οι απαιτήσεις στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, την απλούστευση των μέτρων για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των επιχειρηματικών οικονομιών των κρατών μελών που είναι σχετικά μικρές, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Οι πρόσθετες απαιτήσεις δεν πρέπει να δημιουργούν δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στους απαντώντες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσιοδότηση έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τα λεπτομερή ζητήματα που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, καθώς και το ποσοστό κάλυψης για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών. Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να έχει την εξουσιοδότηση να συμπληρώσει τα ειδικά ζητήματα με θέματα και χαρακτηριστικά για το δυναμικό των στατιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις ΤΠΕ, την καινοτομία, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και τις ακριβείς πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχουν οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές. Έχει ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 20161. Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(30)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσιοδότηση έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τα λεπτομερή ζητήματα που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, καθώς και το ποσοστό κάλυψης για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών. Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να έχει την εξουσιοδότηση να συμπληρώσει τα ειδικά ζητήματα με θέματα και χαρακτηριστικά για το δυναμικό των στατιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις ΤΠΕ, την καινοτομία, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, για να συμπληρωθούν τα λεπτομερή θέματα του μητρώου με περιγραφικές λεπτομέρειες, να συμπληρωθούν τα στοιχεία των στατιστικών δεδομένων για τα μικροδεδομένα που συλλέγονται μέσω ερευνών σχετικά με το ενδοκοινοτικό εμπόριο αγαθών που θα παρέχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής και να συμπληρωθούν με ακριβείς πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχουν οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές. Έχει ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 20161. Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την τεχνική εφαρμογή ορισμένων στοιχείων των απαιτήσεων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων του μορφότυπου, των μέτρων ασφάλειας και απορρήτου, της διαδικασίας για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού δικτύου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, της διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων, της ποιότητας των στοιχείων και των εκθέσεων και παρεκκλίσεων των μεταδεδομένων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Με τον ίδιο σκοπό, επιπλέον, πρέπει να ανατεθούν επιπλέον εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τις λεπτομέρειες καθώς και τον μορφότυπο, τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου, τη διαδικασία για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ενδοενωσιακού εμπορίου, τις στατιστικές σχετικά με τις προδιαγραφές των σχετικών μεταδεδομένων, το χρονοδιάγραμμα, τις λεπτομερείς διατάξεις για τη συλλογή και την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών που παρέχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής, τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ποσοστού κάλυψης του συνόλου των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών, τα συστατικά των στατιστικών στοιχείων για τα μικροδεδομένα που συλλέγονται μέσω ερευνών που αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών που πρέπει να παρέχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής, καθώς και τις σχετικές απλουστεύσεις. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

(31)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την τεχνική εφαρμογή ορισμένων στοιχείων των απαιτήσεων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων του μορφότυπου, των μέτρων ασφάλειας και απορρήτου, της διαδικασίας για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού δικτύου μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, της διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων, της ποιότητας των στοιχείων και των εκθέσεων και παρεκκλίσεων των μεταδεδομένων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Με τον ίδιο σκοπό, επιπλέον, πρέπει να ανατεθούν επιπλέον εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τις λεπτομέρειες καθώς και τον μορφότυπο, τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου, τη διαδικασία για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ενδοενωσιακού εμπορίου, τις στατιστικές σχετικά με τις προδιαγραφές των σχετικών μεταδεδομένων, το χρονοδιάγραμμα, τις λεπτομερείς διατάξεις για τη συλλογή και την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών που παρέχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής, τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ποσοστού κάλυψης του συνόλου των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών, και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την απλούστευση των συστατικών των στατιστικών στοιχείων για τα μικροδεδομένα που συλλέγονται μέσω ερευνών που αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών που πρέπει να παρέχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

__________________

__________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13)

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13)

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει ανάλυση κόστους οφέλους και να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε δράση προτείνει δεν θα συνεπάγεται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους απαντώντες λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη στους χρήστες.

(32)  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει ανάλυση κόστους οφέλους και να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε δράση προτείνει δεν θα συνεπάγεται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους απαντώντες, ιδίως τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη στους χρήστες και θα οδηγήσει σε αύξηση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιε α)  «επιδόσεις»: όλοι οι σχετικοί δείκτες αξιολόγησης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ευρωπαϊκό δίκτυο μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς καλύπτει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων και το μητρώο EuroGroups, καθώς και τις ανταλλαγές μεταξύ τους.

2.  Το ευρωπαϊκό δίκτυο μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς καλύπτει τα εθνικά στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων και το μητρώο EuroGroups, καθώς και τις ανταλλαγές μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 10.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις στατιστικές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, καθώς και τα εθνικά στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 9, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές πηγές στοιχείων, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή επιβάρυνση για τους απαντώντες και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των εθνικών στατιστικών αρχών. Οι εθνικές στατιστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες πηγές στοιχείων για την παραγωγή των στατιστικών και των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού:

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις στατιστικές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, καθώς και τα εθνικά στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 9, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές και αξιόπιστες πηγές στοιχείων, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή επιβάρυνση για τους απαντώντες και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των εθνικών στατιστικών αρχών. Οι εθνικές στατιστικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες πηγές στοιχείων για την παραγωγή των στατιστικών και των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διοικητικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές·

β)  διοικητικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, όπως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  επιστημονικά βασισμένες και καλά τεκμηριωμένες μέθοδοι στατιστικής εκτίμησης, καταλογισμού και μοντελοποίησης·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν οι απαιτούμενες στατιστικές δεν μπορούν να παραχθούν με τη χρήση των πηγών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες συμφωνούν με τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν επιστημονικά βασισμένες και καλά τεκμηριωμένες μεθόδους στατιστικής εκτίμησης και καταλογισμού για την παραγωγή των εν λόγω στατιστικών.

διαγράφεται

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για να καταρτίσουν στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών και για να βελτιώσουν την ποιότητα των εν λόγω στατιστικών, οι εθνικές στατιστικές αρχές στα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία που λαμβάνουν από τις τελωνειακές αρχές τους σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών, ιδίως σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται τελωνειακές αρχές περισσοτέρων του ενός κρατών μελών.

4.  Για να καταρτίσουν στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών και για να βελτιώσουν την ποιότητα των εν λόγω στατιστικών, οι εθνικές στατιστικές αρχές στα κράτη μέλη ανταλλάσσουν στοιχεία που λαμβάνουν από τις τελωνειακές αρχές τους σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για την τροποποίηση των ειδικών θεμάτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και για τον προσδιορισμό θεμάτων και χαρακτηριστικών που καλύπτονται από τα ειδικά θέματα της καινοτομίας και της χρήσης των ΤΠΕ, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για την τροποποίηση των ειδικών θεμάτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και για τη συμπλήρωση θεμάτων και χαρακτηριστικών που καλύπτονται από τα ειδικά θέματα της καινοτομίας και της χρήσης των ΤΠΕ, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και συμπληρώνουν τις μεταβλητές για όλα τα λεπτομερή θέματα εκτός από την Καινοτομία και τη χρήση ΤΠΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε υφιστάμενη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν προστίθεται ή αντικαθίσταται από άλλο λεπτομερές θέμα για διάστημα πέντε συνεχόμενων ετών το πολύ ένα λεπτομερές θέμα για τον θεματικό τομέα «βραχυπρόθεσμες στατιστικές επιχειρήσεων», πέντε λεπτομερή θέματα για τον θεματικό τομέα «στατιστικές επιχειρήσεων σε επίπεδο χώρας», δύο λεπτομερή θέματα για τον θεματικό τομέα «περιφερειακές στατιστικές επιχειρήσεων» και δύο λεπτομερή θέματα για τον θεματικό τομέα «στατιστικές για τις διεθνείς δραστηριότητες». Το ανώτατο όριο δεν ισχύει για τις τροπολογίες που απορρέουν από συμφωνίες, συνθήκες και συμβάσεις και από άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους η Ένωση είναι μέλος, και για τις αλλαγές που προκύπτουν από τις αλλαγές στα λογιστικά πλαίσια εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 και των στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005.Ο αριθμός ειδικών θεμάτων των δυναμικών χαρακτηριστικών για τις στατιστικές των επιχειρήσεων δεν πρέπει να αυξάνεται σημαντικά μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων αναφοράς και δεν υπερβαίνει τον αριθμό των χαρακτηριστικών του πρώτου έτους εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

β)  σε υφιστάμενη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν αντικαθίσταται από άλλο λεπτομερές θέμα για διάστημα πέντε συνεχόμενων ετών το πολύ ένα λεπτομερές θέμα για τον θεματικό τομέα «βραχυπρόθεσμες στατιστικές επιχειρήσεων», πέντε λεπτομερή θέματα για τον θεματικό τομέα «στατιστικές επιχειρήσεων σε επίπεδο χώρας», δύο λεπτομερή θέματα για τον θεματικό τομέα «περιφερειακές στατιστικές επιχειρήσεων» και δύο λεπτομερή θέματα για τον θεματικό τομέα «στατιστικές για τις διεθνείς δραστηριότητες» και θα προστίθεται ένα κατ’ ανώτατο όριο λεπτομερές θέμα για τους θεματικούς τομείς σε μια υπάρχουσα κατ' εξουσιοδότηση πράξη για μια περίοδο πέντε διαδοχικών ετών. Το ανώτατο όριο δεν ισχύει για τις τροπολογίες που απορρέουν από συμφωνίες, συνθήκες και συμβάσεις και από άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους η Ένωση είναι μέλος, και για τις αλλαγές που προκύπτουν από τις αλλαγές στα λογιστικά πλαίσια εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 και των στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005. Ο αριθμός ειδικών θεμάτων των δυναμικών χαρακτηριστικών για τις στατιστικές των επιχειρήσεων δεν πρέπει να αυξάνεται σημαντικά μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων αναφοράς και δεν υπερβαίνει τον αριθμό των χαρακτηριστικών του πρώτου έτους εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων, με εξαίρεση τα θέματα «καινοτομία» και «χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο» για τις οποίες οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι και δώδεκα μήνες αντιστοίχως πριν από την περάτωση της περιόδου αναφοράς των στοιχείων.

γ)  οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται τουλάχιστον 18 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων, με εξαίρεση τα θέματα «καινοτομία» και «χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο» για τις οποίες οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι και δώδεκα μήνες αντιστοίχως πριν από την περάτωση της περιόδου αναφοράς των στοιχείων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μεταβλητές (εκτός από τα λεπτομερή θέματα καινοτομίας και τη χρήση των ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας)·

διαγράφεται

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τις απλουστευμένες διαδικασίες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη σημασία των επιχειρηματικών οικονομιών, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να ελαφρυνθεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διατηρείται η εισαγωγή των στοιχείων που χρειάζονται για την κατάρτιση λογιστικών πλαισίων εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 και των στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005. Οι εκτελεστικές πράξεις, εκτός αυτών που ρυθμίζουν την πρώτη εφαρμογή του κανονισμού, εγκρίνονται τουλάχιστον 15 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων για τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Για τα θέματα «καινοτομία» και «χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο» οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι και δώδεκα μήνες αντιστοίχως πριν από την περάτωση της περιόδου αναφοράς των στοιχείων.

2.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τις απλουστευμένες διαδικασίες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη σημασία των επιχειρηματικών οικονομιών, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να ελαφρυνθεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι διατηρείται η εισαγωγή των στοιχείων που χρειάζονται για την κατάρτιση λογιστικών πλαισίων εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2013 και των στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005. Οι εκτελεστικές πράξεις, εκτός αυτών που ρυθμίζουν την πρώτη εφαρμογή του κανονισμού, εγκρίνονται τουλάχιστον 18 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναφοράς των στοιχείων για τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Για τα θέματα «καινοτομία» και «χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο» οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται τουλάχιστον έξι και δώδεκα μήνες αντιστοίχως πριν από την περάτωση της περιόδου αναφοράς των στοιχείων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει άρθρο 22 παράγραφος 2.

3.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει άρθρο 22 παράγραφος 2.

 

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα και διοικητικές επιβαρύνσεις των κρατών μελών ή του απαντώντος, μαζί με εκτίμηση της προβλεπόμενης αύξησης της στατιστικής ποιότητας και κάθε άλλου άμεσου ή έμμεσου οφέλους που προκύπτει από την πρόσθετη προτεινόμενη δράση.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εθνικά στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων και το μητρώο EuroGroups είναι η μόνη έγκυρη πηγή από την οποία προκύπτουν υψηλής ποιότητας, συνεπείς και συντονισμένοι πληθυσμοί μητρώων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών.

Τα εθνικά στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων και το μητρώο EuroGroups είναι η μόνη γνήσια και αξιόπιστη πηγή από την οποία προκύπτουν υψηλής ποιότητας, συνεπείς και συντονισμένοι πληθυσμοί μητρώων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς είναι η αυθεντική πηγή για τους πληθυσμούς εθνικών μητρώων. Το μητρώο EuroGroups είναι η αυθεντική πηγή για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα πληθυσμού μητρώων για τις στατιστικές επιχειρήσεων που απαιτεί τον συντονισμό των διασυνοριακών πληροφοριών.

Τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς είναι η αυθεντική πηγή για τους πληθυσμούς εθνικών στατιστικών μητρώων. Το μητρώο EuroGroups είναι η αυθεντική πηγή για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα πληθυσμού μητρώων για τις στατιστικές επιχειρήσεων που απαιτεί τον συντονισμό των διασυνοριακών πληροφοριών.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να τροποποιεί τα λεπτομερή θέματα του μητρώου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙI, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σχετικές τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να τροποποιεί τα λεπτομερή θέματα του μητρώου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙI, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σχετικές τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών και να προσθέτουν περιγραφικές λεπτομέρειες για κάθε ένα από τα λεπτομερή θέματα του μητρώου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 για τον προσδιορισμό των περιγραφικών λεπτομερειών για κάθε ένα από τα λεπτομερή θέματα του μητρώου.

διαγράφεται

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαβίβαση απόρρητων στοιχείων μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) πρέπει να γίνεται στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση, απαιτείται ρητή άδεια της εθνικής αρχής που συνέλεξε τα στοιχεία.

Η διαβίβαση απόρρητων στοιχείων μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) πρέπει να γίνεται στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούςγια την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση, απαιτείται ρητή άδεια της εθνικής αρχής που συνέλεξε τα στοιχεία.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2για τον προσδιορισμό των συστατικών στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) και για τον καθορισμό του καταλόγου των συστατικών στατιστικών στοιχείων που ισχύουν για τα συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις και στοιχεία που συνέλεξε βάσει των στοιχείων των τελωνειακών διασαφήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για τη συμπλήρωση των συστατικών στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) και για τη συμπλήρωση του καταλόγου των συστατικών στατιστικών στοιχείων που ισχύουν για τα συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις και στοιχεία που συνέλεξε βάσει των στοιχείων των τελωνειακών διασαφήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων.

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί με διαφανή τρόποτην ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τις λεπτομέρειες, το περιεχόμενο και τις προθεσμίες για τις εκθέσεις ποιότητας και μεταδεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τις λεπτομέρειες, το περιεχόμενο και τις προθεσμίες για τις εκθέσεις ποιότητας και μεταδεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

 

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα και διοικητικές επιβαρύνσεις των κρατών μελών ή του απαντώντος, μαζί με εκτίμηση της προβλεπόμενης αύξησης της στατιστικής ποιότητας και κάθε άλλου άμεσου ή έμμεσου οφέλους που προκύπτει από την πρόσθετη προτεινόμενη δράση

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

8.  Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες, και τυχόν επικαιροποιήσεις των εν λόγω πληροφοριών, που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν αιτήματός της, κάθε σχετική πληροφορία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη.

3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν αιτήματός της, κάθε σχετική πληροφορία, και τυχόν επικαιροποιήσεις της, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αιτήσεις της Επιτροπής δεν πρέπει να επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πρώτες πιλοτικές μελέτες που θα ξεκινήσουν καλύπτουν τους τρόπους παροχής διεθνούς εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές υπηρεσιών, βάσει των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων.

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  την ανάπτυξη μεθοδολογιών που αποσκοπούν στη μείωση της διοικητικής και οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών από τις μονάδες παροχής στοιχείων, ιδίως των ΜΜΕ.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  ανάπτυξη ή βελτίωση διαδικασιών, συστημάτων πληροφορικής και παρεμφερών λειτουργιών υποστήριξης με σκοπό την παραγωγή στατιστικών υψηλότερης ποιότητας ή τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και του οικονομικού κόστους.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 9 και 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 9, 12, 13 και 24 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 5, 6, 9 και 12 μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 5, 6, 9, 12, 13 και 24 μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5 6, 9 και 12 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5 6, 9, 12, 13 και 24 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο εθνικό στατιστικό σύστημα κράτους μέλους απαιτεί μείζονες προσαρμογές, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του για περίοδο μέγιστης διάρκειας τριών ετών, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν εμποδίζουν ούτε τη δυνατότητα σύγκρισης των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη ούτε τον υπολογισμό των απαιτούμενων έγκαιρων και αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών στοιχείων.

1.  Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο εθνικό στατιστικό σύστημα κράτους μέλους απαιτεί μείζονες προσαρμογές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις, παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του για περίοδο μέγιστης διάρκειας τριών ετών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 .

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

2.  Εφαρμόζεται από την [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ωστόσο, τα άρθρα 11 έως 15 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

3.  Ωστόσο, το άρθρο 15 εφαρμόζεται από την [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος].

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Θεματικό πεδίο 2 – σειρά 5 α (νέα)

Θέματα

Λεπτομερή θέματα

 

Τροπολογία

Θέματα

Λεπτομερή θέματα

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρό κέρδος αποδοτέο στους μετόχους

 

Κέρδος ανά μετοχή

 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Θεματικό πεδίο 2 – σειρά 8 α (νέα)

Θέματα

Λεπτομερή θέματα

 

Τροπολογία

Θέματα

Λεπτομερή θέματα

Περιβάλλον και κλίμα

Δικαιώματα CO2 που λήφθηκαν / πωλήθηκαν

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Θεματικό πεδίο 1 – σειρά 4

Θέματα

Περιοδικότητα

Αποτελέσματα και την απόδοση·

ανά μήνα· ανά τρίμηνο για τις μικρές χώρες για το Τμήμα ΣΤ της NACE

 

Τροπολογία

Θέματα

Περιοδικότητα

Αποτελέσματα και την απόδοση·

ανά μήνα· ανά τρίμηνο για τις μικρές* χώρες για το Τμήμα ΣΤ της NACE

 

*Όπως καθορίζεται με εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Θεματικό πεδίο 2 – σειρά 3

Θέματα

Περιοδικότητα

Εισροές Ε&Α

ανά διετία· ετησίως για τον τομέα ανάλυσης των επιδόσεων των εσωτερικών δαπανών Ε&Α, το προσωπικό Ε&Α και τον αριθμό των ερευνητών, καθώς και για τις πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών ή τις δαπάνες που διατίθενται στην έρευνα και την ανάπτυξη (GBAORD) και την εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α

 

Τροπολογία

Θέματα

Περιοδικότητα

Εισροές Ε&Α

Ετησίως

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Θεματικό πεδίο 2 – σειρά 5 α (νέα)

Θέματα

Περιοδικότητα

 

Τροπολογία

Θέματα

Περιοδικότητα

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ετησίως

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Θεματικό πεδίο 2 – σειρά 7

Θέματα

Περιοδικότητα

Καινοτομία

ανά διετία

 

Τροπολογία

Θέματα

Περιοδικότητα

Καινοτομία

Ετησίως

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Θεματικό πεδίο 2 – σειρά 8 α (νέα)

Θέματα

Περιοδικότητα

 

Τροπολογία

Θέματα

Περιοδικότητα

Περιβάλλον και κλίμα

Ετησίως

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρήστες των δεδομένων, όπως και οι ιδιωτικοί φορείς και οι φορείς χάραξης πολιτικής, τα χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, δηλαδή τη συμβολή στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με βάση τη γνώση και την καινοτομία.

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις πρέπει να βασίζονται σε ένα κοινό και απλό πλαίσιο με εναρμονισμένους ορισμούς που διευκολύνουν την κατανόηση της κατάστασης της οικονομίας της ΕΕ. Τα στοιχεία πρέπει να συγκεντρώνονται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και έγκαιρα, με συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών.

Στατιστικές και δεδομένα σχετικά με υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, εξακολουθούν να είναι πρόκληση, ιδίως, λόγω της σχετικής σπανιότητας. Το γεγονός ότι η φύση της ευρωπαϊκής οικονομίας μεταβάλλεται, με ασαφή όρια μεταξύ μεταποίησης και υπηρεσιών, καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο πολύπλοκη.

Σε πολλές περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει την ανάγκη για πιο ακριβή και έγκαιρα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης, τόσο με ψηφίσματα όσο και εκθέσεις πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στα αιτήματα αυτά με την πρόταση για έναν νέο κανονισμό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις (FRIBS), στόχος της οποίας είναι η ενσωμάτωση των στατιστικών απαιτήσεων και τις νομοθετικές πράξεις για τις στατιστικές επιχειρήσεων με τον εξορθολογισμό και την απλούστευσή τους. Με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση των 10 υφιστάμενων νομικών πράξεων, η Επιτροπή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), για τη δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου για την παραγωγή και την κατάρτιση του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ESS) στατιστικών για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα επεκτείνει το σύστημα ώστε να περιλαμβάνει υπηρεσίες που δεν καλύπτονταν προηγουμένως.

Ο εισηγητής συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, επιδιώκει να βελτιώσει την πρόταση, ευθυγραμμίζοντάς τη περισσότερο με τους σκοπούς του προγράμματος REFIT: καθιστώντας τη απλούστερη, λιγότερο δαπανηρή και πιο προβλέψιμη. Μολονότι αναγνωρίζει την ανάγκη να επεκταθεί η κάλυψη του ΕΣΣ, ώστε να συμπεριλάβει ορισμένες υπηρεσίες, καθώς και στην ανάγκη για μια ευέλικτη προσέγγιση εντός του πλαισίου που θα επιτρέπει προσαρμογές σε μεθοδολογικές εξελίξεις και μια έγκαιρη ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες των χρηστών των δεδομένων, ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι το επιπλέον κόστος και τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, καθώς και τα κράτη μέλη, πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι εξίσου σημαντικό είναι η ενίσχυση των κανόνων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.3.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.3.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

11.4.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Ημερομηνία κατάθεσης

23.3.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Εύα Καϊλή, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου