MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8‑0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Janusz Lewandowski


Menettely : 2017/0048(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0094/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0094/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

(COM(2017)0114 – C8‑0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0114),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0099/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Unionin ohjeet, kuten komission suositus 2003/361/EY1 a, ovat merkityksellisiä Euroopan yritystilastojen kannalta. Yrityksen selkeä ja yhdenmukaistettu määritelmä on tarpeen, jotta edistetään oikeusvarmuutta ja liiketoiminnan ennustettavuutta ja luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille.

 

______________________

 

1 a Komission suositus mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/EY) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa rasitusta olisi rajoitettava mahdollisimman paljon ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon muut tietolähteet kuin kyselytutkimukset. Yrityksiin kohdistuvan rasituksen keventämiseksi pitäisi olla mahdollista asettaa erilaisia tietovaatimuksia jäsenvaltioiden yritystalouksien koon ja merkityksen mukaan.

(5)  Yrityksiin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa rasitusta olisi rajoitettava mahdollisimman paljon ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon muut tietolähteet kuin kyselytutkimukset. Yrityksiin kohdistuvan rasituksen keventämiseksi pitäisi olla mahdollista asettaa erilaisia tietovaatimuksia jäsenvaltioiden yritystalouksien koon ja merkityksen mukaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi pyrittävä yksinkertaistamaan eurooppalaisia yrityksiä koskevien tilastojen keräämistä mahdollisimman paljon. Euroopan yritystilastojärjestelmässä olisi otettava huomioon viimeisin digitaalinen kehitys päätettäessä tilastotietojen keruuvälineistä ja -menetelmistä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  On tarpeen tuottaa yritystilastoja toimialoittain, jotta voidaan mitata yritysten tuottavuutta unionissa. Erityisesti palvelualaa koskevilla tilastoilla on yhä enemmän kysyntää, koska palveluala on nykyajan talouksien dynaamisin ala varsinkin, kun otetaan huomioon sen tarjoamat mahdollisuudet luoda kasvua ja työpaikkoja ja sen suhteet valmistusteollisuuteen. Palvelukaupan tilastot ovat olennaisen tärkeitä, kun seurataan palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa ja arvioidaan palvelukaupan esteiden vaikutuksia.

(21)  On tarpeen tuottaa yritystilastoja toimialoittain, jotta voidaan mitata yritysten tuottavuutta unionissa. Erityisesti palvelualaa koskevilla tilastoilla on yhä enemmän kysyntää, koska palveluala on nykyajan talouksien dynaamisin ala varsinkin, kun otetaan huomioon sen tarjoamat mahdollisuudet luoda kasvua ja työpaikkoja ja sen suhteet valmistusteollisuuteen. Tätä suuntausta voimistaa entisestään uusien digitaalisten palvelujen kehittyminen. Yhä kasvava tilastojen kysyntä koskee myös kulttuuriteollisuutta ja luovia aloja, kuten todetaan Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kulttuuriteollisuutta ja luovaa alaa koskevasta unionin johdonmukaisesta politiikasta1 a. Palvelukaupan tilastot ovat olennaisen tärkeitä, kun seurataan palvelujen sisämarkkinoiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja arvioidaan palvelukaupan esteiden vaikutuksia.

 

__________________

 

1 a P8_TA-PROV(2016)0486.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Seurattaessa, miten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen edistyy jäsenvaltioiden ja unionin tasolla, unionin taloutta varten tarvitaan yhdenmukaistettuja tilastoja, jotka koskevat tutkimusta ja kehitystä, innovointia ja tietoyhteiskuntaa ja jotka käsittävät sekä markkinatoiminnan että markkinattoman toiminnan. Yhdenmukaistettuja tilastoja tarvitaan myös yritysten koko toimintaympäristöstä, erityisesti yritysdemografiasta ja työllisyydestä markkinatoiminnan yhteydessä. Tällaisten tietojen avulla päätöksentekijät voivat tehdä poliittisia päätöksiä, joilla kehitetään taloutta tietämyksen ja innovoinnin pohjalta, parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia päästä sisämarkkinoille, kehitetään yrittäjyyttä ja parannetaan kilpailukykyä.

(22)  Seurattaessa, miten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen edistyy jäsenvaltioiden ja unionin tasolla, unionin taloutta varten tarvitaan yhdenmukaistettuja tilastoja, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja resurssitehokkuutta, tutkimusta ja kehitystä, innovointia ja tietoyhteiskuntaa ja jotka käsittävät sekä markkinatoiminnan että markkinattoman toiminnan. Yhdenmukaistettuja tilastoja tarvitaan myös yritysten koko toimintaympäristöstä, erityisesti yritysdemografiasta ja työllisyydestä markkinatoiminnan yhteydessä. Tällaisten tietojen avulla päätöksentekijät voivat tehdä poliittisia päätöksiä, joilla kehitetään taloutta tietämyksen ja innovoinnin pohjalta, parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia päästä sisämarkkinoille, kehitetään yrittäjyyttä ja parannetaan kestävyyttä ja kilpailukykyä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jotta voidaan koordinoida talouspolitiikkoja unionissa ja euroalueella ja antaa tietoja talouden toimijoille sisämarkkinoilla, saatavilla on oltava vertailukelpoisia tietoja työmarkkinakehityksestä, mukaan luettuina tilastot työvoimakustannuksista, palkoista sekä täytettyjen ja avoimien työpaikkojen määrästä. Koska elinikäinen oppiminen on keskeinen tekijä työvoiman ammattitaidon, koulutuksen ja mukautumiskyvyn kehittämisessä ja edistämisessä, erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yrityksissä annettavaan ammatilliseen koulutukseen, joka myötävaikuttaa merkittävästi elinikäiseen oppimiseen. Tällaisia tietoja kerätään pääasiassa yrityksiltä. Niistä olisi tulevaisuudessa annettava lainsäädäntöä, ja ne olisi integroitava paremmin muihin yritystilastoihin. Työvoimakustannusten tasoa ja koostumusta sekä palkkarakennetta ja -jakaumaa koskevia tietoja tarvitaan unionin talouksien keskipitkän aikavälin kehityksen arvioimiseen. Tietoja työvoimakustannusten kehityksestä ja avoimista työpaikoista tarvitaan unionin talouksien lyhyen aikavälin seuraamiseen, myös rahapolitiikkaa varten. Tietoja yritysten jatkuvaan ammatilliseen koulutukseen tekemistä investoinneista ja tällaisen koulutuksen ominaisuuksista ja määrästä ja sitä koskevista yritysten strategioista tarvitaan ammatillista koulutusta koskevan yhteistyön kehittämistä koskevan unionin strategian täytäntöönpanon seuraamiseen.

(23)  Jotta voidaan koordinoida talouspolitiikkoja unionissa ja euroalueella ja antaa tietoja talouden toimijoille sisämarkkinoilla, saatavilla on oltava vertailukelpoisia tietoja työmarkkinakehityksestä, mukaan luettuina tilastot työvoimakustannuksista, työoloista, palkoista sekä johdon palkkojen ja alimmat kymmenen prosenttia muodostavien työntekijöiden palkkojen välisestä suhteesta samoin kuin täytettyjen ja avoimien työpaikkojen määrästä. Yhdessä henkilöihin ja kotitalouksiin liittyvien Euroopan tilastojen yhdennetyn kehyksen kanssa nämä tiedot edistävät myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden saavuttamista. Koska elinikäinen oppiminen on keskeinen tekijä työvoiman ammattitaidon, koulutuksen ja mukautumiskyvyn kehittämisessä ja edistämisessä, erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yrityksissä annettavaan ammatilliseen koulutukseen, joka myötävaikuttaa merkittävästi elinikäiseen oppimiseen. Tällaisia tietoja kerätään pääasiassa yrityksiltä. Niistä olisi tulevaisuudessa annettava lainsäädäntöä, ja ne olisi integroitava paremmin muihin yritystilastoihin. Työvoimakustannusten tasoa ja koostumusta sekä palkkarakennetta ja -jakaumaa koskevia tietoja tarvitaan unionin talouksien keskipitkän aikavälin kehityksen arvioimiseen. Tietoja työvoimakustannusten kehityksestä ja avoimista työpaikoista tarvitaan unionin talouksien lyhyen aikavälin seuraamiseen, myös rahapolitiikkaa varten. Tietoja yritysten jatkuvaan ammatilliseen koulutukseen tekemistä investoinneista ja tällaisen koulutuksen ominaisuuksista ja määrästä ja sitä koskevista yritysten strategioista tarvitaan ammatillista koulutusta koskevan yhteistyön kehittämistä koskevan unionin strategian täytäntöönpanon seuraamiseen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Innovointia ja tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevia tilastoja tarvitaan kehitettäessä ja seurattaessa politiikkoja, joiden tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä ja parantaa niiden keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia kehittää älykästä kasvua ja työllisyyttä. Laajeneva digitaalitalous sekä tieto- ja viestintäteknologian lisääntynyt käyttö ovat myös tärkeitä kilpailukykyä ja kasvua edistäviä tekijöitä, ja tilastotietoja tarvitaan niitä koskevien strategioiden ja politiikkojen tueksi.

(24)  Innovointia ja tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevia tilastoja tarvitaan kehitettäessä ja seurattaessa politiikkoja, joiden tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä ja parantaa niiden keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia kehittää älykästä kasvua ja työllisyyttä. Laajeneva digitaalitalous sekä tieto- ja viestintäteknologian lisääntynyt käyttö ovat myös tärkeitä kilpailukykyä ja kasvua edistäviä tekijöitä, ja tilastotietoja tarvitaan niitä koskevien strategioiden ja politiikkojen tueksi, esimerkiksi digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Yrityksiltä kerättyjä yhdenmukaistettuja kiertotaloutta koskevia tilastoja tarvitaan tukemaan unionin politiikkatoimia kestävän, vähähiilisen, resurssitehokkaan ja kilpailukykyisen talouden kehittämiseksi jäsenvaltioissa ja unionissa. Komission olisi arvioitava tätä varten tarvittavien lisätietojen keräämisen toteutettavuutta pilottitutkimuksen avulla, ennen kuin asiasta annetaan lainsäädäntöä, ja ne olisi integroitava paremmin muihin tilastoihin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b)  Jotta innovatiivisten teknologioiden jatkuvasti laajenevasta käytöstä saataisiin käsitys ja jotta mahdollinen yrityksiin kohdistuva kielteinen vaikutus minimoitaisiin, asiasta vastaavien kansallisten tilastoviranomaisten olisi hyödynnettävä näitä teknologioita ja niitä olisi kannustettava soveltamaan innovatiivisia toimintamalleja.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Komissio (Eurostat) ja Euroopan keskuspankki määrittelevät tiiviissä yhteistyössä kansainvälistä palvelukauppaa koskevat tilastot, jotka tarvitaan unionin ja euroalueen maksutaseen laadintaan.

(26)  Komissio (Eurostat) ja Euroopan keskuspankki määrittelevät tiiviissä yhteistyössä kansainvälistä palvelukauppaa koskevat tilastot, jotka tarvitaan unionin ja euroalueen maksutaseen laadintaan. Ensimmäiseksi komission olisi käynnistettävä pilottitutkimus, joka kattaa kansainvälisen palvelukaupan toimitusmuodot sekä kansainvälisen palvelukaupan yritysten ominaispiirteiden mukaan tarkasteltuna.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Vaikka tietovaatimuksissa olisi noudatettava periaatetta, jonka mukaan yritystilastoja on laadittava koko taloudesta, niissä olisi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava mahdollisimman hyvin huomioon yksinkertaistamistoimet, joilla kevennetään suhteellisten pienten jäsenvaltioiden yritystalouksiin kohdistuvaa rasitusta.

(28)  Vaikka tietovaatimuksissa olisi noudatettava periaatetta, jonka mukaan yritystilastoja on laadittava koko taloudesta, niissä olisi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava mahdollisimman hyvin huomioon yksinkertaistamistoimet, joilla kevennetään suhteellisten pienten jäsenvaltioiden yritystalouksiin kohdistuvaa rasitusta. Lisävaatimukset eivät saisi aiheuttaa vastaajille suhteetonta hallinnollista rasitetta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteissä I ja II eritellyistä aiheista ja unionin sisäiseen tavaravientiin sovellettavista kattavuusasteista. Komissiolla olisi myös oltava valta täydentää yksityiskohtaisia aiheita määrittämällä asiat ja ominaispiirteet, joka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaa, innovointia ja globaaleja arvoketjuja koskeviin dynaamisiin yritystilastoihin, ja tarkentamalla, mitä tietoja vero- ja tulliviranomaisten on annettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(30)  Jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteissä I ja II eritellyistä aiheista ja unionin sisäiseen tavaravientiin sovellettavista kattavuusasteista. Komissiolla olisi myös oltava valta täydentää yksityiskohtaisia aiheita määrittämällä asiat ja ominaispiirteet, joka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaa, innovointia ja globaaleja arvoketjuja koskeviin dynaamisiin yritystilastoihin, täydentää rekisterin yksityiskohtaisia aiheita kuvaustiedoilla, täydentää sellaisten mikrotietojen tilastollisia tietoelementtejä, jotka kerätään unionin sisäistä tavarakauppaa koskevilla kyselytutkimuksilla ja toimitetaan tuontijäsenvaltiolle, ja täydentää, mitä tietoja vero- ja tulliviranomaisten on annettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jotta varmistettaisiin yhdenmukaiset edellytykset vaatimusten joidenkin osatekijöiden tekniselle täytäntöönpanolle myös yritysrekisterien osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta, joka käsittää tietojen muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevat toimenpiteet ja salassapidettävien tietojen vaihtomenettelyn tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen verkon tarkoituksia varten sekä tietojen ja metatietojen siirron, tietojen laatua ja metatietoja koskevan raportoinnin ja poikkeukset. Komissiolle olisi samassa tarkoituksessa siirrettävä ylimääräinen täytäntöönpanovalta, joka käsittää yksityiskohtaiset säännöt, tietojen muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevat toimenpiteet ja salassapidettävien tietojen vaihtomenettelyn unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastoja varten, merkityksellisten metatietojen eritelmät, aikataulun, yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tuontijäsenvaltiolle unionin sisäisestä tavaraviennistä toimitettavien tilastotietojen keräämistä ja laadintaa, yksityiskohtaiset säännöt kattavuusasteen soveltamisesta koko unionin sisäiseen tavarakauppaan, sellaisten mikrotietojen tilastolliset tietoelementit, jotka kerätään unionin sisäistä tavarakauppaa koskevilla kyselytutkimuksilla ja toimitetaan tuontijäsenvaltiolle, sekä näihin liittyvät yksinkertaistukset. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.

(31)  Jotta varmistettaisiin yhdenmukaiset edellytykset vaatimusten joidenkin osatekijöiden tekniselle täytäntöönpanolle myös yritysrekisterien osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta, joka käsittää tietojen muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevat toimenpiteet ja salassapidettävien tietojen vaihtomenettelyn tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen verkon tarkoituksia varten sekä tietojen ja metatietojen siirron, tietojen laatua ja metatietoja koskevan raportoinnin ja poikkeukset. Komissiolle olisi samassa tarkoituksessa siirrettävä ylimääräinen täytäntöönpanovalta, joka käsittää yksityiskohtaiset säännöt, tietojen muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevat toimenpiteet ja salassapidettävien tietojen vaihtomenettelyn unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastoja varten, merkityksellisten metatietojen eritelmät, aikataulun, yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tuontijäsenvaltiolle unionin sisäisestä tavaraviennistä toimitettavien tilastotietojen keräämistä ja laadintaa, yksityiskohtaiset säännöt kattavuusasteen soveltamisesta koko unionin sisäiseen tavarakauppaan, sekä yksityiskohtaiset järjestelyt sellaisten mikrotietojen tilastollisten tietoelementtien yksinkertaistamiseksi, jotka kerätään unionin sisäistä tavarakauppaa koskevilla kyselytutkimuksilla ja toimitetaan tuontijäsenvaltiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.

__________________

__________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Komission olisi tarvittaessa suoritettava kustannus-hyötyanalyysi kaikista toimista ja varmistettava, ettei mikään sen ehdottama toimi aiheuta merkittävää lisärasitusta jäsenvaltioille tai vastaajille ottaen huomioon edut, joita käyttäjien odotetaan saavan.

(32)  Komission olisi tarvittaessa suoritettava kustannus-hyötyanalyysi kaikista toimista ja varmistettava, ettei mikään sen ehdottama toimi aiheuta merkittävää lisärasitusta jäsenvaltioille tai vastaajille, etenkään pk-yrityksille, ottaen huomioon edut, joita käyttäjien odotetaan saavan, ja sen, että se johtaa tilastojen laadun paranemiseen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(o a)  ’tuloksilla’ yritysten toimintaan ja tuotoksiin liittyvän taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristöä koskevan ulottuvuuden asiaankuuluvia arviointi-indikaattoreita.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen verkko kattaa kansalliset yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisterin sekä niiden välisen tiedonvaihdon.

2.  Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien eurooppalaisen verkko kattaa kansalliset tilastointiin tarkoitetut yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisterin sekä niiden välisen tiedonvaihdon 10 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on tuotettava 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tilastot sekä 9 artiklassa tarkoitetut tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä käyttämällä ja niin, että samalla vältetään liiallista vastaajiin kohdistuvaa rasitusta ja otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisten tilastoviranomaisten kustannustehokkuus. Kansalliset tilastoviranomaiset voivat käyttää seuraavia tietolähteitä tässä asetuksessa vaadittujen tilastojen ja tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tuottamiseen:

1.  Jäsenvaltioiden on tuotettava 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tilastot sekä 9 artiklassa tarkoitetut tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit kaikkia asiaankuuluvia ja luotettavia tietolähteitä käyttämällä ja niin, että samalla vältetään liiallista vastaajiin kohdistuvaa rasitusta ja otetaan asianmukaisesti huomioon kansallisten tilastoviranomaisten kustannustehokkuus. Kansalliset tilastoviranomaiset voivat käyttää seuraavia tietolähteitä tässä asetuksessa vaadittujen tilastojen ja tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tuottamiseen:

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  hallinnolliset rekisterit, mukaan lukien vero- ja tulliviranomaisten tiedot;

(b)  hallinnolliset rekisterit, mukaan lukien vero- ja tulliviranomaisten tiedot, kuten vuositilinpäätökset;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  tieteellisesti perustellut ja hyvin dokumentoidut tilastolliset estimointi-, imputointi- ja mallinnusmenetelmät.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos vaadittuja tilastoja ei voida tuottaa käyttämällä 1 kohdassa tarkoitettuja tietolähteitä, jotka täyttävät 16 artiklassa tarkoitetut laatukriteerit, jäsenvaltiot voivat käyttää tieteellisesti perusteltuja ja hyvin dokumentoituja tilastollisia estimointi- ja imputointimenetelmiä kyseisten tilastojen tuottamiseen.

Poistetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tuottaakseen kansainvälistä tavarakauppaa koskevia tilastoja ja parantaakseen kyseisten tilastojen laatua kyseisten jäsenvaltioiden kansalliset tilastoviranomaiset voivat vaihtaa omilta tulliviranomaisiltaan saamiaan tavaroiden vientiä tai tuontia koskevia tietoja varsinkin, jos vientiin tai tuontiin liittyy useamman kuin yhden jäsenvaltion tulliviranomaisia.

4.  Tuottaakseen kansainvälistä tavarakauppaa koskevia tilastoja ja parantaakseen kyseisten tilastojen laatua kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten on vaihdettava omilta tulliviranomaisiltaan saamiaan tavaroiden vientiä tai tuontia koskevia tietoja.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti liitteessä I eriteltyjen yksityiskohtaisten aiheiden muuttamiseksi ja sen määrittämiseksi, mitkä asiat ja ominaispiirteet kuuluvat innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin sekä globaalien arvoketjujen yksityiskohtaisiin aiheisiin.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti liitteessä I eriteltyjen yksityiskohtaisten aiheiden muuttamiseksi ja sen täydentämiseksi, mitkä asiat ja ominaispiirteet kuuluvat innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin sekä globaalien arvoketjujen yksityiskohtaisiin aiheisiin, sekä kaikkia yksityiskohtaisia aiheita koskevien muuttujien täydentämiseksi lukuun ottamatta innovointia, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja sähköistä kaupankäyntiä sekä globaaleja arvoketjuja.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  enintään yksi lyhyen aikavälin yritystilastojen aihealueeseen kuuluva yksityiskohtainen aihe, viisi maakohtaisten yritystilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, kaksi alueellisten yritystilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta ja kaksi kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, jotka ovat voimassa olevassa delegoidussa säädöksessä, lisätään tai korvataan toisella yksityiskohtaisella aiheella viiden peräkkäisen vuoden aikana. Enimmäismäärää ei sovelleta muutoksiin, jotka johtuvat sopimuksista, perussopimuksista ja yleissopimuksista ja muista kansainvälisistä elimistä, joissa unioni on jäsenenä, eikä muutoksiin, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikkoon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaiseen maksutasetilastokehykseen tehtävistä muutoksista. Dynaamisiin yritystilastoihin kuuluvien yksityiskohtaisten aiheiden tapauksessa ominaispiirteiden lukumäärä ei saa kasvaa merkittävästi kahden peräkkäisen viiteajanjakson välillä, eikä se saa olla suurempi kuin tämän asetuksen ensimmäisen soveltamisvuoden ominaispiirteiden lukumäärä;

(b)  enintään yksi lyhyen aikavälin yritystilastojen aihealueeseen kuuluva yksityiskohtainen aihe, viisi maakohtaisten yritystilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, kaksi alueellisten yritystilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta ja kaksi kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, jotka ovat voimassa olevassa delegoidussa säädöksessä, korvataan toisella yksityiskohtaisella aiheella viiden peräkkäisen vuoden aikana, ja voimassa olevaan delegoituun säädökseen sisältyviin aihealueisiin lisätään enintään yksi yksityiskohtainen aihe viiden peräkkäisen vuoden aikana. Enimmäismäärää ei sovelleta muutoksiin, jotka johtuvat sopimuksista, perussopimuksista ja yleissopimuksista ja muista kansainvälisistä elimistä, joissa unioni on jäsenenä, eikä muutoksiin, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikkoon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaiseen maksutasetilastokehykseen tehtävistä muutoksista. Dynaamisiin yritystilastoihin kuuluvien yksityiskohtaisten aiheiden tapauksessa ominaispiirteiden lukumäärä ei saa kasvaa merkittävästi kahden peräkkäisen viiteajanjakson välillä, eikä se saa olla suurempi kuin tämän asetuksen ensimmäisen soveltamisvuoden ominaispiirteiden lukumäärä;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  delegoidut säädökset hyväksytään vähintään 15 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä lukuun ottamatta innovoinnin aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kaksitoista kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä.

(c)  delegoidut säädökset hyväksytään vähintään 18 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä lukuun ottamatta innovoinnin aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kaksitoista kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  muuttujat (lukuun ottamatta innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin sekä globaalien arvoketjujen yksityiskohtaisia aiheita);

Poistetaan.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua valtaa yksinkertaistusten osalta komissio ottaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti huomioon yritystalouksien koon ja merkityksen, jotta kevennettäisiin yrityksiin kohdistuvaa rasitusta. Lisäksi komissio varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaisen maksutasetilastokehyksen laatimisen edellyttämät lähtötiedot ovat edelleen saatavissa. Täytäntöönpanosäädökset, tämän asetuksen ensimmäistä soveltamista koskevia säädöksiä lukuun ottamatta, hyväksytään vähintään 15 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, kun kyseessä ovat liitteessä I luetellut aiheet. Innovoinnin aihetta koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aihetta koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kaksitoista kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä.

2.  Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua valtaa yksinkertaistusten osalta komissio ottaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti huomioon yritystalouksien koon ja merkityksen, jotta kevennettäisiin yrityksiin kohdistuvaa rasitusta. Lisäksi komissio varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaisen maksutasetilastokehyksen laatimisen edellyttämät lähtötiedot ovat edelleen saatavissa. Täytäntöönpanosäädökset, tämän asetuksen ensimmäistä soveltamista koskevia säädöksiä lukuun ottamatta, hyväksytään vähintään 18 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, kun kyseessä ovat liitteessä I luetellut aiheet. Innovoinnin aihetta koskevat delegoidut säädökset ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupankäynnin aihetta koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Täytäntöönpanosäädösten valmistelussa on otettava huomioon jäsenvaltioille tai vastaajalle mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset ja hallinnolliset rasitteet sekä arvio ennakoidusta tilastollisen laadun paranemisesta ja kaikki muut suorat tai välilliset hyödyt, jotka ovat seurausta muista ehdotetuista toimista.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisteri ovat virallinen lähde, josta johdetaan tämän asetuksen 16 artiklan mukaisesti laadukkaita, yhtenäisiä ja koordinoituja rekisteriperusjoukkoja Euroopan tilastojen tuottamista varten.

Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisteri ovat autenttinen ja luotettava lähde, josta johdetaan tämän asetuksen 16 artiklan mukaisesti laadukkaita, yhtenäisiä ja koordinoituja rekisteriperusjoukkoja Euroopan tilastojen tuottamista varten.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ovat kansallisten rekisteriperusjoukkojen virallinen lähde. EuroGroups-rekisteri on Euroopan tilastojärjestelmän rekisteriperusjoukon virallinen lähde, kun kyseessä ovat rajatylittävien tietojen yhteensovittamista edellyttävät yritystilastot.

Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ovat kansallisten tilastointiin tarkoitettujen rekisteriperusjoukkojen virallinen lähde. EuroGroups-rekisteri on Euroopan tilastojärjestelmän rekisteriperusjoukon virallinen lähde, kun kyseessä ovat rajatylittävien tietojen yhteensovittamista edellyttävät yritystilastot.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti muuttaakseen liitteen IIII sisältämiä rekisterin yksityiskohtaisia aiheita, jotta ne vastaisivat merkittäviä teknisiä ja taloudellisia muutoksia ja käyttäjien uusia tarpeita.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti muuttaakseen liitteen IIII sisältämiä rekisterin yksityiskohtaisia aiheita, jotta ne vastaisivat merkittäviä teknisiä ja taloudellisia muutoksia ja käyttäjien uusia tarpeita, ja lisätäkseen kutakin rekisterin yksityiskohtaista aihetta koskevat kuvaustiedot.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään kutakin rekisterin yksityiskohtaista aihetta koskevat kuvaustiedot.

Poistetaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Salassapidettäviä tietoja voidaan toimittaa kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostat) välillä siinä laajuudessa, kuin tällainen toimittaminen on tarpeen Euroopan tilastojen tuottamiseksi. Tietojen toimittamiseen edelleen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen nimenomainen lupa.

Salassapidettäviä tietoja voidaan toimittaa kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostat) välillä siinä laajuudessa, kuin tällainen toimittaminen on tarpeen yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten Euroopan tilastojen tuottamiseksi. Tietojen toimittamiseen edelleen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen nimenomainen lupa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään a–i alakohdassa tarkoitetut tilastolliset tietoelementit ja määritetään luettelo tilastollisista tietoelementeistä, joita sovelletaan 12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tiettyihin tavaroihin tai tiettyihin tavaroiden liikkeisiin sekä tulli-ilmoitusten tietoja käyttämällä koottaviin tietoihin.

Siirretään komissiolle valta antaa 21 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täydennetään a–i alakohdassa tarkoitettuja tilastollisia tietoelementtejä ja täydennetään luetteloa tilastollisista tietoelementeistä, joita sovelletaan 12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tiettyihin tavaroihin tai tiettyihin tavaroiden liikkeisiin sekä tulli-ilmoitusten tietoja käyttämällä koottaviin tietoihin.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen ja metatietojen laadun.

3.  Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen ja metatietojen laadun avoimella tavalla.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään metatieto- ja laatuselvityksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä kyseisten selvitysten sisältö ja toimittamisen määräajat. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään metatieto- ja laatuselvityksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä kyseisten selvitysten sisältö ja toimittamisen määräajat. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Täytäntöönpanosäädösten valmistelussa on otettava huomioon jäsenvaltioille tai vastaajalle mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset ja hallinnolliset rasitteet sekä arvio ennakoidusta tilastollisen laadun paranemisesta ja kaikki muut suorat tai välilliset hyödyt, jotka ovat seurausta muista ehdotetuista toimista.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) pyynnöstä toimitettava sille tilastotietojen laadun arviointia varten tarvittavat lisätiedot.

8.  Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) pyynnöstä toimitettava sille tilastotietojen laadun arviointia varten tarvittavat lisätiedot ja mahdolliset päivitetyt tiedot.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) sen pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) sen pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot ja mahdolliset päivitetyt tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Komission pyynnöistä ei saa aiheutua merkittävää hallinnollista lisärasitetta tai taloudellisia lisäkustannuksia jäsenvaltioille.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ensimmäiset käynnistettävät pilottitutkimukset koskevat kansainvälisen palvelukaupan toimitusmuotoja ja kansainvälistä palvelukauppaa yritysten ominaispiirteiden mukaan tarkasteltuna.

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla pyritään vähentämään erityisesti pk-yrityksille aiheutuvaa raportointiyksiköiden edellyttämien tietojen toimittamisen hallinnollista rasitetta ja taloudellisia kustannuksia.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  prosessien, tietojärjestelmien ja vastaavien tukitoimintojen kehittäminen tai tehostaminen laadukkaampien tilastojen tuottamiseksi tai hallinnollisen rasitteen ja taloudellisten kustannusten vähentämiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi 5, 6, 9 ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 5, 6, 9, 12, 13 ja 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5, 6, 9 ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5, 6, 9, 12, 13 ja 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevien 5, 6, 9 ja 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevien 5, 6, 9, 12, 13 ja 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tämän asetuksen soveltaminen jäsenvaltion kansalliseen tilastojärjestelmään edellyttää huomattavia mukautuksia, komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä myöntää poikkeuksia asetuksen soveltamisesta enintään kolmeksi vuodeksi edellyttäen, että kyseiset poikkeukset eivät heikennä jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuutta tai estä edellytettyjen ajantasaisten ja edustavien Euroopan aggregaattien laskemista.

1.  Jos tämän asetuksen soveltaminen jäsenvaltion kansalliseen tilastojärjestelmään edellyttää huomattavia mukautuksia, komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla se myöntää poikkeuksia asetuksen soveltamisesta enintään kolmeksi vuodeksi.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy tällaiset täytäntöönpanosäädökset 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

2.  Komissio antaa delegoidut säädökset 21 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

2.  Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asetuksen 11–15 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2020.

3.  Asetuksen 11–15 artiklaa sovelletaan kuitenkin ... päivästä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Liite I – aihealue 2 – 5 a rivi (uusi)

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

 

Tarkistus

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Rahoitustoiminta

Osakkaille jaettava nettovoitto

 

Osakekohtainen tulos

 

Oman pääoman tuotto

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Liite I – aihealue 2 – 8 a rivi (uusi)

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

 

Tarkistus

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Ympäristö ja ilmasto

Saadut/myydyt hiilidioksidin päästöoikeudet

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Liite II – aihealue 1 – 4 rivi

Aiheet

Jaksollisuus

Tuotokset ja tulokset

Kuukausittain; neljännesvuosittain pienten maiden osalta, kun on kyse NACEn pääluokasta F

 

Tarkistus

Aiheet

Jaksollisuus

Tuotokset ja tulokset

Kuukausittain; neljännesvuosittain pienten* maiden osalta, kun on kyse NACEn pääluokasta F

 

* Kuten on määritelty 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Liite II – aihealue 2 – 3 rivi

Aiheet

Jaksollisuus

T&K-panokset

Joka toinen vuosi; vuosittain, kun on kyse oman T&K-toiminnan menojen, T&K-henkilöstön ja tutkijoiden lukumäärän jaottelusta suorittajasektoreittain sekä valtion T&K-rahoituksesta ja kansallisesta julkisesta rahoituksesta kansainvälisesti koordinoituun T&K-toimintaan.

 

Tarkistus

Aiheet

Jaksollisuus

T&K-panokset

Vuosittain

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Liite I – aihealue 2 – 5 a rivi (uusi)

Aiheet

Jaksollisuus

 

Tarkistus

Aiheet

Jaksollisuus

Rahoitustoiminta

Vuosittain

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Liite II – aihealue 2 – 7 rivi

Aiheet

Jaksollisuus

Innovointi

Joka toinen vuosi

 

Tarkistus

Aiheet

Jaksollisuus

Innovointi

Vuosittain

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Liite I – aihealue 2 – 8 a rivi (uusi)

Aiheet

Jaksollisuus

 

Tarkistus

Aiheet

Jaksollisuus

Ympäristö ja ilmasto

Vuosittain

PERUSTELUT

Euroopan unionissa on yhä enemmän kysyntää yrityksiä koskeville korkealaatuisille tiedoille ja tilastotiedoille. Tietojen käyttäjät, kuten yksityiset toimijat ja päätöstentekijät, käyttävät niitä tehdessään näyttöön perustuvia päätöksiä, mikä osaltaan vahvistaa sisämarkkinoita tietämyksen ja innovoinnin pohjalta.

Euroopan yritystilastojen olisi perustuttava yhteiseen ja yksinkertaiseen kehykseen, ja olisi oltava yhdenmukaiset määritelmät, jotka helpottavat ymmärrystä EU:n talouden tilanteesta. Tietoja olisi kerättävä kustannustehokkaalla tavalla ja oikea-aikaisesti, ja niiden olisi oltava vertailukelpoisia kaikissa jäsenvaltioissa.

Yrityspalveluja koskevat tilastot ja tiedot ovat edelleen haaste erityisesti niiden suhteellisen vähäisyyden vuoksi. Se, että Euroopan talous on muuttumassa ja raja teollisen valmistuksen ja palvelujen välillä on epäselvä, tekee tilanteesta vielä haastavamman.

Useissa yhteyksissä Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut tarvetta lisätä tarkkoja ja ajantasaisia tietoja ja tilastoja unionin tasolla sekä päätöslauselmien että valiokunta-aloitteisten mietintöjen kautta. Komissio on vastannut näihin vaatimuksiin ehdotuksella uudeksi puiteasetukseksi (FRIBS), jonka tavoitteena on integroida tilastovaatimukset ja säädökset yritystilastoihin selkeyttämällä ja yksinkertaistamalla niitä. Muuttamalla asetusta (EY) N:o 184/2005 ja kumoamalla 10 voimassa olevaa säädöstä komissio käyttää sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT), jotta voidaan luoda yhteiset oikeudelliset puitteet Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) yritystilastojen tuottamista ja laatimista varten ja laajentaa samalla järjestelmää koskemaan palveluja, jotka eivät ole aiemmin kuuluneet sen piiriin.

Esittelijä on yleisesti ottaen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa. Hän haluaa kuitenkin parantaa ehdotusta mukauttamalla sitä enemmän REFITiä varten ja tekemällä siitä yksinkertaisemman, halvemman ja ennustettavamman. Esittelijä myöntää, että Euroopan tilastojärjestelmän kattavuutta on lisättävä koskemaan tiettyjä palveluja ja että tarvitaan joustavaa lähestymistapaa, jotta mahdollistetaan mukautukset menetelmien kehittymiseen ja reagoidaan nopeasti tietojen käyttäjien esiin tuleviin tarpeisiin. Lisäksi esittelijä katsoo, että on tarpeen varmistaa, että lisäkustannukset ja hallinnolliset rasitteet yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, sekä jäsenvaltioille on rajoitettu välttämättömään. Esittelijä katsoo, että on yhtä tärkeää, että tietojen luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä vahvistetaan.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

Viiteasiakirjat

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.3.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.3.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

11.4.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

57

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.3.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö