Ziņojums - A8-0094/2018Ziņojums
A8-0094/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Janusz Lewandowski


Procedūra : 2017/0048(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0094/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0094/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0114),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0099/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0094/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Uz Eiropas uzņēmējdarbības statistiku attiecas tādas Savienības vadlīnijas kā Komisijas Ieteikums 2003/361/EK1a. Skaidra un saskaņota uzņēmuma definīcija ir vajadzīga tam, lai veicinātu juridisko noteiktību un uzņēmējdarbības paredzamību un lai veidotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienībā reģistrētiem MVU.

 

______________________

 

1.a Komisijas ieteikums par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (2003/361/EK) (OV L 124, 20.05.2003., 36. lpp.)

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Mazo un vidējo uzņēmumu administratīvais slogs būtu pēc iespējas jāsamazina, papildus apsekojumiem iespējami plaši ņemot vērā citus datu avotus. Lai mazinātu uzņēmumu slogu, vajadzētu būt iespējai noteikt atšķirīgas datu prasības atkarībā no uzņēmuma lieluma un nozīmes dalībvalstu ekonomikās.

(5)  Administratīvais slogs uzņēmējdarbībai un jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu pēc iespējas jāsamazina, papildus apsekojumiem iespējami plaši ņemot vērā citus datu avotus. Lai mazinātu uzņēmumu slogu, vajadzētu būt iespējai noteikt atšķirīgas datu prasības atkarībā no uzņēmuma lieluma un nozīmes dalībvalstu ekonomikās.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20 a)  Dalībvalstīm vai valsts kompetentajām iestādēm būtu jācenšas pēc iespējas vairāk vienkāršot statistikas datu vākšanu no Eiropas uzņēmumiem. Eiropas uzņēmējdarbības statistikas sistēmā vajadzētu ņemt vērā jaunākās digitālās pārmaiņas laikā, kad tiek noteikti instrumenti un metodes statistikas datu vākšanai.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Lai novērtētu uzņēmumu ražīgumu, ir nepieciešams nodrošināt pa darbības nozarēm strukturētu uzņēmējdarbības statistiku. Jo īpaši – arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc statistikas par pakalpojumu nozari, kas ir dinamiskākā nozare mūsdienu ekonomikās, it īpaši attiecībā uz nozares izaugsmes un darbvietu veidošanas potenciālu un ņemot vērā tās attiecības ar ražošanas nozari. Pakalpojumu tirdzniecības statistikai ir būtiska loma pakalpojumu iekšējā tirgus darbības uzraudzībā un tirdzniecības šķēršļu ietekmes uz pakalpojumiem novērtēšanā.

(21)  Lai novērtētu uzņēmumu ražīgumu, ir nepieciešams nodrošināt pa darbības nozarēm strukturētu uzņēmējdarbības statistiku. Jo īpaši – arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc statistikas par pakalpojumu nozari, kas ir dinamiskākā nozare mūsdienu ekonomikās, it īpaši attiecībā uz nozares izaugsmes un darbvietu veidošanas potenciālu un ņemot vērā tās attiecības ar ražošanas nozari. Šo tendenci vēl vairāk pastiprina jaunu digitālo pakalpojumu attīstība. Palielināts pieprasījums pēc statistikas datiem attieksies arī uz kultūras un radošajām nozarēm, kā norādīts Eiropas Parlamenta rezolūcijā par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku1a. Pakalpojumu tirdzniecības statistikai ir būtiska loma pakalpojumu iekšējā tirgus un digitālā vienotā tirgus darbības uzraudzībā un tirdzniecības šķēršļu ietekmes uz pakalpojumiem novērtēšanā.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai novērtētu virzību uz stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem gan dalībvalstu, gan Savienības līmenī, ir vajadzīga saskaņota statistika par Savienības ekonomiku attiecībā uz pētniecību un izstrādi, inovāciju, informācijas sabiedrību gan tirgus, gan ārpustirgus griezumā un uzņēmējdarbības vidi kopumā, jo īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības demogrāfiju un ar tirgus darbībām saistīto nodarbinātību. Šāda informācija ļauj lēmumu pieņēmējiem pieņemt kompetentus politikas lēmumus nolūkā attīstīt ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas un inovācija, uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi vienotajam tirgum, attīstīt uzņēmējdarbības garu un uzlabot konkurētspēju.

(22)  Lai novērtētu virzību uz stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem gan dalībvalstu, gan Savienības līmenī, ir vajadzīga saskaņota statistika par Savienības ekonomiku attiecībā uz klimata pārmaiņām un resursu efektīvu izmantošanu, pētniecību un izstrādi, inovāciju, informācijas sabiedrību gan tirgus, gan ārpustirgus griezumā un uzņēmējdarbības vidi kopumā, jo īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības demogrāfiju un ar tirgus darbībām saistīto nodarbinātību. Šāda informācija ļauj lēmumu pieņēmējiem pieņemt kompetentus politikas lēmumus nolūkā attīstīt ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas un inovācija, uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi vienotajam tirgum, attīstīt uzņēmējdarbības garu un uzlabot ilgtspēju un konkurētspēju.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Lai koordinētu ekonomikas politiku Savienībā un eurozonā un nodrošinātu informāciju ekonomikas dalībniekiem vienotajā tirgū, ir vajadzīgi salīdzināmi dati par darba tirgus tendencēm, tostarp statistiku par darbaspēka izmaksām, izpeļņu un aizņemto un brīvo darbvietu skaitu. Turklāt ļoti svarīgs prasmīga, labi apmācīta un pielāgota darbaspēka attīstības elements ir mūžizglītība, un īpaša uzmanība būtu jāpievērš profesionālajai apmācībai uzņēmumos kā būtiskam ieguldījumam mūžizglītībā. Šādi dati tiek galvenokārt ievākti no uzņēmumiem, un turpmāk šo jomu būtu jāregulē un labāk jāintegrē citās uzņēmējdarbības statistikas jomās. Lai izvērtētu Savienības ekonomiku vidēja termiņa tendencēm, ir nepieciešami dati par darbaspēka izmaksu līmeni un sastāvu un par izpeļņas struktūru un sadalījumu. Dati par darbaspēka izmaksu tendencēm un brīvajām darbvietām ir nepieciešami Savienības ekonomiku īstermiņa uzraudzībai, tostarp monetārās politikas vajadzībām. Lai pārraudzītu to, kā tiek īstenota Savienības stratēģija ciešākai sadarbībai profesionālās izglītības un apmācības jomā, ir nepieciešami dati par uzņēmumu ieguldījumiem profesionālajā tālākizglītībā, minētās apmācības raksturlielumi un apjoms, kā arī informācija par uzņēmumu stratēģiju profesionālās tālākizglītības jomā.

(23)  Lai koordinētu ekonomikas politiku Savienībā un eurozonā un nodrošinātu informāciju ekonomikas dalībniekiem vienotajā tirgū, ir vajadzīgi salīdzināmi dati par darba tirgus tendencēm, tostarp statistika par darbaspēka izmaksām, darba apstākļiem, izpeļņu un uzņēmuma vadības un 10 % zemāk atalgoto darbinieku algas attiecību, kā arī aizņemto un brīvo darbvietu skaitu. Kopā ar integrēto sistēmu Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām arī šie dati palīdzēs sasniegt Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķus. Turklāt ļoti svarīgs prasmīga, labi apmācīta un pielāgota darbaspēka attīstības elements ir mūžizglītība, un īpaša uzmanība būtu jāpievērš profesionālajai apmācībai uzņēmumos kā būtiskam ieguldījumam mūžizglītībā. Šādi dati tiek galvenokārt ievākti no uzņēmumiem, un turpmāk šo jomu būtu jāregulē un labāk jāintegrē citās uzņēmējdarbības statistikas jomās. Lai izvērtētu Savienības ekonomiku vidēja termiņa tendencēm, ir nepieciešami dati par darbaspēka izmaksu līmeni un sastāvu un par izpeļņas struktūru un sadalījumu. Dati par darbaspēka izmaksu tendencēm un brīvajām darbvietām ir nepieciešami Savienības ekonomiku īstermiņa uzraudzībai, tostarp monetārās politikas vajadzībām. Lai pārraudzītu to, kā tiek īstenota Savienības stratēģija ciešākai sadarbībai profesionālās izglītības un apmācības jomā, ir nepieciešami dati par uzņēmumu ieguldījumiem profesionālajā tālākizglītībā, minētās apmācības raksturlielumi un apjoms, kā arī informācija par uzņēmumu stratēģiju profesionālās tālākizglītības jomā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Statistika par inovācijas, pētniecības un izstrādes darbībām ir nepieciešama tādas politikas izstrādei un uzraudzībai, kuras mērķis ir uzlabot dalībvalstu konkurētspēju un vairot to vidējā termiņa un ilgtermiņa gudras izaugsmes un nodarbinātības potenciālu. Digitālās ekonomikas paplašināšanās un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantojuma pieaugums ir starp tiem faktoriem, kas veicina konkurētspēju un izaugsmi Savienībā, un attiecīgo stratēģiju un politikas atbalstam ir nepieciešami statistikas dati.

(24)  Statistika par inovācijas, pētniecības un izstrādes darbībām ir nepieciešama tādas politikas izstrādei un uzraudzībai, kuras mērķis ir uzlabot dalībvalstu konkurētspēju un vairot to vidējā termiņa un ilgtermiņa gudras izaugsmes un nodarbinātības potenciālu. Digitālās ekonomikas paplašināšanās un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantojuma pieaugums ir starp tiem faktoriem, kas veicina konkurētspēju un izaugsmi Savienībā, un attiecīgo stratēģiju un politikas atbalstam ir nepieciešami statistikas dati, kā arī digitālā vienotā tirgus pabeigšana.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Saskaņotā statistika, ko par aprites ekonomiku ievāc no uzņēmumiem, ir vajadzīga, lai atbalstītu Savienības politikas pasākumus, ar kuriem izstrādā ilgtspējīgu, mazoglekļa, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku dalībvalstīs un Savienībā. Komisijai, veicot izmēģinājuma projektu, būtu jānovērtē iespējas vākt šajā nolūkā vajadzīgo papildu informāciju, pirms to iekļauj tiesību aktos un labāk integrē citos statistikas datos.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25b)  Lai reaģētu uz to, ka arvien plašāk tiek izmantotas inovatīvas tehnoloģijas, un lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz uzņēmumiem, atbildīgajām valstu statistikas iestādēm vajadzētu izmantot šādas tehnoloģijas, un šīs iestādes vajadzētu mudināt īstenot inovatīvas pieejas.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Komisija (Eurostat) ciešā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku nosaka starptautiskās pakalpojumu tirdzniecības statistiku, kas nepieciešama Savienības un eurozonas maksājumu bilances apkopošanai.

(26)  Komisija (Eurostat) ciešā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku nosaka starptautiskās pakalpojumu tirdzniecības statistiku, kas nepieciešama Savienības un eurozonas maksājumu bilances apkopošanai. Komisijai būtu prioritāri jāuzsāk izmēģinājuma projekts, kas ietvertu starptautisko pakalpojumu tirdzniecības sniegšanas veidus un starptautisko pakalpojumu tirdzniecību pēc uzņēmumu raksturlielumiem.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Pieturoties pie principa par uzņēmējdarbības statistikas nodrošināšanu par visu ekonomiku, saskaņā ar proporcionalitātes principu datu prasībās ciktāl iespējams būtu jāietver vienkāršošanas pasākumi nolūkā mazināt slogu uz uzņēmējdarbības ekonomikām salīdzinoši mazās dalībvalstīs.

(28)  Pieturoties pie principa par uzņēmējdarbības statistikas nodrošināšanu par visu ekonomiku, saskaņā ar proporcionalitātes principu datu prasībās ciktāl iespējams būtu jāietver vienkāršošanas pasākumi nolūkā mazināt slogu uz uzņēmējdarbības ekonomikām salīdzinoši mazās dalībvalstīs. Īstenojot papildu prasības, nevajadzētu radīt nesamērīgu administratīvo slogu respondentiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās tendences, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemt tiesību aktus attiecībā uz I un II pielikumā sīki izstrādātajiem tematiem, kā arī Savienības iekšējā preču eksporta tvēruma rādītājiem. Komisijai vajadzētu arī būt pilnvarotai papildināt sīki izstrādātos tematus ar dinamiskās uzņēmējdarbības statistikas priekšmetiem un raksturlielumiem attiecībā uz IKT, inovāciju un globālajām vērtību ķēdēm un precīzu informāciju, kas iesniedzama nodokļu iestādēm un muitas iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(30)  Lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās tendences, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemt tiesību aktus attiecībā uz I un II pielikumā sīki izstrādātajiem tematiem, kā arī Savienības iekšējā preču eksporta tvēruma rādītājiem. Komisijai vajadzētu arī būt pilnvarotai papildināt sīki izstrādātos tematus ar dinamiskās uzņēmējdarbības statistikas priekšmetiem un raksturlielumiem attiecībā uz IKT, inovāciju un globālajām vērtību ķēdēm, lai papildinātu reģistru ar sīki izstrādātiem tematiem, sniedzot raksturojošu informāciju, papildinātu statistikas datu elementus tādu mikrodatu vākšanas nolūkā, kas iegūti apsekojumos par Savienības preču iekšējo tirdzniecību un kas jāsniedz importa dalībvalstij, un lai papildinātu precīzu informāciju, kas iesniedzama nodokļu iestādēm un muitas iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

__________________

__________________

  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus tehniskajai īstenošanai attiecībā uz prasību atsevišķiem elementiem, tostarp par uzņēmumu reģistriem, formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumiem un procedūru konfidenciālu datu apmaiņai Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru tīkla nolūkiem, datu un metadatu nosūtīšanu, datu kvalitāti un metadatu ziņojumiem un atkāpēm. Šim pašam nolūkam Komisijai būtu jāpiešķir papildu īstenošanas pilnvaras attiecībā uz kārtību un formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumiem un procedūru konfidenciālu datu apmaiņai Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkiem, attiecīgo metadatu specifikācijām, grafiku, kārtību, kādā vāc un apkopo Savienības iekšējā preču eksporta statistiku, ko sniedz importa dalībvalstij, kārtību, kādā piemēro kopējā Savienības iekšējā preču eksporta tvēruma rādītāju, Savienības iekšējās preču tirdzniecības apsekojumos ievākto mikrodatu statistikas datu elementiem, ko sniedz importa dalībvalstij, un saistītajiem vienkāršojumiem. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20111.

(31)  Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus tehniskajai īstenošanai attiecībā uz prasību atsevišķiem elementiem, tostarp par uzņēmumu reģistriem, formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumiem un procedūru konfidenciālu datu apmaiņai Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru tīkla nolūkiem, datu un metadatu nosūtīšanu, datu kvalitāti un metadatu ziņojumiem un atkāpēm. Šim pašam nolūkam Komisijai būtu jāpiešķir papildu īstenošanas pilnvaras attiecībā uz kārtību un formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumiem un procedūru konfidenciālu datu apmaiņai Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkiem, attiecīgo metadatu specifikācijām, grafiku, kārtību, kādā vāc un apkopo Savienības iekšējā preču eksporta statistiku, ko sniedz importa dalībvalstij, kārtību, kādā piemēro kopējā Savienības iekšējā preču eksporta tvēruma rādītāju, un detalizētu kārtību, kā vienkāršo Savienības iekšējās preču tirdzniecības apsekojumos ievākto mikrodatu statistikas datu elementus, ko sniedz importa dalībvalstij. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20111.

__________________

__________________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Attiecīgā gadījumā Komisijai būtu jāveic izmaksu un ieguvumu analīze un jānodrošina, ka jebkura tās ierosinātā darbība neuzliek būtisku papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem, ņemot vērā paredzamos lietotāju ieguvumus.

(32)  Attiecīgā gadījumā Komisijai būtu jāveic izmaksu un ieguvumu analīze un jānodrošina, ka jebkura tās ierosinātā darbība neuzliek būtisku papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem, jo īpaši MVU, ņemot vērā paredzamos lietotāju ieguvumus, un ka tas uzlabo statistikas datu kvalitāti.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(oa)  „sniegums” ir tas, ko vērtē ar jebkādiem attiecīgiem novērtējuma rādītājiem, kuri attiecas uz uzņēmumu darbības un rezultātu saimnieciskajiem, sociālajiem un vides aspektiem;

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru tīkls ietver valstu uzņēmumu reģistrus un EuroGroups reģistru, kā arī datu savstarpējo apmaiņu starp tiem.

2.  Eiropas statistisko uzņēmumu reģistru tīkls ietver valsts statistiskos uzņēmumu reģistrus un EuroGroups reģistru, kā arī datu savstarpējo apmaiņu starp tiem saskaņā ar šīs regulas 10. pantu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Sagatavojot 6. un 7. pantā minētos statistikas datus, dalībvalstis, kā arī 9. pantā minētie valstu statistiskie uzņēmumu reģistri, izmanto visus attiecīgos datu avotus, vienlaikus izvairoties no pārmērīga sloga respondentiem un pienācīgi ņemot vērā valstu statistikas iestāžu izmaksu lietderību. Valstu statistikas iestādes statistikas datu sagatavošanai un šajā regulā paredzētajiem valstu statistiskajiem uzņēmumu reģistriem var izmantot šādus datu avotus:

1.  Sagatavojot 6. un 7. pantā minētos statistikas datus, dalībvalstis, kā arī 9. pantā minētie valstu statistiskie uzņēmumu reģistri, izmanto visus attiecīgos un uzticamos datu avotus, vienlaikus izvairoties no pārmērīga sloga respondentiem un pienācīgi ņemot vērā valstu statistikas iestāžu izmaksu lietderību. Valstu statistikas iestādes statistikas datu sagatavošanai un šajā regulā paredzētajiem valstu statistiskajiem uzņēmumu reģistriem var izmantot šādus datu avotus:

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  administratīvos ierakstus, tostarp informāciju no nodokļu un muitas dienestiem;

(b)  administratīvos ierakstus, tostarp informāciju no nodokļu un muitas dienestiem, piemēram, gada finanšu pārskatus;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  datus, kas iegūti ar zinātniski pamatotām un pienācīgi dokumentētām statistiskā novērtējuma, attiecināšanas un aprēķināšanas metodēm.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja nepieciešamo statistiku nav iespējams sagatavot, izmantojot 1. punktā minētos datu avotus, kas atbilst 16. pantā minētajiem kvalitātes kritērijiem, dalībvalstis šādas statistikas sagatavošanai var izmantot zinātniski pamatotas un pienācīgi dokumentētas statistiskā novērtējuma un aprēķināšanas metodes.

svītrots

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lai sagatavotu statistiku par starptautisko preču tirdzniecību un uzlabotu šādas statistikas kvalitāti, attiecīgo dalībvalstu statistikas iestādes drīkst apmainīties ar datiem, kas saņemti no muitas dienestiem un kas saistīti ar preču eksportu un importu, jo īpaši, ja šādā eksportā vai importā ir iesaistīti vairāku dalībvalstu muitas dienesti.

4.  Lai sagatavotu statistiku par starptautisko preču tirdzniecību un uzlabotu šādas statistikas kvalitāti, attiecīgo dalībvalstu statistikas iestādes apmainās ar datiem, kas saņemti no muitas dienestiem un kas saistīti ar preču eksportu un importu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija saskaņā ar 21. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I pielikumā norādītos sīki izstrādātos tematus un lai precizētu IKT izmantojuma, e-komercijas un globālās vērtību ķēdes sīki izstrādātu tematu priekšmetu un raksturlielumus.

4.  Komisija saskaņā ar 21. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I pielikumā norādītos sīki izstrādātos tematus un lai papildinātu IKT izmantojuma, e-komercijas un globālās vērtību ķēdes sīki izstrādātos tematus un raksturlielumus, kā arī mainīgos lielumus visiem sīki izstrādātajiem tematiem, izņemot inovācijas un IKT izmantojumam, kā arī e-komercijai un globālajām vērtību ķēdēm.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  spēkā esošajā deleģētajā aktā piecu secīgu gadu periodā papildina vai aizstāj ar citu sīki izstrādātu tematu attiecībā uz tematisko jomu “īstermiņa uzņēmējdarbības statistika” ne vairāk kā vienu sīki izstrādātu tematu, attiecībā uz tematisko jomu “valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika” piecus sīki izstrādātus tematus, attiecībā uz tematisko jomu “reģionālā uzņēmējdarbības statistika” divus sīki izstrādātus tematus un attiecībā uz tematisko jomu “statistika par starptautiskām darbībām” divus sīki izstrādātus tematus. Noteiktais maksimums neattiecas uz grozījumiem, kas izriet no nolīgumiem, līgumiem un konvencijām un citām starptautiskajām iestādēm, kurās Savienība ir locekle, un izmaiņām, kas izriet no nacionālo un reģionālo kontu uzskaites ietvaru izmaiņām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistikas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005.Starp diviem secīgiem pārskata periodiem dinamiskas uzņēmējdarbības statistikas sīki izstrādātu tematu raksturlielumu skaits būtiski nepieaug un nepārsniedz šīs regulas īstenošanas pirmā gada raksturlielumu skaitu;

(b)  spēkā esošajā deleģētajā aktā piecu secīgu gadu periodā aizstāj ar citu sīki izstrādātu tematu attiecībā uz tematisko jomu “īstermiņa uzņēmējdarbības statistika” ne vairāk kā vienu sīki izstrādātu tematu, attiecībā uz tematisko jomu “valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika” piecus sīki izstrādātus tematus, attiecībā uz tematisko jomu “reģionālā uzņēmējdarbības statistika” divus sīki izstrādātus tematus un attiecībā uz tematisko jomu “statistika par starptautiskām darbībām” divus sīki izstrādātus tematus, un deleģētajā aktā pievieno ne vairāk kā maksimāli vienu sīki izstrādātu tematu attiecībā uz tematisko jomu. Noteiktais maksimums neattiecas uz grozījumiem, kas izriet no nolīgumiem, līgumiem un konvencijām un citām starptautiskajām iestādēm, kurās Savienība ir locekle, un izmaiņām, kas izriet no nacionālo un reģionālo kontu uzskaites ietvaru izmaiņām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistikas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005. Starp diviem secīgiem pārskata periodiem dinamiskas uzņēmējdarbības statistikas sīki izstrādātu tematu raksturlielumu skaits būtiski nepieaug un nepārsniedz šīs regulas īstenošanas pirmā gada raksturlielumu skaitu;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  deleģētos aktus pieņem vismaz 15 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām, izņemot attiecībā uz datiem tematos: “Inovācija” un “IKT izmantojums un e-komercija”, par kuriem deleģētos aktus pieņem attiecīgi vismaz sešus un divpadsmit mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām.

(c)  deleģētos aktus pieņem vismaz 18 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām, izņemot attiecībā uz datiem tematos: “Inovācija” un “IKT izmantojums un e-komercija”, par kuriem deleģētos aktus pieņem attiecīgi vismaz sešus un divpadsmit mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  mainīgie lielumi (izņemot sīki izstrādātus tematus – inovācija, IKT izmantojums un e-komercija un globālās vērtību ķēdes);

svītrots

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Īstenojot 1. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz vienkāršošanu, saskaņā ar proporcionalitātes principu Komisija ņem vērā uzņēmuma lielumu un nozīmi nolūkā mazināt uzņēmumu slogu. Turklāt Komisija nodrošina, ka tiek sniegti ievaddati nacionālo un reģionālo kontu uzskaites ietvaru apkopošanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistikai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005. Īstenošanas aktus, izņemot tos, kuri reglamentē šīs regulas sākotnējo īstenošanu, attiecībā uz I pielikumā minētajiem tematiem pieņem vismaz 15 mēnešus pirms pārskata perioda beigām. Attiecībā uz tematiem “Inovācija” un “IKT izmantojums un e-komercija” īstenošanas aktus pieņem attiecīgi vismaz 6 un 12 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām.

2.  Īstenojot 1. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz vienkāršošanu, saskaņā ar proporcionalitātes principu Komisija ņem vērā uzņēmuma lielumu un nozīmi nolūkā mazināt uzņēmumu slogu. Turklāt Komisija nodrošina, ka tiek sniegti ievaddati nacionālo un reģionālo kontu uzskaites ietvaru apkopošanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistikai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005. Īstenošanas aktus, izņemot tos, kuri reglamentē šīs regulas sākotnējo īstenošanu, attiecībā uz I pielikumā minētajiem tematiem pieņem vismaz 18 mēnešus pirms pārskata perioda beigām. Attiecībā uz tematiem “Inovācija” un “IKT izmantojums un e-komercija” īstenošanas aktus pieņem attiecīgi vismaz 6 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 22. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.  Šā panta 1. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 22. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Sagatavojot šādus īstenošanas aktus, ņem vērā iespējamās dalībvalstij vai respondentam radītās papildu izmaksas un administratīvo slogu, kā arī paredzamo statistikas kvalitātes uzlabojumu aplēses un jebkādus citus tiešus vai netiešus ieguvumus, ko sniegtu ierosinātie papildu pasākumi.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valstu statistiskie uzņēmumu reģistri un EuroGroups reģistrs ir autoritatīvs avots nolūkā Eiropas statistikas sagatavošanai iegūt augstas kvalitātes, saskaņotas un koordinētas reģistru populācijas saskaņā ar šīs regulas 16. pantu.

Valstu statistiskie uzņēmumu reģistri un EuroGroups reģistrs ir autentisks un uzticams avots nolūkā Eiropas statistikas sagatavošanai iegūt augstas kvalitātes, saskaņotas un koordinētas reģistru populācijas saskaņā ar šīs regulas 16. pantu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valstu statistiskie uzņēmumu reģistri ir autoritatīvs valsts reģistru populāciju avots. EuroGroups reģistrs ir autoritatīvs Eiropas Statistikas sistēmas reģistru populāciju avots uzņēmējdarbības statistikai, attiecībā uz kuru ir nepieciešama pārrobežu informācijas koordinēšana.

Valstu statistiskie uzņēmumu reģistri ir autoritatīvs valsts statistikas reģistru populāciju avots. EuroGroups reģistrs ir autoritatīvs Eiropas Statistikas sistēmas reģistru populāciju avots uzņēmējdarbības statistikai, attiecībā uz kuru ir nepieciešama pārrobežu informācijas koordinēšana.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija saskaņā ar 21. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu reģistra sīki izstrādātus tematus, kas ietverti III pielikumā, ņemot vērā attiecīgās tehniskās un ekonomiskas tendences un jaunas lietotāju vajadzības.

2.  Komisija saskaņā ar 21. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu reģistra sīki izstrādātus tematus, kas ietverti III pielikumā, ņemot vērā attiecīgās tehniskās un ekonomiskas tendences un jaunas lietotāju vajadzības, un lai katram sīki izstrādātajam tematam pievienotu raksturojošu informāciju.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 22. panta 2. punktā, lai sīkāk precizētu katra reģistra sīki izstrādāta temata raksturojošo informāciju.

svītrots

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

10. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konfidenciālu datu nosūtīšanu starp valstu statistikas iestādēm un Komisiju (Eurostat) īsteno tiktāl, ciktāl šāda nosūtīšana ir vajadzīga Eiropas statistikas sagatavošanai. Jebkuru citu datu nosūtīšanai ir jāsaņem skaidra atļauja no valsts iestādes, kas ir savākusi attiecīgos datus.

Konfidenciālu datu nosūtīšanu starp valstu statistikas iestādēm un Komisiju (Eurostat) īsteno tiktāl, ciktāl šāda nosūtīšana ir vajadzīga vienīgi Eiropas statistikas sagatavošanas nolūkā. Jebkuru citu datu nosūtīšanai ir jāsaņem skaidra atļauja no valsts iestādes, kas ir savākusi attiecīgos datus.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 22. panta 2punktā, lai precizētu a) līdz i) punktā minētos statistikas datu elementus, kā arī precizētu to statistikas datu elementu sarakstu, ko piemēro attiecībā uz konkrētām precēm vai apriti, un 12. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem datiem, ko apkopo, izmantojot muitas deklarācijās sniegtās ziņas.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21pantu, lai papildinātu a) līdz i) punktā minētos statistikas datu elementus, kā arī papildinātu to statistikas datu elementu sarakstu, ko piemēro attiecībā uz konkrētām precēm vai apriti, un 12. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem datiem, ko apkopo, izmantojot muitas deklarācijās sniegtās ziņas.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu un metadatu kvalitāti.

3.  Komisija (Eurostat) pārredzami novērtē nosūtīto datu un metadatu kvalitāti.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē metadatu un kvalitātes ziņojumu kārtību, saturu un nosūtīšanas termiņus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 22. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.  Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē metadatu un kvalitātes ziņojumu kārtību, saturu un nosūtīšanas termiņus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 22. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Sagatavojot šādus īstenošanas aktus, ņem vērā iespējamās dalībvalstij vai respondentam radītās papildu izmaksas vai administratīvo slogu, kā arī paredzamo statistikas kvalitātes uzlabojumu aplēses un jebkādus citus tiešus vai netiešus ieguvumus, ko sniegtu ierosinātie papildu pasākumi.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis sniedz papildu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu statistikas informācijas kvalitāti.

8.  Pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis sniedz papildu informāciju un šādas informācijas atjauninājumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu statistikas informācijas kvalitāti.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma nosūta Komisijai (Eurostat) visu attiecīgo informāciju par šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs.

3.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma nosūta Komisijai (Eurostat) visu attiecīgo informāciju par šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs un šīs informācijas atjauninājumus. Šādi Komisijas lūgumi nerada būtisku papildu administratīvo vai finansiālo slogu dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pirmie izmēģinājuma pētījumi, ko plānots uzsākt, ietver starptautisko pakalpojumu tirdzniecības sniegšanas veidus un starptautisko pakalpojumu tirdzniecību pēc uzņēmumu raksturlielumiem.

svītrots

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  tādu metodoloģiju izstrādi, kuru mērķis ir samazināt administratīvo un finansiālo slogu informatīvajām vienībām, jo īpaši MVU, saistībā ar prasītās informācijas sniegšanu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  procesu, IT sistēmu un līdzīgu atbalsta resursu izstrādi vai pilnveidošanu nolūkā iegūt kvalitatīvāku statistiku vai samazināt administratīvo un finansiālo slogu;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 5., 6., 9. un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2.  Pilnvaras pieņemt 5., 6., 9., 12., 13. un 24. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 5., 6., 9. un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 5., 6., 9., 12., 13. un 24. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 5., 6., 9. un 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 5., 6., 9. 12., 13. un 24. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja šīs regulas piemērošanas nolūkos valsts statistikas sistēmai nepieciešams veikt būtiskus pielāgojumus, Komisija ar īstenošanas aktu var piešķirt atkāpes tās piemērošanai uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, ar nosacījumu, ka šīs atkāpes nekavē dalībvalstu datu salīdzināmību vai savlaicīgu nepieciešamo reprezentatīvo Eiropas agregātu aprēķinu.

1.  Ja šīs regulas piemērošanas nolūkos valsts statistikas sistēmai nepieciešams veikt būtiskus pielāgojumus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai piešķirtu atkāpes tās piemērošanai uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šos īstenošanas aktus Komisija pieņem saskaņā ar 22panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Šos deleģētos aktus Komisija pieņem saskaņā ar 21pantu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

2.  To piemēro no [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas].

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tomēr 11. līdz 15. pantu piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

3.  Tomēr 11. līdz 15. pantu piemēro no [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā dienas].

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. tematiskā joma – 5.a rinda (jauna)

Temati

Sīki izstrādāti temati

 

Grozījums

Temati

Sīki izstrādāti temati

Finansēšanas darbības

Neto peļņa, kas attiecināma uz akcionāriem

 

Peļņa par akciju

 

Pašu kapitāla atdeve

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. tematiskā joma – 8.a rinda (jauna)

Temati

Sīki izstrādāti temati

 

Grozījums

Temati

Sīki izstrādāti temati

Vide un klimats

Saņemtās/pārdotās CO2 emisijas kvotas

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. tematiskā joma – 4. rinda

Temati

Periodiskums

Rezultāti un sniegums

Reizi mēnesī; reizi ceturksnī mazām valstīm NACE F sadaļa

 

Grozījums

Temati

Periodiskums

Rezultāti un sniegums

Reizi mēnesī; reizi ceturksnī mazām valstīm* NACE F sadaļa

 

* Kā noteikts 7. panta 1. punktā minētajos īstenošanas aktos.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. tematiskā joma – 3. rinda

Temati

Periodiskums

Pētniecības un izstrādes ieguldījumi

Reizi divos gados; reizi gadā attiecībā uz iekšējo pētniecības un izstrādes izdevumu snieguma dalījumu, pētniecības un izstrādes personālu un pētnieku skaitu, kā arī uz valsts budžeta apropriācijām vai izdevumiem pētniecībai un izstrādei (GBAORD) un valstu publisko finansējumu transnacionāli koordinētai pētniecībai un izstrādei

 

Grozījums

Temati

Periodiskums

Pētniecības un izstrādes ieguldījumi

Reizi gadā

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. tematiskā joma – 5.a rinda (jauna)

Temati

Periodiskums

 

Grozījums

Temati

Periodiskums

Finansēšanas darbības

Reizi gadā

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. tematiskā joma – 7. rinda

Temati

Periodiskums

Inovācija

Reizi divos gados

 

Grozījums

Temati

Periodiskums

Inovācija

Reizi gadā

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. tematiskā joma – 8.a rinda (jauna)

Temati

Periodiskums

 

Grozījums

Temati

Periodiskums

Vide un klimats

Reizi gadā

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībā arvien pieaug pieprasījums pēc augstas kvalitātes uzņēmējdarbības statistikas un datiem. Datu lietotāji, piemēram, privātā sektora dalībnieki un politikas veidotāji, tos izmanto, lai pieņemtu uz faktiem balstītus lēmumus un tādā veidā palīdzētu stiprināt vienoto tirgu, kura pamatā ir zināšanas un inovācija.

Eiropas uzņēmējdarbības statistikas pamatā būtu jāliek kopēja un vienkārša sistēma ar saskaņotām definīcijām, kas veicina izpratni par situāciju ES ekonomikā. Dati būtu jāvāc izmaksu ziņā efektīvi un jāsniedz savlaicīgi, nodrošinot salīdzināmību starp dalībvalstīm.

Statistika un dati par uzņēmējdarbības pakalpojumiem joprojām ir sarežģīts jautājums, jo īpaši to relatīvo nepilnību dēļ. Situāciju vēl sarežģītāku padara tas, ka Eiropas ekonomika mainās un robežas starp ražošanu un pakalpojumiem ir neskaidras.

Eiropas Parlaments daudzos gadījumos — gan ar rezolūcijām, gar ar patstāvīgajiem ziņojumiem — ir atkārtoti uzsvēris vajadzību pēc precīzākiem un savlaicīgākiem datiem un statistikas Savienības līmenī. Komisija ir reaģējusi uz šādiem pieprasījumiem ar priekšlikumu jaunai pamatregulai (FRIBS), kuras mērķis ir integrēt statistikas prasības un tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā, tos racionalizējot un vienkāršojot. Komisija, grozot Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļot 10 spēkā esošus tiesību aktus, izmanto Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), lai izveidotu kopīgu tiesisko regulējumu un apkopotu Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) statistiku uzņēmējdarbības jomā, vienlaikus paplašinot sistēmu, lai tajā ietvertu pakalpojumus, kas iepriekš nebija iekļauti.

Referents kopumā piekrīt Komisijas priekšlikumam. Tomēr viņš cenšas uzlabot priekšlikumu, to vairāk pieskaņojot REFIT mērķim, proti, to padarīt vienkāršāku, lētāku un paredzamāku. Atzīstot vajadzību paplašināt ESS tvērumu, lai ietvertu noteiktus pakalpojumus, un vajadzību pēc elastīgas pieejas sistēmā, lai pieļautu pielāgojumus metodoloģiskajām pārmaiņām un savlaicīgu reakciju uz jaunām datu lietotāju vajadzībām, referents uzskata, ka ir nepieciešams arī nodrošināt, ka līdz minimumam tiek ierobežotas papildu izmaksas un administratīvais slogs uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un dalībvalstīm. Referents uzskata, ka vienlīdz svarīgi ir arī pastiprināt noteikumus, kas attiecas uz datu konfidencialitāti.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

Atsauces

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.3.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.3.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

11.4.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.11.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

57

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Iesniegšanas datums

23.3.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika