SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Janusz Lewandowski


Procedura : 2017/0048(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0094/2018
Teksty złożone :
A8-0094/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0114),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0099/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0094/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Dla europejskiej statystyki gospodarczej istotne są wytyczne unijne takie jak zalecenie Komisji 2003/361/WE1a. Potrzebna jest jasna i zharmonizowana definicja przedsiębiorstwa, aby zwiększyć pewność prawa i przewidywalność działalności gospodarczej oraz stworzyć równe warunki działania dla unijnych MŚP.

 

______________________

 

1a. Zalecenie Komisji dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE), (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Obciążenie administracyjne małych i średnich przedsiębiorstw powinno być możliwie jak najbardziej zmniejszone poprzez uwzględnienie w największym możliwym zakresie innych źródeł danych niż badania. W celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw powinna istnieć możliwość ustalania różnych wymogów dotyczących danych w zależności od wielkości i znaczenia przedsiębiorstw państw członkowskich.

(5)  Obciążenie administracyjne przedsiębiorstw, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw powinno być możliwie jak najbardziej zmniejszone poprzez uwzględnienie w największym możliwym zakresie innych źródeł danych niż badania. W celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw powinna istnieć możliwość ustalania różnych wymogów dotyczących danych w zależności od wielkości i znaczenia przedsiębiorstw państw członkowskich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Państwa członkowskie lub właściwe organy krajowe powinny dążyć do jak największego uproszczenia procesu zbierania danych statystycznych z przedsiębiorstw europejskich. Podczas opracowywania instrumentów i metod zbierania danych statystycznych w systemie europejskiej statystyki gospodarczej należy uwzględniać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii cyfrowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Istnieje zapotrzebowanie na statystykę gospodarczą według sektorów działalności, by móc zmierzyć wydajność przedsiębiorstw w Unii. W szczególności istnieje coraz większy popyt na statystykę dotyczącą sektora usług, który jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów nowoczesnej gospodarki, zwłaszcza pod kątem jego potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a także w kontekście jego powiązań z sektorem wytwórczym. Statystyki dotyczące handlu usługami są niezbędne do monitorowania funkcjonowania wewnętrznego rynku usług oraz oceny wpływu stosowania barier w handlu usługami.

(21)  Istnieje zapotrzebowanie na statystykę gospodarczą według sektorów działalności, by móc zmierzyć wydajność przedsiębiorstw w Unii. W szczególności istnieje coraz większy popyt na statystykę dotyczącą sektora usług, który jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów nowoczesnej gospodarki, zwłaszcza pod kątem jego potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a także w kontekście jego powiązań z sektorem wytwórczym. Tendencję tę dodatkowo nasila rozwój nowych usług cyfrowych. Rosnące zapotrzebowanie na dane statystyczne dotyczy również sektora kultury i sektora kreatywnego, jak stwierdzono w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego1a. Statystyki dotyczące handlu usługami są niezbędne do monitorowania funkcjonowania wewnętrznego rynku usług i jednolitego rynku treści cyfrowych oraz oceny wpływu stosowania barier w handlu usługami.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Monitorowanie postępów w osiąganiu celów określonych w strategii „Europa 2020” na poziomie państw członkowskich i na poziomie Unii wymaga zharmonizowanych statystyk dotyczących gospodarki Unii w zakresie badań i rozwoju, innowacji, społeczeństwa informacyjnego obejmujących zarówno usługi rynkowe, jak i nierynkowe, a także dotyczących otoczenia biznesu jako całości, w szczególności na temat demografii przedsiębiorstw i zatrudnienia związanego z działalnością rynkową. Informacje takie pozwalają podmiotom kształtującym politykę na podejmowanie świadomych decyzji politycznych w celu rozwijania gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, poprawy dostępu do jednolitego rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności.

(22)  Monitorowanie postępów w osiąganiu celów określonych w strategii „Europa 2020” na poziomie państw członkowskich i na poziomie Unii wymaga zharmonizowanych statystyk dotyczących gospodarki Unii w zakresie zmiany klimatu i efektywnego gospodarowania zasobami, badań i rozwoju, innowacji, społeczeństwa informacyjnego obejmujących zarówno usługi rynkowe, jak i nierynkowe, a także dotyczących otoczenia biznesu jako całości, w szczególności na temat demografii przedsiębiorstw i zatrudnienia związanego z działalnością rynkową. Informacje takie pozwalają podmiotom kształtującym politykę na podejmowanie świadomych decyzji politycznych w celu rozwijania gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, poprawy dostępu do jednolitego rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju przedsiębiorczości i poprawy zrównoważoności oraz konkurencyjności.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Koordynacja polityk gospodarczych w Unii i w strefie euro oraz informowanie podmiotów gospodarczych w ramach jednolitego rynku wymagają porównywalnych danych dotyczących sytuacji na rynku pracy, w tym statystyk dotyczących kosztów pracy, zarobków i liczby obsadzonych i nieobsadzonych stanowisk. Ponadto jednym z kluczowych elementów rozwoju i promowania wykwalifikowanej, wyszkolonej i dostosowanej siły roboczej jest uczenie się przez całe życie, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach, które w zasadniczym stopniu przyczynia się do uczenia się przez całe życie. Dane takie uzyskuje się głównie od przedsiębiorstw i powinny one w przyszłości zostać uregulowane w przepisach prawnych i lepiej zintegrowane z innymi rodzajami statystyki gospodarczej. Dane dotyczące poziomu i elementów składowych kosztów pracy oraz struktury i rozkładu zarobków są niezbędne dla oceny średnioterminowego rozwoju gospodarek państw Unii. Dane na temat dynamiki kosztów pracy i wolnych miejsc pracy są niezbędne dla krótkoterminowego monitorowania gospodarek państw Unii, w tym na potrzeby polityki monetarnej. Dane dotyczące inwestycji przedsiębiorstw w ustawiczne szkolenie zawodowe, cechy charakterystyczne i dane liczbowe takiego szkolenia, jak również informacje na temat strategii przedsiębiorstw na rzecz szkolenia zawodowego są potrzebne do monitorowania wdrażania unijnej strategii na rzecz ściślejszej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

(23)  Koordynacja polityk gospodarczych w Unii i w strefie euro oraz informowanie podmiotów gospodarczych w ramach jednolitego rynku wymagają porównywalnych danych dotyczących sytuacji na rynku pracy, w tym statystyk dotyczących kosztów pracy, warunków pracy, zarobków i stosunku między wynagrodzeniem kadry kierowniczej a wynagrodzeniem 10 % pracowników o najniższych płacach, a także liczby obsadzonych i nieobsadzonych stanowisk. Wraz ze zintegrowanymi ramami odniesienia dla statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych dane te przyczynią się również do osiągnięcia celów Europejskiego filaru praw socjalnych. Ponadto jednym z kluczowych elementów rozwoju i promowania wykwalifikowanej, wyszkolonej i dostosowanej siły roboczej jest uczenie się przez całe życie, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach, które w zasadniczym stopniu przyczynia się do uczenia się przez całe życie. Dane takie uzyskuje się głównie od przedsiębiorstw i powinny one w przyszłości zostać uregulowane w przepisach prawnych i lepiej zintegrowane z innymi rodzajami statystyki gospodarczej. Dane dotyczące poziomu i elementów składowych kosztów pracy oraz struktury i rozkładu zarobków są niezbędne dla oceny średnioterminowego rozwoju gospodarek państw Unii. Dane na temat dynamiki kosztów pracy i wolnych miejsc pracy są niezbędne dla krótkoterminowego monitorowania gospodarek państw Unii, w tym na potrzeby polityki monetarnej. Dane dotyczące inwestycji przedsiębiorstw w ustawiczne szkolenie zawodowe, cechy charakterystyczne i dane liczbowe takiego szkolenia, jak również informacje na temat strategii przedsiębiorstw na rzecz szkolenia zawodowego są potrzebne do monitorowania wdrażania unijnej strategii na rzecz ściślejszej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Statystyki w dziedzinie innowacji, badań naukowych i działań rozwojowych są niezbędne dla opracowywania i monitorowania polityk, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności państw członkowskich i zwiększenie ich średnio- i długoterminowego potencjału w zakresie inteligentnego wzrostu i zatrudnienia. Rozszerzająca się gospodarka cyfrowa i coraz większe wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych są również istotnymi czynnikami konkurencyjności i wzrostu w Unii, zaś dane statystyczne są potrzebne do wspierania związanych z nimi strategii i polityk.

(24)  Statystyki w dziedzinie innowacji, badań naukowych i działań rozwojowych są niezbędne dla opracowywania i monitorowania polityk, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności państw członkowskich i zwiększenie ich średnio- i długoterminowego potencjału w zakresie inteligentnego wzrostu i zatrudnienia. Rozszerzająca się gospodarka cyfrowa i coraz większe wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych są również istotnymi czynnikami konkurencyjności i wzrostu w Unii, zaś dane statystyczne są potrzebne do wspierania związanych z nimi strategii i polityk, w tym ukończenia tworzenia jednolitego rynku treści cyfrowych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Uzyskiwane od przedsiębiorstw zharmonizowane statystyki dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym są niezbędne do wspierania działań politycznych Unii zmierzających do rozwoju zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki w państwach członkowskich i w Unii. Komisja – w drodze badania pilotażowego – powinna ocenić możliwości uzyskiwania dodatkowych informacji niezbędnych do tego celu, zanim zostaną one uregulowane przepisami i lepiej zintegrowane z innymi rodzajami statystyk.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25b)  Aby odzwierciedlić coraz powszechniejsze korzystanie z innowacyjnych technologii i aby zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływanie na przedsiębiorstwa, właściwe krajowe urzędy statystyczne powinny wykorzystywać te technologie oraz powinny być zachęcane do stosowania innowacyjnego podejścia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Statystyki dotyczące międzynarodowego handlu usługami, wymagane dla sporządzania bilansu płatniczego Unii i strefy euro, są określane w ścisłej współpracy przez Komisję (Eurostat) oraz Europejski Bank Centralny.

(26)  Statystyki dotyczące międzynarodowego handlu usługami, wymagane dla sporządzania bilansu płatniczego Unii i strefy euro, są określane w ścisłej współpracy przez Komisję (Eurostat) oraz Europejski Bank Centralny. W pierwszej kolejności Komisja powinna zainicjować badanie pilotażowe, które będzie dotyczyło sposobów prowadzenia międzynarodowego handlu usługami i międzynarodowego handlu usługami w podziale według cech przedsiębiorstwa.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Przy zachowaniu zasady dostarczania statystyki gospodarczej w odniesieniu do całej gospodarki wymogi dotyczące danych powinny, zgodnie z zasadą proporcjonalności, uwzględniać możliwie jak największe uproszczenie środków na rzecz zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw w państwach członkowskich, które są stosunkowo niewielkie.

(28)  Przy zachowaniu zasady dostarczania statystyki gospodarczej w odniesieniu do całej gospodarki wymogi dotyczące danych powinny, zgodnie z zasadą proporcjonalności, uwzględniać możliwie jak największe uproszczenie środków na rzecz zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw w państwach członkowskich, które są stosunkowo niewielkie. Dodatkowe wymogi nie powinny nakładać niewspółmiernych obciążeń administracyjnych na respondentów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu uwzględnienia rozwoju gospodarczego i postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do tematów szczegółowych określonych w załącznikach I i II, a także stopnia pokrycia w odniesieniu do wewnątrzunijnego wywozu towarów. Komisja powinna również mieć uprawnienia do uzupełniania tematów szczegółowych zakresami tematycznymi i cechami w odniesieniu do dynamicznej statystyki dotyczącej przedsiębiorstw w dziedzinach technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacji i globalnych łańcuchów wartości oraz dokładnych informacji, które mają być przekazywane przez organy podatkowe oraz organy celne. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r1. W szczególności aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(30)  W celu uwzględnienia rozwoju gospodarczego i postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do tematów szczegółowych określonych w załącznikach I i II, a także stopnia pokrycia w odniesieniu do wewnątrzunijnego wywozu towarów. Komisja powinna również mieć uprawnienia do uzupełniania tematów szczegółowych zakresami tematycznymi i cechami w odniesieniu do dynamicznej statystyki dotyczącej przedsiębiorstw w dziedzinach technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacji i globalnych łańcuchów wartości, do uzupełniania tematów szczegółowych dotyczących rejestrów szczegółami opisowymi, do uzupełniania elementów danych statystycznych w odniesieniu do danych jednostkowych zgromadzonych w drodze badań dotyczących wewnątrzunijnego handlu towarami, które mają być przekazywane do państwa członkowskiego przywozu, oraz do uzupełniania dokładnych informacji, które mają być przekazywane przez organy podatkowe oraz organy celne. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r1. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków technicznego wdrażania niektórych elementów wymogów, w tym tych dotyczących rejestrów przedsiębiorstw, formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury wymiany poufnych danych do celów europejskiej sieci statystycznych rejestrów przedsiębiorstw, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przekazywania danych i metadanych, sprawozdań na temat jakości danych i na temat metadanych oraz odstępstw. W tym samym celu należy przyznać Komisji dodatkowe uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do sposobów i formatu wymiany poufnych danych do celów statystki dotyczącej wewnątrzunijnego handlu towarami, środków bezpieczeństwa i poufności związanych z taką wymianą oraz jej procedury, specyfikacji istotnych metadanych, harmonogramu, sposobów zbierania i zestawiania informacji statystycznych na temat wewnątrzunijnego wywozu towarów przekazywanych do państwa członkowskiego przywozu, sposobów stosowania stopnia pokrycia w odniesieniu do całkowitego wewnątrzunijnego wywozu towarów, elementów danych statystycznych w odniesieniu do danych jednostkowych zbieranych przy pomocy badań dotyczących wewnątrzunijnego handlu towarami, które mają być przekazywane do państwa członkowskiego przywozu, i związanych z tym uproszczeń. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111.

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków technicznego wdrażania niektórych elementów wymogów, w tym tych dotyczących rejestrów przedsiębiorstw, formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury wymiany poufnych danych do celów europejskiej sieci statystycznych rejestrów przedsiębiorstw, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przekazywania danych i metadanych, sprawozdań na temat jakości danych i na temat metadanych oraz odstępstw. W tym samym celu należy przyznać Komisji dodatkowe uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do sposobów i formatu wymiany poufnych danych do celów statystki dotyczącej wewnątrzunijnego handlu towarami, środków bezpieczeństwa i poufności związanych z taką wymianą oraz jej procedury, specyfikacji istotnych metadanych, harmonogramu, sposobów zbierania i zestawiania informacji statystycznych na temat wewnątrzunijnego wywozu towarów przekazywanych do państwa członkowskiego przywozu, sposobów stosowania stopnia pokrycia w odniesieniu do całkowitego wewnątrzunijnego wywozu towarów oraz szczegółowych zasad uproszczenia elementów danych statystycznych w odniesieniu do danych jednostkowych zgromadzonych w drodze badań dotyczących wewnątrzunijnego handlu towarami, które mają być przekazywane do państwa członkowskiego przywozu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111.

__________________

__________________

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  W stosownych przypadkach Komisja powinna dokonywać analizy kosztów i korzyści oraz zapewnić, aby żadne działania, które podejmuje, nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na respondentów, biorąc pod uwagę oczekiwane korzyści dla użytkowników.

(32)  W stosownych przypadkach Komisja powinna dokonywać analizy kosztów i korzyści oraz zapewnić, aby żadne działania, które podejmuje, nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na respondentów, w szczególności MŚP, biorąc pod uwagę oczekiwane korzyści dla użytkowników, oraz aby działania te prowadziły do poprawy jakości statystycznej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

oa)  „wyniki działalności” oznaczają wszelkie stosowne wskaźniki oceny wymiarów: gospodarczego, społecznego i środowiskowego, związanych z funkcjonowaniem i produkcją przedsiębiorstw;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europejska sieć statystycznych rejestrów przedsiębiorstw obejmuje krajowe rejestry przedsiębiorstw i rejestr EuroGrup, jak również wymianę między nimi.

2.  Europejska sieć statystycznych rejestrów przedsiębiorstw obejmuje krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw i rejestr EuroGrup, jak również wymianę między nimi zgodnie z art. 10.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie tworzą statystyki, o których mowa w artykułach 6 i 7, oraz krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw, o których mowa w art. 9, wykorzystując wszelkie odpowiednie źródła danych, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego obciążenia respondentów i z należytym uwzględnieniem efektywności kosztowej krajowych urzędów statystycznych. Na potrzeby tworzenia statystyk i krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia krajowe urzędy statystyczne mogą korzystać z następujących źródeł danych:

1.  Państwa członkowskie tworzą statystyki, o których mowa w artykułach 6 i 7, oraz krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw, o których mowa w art. 9, wykorzystując wszelkie odpowiednie i wiarygodne źródła danych, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego obciążenia respondentów i z należytym uwzględnieniem efektywności kosztowej krajowych urzędów statystycznych. Na potrzeby tworzenia statystyk i krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia krajowe urzędy statystyczne mogą korzystać z następujących źródeł danych:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rejestry administracyjne, w tym informacje z organów podatkowych i celnych;

b)  rejestry administracyjne, w tym informacje od organów podatkowych i celnych, takie jak roczne sprawozdania finansowe;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  statystyczne metody szacowania, przypisywania i modelowania oparte na podstawach naukowych i dobrze udokumentowane.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy wymaganych statystyk nie można wytworzyć przy użyciu źródeł danych, o których mowa w ust. 1, spełniających kryteria jakości, o których mowa w art. 16, państwa członkowskie mogą do celów tworzenia tych statystyk skorzystać ze statystycznych metod szacunku i imputacji opartych na podstawach naukowych i dobrze udokumentowanych.

skreśla się

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W celu tworzenia statystyk dotyczących międzynarodowego handlu towarami i poprawy jakości tych statystyk krajowe urzędy statystyczne zainteresowanych państw członkowskich mogą wymieniać dane otrzymane od swoich organów celnych dotyczące wywozu lub przywozu towarów, w szczególności wówczas, gdy w ten wywóz lub przywóz zaangażowane są organy celne więcej niż jednego państwa członkowskiego.

4.  W celu tworzenia statystyk dotyczących międzynarodowego handlu towarami i poprawy jakości tych statystyk krajowe urzędy statystyczne zainteresowanych państw członkowskich wymieniają się danymi otrzymanymi od swoich organów celnych dotyczącymi wywozu lub przywozu towarów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21 w celu zmiany tematów szczegółowych określonych w załączniku I oraz w celu określenia zakresu tematycznego i cech objętych tematami szczegółowymi: innowacje, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny oraz globalne łańcuchy wartości.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21 w celu zmiany tematów szczegółowych określonych w załączniku I oraz w celu uzupełnienia zakresu tematycznego i cech objętych tematami szczegółowymi: innowacje, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny oraz globalne łańcuchy wartości, a także uzupełnienia zmiennych dla wszystkich tematów szczegółowych z wyjątkiem tematów: innowacje, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny oraz globalne łańcuchy wartości.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w obowiązującym akcie delegowanym przez okres pięciu kolejnych lat nie dodaje się ani nie zastępuje innym tematem szczegółowym więcej niż jednego tematu szczegółowego w dziedzinie „krótkookresowa statystyka gospodarcza”, więcej niż pięć tematów szczegółowych w dziedzinie „statystyka gospodarcza na poziomie krajowym”, więcej niż dwa tematy szczegółowe w dziedzinie „regionalna statystyka gospodarcza” i więcej niż dwa tematy szczegółowe w dziedzinie „statystyka dotycząca działalności międzynarodowej”. Te maksymalne progi nie mają zastosowania do zmian, które wynikają z umów, traktatów i konwencji oraz innych instytucji międzynarodowych, w których Unia jest członkiem, i do zmian wynikających ze zmian standardów dotyczących zestawiania rachunków narodowych i regionalnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2013 i statystyk bilansu płatniczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 184/2005.Liczba cech tematów szczegółowych dynamicznej statystyki gospodarczej nie może się między kolejnymi okresami referencyjnymi znacząco zwiększyć i nie może przekraczać liczby cech w pierwszym roku wykonania niniejszego rozporządzenia;

b)  w obowiązującym akcie delegowanym przez okres pięciu kolejnych lat nie zastępuje się innym tematem szczegółowym więcej niż jednego tematu szczegółowego w dziedzinie „krótkookresowa statystyka gospodarcza”, więcej niż pięć tematów szczegółowych w dziedzinie „statystyka gospodarcza na poziomie krajowym”, więcej niż dwa tematy szczegółowe w dziedzinie „regionalna statystyka gospodarcza” i więcej niż dwa tematy szczegółowe w dziedzinie „statystyka dotycząca działalności międzynarodowej”, oraz przez okres pięciu kolejnych lat w obowiązującym akcie delegowanym w poszczególnych dziedzinach nie dodaje się więcej niż jednego tematu szczegółowego. Te maksymalne progi nie mają zastosowania do zmian, które wynikają z umów, traktatów i konwencji oraz innych instytucji międzynarodowych, w których Unia jest członkiem, i do zmian wynikających ze zmian standardów dotyczących zestawiania rachunków narodowych i regionalnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2013 i statystyk bilansu płatniczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 184/2005. Liczba cech tematów szczegółowych dynamicznej statystyki gospodarczej nie może się między kolejnymi okresami referencyjnymi znacząco zwiększyć i nie może przekraczać liczby cech w pierwszym roku wykonania niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  akty delegowane przyjmuje się co najmniej 15 miesięcy przed końcem okresu referencyjnego dla danych, których dotyczą te akty, z wyjątkiem tematów „innowacje” i „wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny”, w przypadku których akty delegowane przyjmuje się co najmniej odpowiednio sześć i dwanaście miesięcy przed końcem okresu referencyjnego.

c)  akty delegowane przyjmuje się co najmniej 18 miesięcy przed końcem okresu referencyjnego dla danych, których dotyczą te akty, z wyjątkiem tematów „innowacje” i „wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny”, w przypadku których akty delegowane przyjmuje się co najmniej odpowiednio sześć i dwanaście miesięcy przed końcem okresu referencyjnego.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zmienne (z wyjątkiem tematów szczegółowych: innowacje, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny oraz globalne łańcuchy wartości);

skreśla się

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do uproszczeń Komisja bierze pod uwagę wielkość i znaczenie krajów, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw. Ponadto Komisja zapewnia, by zachowany był wkład niezbędny dla standardów dotyczących zestawiania rachunków narodowych i regionalnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2013 i statystyk bilansu płatniczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 184/2005. Akty wykonawcze, z wyjątkiem tych regulujących pierwsze wykonanie niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się co najmniej 15 miesięcy przed końcem okresu referencyjnego dla tematów wymienionych w załączniku I. W przypadku tematów „innowacje” i „wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny” akty wykonawcze przyjmuje się co najmniej odpowiednio sześć i dwanaście miesięcy przed końcem okresu referencyjnego.

2.  Przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do uproszczeń Komisja bierze pod uwagę wielkość i znaczenie krajów, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw. Ponadto Komisja zapewnia, by zachowany był wkład niezbędny dla standardów dotyczących zestawiania rachunków narodowych i regionalnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2013 i statystyk bilansu płatniczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 184/2005. Akty wykonawcze, z wyjątkiem tych regulujących pierwsze wykonanie niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się co najmniej 18 miesięcy przed końcem okresu referencyjnego dla tematów wymienionych w załączniku I. W przypadku tematów „innowacje” i „wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i handel elektroniczny” akty wykonawcze przyjmuje się co najmniej odpowiednio sześć i dwanaście miesięcy przed końcem okresu referencyjnego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

3.  Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

 

Przygotowując takie akty wykonawcze, bierze się pod uwagę ewentualne dodatkowe koszty i obciążenia administracyjne dla państw członkowskich lub respondentów, jak również przewidywany wzrost jakości statystycznej i wszelkie inne bezpośrednie lub pośrednie korzyści wynikające z dodatkowo proponowanych działań.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw i rejestr EuroGrup stanowią autorytatywne źródło uzyskiwania wysokiej jakości, spójnych i skoordynowanych populacji rejestrów zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia, służących do sporządzania europejskich statystyk.

Krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw i rejestr EuroGrup stanowią autentyczne i wiarygodne źródło uzyskiwania wysokiej jakości, spójnych i skoordynowanych populacji rejestrów zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia, służących do sporządzania europejskich statystyk.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw stanowią autorytatywne źródło krajowych populacji rejestrów. Rejestr EuroGrup stanowi autorytatywne źródło dla populacji rejestru Europejskiego Systemu Statystycznego do celów statystyki gospodarczej wymagające koordynacji informacji transgranicznych.

Krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw stanowią autorytatywne źródło krajowych populacji rejestrów statystycznych. Rejestr EuroGrup stanowi dla Europejskiego Systemu Statystycznego autorytatywne źródło populacji rejestrów do celów statystyki gospodarczej wymagające koordynacji informacji transgranicznych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21 w celu zmiany tematów szczegółowych dotyczących rejestrów zawartych w załączniku III, tak aby odzwierciedlały one istotne zmiany techniczne i gospodarcze oraz nowe potrzeby użytkowników.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21 w celu zmiany tematów szczegółowych dotyczących rejestrów zawartych w załączniku III, tak aby odzwierciedlały one istotne zmiany techniczne i gospodarcze oraz nowe potrzeby użytkowników, a także w celu dodania szczegółów opisowych dla każdego z tematów szczegółowych dotyczących rejestrów.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2, w celu doprecyzowania szczegółów opisowych dla każdego z tematów szczegółowych dotyczących rejestrów.

skreśla się

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przekazywanie poufnych danych między krajowymi urzędami statystycznymi a Komisją (Eurostatem) odbywa się w takim zakresie, w jakim takie przekazywanie jest niezbędne do tworzenia statystyki europejskiej. Każde dalsze przekazanie poza takim, które jest przewidziane w zdaniu poprzedzającym, wymaga wyraźnego zezwolenia organu krajowego, który zebrał dane.

Przekazywanie poufnych danych między krajowymi urzędami statystycznymi a Komisją (Eurostatem) odbywa się w takim zakresie, w jakim takie przekazywanie jest niezbędne do tworzenia statystyki europejskiej wyłącznie do celów statystycznych. Każde dalsze przekazanie poza takim, które jest przewidziane w zdaniu poprzedzającym, wymaga wyraźnego zezwolenia organu krajowego, który zebrał dane.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2, w celu określenia elementów danych statystycznych, o których mowa w lit. a)–i), oraz w celu określenia wykazu elementów danych statystycznych stosowanych w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów oraz danych zestawionych przy użyciu danych ze zgłoszeń celnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b) i c).

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21 w celu uzupełnienia elementów danych statystycznych, o których mowa w lit. a)–i), oraz w celu uzupełnienia wykazu elementów danych statystycznych stosowanych w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów oraz danych zestawionych przy użyciu danych ze zgłoszeń celnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b) i c).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych i metadanych.

3.  Komisja (Eurostat) ocenia w przejrzysty sposób jakość przekazanych danych i metadanych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających procedury, treść i terminy przekazywania raportów dotyczących metadanych i jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających procedury, treść i terminy przekazywania raportów dotyczących metadanych i jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

 

Przygotowując takie akty wykonawcze, bierze się pod uwagę ewentualne dodatkowe koszty i obciążenia administracyjne dla państw członkowskich lub respondentów, jak również przewidywany wzrost jakości statystycznej i wszelkie inne bezpośrednie lub pośrednie korzyści wynikające z dodatkowo proponowanych działań.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają jej dodatkowe informacje niezbędne do oceny jakości informacji statystycznych.

8.  Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają jej dodatkowe informacje oraz wszelkie aktualizacje tych informacji potrzebne do oceny jakości informacji statystycznych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) na jej żądanie wszystkie istotne informacje dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia w państwach członkowskich.

3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) na jej żądanie wszystkie istotne informacje – oraz aktualizacje tych informacji – dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia w państwach członkowskich. Takie wnioski Komisji nie mogą nakładać znacznych dodatkowych obciążeń administracyjnych lub finansowych na państwa członkowskie.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Pierwsze badania pilotażowe, które mają być zainicjowane, obejmują sposoby prowadzenia międzynarodowego handlu usługami i międzynarodowy handel usługami w podziale według cech przedsiębiorstwa.

skreśla się

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  opracowywania metod mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych związanych z dostarczaniem wymaganych informacji przez jednostki sprawozdawcze, w szczególności MŚP.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  opracowywania lub ulepszania procesów, systemów informatycznych i podobnych funkcji pomocniczych z myślą o tworzeniu statystyk lepszej jakości lub o zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i finansowych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 6, 9 i 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 6, 9, 12, 13 i 24, powierza się Komisji na okres pięciu lat. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, 6, 9 i 12, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja ta staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, 6, 9, 12, 13 i 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5, 6, 9 i 12 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5, 6, 9, 12, 13 i 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli stosowanie niniejszego rozporządzenia w krajowym systemie statystycznym państwa członkowskiego wymaga znacznych dostosowań, Komisja może udzielić – w drodze aktów wykonawczych – odstępstw od jego stosowania na maksymalny okres trzech lat, pod warunkiem że odstępstwa te nie zmniejszają porównywalności danych państw członkowskich ani nie utrudniają obliczania wymaganych aktualnych i reprezentatywnych agregatów europejskich.

1.  Jeżeli stosowanie niniejszego rozporządzenia w krajowym systemie statystycznym państwa członkowskiego wymaga znacznych dostosowań, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, odstępstw od jego stosowania na maksymalny okres trzech lat.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przyjmuje te akty wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

2.  Komisja przyjmuje te akty delegowane zgodnie z art. 21.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [dzień przypadający rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Art. 11–15 stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2020 r.

3.  Art. 11–15 stosuje się jednak od dnia [dzień przypadający dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – dziedzina 2 – wiersz 5 a (nowy)

Tematy

Tematy szczegółowe

 

Poprawka

Tematy

Tematy szczegółowe

Działalność finansowa

Zysk netto przypisany akcjonariuszom

 

Zysk na jedną akcję

 

Stopa zwrotu z kapitału własnego

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – dziedzina 2 – wiersz 8 a (nowy)

Tematy

Tematy szczegółowe

 

Poprawka

Tematy

Tematy szczegółowe

Ochrona środowiska i klimat

Otrzymane/sprzedane uprawnienia do emisji CO2

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – dziedzina 1 – wiersz 4

Tematy

Częstotliwość

Produkcja i wyniki działalności

miesięcznie; kwartalnie w przypadku małych krajów, dla sekcji F klasyfikacji NACE

 

Poprawka

Tematy

Częstotliwość

Produkcja i wyniki działalności

miesięcznie; kwartalnie w przypadku małych* krajów, dla sekcji F klasyfikacji NACE

 

* Jak określono w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 7 ust. 1.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – dziedzina 2 – wiersz 3

Tematy

Częstotliwość

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową

co dwa lata; co roku nakłady wewnętrzne na działalność B+R, personel B+R i liczba pracowników naukowo-badawczych według sektorów wykonawczych oraz środki asygnowane i wydatkowane przez rząd (GBAORD) i krajowe środki publiczne na koordynowane transgranicznie działania badawcze i rozwojowe

 

Poprawka

Tematy

Częstotliwość

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową

co roku

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – dziedzina 2 – wiersz 5 a (nowy)

Tematy

Częstotliwość

 

Poprawka

Tematy

Częstotliwość

Działalność finansowa

co roku

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – dziedzina 2 – wiersz 7

Tematy

Częstotliwość

Innowacje

co dwa lata

 

Poprawka

Tematy

Częstotliwość

Innowacje

co roku

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – dziedzina 2 – wiersz 8 a (nowy)

Tematy

Częstotliwość

 

Poprawka

Tematy

Częstotliwość

Ochrona środowiska i klimat

co roku

UZASADNIENIE

W Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości statystyki oraz dane na temat działalności gospodarczej. Użytkownicy danych, tacy jak podmioty prywatne oraz decydenci, korzystają z nich, aby podejmować decyzje na podstawie faktów, przyczyniając się tym samym do wzmacniania jednolitego rynku opartego na wiedzy i innowacyjności.

Europejską statystykę gospodarczą należy opracowywać w oparciu o wspólne i proste ramy oraz z zastosowaniem ujednoliconych definicji, które ułatwią zrozumienie stanu gospodarki UE. Dane należy zbierać w sposób optymalny pod względem kosztów i przekazywać w sposób terminowy, jednocześnie zapewniając ich porównywalność we wszystkich państwach członkowskich.

Statystyki oraz dane dotyczące usług biznesowych w dalszym ciągu stanowią wyzwanie, szczególnie dlatego, że jest ich stosunkowo mało. Sytuacja ta jest tym bardziej problematyczna, że charakter europejskiej gospodarki wciąż się zmienia i zaciera się granica między produkcją a usługami.

Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał zarówno w rezolucjach, jak i sprawozdaniach z własnej inicjatywy, że konieczne jest zapewnienie dokładniejszych i aktualniejszych danych i statystyk na poziomie unijnym. W odpowiedzi Komisja złożyła wniosek w sprawie nowego rozporządzenia ramowego (rozporządzenie w sprawie zintegrowanych wymogów w zakresie statystyk dotyczących przedsiębiorstw), które ma na celu zintegrowanie wymogów statystycznych oraz aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej poprzez ich ulepszenie i uproszczenie. Zmieniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 oraz uchylając 10 obowiązujących aktów prawnych, Komisja stosuje program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) w celu stworzenia wspólnych ram prawnych dla opracowywania i zestawiania statystyk gospodarczych Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), jednocześnie rozszerzając zakres systemu o nieobjęte nim wcześniej usługi.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca zgadza się z wnioskiem Komisji. Zamierza jednak ulepszyć wniosek, dostosowując go do celu REFIT, a tym samym sprawić, że będzie prostszy, mniej kosztowny i bardziej przewidywalny. Dostrzegając potrzebę rozszerzenia zakresu ESS o niektóre usługi oraz potrzebę elastycznego podejścia w odnośnych ramach, które umożliwi dostosowania do rozwoju metod oraz terminowe reagowanie na pojawiające się potrzeby użytkowników danych, sprawozdawca uważa, że konieczne jest również zadbanie o to, aby ograniczyć do minimum dodatkowe koszty i obciążenia administracyjne nałożone na podmioty gospodarcze – w szczególności na MŚP, ale także na państwa członkowskie. Zdaniem sprawozdawcy równie ważne jest, aby wzmocnić przepisy dotyczące poufności danych.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

Odsyłacze

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Data przedstawienia w PE

6.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.3.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

11.4.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.11.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

57

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Data złożenia

23.3.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności