RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Janusz Lewandowski


Procedură : 2017/0048(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0094/2018
Texte depuse :
A8-0094/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0114),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0099/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0094/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Orientările din partea Uniunii, cum ar fi Recomandarea 2003/361/CE1a a Comisiei, sunt relevante pentru statisticile europene despre întreprinderi. Este necesară o definiție clară și armonizată a întreprinderii pentru a consolida securitatea juridică și previzibilitatea comercială și pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru IMM-urile cu sediul în Uniune.

 

______________________

 

1a. Recomandarea 2003/361 a Comisiei privind definiția microîntreprinderilor și a IMM-urilor (2003/361/CE) (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Sarcina administrativă pentru întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să fie cât mai limitată, luând în considerare, în măsura posibilului, alte surse de date decât anchetele. Pentru a ușura sarcina administrativă a întreprinderilor, ar trebui să fie posibil să se stabilească cerințe diferite în materie de date, în funcție de mărimea și de importanța economiilor de întreprindere ale statelor membre.

(5)  Sarcina administrativă pentru întreprinderi și, în special, pentru întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să fie cât mai limitată, luând în considerare, în măsura posibilului, alte surse de date decât anchetele. Pentru a ușura sarcina administrativă a întreprinderilor, ar trebui să fie posibil să se stabilească cerințe diferite în materie de date, în funcție de mărimea și de importanța economiilor de întreprindere ale statelor membre.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20 a)  Statele membre sau autoritățile naționale competente ar trebui să se străduiască să simplifice la maximum colectarea de date statistice referitoare la întreprinderile europene. La determinarea instrumentelor și a metodelor de colectare a datelor statistice, sistemul european de statistici privind întreprinderile ar trebui să țină cont de ultimele evoluții digitale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Este necesar să se elaboreze statistici referitoare la întreprinderi care să fie structurate pe sectoare de activitate, pentru a putea măsura productivitatea întreprinderilor din Uniune. În special, există o cerere crescândă de statistici în sectorul serviciilor, care este cel mai dinamic sector din economiile moderne, în special din perspectiva potențialului acestuia privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă și ținând cont de relațiile sale cu sectorul de producție. Statisticile privind comerțul cu servicii sunt esențiale pentru monitorizarea funcționării pieței interne a serviciilor și pentru evaluarea impactului barierelor în calea comerțului cu servicii.

(21)  Este necesar să se elaboreze statistici referitoare la întreprinderi care să fie structurate pe sectoare de activitate, pentru a putea măsura productivitatea întreprinderilor din Uniune. În special, există o cerere crescândă de statistici în sectorul serviciilor, care este cel mai dinamic sector din economiile moderne, în special din perspectiva potențialului acestuia privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă și ținând cont de relațiile sale cu sectorul de producție. Această tendință este consolidată în continuare prin dezvoltarea de noi servicii digitale. Cererea tot mai mare de statistici e valabilă și pentru industriile culturale și creative, astfel cum stă scris în Rezoluția Parlamentului European referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative1a. Statisticile privind comerțul cu servicii sunt esențiale pentru monitorizarea funcționării pieței interne a serviciilor și a pieței unice digitale și pentru evaluarea impactului barierelor în calea comerțului cu servicii.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Monitorizarea progresului în direcția realizării obiectivelor stabilite de Strategia Europa 2020 la nivelul statelor membre și al Uniunii necesită statistici armonizate pentru economia Uniunii în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, inovarea, societatea informațională care acoperă atât activitățile comerciale, cât și pe cele necomerciale, precum și mediul de afaceri în ansamblul său, în special cu privire la demografia întreprinderilor și la ocuparea forței de muncă legată de activitățile de piață. Aceste informații permit factorilor de decizie să ia decizii politice informate pentru a dezvolta o economie întemeiată pe cunoaștere și inovare, a îmbunătăți accesul la piața unică pentru întreprinderile mici și mijlocii, a dezvolta spiritul antreprenorial și a îmbunătăți competitivitatea.

(22)  Monitorizarea progresului în direcția realizării obiectivelor stabilite de Strategia Europa 2020 la nivelul statelor membre și al Uniunii necesită statistici armonizate pentru economia Uniunii despre schimbările climatice și utilizarea eficientă a resurselor, cercetare și dezvoltare, inovare, societatea informațională, acoperind atât activitățile comerciale, cât și pe cele necomerciale, precum și mediul de afaceri în ansamblul său, în special cu privire la demografia întreprinderilor și la ocuparea forței de muncă legată de activitățile de piață. Aceste informații le permit factorilor de decizie să ia decizii politice întemeiate pentru a dezvolta o economie bazată pe cunoaștere și inovare, a îmbunătăți accesul la piața unică pentru întreprinderile mici și mijlocii, a dezvolta spiritul antreprenorial și a îmbunătăți durabilitatea și competitivitatea.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Coordonarea politicilor economice în cadrul Uniunii și al zonei euro și furnizarea de informații către agenții economici în cadrul pieței unice necesită date comparabile privind evoluțiile de pe piața forței de muncă, inclusiv statistici privind costul forței de muncă, câștigurile salariale și numărul de posturi ocupate și de posturi vacante. În plus, învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă un element cheie al dezvoltării și promovării unei forțe de muncă calificate, formate și adaptate, și se recomandă să se acorde o atenție deosebită formării profesionale în întreprinderi, ca un factor esențial pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Aceste date sunt colectate în principal de la întreprinderi și ar trebui, în viitor, să fie legiferate și să fie integrate mai bine cu alte statistici referitoare la întreprinderi. Datele privind nivelul și structura costului forței de muncă și privind structura și distribuția câștigurilor salariale sunt necesare pentru a evalua evoluțiile pe termen mediu ale economiilor Uniunii. Datele privind evoluția costului forței de muncă și posturile vacante sunt necesare pentru monitorizarea pe termen scurt a economiilor Uniunii, inclusiv în scopuri de politică monetară. Datele privind investițiile întreprinderilor în formarea profesională continuă, caracteristicile și amploarea unor astfel de activități de formare, precum și informațiile privind strategiile întreprinderilor pentru formarea profesională sunt necesare pentru a monitoriza punerea în aplicare a strategiei Uniunii pentru cooperarea consolidată în domeniul educației și formării profesionale.

(23)  Coordonarea politicilor economice în cadrul Uniunii și al zonei euro și furnizarea de informații către agenții economici în cadrul pieței unice necesită date comparabile privind evoluțiile de pe piața forței de muncă, inclusiv statistici privind costul forței de muncă, condițiile de muncă, câștigurile salariale și diferența dintre salariul personalului de conducere și salariul celor mai prost plătiți 10% dintre lucrători, precum și numărul de posturi ocupate și de posturi vacante. Împreună cu cadrul integrat pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, aceste date vor contribui și la atingerea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale. În plus, învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă un element cheie al dezvoltării și promovării unei forțe de muncă calificate, formate și adaptate, și se recomandă să se acorde o atenție deosebită formării profesionale în întreprinderi, ca un factor esențial pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Aceste date sunt colectate în principal de la întreprinderi și ar trebui, în viitor, să fie legiferate și să fie integrate mai bine cu alte statistici referitoare la întreprinderi. Datele privind nivelul și structura costului forței de muncă și privind structura și distribuția câștigurilor salariale sunt necesare pentru a evalua evoluțiile pe termen mediu ale economiilor Uniunii. Datele privind evoluția costului forței de muncă și posturile vacante sunt necesare pentru monitorizarea pe termen scurt a economiilor Uniunii, inclusiv în scopuri de politică monetară. Datele privind investițiile întreprinderilor în formarea profesională continuă, caracteristicile și amploarea unor astfel de activități de formare, precum și informațiile privind strategiile întreprinderilor pentru formarea profesională sunt necesare pentru a monitoriza punerea în aplicare a strategiei Uniunii pentru cooperarea consolidată în domeniul educației și formării profesionale.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Statisticile privind activitățile de inovare, de cercetare și de dezvoltare sunt necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor care urmăresc consolidarea competitivității din statele membre și creșterea potențialului lor de creștere economică inteligentă și de creare de locuri de muncă pe termen mediu și lung. Extinderea economiei digitale și utilizarea crescândă a tehnologiilor informației și comunicațiilor se numără, de asemenea, printre principalii factori determinanți ai competitivității și ai creșterii economice în Uniune, iar datele statistice sunt necesare pentru a sprijini strategiile și politicile conexe.

(24)  Statisticile privind activitățile de inovare, de cercetare și de dezvoltare sunt necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor care urmăresc consolidarea competitivității din statele membre și creșterea potențialului lor de creștere economică inteligentă și de creare de locuri de muncă pe termen mediu și lung. Extinderea economiei digitale și utilizarea crescândă a tehnologiilor informației și comunicațiilor se numără, de asemenea, printre principalii factori determinanți ai competitivității și ai creșterii economice în Uniune, iar datele statistice sunt necesare pentru a sprijini strategiile și politicile conexe, inclusiv finalizarea pieței unice digitale.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Statisticile armonizate privind economia circulară colectate de la întreprinderi sunt necesare pentru a sprijini politica Uniunii de dezvoltare a unei economii europene durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al resurselor și competitivă în statele membre și în Uniune. Fezabilitatea colectării informațiilor suplimentare necesare în acest scop ar trebui să fie evaluată de Comisie prin intermediul unui studiu pilot înainte de a fi legiferate și mai bine integrate cu alte statistici.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Pentru a reflecta utilizarea pe scară din în ce mai largă a tehnologiilor inovatoare și pentru a reduce la minimum posibilul impact negativ asupra întreprinderilor, autoritățile statistice naționale responsabile ar trebui să utilizeze aceste tehnologii și ar trebui încurajate să aplice abordări inovatoare.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Statisticile privind comerțul internațional cu servicii, necesare pentru elaborarea balanței de plăți din UE și din zona euro, sunt definite de către Comisie (Eurostat) și Banca Centrală Europeană, în strânsă cooperare.

(26)  Statisticile privind comerțul internațional cu servicii, necesare pentru elaborarea balanței de plăți din UE și din zona euro, sunt definite de către Comisie (Eurostat) și Banca Centrală Europeană, în strânsă cooperare. Ca prioritate, Comisia ar trebui să lanseze un studiu pilot care va acoperi modalitățile de furnizare a comerțului internațional cu servicii și comerțul internațional cu servicii defalcat în funcție de caracteristicile întreprinderilor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Menținând principiul de a furniza statistici referitoare la întreprinderi pentru întreaga economie, cerințele în materie de date ar trebui să aibă în vedere, în măsura în care este posibil, măsuri de simplificare pentru reducerea sarcinii impuse economiilor de întreprindere ale statelor membre, care sunt relativ mici, în conformitate cu principiul proporționalității.

(28)  Menținând principiul de a furniza statistici referitoare la întreprinderi pentru întreaga economie, cerințele în materie de date ar trebui să aibă în vedere, în măsura în care este posibil, măsuri de simplificare pentru reducerea sarcinii impuse economiilor de întreprindere ale statelor membre, care sunt relativ mici, în conformitate cu principiul proporționalității. Cerințele suplimentare nu ar trebui să constituie o sarcină administrativă disproporționată pentru respondenți.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește subiectele detaliate prevăzute în anexele I și II, precum și în privința ratei de acoperire pentru exporturile de bunuri în interiorul Uniunii. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă competența de a completa subiectele detaliate cu subiecte și caracteristici pentru statisticile dinamice referitoare la întreprinderi privind TIC, Inovarea și Lanțul valorii globale și cu informații exacte care urmează să fie furnizate de autoritățile fiscale și de cele vamale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161. În mod special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

(30)  Pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește subiectele detaliate prevăzute în anexele I și II, precum și în privința ratei de acoperire pentru exporturile de bunuri în interiorul Uniunii. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă competența de a completa subiectele detaliate cu subiecte și caracteristici pentru statisticile dinamice referitoare la întreprinderi privind TIC, Inovarea și Lanțul valorii globale, de a completa temele detaliate din registru cu detalii descriptive, de a completa elementele de date statistice pentru microdatele colectate prin intermediul anchetelor privind schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii, care urmează să fie transmise statului membru importator și de a completa informațiile exacte care urmează să fie furnizate de autoritățile fiscale și de cele vamale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161. În mod special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare tehnică a anumitor elemente ale cerințelor, inclusiv pentru registrele întreprinderilor, formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în scopul rețelei europene a registrelor întreprinderilor, transmiterea datelor și a metadatelor, calitatea datelor, rapoartele privind metadatele și derogările. În același scop, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare suplimentare în ceea ce privește modalitățile și formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în scopul statisticilor privind schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii, specificațiile aferente metadatelor relevante, calendarul, modalitățile de colectare și de elaborare a informațiilor statistice privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii care sunt furnizate statului membru de import, modalitățile de aplicare a ratei de acoperire din totalul exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii, elementele de date statistice pentru microdatele colectate în cadrul anchetelor privind schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii care urmează să fie furnizate statului membru de import și simplificările aferente. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1.

(31)  Ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare tehnică a anumitor elemente ale cerințelor, inclusiv pentru registrele întreprinderilor, formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în scopul rețelei europene a registrelor întreprinderilor, transmiterea datelor și a metadatelor, calitatea datelor, rapoartele privind metadatele și derogările. În același scop, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare suplimentare în ceea ce privește modalitățile și formatul, măsurile de securitate și de confidențialitate și procedura pentru schimbul de date confidențiale în scopul statisticilor privind schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii, specificațiile aferente metadatelor relevante, calendarul, modalitățile de colectare și de elaborare a informațiilor statistice privind exporturile de bunuri în interiorul Uniunii care sunt furnizate statului membru de import, modalitățile de aplicare a ratei de acoperire din totalul exporturilor de bunuri în interiorul Uniunii și mecanismele detaliate privind simplificarea elementelor de date statistice pentru microdatele colectate prin intermediul anchetelor privind schimburile comerciale cu bunuri în interiorul Uniunii, care urmează să fie furnizate statului membru importator. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1.

__________________

__________________

  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Dacă este cazul, Comisia ar trebui să efectueze o analiză costuri-beneficii și să se asigure că niciuna dintre acțiunile pe care le promovează nu impune o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre sau pentru respondenți, ținând seama de beneficiile preconizate pentru utilizatori.

(32)  Dacă este cazul, Comisia ar trebui să efectueze o analiză costuri-beneficii și să se asigure că niciuna dintre acțiunile pe care le promovează nu impune o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre sau pentru respondenți, în special pentru IMM-uri, ținând seama de beneficiile preconizate pentru utilizatori și de contribuția sa la creșterea calității statistice.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(oa)  „performanță” înseamnă orice indicator de evaluare relevant pentru dimensiunea economică, socială și de mediu legat de funcționarea și rezultatele întreprinderilor;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Rețeaua europeană a registrelor statistice ale întreprinderilor acoperă registrele naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups, precum și schimburile dintre acestea.

2.  Rețeaua europeană a registrelor statistice ale întreprinderilor acoperă registrele statistice naționale ale întreprinderilor și registrul EuroGroups, precum și schimburile dintre acestea, în conformitate cu articolul 10.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre produc statisticile menționate la articolele 6 și 7, precum și registrele statistice naționale ale întreprinderilor menționate la articolul 9, folosind toate sursele relevante de date, evitând în același timp sarcini administrative excesive pentru respondenți și ținând seama în mod corespunzător de eficacitatea din punct de vedere al costurilor a autorităților statistice naționale. Autoritățile statistice naționale pot utiliza următoarele surse de date în vederea producerii statisticilor și a registrelor statistice naționale ale întreprinderilor solicitate în temeiul prezentului regulament:

1.  Statele membre produc statisticile menționate la articolele 6 și 7, precum și registrele statistice naționale ale întreprinderilor menționate la articolul 9, folosind toate sursele relevante și fiabile de date, evitând în același timp sarcini administrative excesive pentru respondenți și ținând seama în mod corespunzător de eficacitatea din punct de vedere al costurilor a autorităților statistice naționale. Autoritățile statistice naționale pot utiliza următoarele surse de date în vederea producerii statisticilor și a registrelor statistice naționale ale întreprinderilor solicitate în temeiul prezentului regulament:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  registre administrative, inclusiv informațiile obținute de la autoritățile fiscale și vamale;

(b)  registre administrative, inclusiv informațiile obținute de la autoritățile fiscale și vamale, cum ar fi situațiile financiare anuale;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  metode științifice bine fundamentate de estimare, imputare și modelizare statistică;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când statisticile solicitate nu pot fi produse cu ajutorul surselor de date menționate la alineatul (1), care sunt conforme cu criteriile de calitate menționate la articolul 16, statele membre pot utiliza pentru producerea acestor statistici metode științifice de estimare statistică și de imputare bine documentate.

eliminat

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În scopul de a produce statistici privind comerțul internațional cu bunuri și pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor respective, autoritățile statistice naționale din statele membre în cauză pot face schimb de date furnizate de autoritățile lor vamale privind importurile și exporturile de bunuri, în special în cazul în care exporturile și importurile respective implică autoritățile vamale din mai mult de un singur stat membru.

4.  În scopul de a produce statistici privind comerțul internațional cu bunuri și pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor respective, autoritățile statistice naționale din statele membre în cauză fac schimb de date furnizate de autoritățile lor vamale privind importurile și exporturile de bunuri.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 în scopul modificării subiectelor detaliate specificate în anexa I, precum și pentru a specifica temele și caracteristicile incluse în subiectele detaliate referitoare la Inovare, la Utilizarea TIC și a comerțului electronic și la Lanțul valorii globale.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 în scopul modificării subiectelor detaliate specificate în anexa I, precum și pentru a completa temele și caracteristicile incluse în subiectele detaliate referitoare la Inovare, la utilizarea TIC și a comerțului electronic și la Lanțul valorii globale și suplimentând variabilele pentru toate subiectele detaliate mai puțin pentru inovare și utilizarea TIC și comerț electronic și lanțurile valorice globale.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pe o perioadă de cinci ani consecutivi, se adaugă într-un act delegat existent sau se înlocuiesc cu un alt subiect detaliat, maximum un subiect detaliat pentru domeniul „statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi”, maximum cinci subiecte detaliate pentru domeniul „statistici naționale referitoare la întreprinderi”, maximum două subiecte detaliate pentru domeniul „statistici regionale referitoare la întreprinderi” și maximum două subiecte detaliate pentru domeniul „statistici privind activitățile internaționale”. Pragul maxim nu se aplică modificărilor care rezultă din acorduri, tratate și convenții și care sunt determinate de alte instituții internaționale în care Uniunea este membră și nici celor care rezultă din modificările aduse cadrului contabil al conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2013 și al statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005.Numărul de caracteristici pentru subiectele detaliate aferente statisticilor dinamice referitoare la întreprinderi nu trebuie să crească în mod semnificativ între două perioade de referință consecutive și nu trebuie să depășească numărul de caracteristici din primul an de punere în aplicare a prezentului regulament;

(b)  pe o perioadă de cinci ani consecutivi, într-un act delegat existent se înlocuiesc cu un alt subiect detaliat maximum un subiect detaliat pentru domeniul „statistici pe termen scurt referitoare la întreprinderi”, maximum cinci subiecte detaliate pentru domeniul „statistici naționale referitoare la întreprinderi”, maximum două subiecte detaliate pentru domeniul „statistici regionale referitoare la întreprinderi” și maximum două subiecte detaliate pentru domeniul „statistici privind activitățile internaționale” și nu se adaugă decât cel mult un subiect detaliat pentru domeniile tematice dintr-un act delegat. Pragul maxim nu se aplică modificărilor care rezultă din acorduri, tratate și convenții și care sunt determinate de alte instituții internaționale în care Uniunea este membră și nici celor care rezultă din modificările aduse cadrului contabil al conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2013 și al statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005. Numărul de caracteristici pentru subiectele detaliate aferente statisticilor dinamice referitoare la întreprinderi nu trebuie să crească în mod semnificativ între două perioade de referință consecutive și nu trebuie să depășească numărul de caracteristici din primul an de punere în aplicare a prezentului regulament;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  actele delegate se adoptă cu cel puțin 15 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor, cu excepția subiectelor „Inovare” și „Utilizarea TIC și a comerțului electronic”, pentru care actele delegate se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, douăsprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor.

(c)  actele delegate se adoptă cu cel puțin 18 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor, cu excepția subiectelor „Inovare” și „Utilizarea TIC și a comerțului electronic”, pentru care actele delegate se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, douăsprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  variabilele (cu excepția subiectelor detaliate referitoare la Inovare, la Utilizarea TIC și a comerțului electronic și la Lanțul valorii globale);

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când își exercită competențele menționate la alineatul (1) în ceea ce privește simplificările, Comisia ia în considerare amploarea și importanța economiilor de întreprindere, în conformitate cu principiul proporționalității, pentru a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor. În plus, Comisia trebuie să se asigure că se vor asigura, în continuare, datele de intrare necesare pentru elaborarea cadrelor contabile ale conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2013 și ale statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005. Actele de punere în aplicare, cu excepția celor care reglementează prima punere în aplicare a prezentului regulament, se adoptă cu cel puțin 15 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor pentru subiectele enumerate în anexa I. Pentru subiectele „Inovare” și „Utilizarea TIC și a comerțului electronic”, actele de punere în aplicare se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, douăsprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor.

2.  Atunci când își exercită competențele menționate la alineatul (1) în ceea ce privește simplificările, Comisia ia în considerare amploarea și importanța economiilor de întreprindere, în conformitate cu principiul proporționalității, pentru a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor. În plus, Comisia trebuie să se asigure că se vor asigura, în continuare, datele de intrare necesare pentru elaborarea cadrelor contabile ale conturilor naționale și regionale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2013 și ale statisticilor balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005. Actele de punere în aplicare, cu excepția celor care reglementează prima punere în aplicare a prezentului regulament, se adoptă cu cel puțin 18 luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor pentru subiectele enumerate în anexa I. Pentru subiectele „Inovare” și „Utilizarea TIC și a comerțului electronic”, actele de punere în aplicare se adoptă cu cel puțin șase și, respectiv, douăsprezece luni înainte de încheierea perioadei de referință a datelor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (2).

3.  Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (2).

 

La elaborarea unor astfel de acte de punere în aplicare, se iau în calcul orice costuri sau sarcini administrative suportate de statele membre sau de respondenți, împreună cu creșterea planificată estimată a calității statistice și orice alte beneficii directe sau indirecte care rezultă din acțiunile suplimentare propuse.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Registrele statistice naționale referitoare la întreprinderi și registrul EuroGroups reprezintă sursa sigură pentru obținerea unor populații de înaltă calitate, coerente și coordonate bazate pe registre, în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament, pentru producerea de statistici europene.

Registrele statistice naționale referitoare la întreprinderi și registrul EuroGroups reprezintă sursa autentică și fiabilă pentru obținerea unor populații de înaltă calitate, coerente și coordonate bazate pe registre, în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament, pentru producerea de statistici europene.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Registrele statistice naționale sunt sursa sigură pentru constituirea, la nivel național, a unor populații bazate pe registre. Registrul EuroGroups este sursa sigură pentru populația registrului Sistemului Statistic European pentru statisticile referitoare la întreprinderi care necesită coordonarea transfrontalieră a informațiilor.

Registrele statistice naționale referitoare la întreprinderi sunt sursa sigură pentru constituirea, la nivel național, a unor populații statistice bazate pe registre. Registrul EuroGroups este sursa sigură pentru populația registrului Sistemului Statistic European pentru statisticile referitoare la întreprinderi care necesită coordonarea transfrontalieră a informațiilor.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 pentru a modifica subiectele detaliate ale registrului enumerate în anexa III în funcție de evoluțiile tehnice, sociale și economice relevante și pentru a răspunde noilor nevoi ale utilizatorilor.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 pentru a modifica subiectele detaliate ale registrului enumerate în anexa III în funcție de evoluțiile tehnice, sociale și economice relevante și pentru a răspunde noilor nevoi ale utilizatorilor și pentru a adăuga detalii descriptive pentru fiecare dintre subiectele detaliate din registru.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 22 alineatul (2) pentru a specifica mai amănunțit detaliile descriptive ale fiecăruia dintre subiectele detaliate ale registrului.

eliminat

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transmiterea datelor confidențiale între autoritățile statistice naționale și Comisie (Eurostat) are loc în măsura în care respectiva transmitere este necesară pentru elaborarea de statistici europene. Orice transmitere suplimentară trebuie autorizată în mod expres de autoritatea națională care a colectat datele.

Transmiterea datelor confidențiale între autoritățile statistice naționale și Comisie (Eurostat) are loc în măsura în care respectiva transmitere este necesară exclusiv în scopuri statistice pentru elaborarea de statistici europene. Orice transmitere suplimentară trebuie autorizată în mod expres de autoritatea națională care a colectat datele.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (2) în scopul de a preciza elementele de date statistice menționate la literele (a)-(i), precum și pentru a preciza lista elementelor de date statistice care se aplică pentru bunuri sau mișcări specifice și datele elaborate prin utilizarea informațiilor din declarațiile vamale menționate la articolul 12 alineatul (1) literele (b) și (c).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 21 în scopul de a completa elementele de date statistice menționate la literele (a) - (i), precum și pentru a completa lista elementelor de date statistice care se aplică pentru bunuri sau mișcări specifice și datele elaborate prin utilizarea informațiilor din declarațiile vamale menționate la articolul 12 alineatul (1) literele (b) și (c).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor și a metadatelor transmise.

3.  Comisia (Eurostat) evaluează în mod transparent calitatea datelor și a metadatelor transmise.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc modalitățile, conținutul și termenele pentru transmiterea rapoartelor privind metadatele și calitatea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (2).

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc modalitățile, conținutul și termenele pentru transmiterea rapoartelor privind metadatele și calitatea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (2).

 

La elaborarea unor astfel de acte de punere în aplicare, se iau în calcul orice costuri sau sarcini administrative suportate de statele membre sau de respondenți, împreună cu creșterea planificată estimată a calității statistice și orice alte beneficii directe sau indirecte care rezultă din acțiunile suplimentare propuse.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

8.  La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează informațiile suplimentare și orice alte actualizări ale acestor informații, necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat), la cererea acesteia, orice informații relevante privind punerea în aplicare a prezentului regulament în statele membre.

3.  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat), la cererea acesteia, orice informații relevante și actualizări ale acestor informații, privind punerea în aplicare a prezentului regulament în statele membre. Aceste solicitări ale Comisiei nu le impun statelor membre o sarcină administrativă sau financiară suplimentară semnificativă.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Primele studii pilot care urmează să fie lansate se referă la modalitățile de furnizare a comerțului internațional cu servicii și la comerțul internațional cu servicii defalcat în funcție de caracteristicile întreprinderilor.

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  dezvoltarea de metodologii care vizează reducerea sarcinii administrative și financiare aferente furnizării informațiilor solicitate de către unitățile de raportare, în special IMM-uri.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  crearea sau dezvoltarea de procese, sisteme informatice și funcții de suport similare cu scopul de a produce statistici de calitate superioară sau de a reduce sarcina administrativă și financiară.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 5, 6, 9 și 12 pentru o perioadă de timp nedeterminată.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 5, 6, 9, 12, 13 și 24 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 5, 6, 9 și 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară prevăzută în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 5, 6, 9, 12, 13 și 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară prevăzută în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 5, 6, 9 și 12 intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează nicio obiecție în termen de două luni de la comunicarea actului către Parlamentul European și către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 5, 6, 9, 12, 13 și 24 intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează nicio obiecție în termen de două luni de la comunicarea actului către Parlamentul European și către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care aplicarea prezentului regulament în sistemul statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore, Comisia poate acorda, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, derogări de la aplicarea acestuia pentru o perioadă maximă de trei ani, cu condiția ca aceste derogări să nu împiedice nici comparabilitatea datelor statelor membre, nici calculul agregatelor europene actuale și reprezentative necesare.

1.  În cazul în care aplicarea prezentului regulament în sistemul statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore, Comisia poate acorda, prin intermediul unor acte delegate, derogări de la aplicarea acestuia pentru o perioadă maximă de trei ani.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia adoptă aceste acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (2).

2.  Comisia adoptă aceste acte delegate în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se aplică de la 1 ianuarie 2019,

2.  Se aplică la [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  cu excepția articolelor 11 - 15, care se aplică de la 1 ianuarie 2020.

3.  Cu toate acestea, articolele 11-15 se aplică la [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa I – Domeniul 2 – rândul 5 a (nou)

Subiecte

Subiecte detaliate

 

Amendamentul

Subiecte

Subiecte detaliate

Activități financiare

Profit net atribuibil acționarilor

 

Rezultatul pe acțiune

 

Rentabilitatea capitalurilor proprii

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa I – Domeniul 2 – rândul 8 a (nou)

Subiecte

Subiecte detaliate

 

Amendamentul

Subiecte

Subiecte detaliate

Mediu și schimbări climatice

Cotele de CO2 primite/vândute

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa II – Domeniul 1 – rândul 4

Subiecte

Periodicitate

Rezultate și performanță

Lunar; trimestrial pentru țările mici pentru Secțiunea F din NACE

 

Amendamentul

Subiecte

Periodicitate

Rezultate și performanță

Lunar; trimestrial pentru țările mici* pentru Secțiunea F din NACE

 

*Astfel cum se specifică în actele de punere în aplicare menționate la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa II – Domeniul 2 – rândul 3

Subiecte

Periodicitate

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

O dată la doi ani; anual pentru defalcarea pe sectoare de activitate a cheltuielilor cu cercetarea și dezvoltarea (C&D) în cadrul întreprinderii, a lucrătorilor în domeniul C&D și a numărului de cercetători, precum și pentru cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru C&D (CCBSCD) și finanțarea publică națională acordată activităților de C&D coordonate la nivel transnațional

 

Amendamentul

Subiecte

Periodicitate

Intrări privind cercetarea și dezvoltarea

Anual

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa II – Domeniul 2 – rândul 5 a (nou)

Subiecte

Periodicitate

 

Amendamentul

Subiecte

Periodicitate

Activități financiare

Anual

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa II – Domeniul 2 – rândul 7

Subiecte

Periodicitate

Inovarea

O dată la doi ani

 

Amendamentul

Subiecte

Periodicitate

Inovarea

Anual

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Anexa II – Domeniul 2 – rândul 8 a (nou)

Subiecte

Periodicitate

 

Amendamentul

Subiecte

Periodicitate

Mediu și schimbări climatice

Anual

EXPUNERE DE MOTIVE

Există o cerere tot mai mare de statistici și de date de înaltă calitate privind întreprinderile în Uniunea Europeană. Utilizatorii de date, cum ar fi actorii privați și factorii de decizie politică, folosesc aceste date și statistici pentru a lua decizii bazate pe dovezi, contribuind deci la consolidarea unei piețe unice bazate pe cunoaștere și pe inovare.

Statisticile europene privind întreprinderile ar trebui să se bazeze pe un cadru comun simplu, cu definiții armonizate, care să faciliteze înțelegerea stării economiei UE. Datele ar trebui colectate într-un mod rentabil, ar trebui furnizate în timp util și ar trebui să fie comparabile între statele membre.

Statisticile și datele privind serviciile pentru întreprinderi rămân o provocare, în special din cauza cantității lor relativ reduse. Faptul că natura economiei europene este în schimbare, iar linia de demarcație între producție și servicii este indistinctă adaugă la caracterul complex al situației.

În cadrul unor rezoluții și rapoarte din proprie inițiativă, Parlamentul European a subliniat, cu numeroase ocazii și în repetate rânduri, că la nivelul Uniunii este necesar să existe date și statistici mai precise și furnizate în timp util. Comisia a răspuns la aceste cereri cu propunerea pentru un nou regulament-cadru (FRIBS), care are ca scop integrarea cerințelor statistice și a actelor juridice privind statisticile referitoare la întreprinderile, prin raționalizarea și simplificarea acestora. Prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și abrogarea 10 acte juridice în vigoare, Comisia utilizează Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) pentru a crea un cadru juridic comun pentru elaborarea și compilarea de statistici privind întreprinderile în cadrul Sistemului Statistic European (SSE), extinzând totodată acest sistem pentru a include servicii care nu erau anterior acoperite.

Raportorul este de acord, în general, cu propunerea Comisiei. Totuși, el încearcă să o îmbunătățească, aliniind-o mai bine cu scopul REFIT, și anume făcând-o mai simplă, mai puțin costisitoare și mai previzibilă. Raportorul recunoaște că este necesar să se extindă acoperirea SSE pentru a include anumite servicii și că este necesară o abordare flexibilă a acestui cadru pentru a face posibile adaptări la progresele de ordin metodologic și un răspuns rapid la nevoile emergente ale utilizatorilor de date, dar consideră totodată că este necesar și să se garanteze că costurile și sarcinile administrative suplimentare asupra întreprinderilor, în special asupra IMM-urilor, precum și asupra statelor membre, sunt limitate la minimum. Raportorul consideră că este la fel de important ca normele privind confidențialitatea datelor să fie consolidate.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

Referințe

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Data prezentării la PE

6.3.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

16.3.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

11.4.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Examinare în comisie

6.11.2017

 

 

 

Data adoptării

21.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

57

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Data depunerii

23.3.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate