POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Janusz Lewandowski


Postopek : 2017/0048(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0094/2018
Predložena besedila :
A8-0094/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0114),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0099/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0094/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Za evropsko statistiko podjetij so pomembne smernice Unije, na primer Priporočilo Komisije 2003/361/ES1a . Za spodbujanje pravne varnosti in predvidljivosti poslovanja za mala in srednja podjetja v Uniji je potrebna jasna in harmonizirana opredelitev podjetja.

 

______________________

 

1a. Priporočilo Komisije o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (2003/361/ES) (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Upravno breme za mala in srednja podjetja bi bilo treba čim bolj omejiti, pri tem pa čim bolj upoštevati druge podatkovne vire, ki niso statistične raziskave. Za zmanjšanje bremena za podjetja bi bilo treba omogočiti, da se določijo različne zahteve po podatkih glede na velikost in pomembnost podjetij držav članic.

(5)  Upravno breme za podjetja, zlasti mala in srednja, bi bilo treba čim bolj omejiti, pri tem pa čim bolj upoštevati druge podatkovne vire, ki niso statistične raziskave. Za zmanjšanje bremena za podjetja bi bilo treba omogočiti, da se določijo različne zahteve po podatkih glede na velikost in pomembnost podjetij držav članic.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Države članice ali pristojni nacionalni organi bi si morali prizadevati kolikor mogoče poenostaviti pridobivanje statističnih podatkov od evropskih podjetij. Pri vzpostavljanju instrumentov in metod za zbiranje statističnih podatkov v sistemu evropske statistike podjetij bi morali upoštevati najnovejši digitalni razvoj.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Zagotoviti je treba statistiko podjetij, ki je strukturirana po sektorju dejavnosti, s katero bi se merila produktivnost podjetij v Uniji. Zlasti se veča povpraševanje po statistiki o storitvenem sektorju, ki je najbolj dinamičen sektor sodobnih gospodarstev, zlasti v smislu njegovega potenciala za rast in ustvarjanje delovnih mest ter ob upoštevanju odnosa s predelovalno industrijo. Statistika o trgovini s storitvami je bistvena za spremljanje delovanja notranjega trga storitev in ocenjevanje učinka ovir na trgovino s storitvami.

(21)  Zagotoviti je treba statistiko podjetij, ki je strukturirana po sektorju dejavnosti, s katero bi se merila produktivnost podjetij v Uniji. Zlasti se veča povpraševanje po statistiki o storitvenem sektorju, ki je najbolj dinamičen sektor sodobnih gospodarstev, zlasti v smislu njegovega potenciala za rast in ustvarjanje delovnih mest ter ob upoštevanju odnosa s predelovalno industrijo. Ta trend se še dodatno krepi zaradi razvoja novih digitalnih storitev. Vse večje povpraševanje po statističnih podatkih se kaže tudi v kreativnih in kulturnih panogah, kot je navedeno v resoluciji Evropskega parlamenta o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo1a. Statistika o trgovini s storitvami je bistvena za spremljanje delovanja notranjega trga storitev in enotnega digitalnega trga ter ocenjevanje učinka ovir na trgovino s storitvami.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Za spremljanje napredka pri doseganju ciljev, določenih v strategiji Evropa 2020, na ravni držav članic in Unije je v okviru gospodarstva Unije potrebna usklajena statistika o raziskavah in razvoju, inovacijah, informacijski družbi, ki zajema tržne in netržne dejavnosti, ter celotnem poslovnem okolju, zlasti o demografiji podjetij in zaposlovanju, povezanem s tržnimi dejavnosti. Take informacije nosilcem odločitev omogočajo, da sprejemajo informirane politične odločitve za razvoj gospodarstva na podlagi znanja in inovacij, izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij do enotnega trga, razvoj podjetništva ter izboljšanje konkurenčnosti.

(22)  Za spremljanje napredka pri doseganju ciljev, določenih v strategiji Evropa 2020, na ravni držav članic in Unije je v okviru gospodarstva Unije potrebna harmonizirana statistika o podnebnih spremembah in učinkoviti rabi virov, raziskavah in razvoju, inovacijah, informacijski družbi, ki zajema tržne in netržne dejavnosti, ter celotnem poslovnem okolju, zlasti o demografiji podjetij in zaposlovanju, povezanem s tržnimi dejavnosti. Take informacije nosilcem odločitev omogočajo, da sprejemajo informirane politične odločitve za razvoj gospodarstva na podlagi znanja in inovacij, izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij do enotnega trga, razvoj podjetništva ter izboljšanje trajnosti in konkurenčnosti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za usklajevanje ekonomskih politik v Uniji in euroobmočju ter zagotavljanje informacij gospodarskim subjektom znotraj enotnega trga so potrebni primerljivi podatki o razvoju na trgu dela, vključno s statistiko o stroških dela, dobičkih ter številu zasedenih in prostih delovnih mest. Poleg tega je vseživljenjsko učenje ključen element razvoja in spodbujanja kvalificirane, usposobljene in prilagojene delovne sile, posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti poklicnemu usposabljanju v podjetjih, ki ključno prispeva k vseživljenjskemu učenju. Taki podatki se večinoma zbirajo od podjetij, v prihodnje pa bi morali biti določeni z zakonodajo in bolje povezani z drugo statistiko podjetij. Za ocenjevanje srednjeročnega razvoja gospodarstev Unije so potrebni podatki o ravni in sestavi stroškov dela ter strukturi in porazdelitvi dobičkov. Za kratkoročno spremljanje gospodarstev Unije so potrebni podatki o razvoju stroškov dela in prostih delovnih mestih, med drugim tudi za namene monetarne politike. Za spremljanje izvajanja strategije Unije za okrepljeno sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so potrebni podatki o naložbah podjetij v nadaljevalno poklicno usposabljanje ter značilnostih in obsegu takega usposabljanja ter informacije o strategijah podjetij za poklicno usposabljanje.

(23)  Za usklajevanje ekonomskih politik v Uniji in euroobmočju ter zagotavljanje informacij gospodarskim subjektom znotraj enotnega trga so potrebni primerljivi podatki o razvoju na trgu dela, vključno s statistiko o stroških dela, pogojih dela, dobičkih, razmerjem med plačami vodilnih delavcev in plačami 10 % najslabše plačanih delavcev, ter številu zasedenih in prostih delovnih mest. Skupaj z integriranim okvirom za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev bodo ti podatki tudi prispevali k doseganju ciljev evropskega stebra socialnih pravic. Poleg tega je vseživljenjsko učenje ključen element razvoja in spodbujanja kvalificirane, usposobljene in prilagojene delovne sile, posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti poklicnemu usposabljanju v podjetjih, ki ključno prispeva k vseživljenjskemu učenju. Taki podatki se večinoma zbirajo od podjetij, v prihodnje pa bi morali biti določeni z zakonodajo in bolje povezani z drugo statistiko podjetij. Za ocenjevanje srednjeročnega razvoja gospodarstev Unije so potrebni podatki o ravni in sestavi stroškov dela ter strukturi in porazdelitvi dobičkov. Za kratkoročno spremljanje gospodarstev Unije so potrebni podatki o razvoju stroškov dela in prostih delovnih mestih, med drugim tudi za namene monetarne politike. Za spremljanje izvajanja strategije Unije za okrepljeno sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so potrebni podatki o naložbah podjetij v nadaljevalno poklicno usposabljanje ter značilnostih in obsegu takega usposabljanja ter informacije o strategijah podjetij za poklicno usposabljanje.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Statistika o dejavnostih, povezanih z inovacijami, raziskavami in razvojem, je potrebna za razvoj in spremljanje politik, ki so namenjene okrepitvi konkurenčnosti držav članic ter povečanju njihovega srednjeročnega in dolgoročnega potenciala za pametno rast in zaposlovanje. Tudi širjenje digitalnega gospodarstva ter večja uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij sta pomembna dejavnika za spodbujanje konkurenčnosti in rasti v Uniji, statistični podatki pa so potrebni za podporo povezanih strategij in politik.

(24)  Statistika o dejavnostih, povezanih z inovacijami, raziskavami in razvojem, je potrebna za razvoj in spremljanje politik, ki so namenjene okrepitvi konkurenčnosti držav članic ter povečanju njihovega srednjeročnega in dolgoročnega potenciala za pametno rast in zaposlovanje. Tudi širjenje digitalnega gospodarstva ter večja uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij sta pomembna dejavnika za spodbujanje konkurenčnosti in rasti v Uniji, statistični podatki pa so potrebni za podporo povezanih strategij in politik, vključno z dokončanjem enotnega digitalnega trga.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Usklajeni statistični podatki o krožnem gospodarstvu, ki se zbirajo od podjetij, so potrebni za podpiranje politike Unije za razvoj trajnostnega, nizkoogljičnega in konkurenčnega gospodarstva, učinkovitega z viri, v državah članicah in Uniji. Izvedljivost zbiranja dodatnih informacij, potrebnih za ta namen, bi morala oceniti Komisija s pilotno študijo, preden se zakonsko uredi in bolje poveže z drugimi statistikami.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25b)  Da bi ustrezno upoštevali vse širšo uporabo inovativnih tehnologij in čim bolj zmanjšali morebitne negativne učinke na podjetja, bi morali odgovorni nacionalni statistični organi zagotoviti uporabo teh tehnologij in bi jih bilo treba spodbujati k izvajanju inovativnih pristopov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Komisija (Eurostat) in Evropska centralna banka sta v tesnem sodelovanju opredelili statistiko o mednarodni trgovini s storitvami, ki je potrebna za pripravo plačilne bilance Unije in euroobmočja.

(26)  Komisija (Eurostat) in Evropska centralna banka sta v tesnem sodelovanju opredelili statistiko o mednarodni trgovini s storitvami, ki je potrebna za pripravo plačilne bilance Unije in euroobmočja. Komisija bi morala prednostno začeti izvajati pilotno študijo, ki bo pokrivala načine opravljanja mednarodne trgovine s storitvami in mednarodne trgovine s storitvami po značilnostih podjetij.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Zahteve po podatkih bi morale čim bolj upoštevati ukrepe za poenostavitev, s katerimi se v skladu z načelom sorazmernosti olajša breme za podjetja držav članic, ki so razmeroma majhna, pri čemer je treba upoštevati tudi načelo zagotavljanja statistike podjetij o celotnem gospodarstvu.

(28)  Zahteve po podatkih bi morale čim bolj upoštevati ukrepe za poenostavitev, s katerimi se v skladu z načelom sorazmernosti olajša breme za podjetja držav članic, ki so razmeroma majhna, pri čemer je treba upoštevati tudi načelo zagotavljanja statistike podjetij o celotnem gospodarstvu. Dodatne zahteve za respondente ne bi smele predstavljati nesorazmernega upravnega bremena.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za upoštevanje gospodarskega in tehničnega razvoja bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov o podvsebinah, določenih v prilogah I in II, in stopnji zajetja za izvoz blaga znotraj Unije. Komisija bi morala biti pooblaščena tudi za dopolnitev vsebin s temami in značilnostmi za dinamično statistiko podjetij o IKT, inovacijah in globalnih vrednostnih verigah, točne informacije pa zagotovijo davčni in carinski organi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161 . Zlasti morata Evropski parlament in Svet zaradi zagotovitve enake udeležbe v pripravi delegiranih aktov vse dokumente prejeti istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa morajo imeti sistematičen dostop do srečanj strokovnih skupin Komisije, ki obravnavajo pripravo delegiranih aktov.

(30)  Za upoštevanje gospodarskega in tehničnega razvoja bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov o podvsebinah, določenih v prilogah I in II, in stopnji zajetja za izvoz blaga znotraj Unije. Komisija bi morala biti pooblaščena tudi za dopolnitev vsebin s temami in značilnostmi za dinamično statistiko podjetij o IKT, inovacijah in globalnih vrednostnih verigah, za dopolnitev podvsebin v registru z opisnimi podrobnostmi, dopolnitev statističnih podatkovnih elementov za mikropodatke, zbrane z raziskovanji o blagovni menjavi znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza, in za dopolnitev točnih informacij, ki se zagotovijo davčnim in carinskim organom. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161 . Zlasti morata Evropski parlament in Svet zaradi zagotovitve enake udeležbe v pripravi delegiranih aktov vse dokumente prejeti istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa morajo imeti sistematičen dostop do srečanj strokovnih skupin Komisije, ki obravnavajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Da se zagotovijo enotni pogoji, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za tehnično izvajanje nekaterih elementov zahtev, vključno za poslovne registre, določitev enotne oblike ter enotnih ukrepov za varnost in zaupnost ter enotnega postopka za izmenjavo zaupnih podatkov za namene evropske mreže statističnih poslovnih registrov, prenos podatkov in metapodatkov, pripravo poročil o kakovosti podatkov in metapodatkih ter za odobritev odstopanj. Z enakim namenom bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za metode ter ukrepe v zvezi z obliko, varnostjo in zaupnostjo ter postopek za izmenjavo zaupnih podatkov za namen statistike o blagovni menjavi znotraj Unije, specifikacije ustreznih metapodatkov, časovni načrt, načine zbiranja podatkov in priprave statistike o izvozu blaga znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza, načine uporabe stopnje zajetja vsega izvoza blaga znotraj Unije, statistične podatkovne elemente za mikropodatke, zbrane z raziskovanjem blagovne menjave znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza, in povezane poenostavitve. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1 .

(31)  Da se zagotovijo enotni pogoji, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za tehnično izvajanje nekaterih elementov zahtev, vključno za poslovne registre, določitev enotne oblike ter enotnih ukrepov za varnost in zaupnost ter enotnega postopka za izmenjavo zaupnih podatkov za namene evropske mreže statističnih poslovnih registrov, prenos podatkov in metapodatkov, pripravo poročil o kakovosti podatkov in metapodatkih ter za odobritev odstopanj. Z enakim namenom bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za metode ter ukrepe v zvezi z obliko, varnostjo in zaupnostjo ter postopek za izmenjavo zaupnih podatkov za namen statistike o blagovni menjavi znotraj Unije, specifikacije ustreznih metapodatkov, časovni načrt, načine zbiranja podatkov in priprave statistike o izvozu blaga znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza, načine uporabe stopnje zajetja vsega izvoza blaga znotraj Unije, statistične podatkovne elemente za mikropodatke, zbrane z raziskovanjem blagovne menjave znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza, in podrobno ureditev za poenostavitev statističnih podatkovnih elementov za mikropodatke, zbrane z raziskovanji o blagovni menjavi znotraj Unije, ki se zagotovijo državi članici uvoza. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1 .

__________________

__________________

  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Komisija bi morala po potrebi opraviti analizo stroškov in koristi ter zagotoviti, da noben predlagani ukrep ne bo nalagal znatnega dodatnega bremena državam članicam ali respondentom, pri čemer upošteva pričakovane koristi za uporabnike.

(32)  Komisija bi morala po potrebi opraviti analizo stroškov in koristi ter zagotoviti, da noben predlagani ukrep ne bo nalagal znatnega dodatnega bremena državam članicam ali respondentom, zlasti malim in srednjim podjetjem, pri čemer upošteva pričakovane koristi za uporabnike, in da bo izboljšal kakovost statistike.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(oa)  „uspešnost“ pomeni vse ustrezne kazalnike za oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih razsežnosti, ki se nanašajo na delovanje in rezultate podjetij;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropska mreža statističnih poslovnih registrov zajema nacionalne poslovne registre in register EuroGroups, kot tudi izmenjave med njimi.

2.  Evropska mreža statističnih poslovnih registrov zajema nacionalne statistične poslovne registre in register EuroGroups ter tudi izmenjave med njimi v skladu s členom 10.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice pripravijo statistiko iz členov 6 in 7 ter nacionalne statistične poslovne registre iz člena 9, pri čemer uporabijo vse relevantne podatkovne vire in se izogibajo prekomerni obremenitvi respondentov ter ustrezno upoštevajo stroškovno učinkovitost nacionalnih statističnih organov. Nacionalni statistični organi lahko za pripravo statistike in nacionalnih statističnih poslovnih registrov, ki se zahtevajo s to uredbo, uporabijo naslednje podatkovne vire:

1.  Države članice pripravijo statistiko iz členov 6 in 7 ter nacionalne statistične poslovne registre iz člena 9, pri čemer uporabijo vse relevantne in zanesljive podatkovne vire in se izogibajo prekomerni obremenitvi respondentov ter ustrezno upoštevajo stroškovno učinkovitost nacionalnih statističnih organov. Nacionalni statistični organi lahko za pripravo statistike in nacionalnih statističnih poslovnih registrov, ki se zahtevajo s to uredbo, uporabijo naslednje podatkovne vire:

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  upravne evidence, vključno z informacijami davčnih in carinskih organov;

(b)  upravne evidence, vključno z informacijami davčnih in carinskih organov, kot so letni računovodski izkazi;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  znanstveno podprte in dobro dokumentirane statistične metode ocenjevanja, imputacije in modeliranja.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če potrebne statistike ni mogoče pripraviti s podatkovnimi viri iz odstavka 1, ki izpolnjujejo merila kakovosti iz člena 16, lahko države članice za pripravo navedene statistike uporabijo znanstveno podprte in dobro dokumentirane statistične ocene in metode imputacije.

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za pripravo statistike o mednarodni blagovni menjavi in izboljšanje njene kakovosti si lahko nacionalni statistični organi zadevnih držav članic izmenjajo podatke, ki jih prejmejo od svojih carinskih organov v zvezi z izvozom ali uvozom blaga, zlasti če so pri izvozu ali uvozu udeleženi carinski organi več kot ene države članice.

4.  Za pripravo statistike o mednarodni blagovni menjavi in izboljšanje njene kakovosti si nacionalni statistični organi zadevnih držav članic izmenjajo podatke, ki jih prejmejo od svojih carinskih organov v zvezi z izvozom ali uvozom blaga.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 21, s katerimi se spremenijo podvsebine, določene v Prilogi I, ter določijo področja in značilnosti, ki jih zajemajo podvsebine inovacije, uporaba IKT in e-trgovanje ter globalne vrednostne verige.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21, s katerimi se spremenijo podvsebine, določene v Prilogi I, ter dopolnijo področja in značilnosti, ki jih zajemajo podvsebine inovacije, uporaba IKT in e-trgovanje ter globalne vrednostne verige, in dopolnijo spremenljivke za vse podvsebine, razen za inovacije in uporabo IKT in e-trgovanje ter globalne vrednostne verige.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  z obstoječim delegiranim aktom se v petih zaporednih letih dodajo ali nadomestijo z drugo podvsebino največ ena podvsebina za področje „kratkoročna statistika podjetij“, pet podvsebin za področje „nacionalna statistika podjetij“, dve podvsebini za področje „regionalna statistika podjetij“ in dve podvsebini za področje „statistika o mednarodnih dejavnostih“. Omejitev največjega števila sprememb ne velja za spremembe, ki izhajajo iz sporazumov, pogodb in konvencij ter drugih mednarodnih institucij, katerih članica je Unija, in spremembe, ki so posledica sprememb računovodskih okvirov za nacionalne in regionalne račune v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 ali plačilnobilančne statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 184/2005. Število značilnosti za podvsebine dinamične statistike podjetij se v dveh zaporednih referenčnih obdobjih ne poveča znatno in ne preseže števila značilnosti iz prvega leta izvajanja te uredbe;

(b)  v obstoječem delegiranem aktu se lahko v petih zaporednih letih nadomestijo z drugo podvsebino največ ena podvsebina za področje „kratkoročna statistika podjetij“, pet podvsebin za področje „nacionalna statistika podjetij“, dve podvsebini za področje „regionalna statistika podjetij“ in dve podvsebini za področje „statistika o mednarodnih dejavnostih“, medtem ko se lahko v obstoječem delegiranem aktu v petih zaporednih letih za navedena področja doda največ ena podvsebina. Omejitev največjega števila sprememb ne velja za spremembe, ki izhajajo iz sporazumov, pogodb in konvencij ter drugih mednarodnih institucij, katerih članica je Unija, in spremembe, ki so posledica sprememb računovodskih okvirov za nacionalne in regionalne račune v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 ali plačilnobilančne statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 184/2005. Število značilnosti za podvsebine dinamične statistike podjetij se v dveh zaporednih referenčnih obdobjih ne poveča znatno in ne preseže števila značilnosti iz prvega leta izvajanja te uredbe;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  delegirani akti se sprejmejo vsaj 15 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov, razen za vsebini „inovacije“ ter „uporaba IKT in e-trgovanje“, za kateri se delegirani akti sprejmejo vsaj šest oziroma 12 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov.

(c)  delegirani akti se sprejmejo vsaj 18 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov, razen za vsebini „inovacije“ ter „uporaba IKT in e-trgovanje“, za kateri se delegirani akti sprejmejo vsaj šest oziroma 12 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spremenljivke (razen za podvsebini inovacije ter uporaba IKT in e-trgovanje ter globalne vrednostne verige);

črtano

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri izvajanju pooblastil iz odstavka 1 v zvezi s poenostavitvami Komisija v skladu z načelom sorazmernosti upošteva velikost in pomembnost podjetij, da se zmanjša breme za podjetja. Poleg tega Komisija zagotovi, da se ohranijo vhodni podatki, potrebni za pripravo računovodskih okvirov za nacionalne in regionalne račune v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 in plačilnobilančne statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 184/2005. Izvedbeni akti, razen tistih, ki urejajo prvo izvajanje te uredbe, se za vsebine iz Priloge I sprejmejo vsaj 15 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov. Za vsebini „inovacije“ ter „uporaba IKT in e-trgovanje“ se izvedbeni akti sprejmejo vsaj šest oziroma 12 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov.

2.  Pri izvajanju pooblastil iz odstavka 1 v zvezi s poenostavitvami Komisija v skladu z načelom sorazmernosti upošteva velikost in pomembnost podjetij, da se zmanjša breme za podjetja. Poleg tega Komisija zagotovi, da se ohranijo vhodni podatki, potrebni za pripravo računovodskih okvirov za nacionalne in regionalne račune v skladu z Uredbo (EU) št. 549/2013 in plačilnobilančne statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 184/2005. Izvedbeni akti, razen tistih, ki urejajo prvo izvajanje te uredbe, se za vsebine iz Priloge I sprejmejo vsaj 18 mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov. Za vsebini „inovacije“ ter „uporaba IKT in e-trgovanje“ se izvedbeni akti sprejmejo vsaj šest mesecev pred koncem referenčnega obdobja podatkov.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2).

3.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2).

 

Pri pripravi teh izvedbenih aktov se upoštevajo morebitni dodatni stroški in upravna bremena za države članice ali respondenta skupaj z oceno načrtovanega povečanja kakovosti statistike in vseh drugih neposrednih ali posrednih koristi zaradi dodatnih predlaganih ukrepov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni statistični poslovni registri in register EuroGroups so avtoritativni vir za izpeljavo visokokakovostnih, doslednih in usklajenih populacij registrov v skladu s členom 16 te uredbe za pripravo evropske statistike.

Nacionalni statistični poslovni registri in register EuroGroups so verodostojen in zanesljiv vir za izpeljavo visokokakovostnih, doslednih in usklajenih populacij registrov v skladu s členom 16 te uredbe za pripravo evropske statistike.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni statistični poslovni registri so avtoritativni vir za nacionalne populacije registrov. Register EuroGroups je avtoritativni vir za populacijo registrov evropskega statističnega sistema za statistiko podjetij, za kar je potrebno usklajevanje čezmejnih informacij.

Nacionalni statistični poslovni registri so avtoritativni vir za nacionalne populacije statističnih registrov. Register EuroGroups je avtoritativni vir za populacijo registrov evropskega statističnega sistema za statistiko podjetij, za kar je potrebno usklajevanje čezmejnih informacij.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 21, ki spreminjajo register podvsebin iz Priloge III glede na zadevni tehnični in gospodarski razvoj ter nove potrebe uporabnikov.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 21, ki spreminjajo register podvsebin iz Priloge III glede na zadevni tehnični in gospodarski razvoj ter nove potrebe uporabnikov ter dodajajo opisne podrobnosti za vsako podvsebino registra.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2), v katerih se podrobneje opredelijo opisne podrobnosti vsake podvsebine registra.

črtano

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni statistični organi in Komisija (Eurostat) si zaupne podatke pošiljajo v obsegu, kolikor je to pošiljanje potrebno za pripravo evropske statistike. Vsako nadaljnje pošiljanje morajo izrecno odobriti nacionalni organi, ki so te podatke zbrali.

Nacionalni statistični organi in Komisija (Eurostat) si zaupne podatke pošiljajo, če je to potrebno izključno za statistične namene za pripravo evropske statistike. Vsako nadaljnje pošiljanje morajo izrecno odobriti nacionalni organi, ki so te podatke zbrali.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2), v katerih se opredelijo statistični podatkovni elementi iz točk od (a) do (i) ter določi seznam statističnih podatkovnih elementov, ki so relevantni za posamezno blago ali gibanje, ter podatki, ki se zberejo z uporabo podrobnosti iz carinskih deklaracij iz točk (b) in (c) člena 12(1).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 21, v katerih se dopolnijo statistični podatkovni elementi iz točk od (a) do (i) ter seznam statističnih podatkovnih elementov, ki so relevantni za posamezno blago ali gibanje, ter podatki, ki se zberejo z uporabo podrobnosti iz carinskih deklaracij iz točk (b) in (c) člena 12(1).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija (Eurostat) oceni kakovost poslanih podatkov in metapodatkov.

3.  Komisija (Eurostat) na pregleden način oceni kakovost poslanih podatkov in metapodatkov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov, v katerih se opredelijo načini, vsebina in roki za pošiljanje poročil o metapodatkih in kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2).

6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov, v katerih se opredelijo načini, vsebina in roki za pošiljanje poročil o metapodatkih in kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2).

 

Pri pripravi teh izvedbenih aktov se upoštevajo morebitni dodatni stroški in upravna bremena za države članice ali respondenta skupaj z oceno načrtovanega povečanja kakovosti statističnih podatkov in vseh drugih neposrednih ali posrednih koristi zaradi dodatnih predlaganih ukrepov.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice Komisiji (Eurostatu) na njeno zahtevo posredujejo vse potrebne informacije za oceno kakovosti statističnih informacij.

8.  Države članice Komisiji (Eurostatu) na njeno zahtevo posredujejo dodatne informacije in vse posodobitve teh informacij, ki so potrebne za oceno kakovosti statističnih informacij.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice Komisiji (Eurostatu) na njeno zahtevo pošljejo vse pomembne informacije o izvajanju te uredbe v državah članicah.

3.  Države članice Komisiji (Eurostatu) na njeno zahtevo pošljejo vse pomembne informacije in posodobitve teh informacij o izvajanju te uredbe v državah članicah. Komisija s temi zahtevami državam članicam ne nalaga znatnega dodatnega upravnega ali finančnega bremena.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prve pilotne študije, ki se bodo začele izvajati, zajemajo načine opravljanja mednarodne trgovine s storitvami in mednarodno trgovino s storitvami po značilnostih podjetja.

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  razvoja metodologij za čim nižje stroške in upravna bremena pri sporočanju zahtevanih podatkov s strani poročevalskih enot, zlasti malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  razvoja ali izboljšanja procesov, informacijskih sistemov in podobnih podpornih funkcij za pripravo bolj kakovostne statistike ali za zmanjšanje upravnih in finančnih bremen.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz členov 5, 6, 9 in 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas.

2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz členov 5, 6, 9, 12, 13 in 24 se prenese na Komisijo za obdobje petih let. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece prek koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz členov 1(5), 6, 9 in 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 5, 6, 9, 12, 13 in 24 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 1(5), 6, 9 in 12, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 5,6, 9, 12, 13 in 24, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če so za uporabo te uredbe potrebne velike prilagoditve nacionalnega statističnega sistema države članice, lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri odstopanje od njene uporabe za največ tri leta, če to odstopanje ne ovira primerljivosti podatkov držav članic ali izračuna potrebnih pravočasnih in reprezentativnih evropskih zbirnih podatkov.

1.  Če so za uporabo te uredbe potrebne velike prilagoditve nacionalnega statističnega sistema države članice, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi odobri odstopanje od njene uporabe za največ tri leta.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme navedene izvedbene akte v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2).

2.  Komisija sprejme navedene delegirane akte v skladu s členom 21.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uporablja se od 1. januarja 2019.

2.  Uporablja se od [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vendar se členi od 11 do 15 uporabljajo od 1. januarja 2020.

3.  Vendar se člena 11 in 15 uporabljata od [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga I – področje 2 – vrstica 5 a (novo)

Vsebina

Podvsebina

 

Predlog spremembe

Vsebina

Podvsebina

Finančne dejavnosti

Neto dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem

 

Čisti dobiček na delnico

 

Donos lastniškega kapitala

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga I – področje 2 – vrstica 8 a (novo)

Vsebina

Podvsebina

 

Predlog spremembe

Vsebina

Podvsebina

Okolje in podnebje

Prejete / prodane emisije CO2

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga II – področje 1 – vrstica 4

Vsebina

Periodičnost

Rezultati in uspešnost

mesečna; četrtletna za majhne države za področje F NACE

 

Predlog spremembe

Vsebina

Periodičnost

Rezultati in uspešnost

mesečna; četrtletna za majhne* države za področje F NACE

 

*V skladu z izvedbenimi akti iz člena 7(1).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga II – področje 2 – vrstica 3

Vsebina

Periodičnost

Vložki za raziskave in razvoj

vsaki dve leti; letna za sektor razčlenitve uspešnosti notranjih odhodkov za raziskave in razvoj, zaposlene na področju raziskav in razvoja ter število raziskovalcev kot tudi za vladne odobritve proračunskih sredstev ali stroške za raziskave in razvoj (GBAORD) ter nacionalno javno financiranje za raziskave in razvoj, ki se usklajujejo transnacionalno

 

Predlog spremembe

Vsebina

Periodičnost

Vložki za raziskave in razvoj

letna

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga II – področje 2 – vrstica 3

Teme

Periodičnost

 

Predlog spremembe

Teme

Periodičnost

Finančne dejavnosti

letna

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga II – področje 2 – vrstica 7

Teme

Periodičnost

Inovacije

vsaki dve leti

 

Predlog spremembe

Teme

Periodičnost

Inovacije

letna

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Priloga II – področje 2 – vrstica 8 a (novo)

Teme

Periodičnost

 

Predlog spremembe

Teme

Periodičnost

Okolje in podnebje

letna

OBRAZLOŽITEV

Povpraševanje po kakovostnih statističnih podatkih in podatkih o podjetjih v Evropski uniji narašča. Uporabniki, na primer zasebni akterji in oblikovalci politik, jih uporabljajo za utemeljene odločitve, kar krepi enotni trg, ki se opira na znanje in inovacije.

Evropska statistika podjetij bi morala izhajati iz skupnega in enostavnega okvira z usklajenimi opredelitvami, ki bi pomagale razumeti stanje gospodarstva EU. Podatke bi bilo treba zbirati stroškovno učinkovito in pravočasno, morali pa bi biti tudi primerljivi med državami članicami.

Statistični podatki in podatki o poslovnih storitvah še vedno ostajajo izziv, saj jih je sorazmerno malo. Narava evropskega gospodarstva se spreminja, meje med proizvodnjo in storitvami se brišejo, zato so razmere še toliko bolj problematične.

Evropski parlament je v svojih resolucijah in samoiniciativnih poročilih že večkrat poudaril, da so na ravni Unije potrebni natančnejši in pravočasni podatki in statistični podatki. Komisija se je na te zahteve odzvala s predlogom nove okvirne uredbe (uredba FRIBS), s katero naj bi statistične zahteve in pravne akte o statistiki podjetij povezali tako, da bi jih racionalizirali in poenostavili. S spremembo Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvijo desetih obstoječih zakonodajnih aktov je Komisija uporabila program ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) za oblikovanje skupnega pravnega okvira za pripravo in izračun statistike podjetij v evropskem statističnem sistemu, hkrati pa sistem razširila, tako da je vključil tudi storitve, ki prej niso bile zajete.

Poročevalec na splošno soglaša s predlogom Komisije, a ga želi izboljšati, in sicer da bi ga bolje uskladili z namenom programa ustreznosti in uspešnosti predpisov, tako da bi bil enostavnejši, cenejši in bolj predvidljiv. Priznava sicer, da bi bilo treba razširiti področje uporabe evropskega statističnega sistema, da bi vključili nekatere storitve, in da je v okviru potreben prožnejši pristop, tako da bi omogočili prilagoditve metodološkemu razvoju in pravočasno odzivanje na nastajajoče potrebe uporabnikov podatkov, vendar meni, da je treba poleg tega poskrbeti za čim manjše dodatne stroške in upravna bremena za podjetja, zlasti mala in srednja, ter države članice. Poročevalec meni, da je enako pomembno tudi okrepiti pravila o tajnosti podatkov.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

Referenčni dokumenti

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Datum predložitve EP

6.3.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.3.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ECON

11.4.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

6.11.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Datum predložitve

23.3.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov