Betänkande - A8-0094/2018Betänkande
A8-0094/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

23.3.2018 - (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Janusz Lewandowski


Förfarande : 2017/0048(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0094/2018
Ingivna texter :
A8-0094/2018
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

(COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0114),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0099/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0094/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Unionsriktlinjer, t.ex. kommissionens rekommendation 2003/361/EG1a, har betydelse för den europeiska företagsstatistiken. En tydlig och harmoniserad definition av ett företag är en förutsättning för att skapa rättslig klarhet och förutsägbarhet för företagen och lika villkor för unionsbaserade små och medelstora företag.

 

______________________

 

1a. Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den administrativa bördan för små och medelstora företag bör begränsas så mycket som möjligt, och andra datakällor än undersökningar bör beaktas i möjligaste mån. För att minska bördan för företagen bör det gå att fastställa olika datakrav beroende på företagssektorns storlek och betydelse i medlemsstaterna.

(5)  Den administrativa bördan för företag och i synnerhet små och medelstora företag bör begränsas så mycket som möjligt, och andra datakällor än undersökningar bör beaktas i möjligaste mån. För att minska bördan för företagen bör det gå att fastställa olika datakrav beroende på företagssektorns storlek och betydelse i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Medlemsstaterna eller de nationella behöriga myndigheterna bör sträva efter att i största möjliga utsträckning förenkla insamlingen av statistik från europeiska företag. Systemet för europeisk företagsstatistik bör utnyttja den senaste digitala utvecklingen när instrument och metoder för statistikinsamling fastställs.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det finns ett behov av företagsstatistik som är indelad utifrån verksamhetsområde, så att det ska gå att mäta produktiviteten för företag i unionen. I synnerhet finns det en ökande efterfrågan på statistik om den mest dynamiska sektorn i moderna ekonomier, tjänstesektorn, särskilt när det gäller potentialen för tillväxt och jobbskapande och med hänsyn till förbindelserna med tillverkningssektorn. Statistiken om handel med tjänster är mycket viktig för övervakningen av hur den inre marknaden för tjänster fungerar och för bedömningen av hur olika hinder påverkar handeln med tjänster.

(21)  Det finns ett behov av företagsstatistik som är indelad utifrån verksamhetsområde, så att det ska gå att mäta produktiviteten för företag i unionen. I synnerhet finns det en ökande efterfrågan på statistik om den mest dynamiska sektorn i moderna ekonomier, tjänstesektorn, särskilt när det gäller potentialen för tillväxt och jobbskapande och med hänsyn till förbindelserna med tillverkningssektorn. Denna tendens förstärks också av utvecklingen av nya digitala tjänster. Den ökande efterfrågan på statistik gäller också för den kulturella och kreativa sektorn, såsom Europaparlamentet föreslår i sin resolution om en enhetlig EU-politik för den kulturella och kreativa sektorn1a. Statistiken om handel med tjänster är mycket viktig för övervakningen av hur den inre marknaden för tjänster och den digitala inre marknaden fungerar och för bedömningen av hur olika hinder påverkar handeln med tjänster.

 

__________________

 

1a P8_TA-PROV(2016)0486.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att det ska gå att övervaka framstegen mot målen i Europa 2020-strategin på medlemsstats- och unionsnivå krävs harmoniserad statistik om unionens ekonomi på områdena forskning och utveckling, innovation, informationssamhället, inbegripet både marknadsinriktad och icke marknadsinriktad verksamhet, samt om företagslandskapet som helhet, särskilt beträffande företagsdemografi och sysselsättning relaterad till marknadsinriktad verksamhet. Med hjälp av sådana uppgifter kan beslutsfattarna fatta välgrundade politiska beslut för att utveckla en kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi, förbättra små och medelstora företags tillträde till den inre marknaden, utveckla företagandet och förbättra konkurrenskraften.

(22)  För att det ska gå att övervaka framstegen mot målen i Europa 2020-strategin på medlemsstats- och unionsnivå krävs harmoniserad statistik om unionens ekonomi på områdena klimat och resurseffektivitet, forskning och utveckling, innovation, informationssamhället, inbegripet både marknadsinriktad och icke marknadsinriktad verksamhet, samt om företagslandskapet som helhet, särskilt beträffande företagsdemografi och sysselsättning relaterad till marknadsinriktad verksamhet. Med hjälp av sådana uppgifter kan beslutsfattarna fatta välgrundade politiska beslut för att utveckla en kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi, förbättra små och medelstora företags tillträde till den inre marknaden, utveckla företagandet och förbättra hållbarheten och konkurrenskraften.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Samordningen av den ekonomiska politiken inom unionen och euroområdet och tillhandahållandet av uppgifter till ekonomiska aktörer på den inre marknaden förutsätter jämförbara data om utvecklingen på arbetsmarknaden, bland annat statistik om arbetskraftskostnader, löner och antalet tillsatta och lediga tjänster. Vidare är livslångt lärande centralt för utveckling och främjande av en kvalificerad, utbildad och anpassad arbetskraft. Särskild vikt bör läggas vid yrkesutbildning på företag som ett viktigt bidrag till livslångt lärande. Data av detta slag samlas främst in från företag och bör i framtiden omfattas av lagstiftning och integreras bättre med annan företagsstatistik. Data om arbetskraftskostnadernas nivå och sammansättning och om lönernas struktur och fördelning behövs för att bedöma utvecklingen på medellång sikt i unionens ekonomier. Data om arbetskraftskostnadernas utveckling och lediga tjänster behövs för övervakning av unionens ekonomier på kort sikt, bland annat med syfte på penningpolitiken. Data om företagens investeringar i yrkesinriktad fortbildning och om denna utbildnings karaktär och omfattning samt information om företagens strategier för yrkesutbildning behövs för att övervaka genomförandet av unionens strategi för förbättrat samarbete inom yrkesutbildning.

(23)  Samordningen av den ekonomiska politiken inom unionen och euroområdet och tillhandahållandet av uppgifter till ekonomiska aktörer på den inre marknaden förutsätter jämförbara data om utvecklingen på arbetsmarknaden, bland annat statistik om arbetskraftskostnader, arbetsvillkor, löner och förhållandet mellan ledningens lön och lönen för de 10 % lägst avlönade arbetstagarna samt antalet tillsatta och lediga tjänster. Tillsammans med den integrerade ramen för europeisk statistik om personer och hushåll kommer dessa data också att bidra till uppnåendet av målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Vidare är livslångt lärande centralt för utveckling och främjande av en kvalificerad, utbildad och anpassad arbetskraft. Särskild vikt bör läggas vid yrkesutbildning på företag som ett viktigt bidrag till livslångt lärande. Data av detta slag samlas främst in från företag och bör i framtiden omfattas av lagstiftning och integreras bättre med annan företagsstatistik. Data om arbetskraftskostnadernas nivå och sammansättning och om lönernas struktur och fördelning behövs för att bedöma utvecklingen på medellång sikt i unionens ekonomier. Data om arbetskraftskostnadernas utveckling och lediga tjänster behövs för övervakning av unionens ekonomier på kort sikt, bland annat med syfte på penningpolitiken. Data om företagens investeringar i yrkesinriktad fortbildning och om denna utbildnings karaktär och omfattning samt information om företagens strategier för yrkesutbildning behövs för att övervaka genomförandet av unionens strategi för förbättrat samarbete inom yrkesutbildning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Det behövs statistik om innovation, forskning och utveckling för att kunna utveckla och övervaka politiska åtgärder som syftar till att stärka medlemsstaternas konkurrenskraft och öka deras potential för smart tillväxt och sysselsättning på medellång och lång sikt. En växande digital ekonomi och den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknik är också viktiga drivkrafter för konkurrenskraft och tillväxt i unionen, och de relaterade strategierna och politiska åtgärderna behöver stödjas av ett statistiskt underlag.

(24)  Det behövs statistik om innovation, forskning och utveckling för att kunna utveckla och övervaka politiska åtgärder som syftar till att stärka medlemsstaternas konkurrenskraft och öka deras potential för smart tillväxt och sysselsättning på medellång och lång sikt. En växande digital ekonomi och den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknik är också viktiga drivkrafter för konkurrenskraft och tillväxt i unionen, och de relaterade strategierna och politiska åtgärderna behöver stödjas av ett statistiskt underlag – inbegripet fullbordandet av den digitala inre marknaden.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Det behövs harmoniserad statistik om den cirkulära ekonomin som samlas in från företag för att stödja unionens politik för en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi i medlemsstaterna och unionen. Kommissionen bör i en pilotstudie bedöma om det är genomförbart att samla in den extra information som behövs för detta ändamål innan lagstiftning sker, och informationen bör i större utsträckning integreras med annan statistik.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  För att återspegla den allt mer utbredda användningen av innovativ teknik och för att minimera de möjliga negativa konsekvenserna för näringslivet bör de ansvariga nationella statistikmyndigheterna begagna sig av sådan teknik och uppmuntras att införa innovativa strategier.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Den statistik över internationell handel med tjänster som krävs för sammanställning av betalningsbalansen för unionen och för euroområdet fastställs av kommissionen (Eurostat) och Europeiska centralbanken i nära samarbete.

(26)  Den statistik över internationell handel med tjänster som krävs för sammanställning av betalningsbalansen för unionen och för euroområdet fastställs av kommissionen (Eurostat) och Europeiska centralbanken i nära samarbete. Kommissionen bör prioritera att inleda en pilotstudie som ska omfatta leveransmetoderna inom internationell handel med tjänster och den internationella handeln med tjänster baserat på företagsparametrar.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Samtidigt som principen om tillhandahållande av företagsstatistik om hela ekonomin behålls bör datakraven så långt det är möjligt beakta förenklingsåtgärder för att minska bördan för företagen i relativt små medlemsstater, i enlighet med proportionalitetsprincipen.

(28)  Samtidigt som principen om tillhandahållande av företagsstatistik om hela ekonomin behålls bör datakraven så långt det är möjligt beakta förenklingsåtgärder för att minska bördan för företagen i relativt små medlemsstater, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Ytterligare krav bör inte ålägga uppgiftslämnarna en oproportionerlig administrativ börda.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på de specifika ämnen som fastställs i bilagorna I och II samt täckningsgraden för varuexport inom unionen. Kommissionen bör även ha befogenhet att komplettera de specifika ämnena med ämnen och parametrar för den dynamiska företagsstatistiken om IKT, innovation och globala värdekedjor och exakt vilka uppgifter som ska lämnas av skattemyndigheter och tullmyndigheter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(30)  I syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på de specifika ämnen som fastställs i bilagorna I och II samt täckningsgraden för varuexport inom unionen. Kommissionen bör även ha befogenhet att komplettera de specifika ämnena med ämnen och parametrar för den dynamiska företagsstatistiken om IKT, innovation och globala värdekedjor, komplettera registrets specifika ämnen med närmare beskrivningar, komplettera de statistiska dataelementen för de mikrodata som samlats in genom undersökningar om varuhandel inom unionen vilka ska lämnas till den importerande medlemsstaten samt komplettera exakt vilka uppgifter som ska lämnas av skattemyndigheter och tullmyndigheter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för det tekniska genomförandet av vissa inslag i kraven, bland annat beträffande företagsregister, format, säkerhets- och sekretessåtgärder samt förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter inom det europeiska nätverket för företagsstatistikregister, data- och metadataöverföring, datakvalitet och metadatarapporter bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. I samma syfte bör kommissionen tilldelas ytterligare genomförandebefogenheter när det gäller formerna, formatet, säkerhets- och sekretessåtgärderna samt förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter avsedda för statistik över varuhandel inom unionen, specifikationerna för relevanta metadata, tidsplanen, formerna för insamling och sammanställning av statistiska uppgifter om varuexport inom unionen som lämnas till den importerande medlemsstaten, formerna för tillämpning av täckningsgraden för den samlade varuexporten inom unionen, de statistiska dataelementen för de mikrodata som samlats in genom undersökningar om varuhandel inom unionen vilka ska lämnas till den importerande medlemsstaten samt tillhörande förenklingar. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111.

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för det tekniska genomförandet av vissa inslag i kraven, bland annat beträffande företagsregister, format, säkerhets- och sekretessåtgärder samt förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter inom det europeiska nätverket för företagsstatistikregister, data- och metadataöverföring, datakvalitet och metadatarapporter bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. I samma syfte bör kommissionen tilldelas ytterligare genomförandebefogenheter när det gäller formerna, formatet, säkerhets- och sekretessåtgärderna samt förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter avsedda för statistik över varuhandel inom unionen, specifikationerna för relevanta metadata, tidsplanen, formerna för insamling och sammanställning av statistiska uppgifter om varuexport inom unionen som lämnas till den importerande medlemsstaten, formerna för tillämpning av täckningsgraden för den samlade varuexporten inom unionen, och de närmare bestämmelserna för förenklingen av de statistiska dataelementen för de mikrodata som samlats in genom undersökningar om varuhandel inom unionen vilka ska lämnas till den importerande medlemsstaten. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111.

__________________

__________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  När det är lämpligt bör kommissionen genomföra kostnads-nyttoanalyser och säkerställa att eventuella åtgärder som den föreslår inte ålägger medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna några betydande ytterligare bördor, med hänsyn tagen till de förväntade fördelarna för användarna.

(32)  När det är lämpligt bör kommissionen genomföra kostnads-nyttoanalyser och säkerställa att eventuella åtgärder som den föreslår inte ålägger medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna, i synnerhet inte små och medelstora företag, några betydande ytterligare bördor, med hänsyn tagen till de förväntade fördelarna för användarna, och att de leder till ökad kvalitet på statistiken.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(oa)  resultat: relevanta indikatorer för bedömningen av ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter med anknytning till hur företagen fungerar och vad de presterar.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det europeiska nätverket för företagsstatistikregister ska omfatta de nationella företagsregistren och EuroGroups-registret samt utbyten mellan dessa.

2.  Det europeiska nätverket för företagsstatistikregister ska omfatta de nationella företagsstatistikregistren och EuroGroups-registret samt utbyten mellan dessa i enlighet med artikel 10.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska framställa den statistik som anges i artiklarna 6 och 7 samt de nationella företagsstatistikregister som avses i artikel 9, och när de gör detta använda alla relevanta datakällor, undvika en orimlig börda för uppgiftslämnarna samt ta vederbörlig hänsyn till de nationella statistikmyndigheternas kostnadseffektivitet. De nationella statistikmyndigheterna får använda följande datakällor för att ta fram den statistik och de nationella företagsstatistikregister som krävs enligt denna förordning:

1.  Medlemsstaterna ska framställa den statistik som anges i artiklarna 6 och 7 samt de nationella företagsstatistikregister som avses i artikel 9, och när de gör detta använda alla relevanta och tillförlitliga datakällor, undvika en orimlig börda för uppgiftslämnarna samt ta vederbörlig hänsyn till de nationella statistikmyndigheternas kostnadseffektivitet. De nationella statistikmyndigheterna får använda följande datakällor för att ta fram den statistik och de nationella företagsstatistikregister som krävs enligt denna förordning:

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Administrativa register, inklusive information från skatte- och tullmyndigheter.

(b)  Administrativa register, inklusive information från skatte- och tullmyndigheter såsom årsbokslut.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Vetenskapligt baserade och väldokumenterade statistiska skattnings-, imputations- och modelleringsmetoder.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det inte går att framställa den efterfrågade statistiken med hjälp av de datakällor som anges i punkt 1 och som uppfyller de kvalitetskriterier som avses i artikel 16, får medlemsstaterna använda vetenskapligt baserade och väldokumenterade statistiska skattnings- och imputationsmetoder för att ta fram statistiken.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För att kunna framställa statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på denna statistik får de nationella statistikmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna utbyta data som de fått från sina tullmyndigheter avseende import eller export av varor, i synnerhet om importen eller exporten inbegriper tullmyndigheterna i fler än en medlemsstat.

4.  För att kunna framställa statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på denna statistik ska de nationella statistikmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna utbyta data som de fått från sina tullmyndigheter avseende import eller export av varor.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 i syfte att ändra de specifika ämnen som anges i bilaga I och ange ämnen och parametrar som omfattas av de specifika ämnena ”Innovation”, ”IKT-användning och e-handel” samt ”Globala värdekedjor”.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 i syfte att ändra de specifika ämnen som anges i bilaga I och komplettera ämnen och parametrar som omfattas av de specifika ämnena ”Innovation”, ”IKT-användning och e-handel” samt ”Globala värdekedjor”, och komplettera variablerna för alla specifika ämnen förutom ”Innovation”, ”IKT-användning och e-handel” samt ”Globala värdekedjor”.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Högst ett specifikt ämne för ämnesområdet ”Konjunkturstatistik över företag”, fem specifika ämnen för ämnesområdet ”Företagsstatistik på landsnivå”, två specifika ämnen för ämnesområdet ”Regional företagsstatistik” och två specifika ämnen för ämnesområdet ”Statistik om internationell verksamhet” i en befintlig delegerad akt läggs till eller ersätts med ett annat specifikt ämne under en period av fem på varandra följande år. Detta högsta antal gäller inte för ändringar som härrör från avtal, fördrag och konventioner och från andra internationella institutioner som unionen är medlem av, och inte heller för ändringar som följer av ändringar i redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005. Antalet parametrar för specifika ämnen i dynamisk företagsstatistik får inte öka väsentligt mellan två på varandra följande referensperioder och får inte överstiga antalet parametrar för det första året av genomförandet av denna förordning.

(b)  Högst ett specifikt ämne för ämnesområdet ”Konjunkturstatistik över företag”, fem specifika ämnen för ämnesområdet ”Företagsstatistik på landsnivå”, två specifika ämnen för ämnesområdet ”Regional företagsstatistik” och två specifika ämnen för ämnesområdet ”Statistik om internationell verksamhet” i en befintlig delegerad akt ersätts med ett annat specifikt ämne under en period av fem på varandra följande år, och högst ett specifikt ämne för ämnesområdet i en befintlig delegerad akt läggs till under en period av fem på varandra följande år. Detta högsta antal gäller inte för ändringar som härrör från avtal, fördrag och konventioner och från andra internationella institutioner som unionen är medlem av, och inte heller för ändringar som följer av ändringar i redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005. Antalet parametrar för specifika ämnen i dynamisk företagsstatistik får inte öka väsentligt mellan två på varandra följande referensperioder och får inte överstiga antalet parametrar för det första året av genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De delegerande akterna antas minst 15 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna, med undantag för ämnena ”Innovation” och ”IKT-användning och e-handel” för vilka de delegerade akterna ska antas minst sex respektive tolv månader före slutet av referensperioden för uppgifterna.

(c)  De delegerande akterna antas minst 18 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna, med undantag för ämnena ”Innovation” och ”IKT-användning och e-handel” för vilka de delegerade akterna ska antas minst sex respektive tolv månader före slutet av referensperioden för uppgifterna.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Variabler (förutom för de specifika ämnena ”Innovation”, ”IKT-användning och e-handel” samt ”Globala värdekedjor”).

utgår

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När kommissionen utövar de befogenheter som anges i punkt 1 med avseende på förenklingarna ska den för att minska bördan för företagen beakta företagssektorns storlek och betydelse, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Dessutom ska kommissionen säkerställa att det underlag som behövs för sammanställning av redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005 upprätthålls. Genomförandeakter, med undantag för dem som reglerar det första genomförandet av denna förordning, ska antas minst 15 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna för de ämnen som förtecknas i bilaga I. För ämnena ”Innovation” och ”IKT-användning och e-handel” ska de genomförandeakterna antas minst sex respektive tolv månader före slutet av referensperioden för uppgifterna.

2.  När kommissionen utövar de befogenheter som anges i punkt 1 med avseende på förenklingarna ska den för att minska bördan för företagen beakta företagssektorns storlek och betydelse, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Dessutom ska kommissionen säkerställa att det underlag som behövs för sammanställning av redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005 upprätthålls. Genomförandeakter, med undantag för dem som reglerar det första genomförandet av denna förordning, ska antas minst 18 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna för de ämnen som förtecknas i bilaga I. För ämnena ”Innovation” och ”IKT-användning och e-handel” ska de genomförandeakterna antas minst sex respektive tolv månader före slutet av referensperioden för uppgifterna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De genomförandeakter som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

3.  De genomförandeakter som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

 

När kommissionen utarbetar sådana genomförandeakter ska den beakta eventuella extra kostnader och administrativa bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnaren tillsammans med en uppskattning av den tänkta förbättringen av kvaliteten på statistiken samt alla andra direkta eller indirekta vinster av den tillkommande föreslagna åtgärden.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella företagsstatistikregistren och EuroGroups-registret ska vara de officiella källorna till högkvalitativa, enhetliga och samordnade registerpopulationer i enlighet med artikel 16 i denna förordning, för framställningen av europeisk statistik.

De nationella företagsstatistikregistren och EuroGroups-registret ska vara de giltiga och tillförlitliga källorna till högkvalitativa, enhetliga och samordnade registerpopulationer i enlighet med artikel 16 i denna förordning, för framställningen av europeisk statistik.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella företagsstatistikregistren ska vara den officiella källan till nationella registerpopulationer. EuroGroups-registret ska vara den officiella källan till ESS registerpopulation för företagsstatistik för vilken det krävs samordning av gränsöverskridande information.

De nationella företagsstatistikregistren ska vara den officiella källan till nationella statistiska registerpopulationer. EuroGroups-registret ska vara den officiella källan till ESS registerpopulation för företagsstatistik för vilken det krävs samordning av gränsöverskridande information.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 i syfte att ändra registrets specifika ämnen som anges i bilaga III utifrån relevant teknisk och ekonomisk utveckling och nya användarbehov.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 i syfte att ändra registrets specifika ämnen som anges i bilaga III utifrån relevant teknisk och ekonomisk utveckling och nya användarbehov och lägga till närmare beskrivningar för varje specifikt ämne i registret.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2 i syfte att ange närmare beskrivningar för varje specifikt ämne i registret.

utgår

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överföring av konfidentiella uppgifter mellan nationella statistikmyndigheter och kommissionen (Eurostat) ska ske i den utsträckning det är nödvändigt för framställningen av europeisk statistik. All överföring därutöver ska uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

Överföring av konfidentiella uppgifter mellan nationella statistikmyndigheter och kommissionen (Eurostat) ska ske i den utsträckning det är nödvändigt uteslutande för statistiska ändamål för framställningen av europeisk statistik. All överföring därutöver ska uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2 i syfte att ange de statistiska dataelement som avses i leden a–i, och för att upprätta den förteckning över statistiska dataelement som är tillämplig för de specifika varorna eller förflyttningarna och de data som sammanställts med hjälp av de tulldeklarationsuppgifter som avses i artikel 12.1 b och 12.1 c.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21 i syfte att komplettera de statistiska dataelement som avses i leden a–i, och för att komplettera den förteckning över statistiska dataelement som är tillämplig för de specifika varorna eller förflyttningarna och de data som sammanställts med hjälp av de tulldeklarationsuppgifter som avses i artikel 12.1 b och 12.1 c.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen (Eurostat) ska bedöma kvaliteten på överförda data och metadata.

3.  Kommissionen (Eurostat) ska på ett transparent sätt bedöma kvaliteten på överförda data och metadata.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter för att närmare ange formerna, innehållet och tidsfristerna för överföringen av metadata och kvalitetsrapporter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter för att närmare ange formerna, innehållet och tidsfristerna för överföringen av metadata och kvalitetsrapporter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

 

När kommissionen utarbetar sådana genomförandeakter ska den beakta eventuella extra kostnader och administrativa bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnaren tillsammans med en uppskattning av den tänkta förbättringen av kvaliteten på statistiken samt alla andra direkta eller indirekta vinster av den tillkommande föreslagna åtgärden.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna tillhandahålla de kompletterande upplysningar som krävs för att utvärdera de statistiska uppgifternas kvalitet.

8.  På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna tillhandahålla de kompletterande upplysningar och alla uppdateringar av dessa upplysningar som behövs för att utvärdera de statistiska uppgifternas kvalitet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna översända alla relevanta uppgifter om genomförandet av denna förordning i medlemsstaterna.

3.  På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna översända alla relevanta uppgifter och uppdateringar av dessa uppgifter om genomförandet av denna förordning i medlemsstaterna. Sådana begäranden från kommissionen ska inte innebära betydande extra administrativ eller finansiell börda för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De första pilotstudierna som inleds ska omfatta leveransmetoderna inom internationell handel med tjänster och internationell handel med tjänster baserat på företagsparametrar.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  utveckling av metoder som syftar till lägre administrativ och finansiell börda för rapporteringsenheterna, särskilt små och medelstora företag, att tillhandahålla begärda uppgifter,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  utveckling eller förbättring av processer, it-system och liknande stödfunktioner i syfte att framställa statistik av högre kvalitet eller minska den administrativa och finansiella bördan.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 6, 9 och 12 ska ges till kommissionen tills vidare.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 6, 9, 12, 13 och 24 ska ges till kommissionen för en period av fem år. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5, 6, 9 och 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5, 6, 9, 12, 13 och 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5, 6, 9 och 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5, 6, 9, 12, 13 och 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om tillämpningen av denna förordning på en medlemsstats nationella statistiksystem skulle kräva betydande anpassningar får kommissionen, genom att använda genomförandeakter, bevilja undantag från tillämpningen av den i högst tre år, förutsatt att undantagen varken försvårar jämförbarheten mellan medlemsstaternas data eller beräkningen av de aktuella och representativa europeiska aggregat som krävs.

1.  Om tillämpningen av denna förordning på en medlemsstats nationella statistiksystem skulle kräva betydande anpassningar ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter och bevilja undantag från tillämpningen av den i högst tre år.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska anta dessa genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2.

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 21.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

2.  Den ska tillämpas från och med den [ett år efter det att denna förordning trätt i kraft].

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Artiklarna 11–15 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2020.

3.  Artiklarna 11–15 ska dock tillämpas från och med den [två år efter det att denna förordning trätt i kraft].

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga I – Ämnesområde 2 – tabellrad 5a (ny)

Ämnen

Specifika ämnen

 

Ändringsförslag

Ämnen

Specifika ämnen

Finansiell verksamhet

Nettovinst för aktieägarna

 

Resultat per aktie

 

Avkastning på eget kapital

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga I – Ämnesområde 2 – tabellrad 8a (ny)

Ämnen

Specifika ämnen

 

Ändringsförslag

Ämnen

Specifika ämnen

Miljö- och klimatfrågor

Erhållna/sålda koldioxidutsläppsrätter

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga II – Ämnesområde 1 – tabellrad 4

Ämnen

Periodicitet

Prestationer och resultat

månadsvis; kvartalsvis för små länder för avdelning F i Nace

 

Ändringsförslag

Ämnen

Periodicitet

Prestationer och resultat

månadsvis; kvartalsvis för små* länder för avdelning F i Nace

 

*I enlighet med vad som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 7.1.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Bilaga II – Ämnesområde 2 – tabellrad 3

Ämnen

Periodicitet

FoU-insatser

vartannat år; årligen för uppdelning per resultatsektor av interna FoU-utgifter, FoU-personal och antal forskare, för statliga budgetanslag eller utgifter för FoU samt för nationell offentlig finansiering av FoU som samordnas internationellt

 

Ändringsförslag

Ämnen

Periodicitet

FoU-insatser

årligen

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Bilaga II – Ämnesområde 2 – tabellrad 5a (ny)

Ämnen

Periodicitet

 

Ändringsförslag

Ämnen

Periodicitet

Finansiell verksamhet

årligen

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Bilaga II – Ämnesområde 2 – tabellrad 7

Ämnen

Periodicitet

Innovation

vartannat år

 

Ändringsförslag

Ämnen

Periodicitet

Innovation

årligen

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Bilaga II – Ämnesområde 2 – tabellrad 8a (ny)

Ämnen

Periodicitet

 

Ändringsförslag

Ämnen

Periodicitet

Miljö- och klimatfrågor

årligen

MOTIVERING

Det finns en ökande efterfrågan på statistik och uppgifter om företag i EU. Uppgiftsanvändare, t.ex. privata aktörer och beslutsfattare, använder uppgifterna för att fatta evidensbaserade beslut, och bidrar på så sätt till att stärka den inre marknaden på grundval av kunskap och innovation.

Europeisk företagsstatistik bör bygga på en gemensam och enkel ram, med harmoniserade definitioner som gör det enklare att förstå tillståndet i EU:s ekonomi. Uppgifterna bör samlas in kostnadseffektivt och vara aktuella så att jämförelser kan göras mellan medlemsstaterna.

Det är fortfarande svårt att få fram statistik och uppgifter om företagstjänster, och informationen är relativt knapphändig. Den europeiska ekonomins föränderliga karaktär och den otydliga gränsen mellan tillverkning och tjänster gör inte situationen lättare.

Europaparlamentet har upprepade gånger, både i resolutioner och initiativbetänkanden, betonat behovet av mer exakta och aktuella uppgifter och statistik på unionsnivå. Kommissionen har svarat på dessa begäranden med ett förslag till en ny ramförordning, som syftar till att de statistiska kraven och rättsakterna för företagsstatistik ska integreras genom att de samordnas och förenklas. Genom ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och upphävande av tio befintliga rättsakter använder kommissionen programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) för att skapa en gemensam rättslig ram för framställning och sammanställning av företagsstatistik inom det europeiska statistiksystemet, samtidigt som systemet utvidgas till att omfatta tjänster som tidigare inte täckts.

Föredraganden instämmer i stort sett i kommissionens förslag. Förslaget kan dock förbättras genom att det anpassas mer till syftet med Refit-programmet: enklare, billigare och mer förutsebart. Föredraganden erkänner att det europeiska statistiksystemet behöver utvidgas till att omfatta vissa tjänster och att det behövs en flexibel strategi inom ramen så att det finns utrymme för att göra anpassningar till utvecklingen inom metodik och snabbt bemöta nya behov bland dataanvändarna. Samtidigt är det nödvändigt att säkerställa att extra kostnader och administrativa bördor för företag, särskilt små och medelstora företag, samt medlemsstater begränsas till ett minimum. Det är också viktigt med skärpta regler för datasekretess.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

Referensnummer

COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)

Framläggande för parlamentet

6.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

16.3.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.3.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

11.4.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Janusz Lewandowski

18.5.2017

 

 

 

Behandling i utskott

6.11.2017

 

 

 

Antagande

21.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

57

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Pavel Telička

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato, Emilian Pavel

Ingivande

23.3.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

57

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Emilian Pavel, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

6

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Hermann Winkler

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy