ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Брайън Хейс


Процедура : 2017/2180(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0095/2018
Внесени текстове :
A8-0095/2018
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година

(2017/2180(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие[1],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0089/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[3] на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото[4], и по-специално член 5, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5],

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0095/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година

(2017/2180(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие[6],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[7] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0089/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[8] на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото[9], и по-специално член 5, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[10],

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0095/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година

(2017/2180(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0095/2018),

A.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия („съвместното предприятие“) беше създадено през март 2007 г. за период от 35 години с Решение № 2007/198/Евратом на Съвета[11];

Б.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Евратом, представляван от Комисията, държавите — членки на Евратом, и трети държави, които са сключили споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез;

В.  като има предвид, че целите на съвместното предприятие са: а) да даде приноса на Съюза в международния проект за термоядрена енергия „ITER“; б) да изпълнява споразумението за широкообхватния подход между Евратом и Япония; както и в) да подготви изграждането на демонстрационен термоядрен реактор (DEMO);

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през март 2008 г.;

Общи положения

1.  отбелязва, че в доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2016 г. („доклада на Палатата“) се заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  потвърждава, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  изтъква, че съвместното предприятие е отговорно за управлението на вноската на Съюза към проекта „ITER“ и че бюджетният таван от 6 600 000 000 EUR трябва да бъде запазен до 2020 г.; отбелязва, че тази цифра не включва сумата от 663 000 000 EUR, предложени от Комисията през 2010 г. за покриване на потенциални непредвидени разходи;

4.  отбелязва, че през ноември 2016 г. Съветът на организацията „ITER“ („Съвета на „ITER“) одобри нови параметри за проекта ITER по отношение на обхвата, графика и разходите по проекта; освен това отбелязва, че е одобрен цялостният проектен график за операциите „Първа плазма“ и „Deuterium-Tritium“; отбелязва факта, че вследствие на одобрението на новите параметри за проекта „ITER“, съвместното предприятие определи новия график и преизчисли свързаните разходи при приключване на вноската на съвместното предприятие за фазата на изграждане на проекта;

5.  изразява продължаващата си загриженост, че очакваната дата на приключване на етапа на изграждане се планира понастоящем със закъснение от около 15 години спрямо първоначалното положение; отбелязва факта, че новият график, одобрен от Съвета на ITER, предвижда подход от четири етапа, като срокът за постигането на първата стратегическа междинна цел от етапа на изграждане на проекта („Първа плазма“) е декември 2025 г., а очакваният срок за завършване на целия етап на изграждане е декември 2035 г.; потвърждава факта, че целта на новия поетапен подход е по-пълното съгласуване на изпълнението на проекта с приоритетите и ограниченията на всички членове на организацията „ITER“;

6.  отбелязва констатацията в доклада на Палатата, че резултатите, които бяха представени на управителния съвет на съвместното предприятие през декември 2016 г., сочат, че се очаква допълнително изискване за финансиране, към вече поетото задължение в размер на 5 400 000 000 EUR за фазата на изграждане след 2020 г., което представлява увеличение от 82% в сравнение с одобрения бюджет в размер на 6 600 000 000 EUR; отново изтъква факта, че сумата от 6 600 000 000 EUR, одобрена от Съвета през 2010 г., служи като таван за разходите на съвместното предприятие до 2020 г.; потвърждава, че допълнителното финансиране, необходимо за завършване на проекта „ITER“, трябва да включва бюджетни кредити по бъдещата многогодишна финансова рамка;

7.  изтъква, че освен за етапа на изграждане, съвместното предприятие ще трябва да допринесе и за оперативния етап на проекта „ITER“ след 2035 г., както и за последващия етап на дезактивиране и извеждане от експлоатация; счита, че е тревожно, че все още не са извършени прогнозни оценки за тези вноски; призовава съвместното предприятие да извърши прогнозна оценка на разходите за тези фази във възможно най-кратък срок;

8.  подчертава, че на 14 юни 2017 г. Комисията публикува съобщение относно приноса на ЕС за преразгледания проект „ITER“[12], като потърси подкрепата на Европейския парламент и мандат от Съвета, за да може да одобри новите параметри от името на Евратом;

9.  потвърждава, че макар прогнозите на съвместното предприятие за етап „Първа плазма“ да са съвместими с плана на организацията ITER за проекта, за график се приема най-ранната дата, възможна от техническа гледна точка;

10.  подчертава, че въпреки че новите параметри не включват резерв за непредвидени случаи, в горепосоченото съобщение от 14 юни 2017 г. Комисията счита за подходящ марж за непредвидени обстоятелства с продължителност до 24 месеца по отношение на графика и 10—20% по отношение на бюджета; отбелязва освен това, че мерките, взети за спазване на бюджета, ограничен на 6 600 000 000 EUR, включват отлагането на придобиването и инсталирането на всички компоненти, които не са от жизненоважно значение за етапа „Първа плазма“; обръща внимание на факта, че въпреки че са били предприети положителни действия за подобряване на управлението и контрола на етапа на изграждане на проекта „ITER“, продължава да съществува риск от допълнителни увеличения на разходите и забавяне на изпълнението на проекта в сравнение с новите предложени параметри; отбелязва, че признаването на такива рискове трябва да бъде оценено от съвместното предприятие, както и от всички страни по проекта;

11.  подчертава, че на 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за решението си да напусне ЕС и Евратом; отбелязва, че е в процес на договаряне споразумение относно реда и условията за неговото напускане; отбелязва, че на няколко пъти Обединеното кралство е изразило интереса си на продължи да участва в дейностите на ЕС в областта на термоядрената енергия; отбелязва освен това, че специалистите в областта на термоядрената енергия от Съюза и от Обединеното кралство изразиха надежда експериментът „Съвместен европейски тороид“ (JET) в Кълъм в Обединеното кралство да продължи и след 2018 г., за да се предприеме жизненоважната работа по подготовката на проекта ITER.

Бюджетно и финансово управление

12.  отбелязва, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2016 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 488 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 724 510 000 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 99,8% и 98%;

13.  отбелязва, че от бюджетните кредити за поети задължения в размер на 488 000 000 EUR, почти 100% са усвоени чрез поемане на преки индивидуални задължения;

14.  потвърждава факта, че почти пълното изпълнение на бюджета за финансовата 2016 година и автоматичния пренос занижават значително размера на анулираните бюджетни кредити за 2016 г., така че те представляват по-малко от 1% от бюджета; отбелязва, че анулираните бюджетни кредити на стойност 1 202 662 EUR съответстват на сумите, неплатени през 2016 г. за открити административни задължения, пренесени от 2015 г.;

15.  отбелязва, че за финансовата 2015 година салдото от изпълнението на бюджета възлиза на 5 880 000 EUR;

16.  изразява загриженост, че съвместното предприятие е пропуснало възможността да включи подробна информация за своето бюджетно и финансово управление през 2016 г. в сравнение с 2015 г. (платежни операции, глобални и индивидуални задължения, важни бележки и коментари относно изпълнението на бюджета); приканва съвместното предприятие да предостави тези данни на органа по освобождаване от отговорност като последващи действия във връзка с настоящия доклад;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

17.  отбелязва, че през юни 2015 г. управителният съвет на съвместното предприятие прие стратегия за борба с измамите и съответен план за действие, като по-голямата част от действията в тях са били изпълнени през 2016 г.; отбелязва обаче, че съвместното предприятие не е създало конкретен инструмент за улесняване на мониторинга на действията си във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, и по-специално на тези, свързани с оценката на риска и с етапите на оценка, преговори и възлагане на процедурите; приветства факта, че съвместното предприятие понастоящем определя изискванията за параметрите на инструмента, който ще му позволи да събира систематично информация относно показателите за борба с измамите във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки и също така ще даде възможност на неговия персонал да въвежда допълнителна информация, свързана с „червените флагове“ за всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

18.  приветства факта, че през 2016 г. служителят, отговарящ за борбата с измамите и етичните въпроси, заедно със съответните отдели, продължи работата по по-нататъшното изпълнение на стратегия за борба с измамите на съвместното предприятие, което беше проверено от Сметната палата като част от нейните обичайни посещения;

19.  отбелязва, че вследствие на приемането на правила на съвместното предприятие относно подаването на сигнали за нередности през 2015 г. беше изготвен процес на прилагане, с който се създава кратка и подробна карта на процеса относно начините на докладване на сериозни нередности и нарушения и тяхното проследяване в рамките на съвместното предприятие;

Подбор и назначаване на персонал

20.  отбелязва, че съвместното предприятие пропусна стандартната възможност за въвеждане на подробна информация за своите процедури за подбор и набиране на персонал през 2016 г. (брой длъжностни лица на Съюза, срочно наети служители, договорно наети служители и временно наети служители, брой публикувани свободни работни места и др.); приканва съвместното предприятие да предостави тези данни на органа по освобождаване от отговорност като последващи действия във връзка с настоящия доклад;

Вътрешен контрол

21.  отбелязва, че според доклада на палатата, съвместното предприятие разполага със система за извършване на одити на място при изпълнителите с цел проверка на спазването на изискванията за осигуряване на качеството; потвърждава факта, че обхватът на тези одити включва множество аспекти от изпълнението на дейността, включително плана за осигуряване на качество, всички случаи на неспазване на конкретно изискване, контрола върху закупуването на стоки и управлението на подизпълнението, управлението на документацията и информацията, управлението на промените и отклоненията, плана за контрол на качеството при строителните дейности, подробния график на проектите, управлението на риска при договорите и плана за контрол на качеството при техническите дейности; обръща внимание на факта, че при извършените през 2016 г. 29 одита са установени 47 случая на несъответствие с изискванията за осигуряване на качеството и набелязани 202 области за подобрение; приканва съвместното предприятие да предостави подробно изложение относно обмена на данни на органа по освобождаване от отговорност;

22.  отчита факта, че през септември 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е приключила одит на изпълнението на споразуменията за възлагане на обществени поръчки и че съвместното предприятие изпълнява план за действие в отговор на получените препоръки; отбелязва със задоволство, че IAS е проследила последващите действия по извършения от нея одит на управлението на договорите и е заключила, че всички свързани с това препоръки са били подходящо изпълнени от съвместното предприятие;

23.  отбелязва, че през 2016 г. структурата за вътрешен одит на съвместното предприятие (IAC) е предприела последващи действия по извършения от нея одит на обществените поръчки в областта на сградите на „ITER“ и потвърждава важната работа, извършена от съвместното предприятие за формализиране и изготвяне на процедурата, насоките, правилата и инструментите, свързани с дейностите по възлагане на обществени поръчки; отбелязва в допълнение факта, че IAC е отправила също така шест допълнителни препоръки за подобряване на процедурите; приветства факта, че към юли 2017 г. пет от шестте нови препоръки на IAC са изпълнени, а оставащата отворена препоръка се отнася до даването на ново определение на ролята на Вътрешната група за преглед на действията;

24.  отбелязва, че не е изчислен остатъчният процент грешки при плащанията на безвъзмездна финансова помощ поради ниския им дял в бюджета на съвместното предприятие и малкия брой извършени последващи одити; отбелязва със задоволство, че през 2016 г. Европейската агенция за научни изследвания е започнала последващ одит на бенефициент от името на съвместното предприятие; приветства факта, че съвместното предприятие е предприело необходимите действия за коригиране на грешките, установени при одитите от предходни години;

Обществени поръчки, свързани с текущата дейност, и безвъзмездна финансова помощ

25.  отбелязва, че през 2016 г. са стартирани 40 оперативни процедури за възлагане на обществени поръчки и подписани 52 договора за възлагане на обществени поръчки;

26.  отбелязва със загриженост, че средният срок за сключване на договор за обществени поръчки на стойност над 1 000 000 EUR се е увеличил (от 140 на 162 дни) през 2016 г. в сравнение с 2015 г.; отбелязва, че средната продължителност на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност под 1 000 000 EUR също се е увеличила (от 59 на 71 дни), но тя се е понижила значително за безвъзмездните средства (от 103 до 61 дни) спрямо стойностите за 2015 г.; отбелязва също така, че трябва да се предприемат категорични мерки от съвместното предприятие за адекватно решаване на тревожното нарастване на сроковете за подписване на договори за обществени поръчки за суми над и под прага от 1 000 000 EUR;

Други въпроси

27.  приканва съвместното предприятие да използва предимствата на мрежата на съвместните предприятия, която служи като платформа за сътрудничество между съвместните предприятия;

28.  отчита необходимостта съвместното предприятие да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения, постигнати в резултат на неговата работа, които са важна част от мандата му, както и факта, че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

 • [1]  ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 31.
 • [2]  ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 31.
 • [3]  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
 • [5]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [6]  ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 31.
 • [7]  ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 31.
 • [8]  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [9]  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
 • [10]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
 • [11]    Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58).
 • [12]  COM(2017)0319.
Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност