Postup : 2017/2180(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0095/2018

Předložené texty :

A8-0095/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.66
CRE 18/04/2018 - 12.66

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0171

ZPRÁVA     
PDF 542kWORD 55k
26.3.2018
PE 613.429v03-00 A8-0095/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016

(2017/2180(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Brian Hayes

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016

(2017/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(4), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2018),

1.  uděluje řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016

(2017/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(9), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016

(2017/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy) (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v březnu 2007 na období 35 let rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom(11);

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euratom, zastoupený Komisí, členské státy Euratomu a třetí země, které s Euratomem uzavřely dohody o spolupráci v oblasti kontrolované jaderné syntézy;

C.  vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je: a) poskytovat příspěvek Unie k mezinárodnímu projektu energie z jaderné syntézy ITER; b) provádět dohodu o širším přístupu mezi Euratomem a Japonskem; a c) připravit výstavbu demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu (DEMO);

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008;

Všeobecně

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora (dále jen „Účetní dvůr“) o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) zjišťuje, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2016, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  upozorňuje, že společný podnik je odpovědný za řízení příspěvku Unie k projektu ITER a že je nutno dodržet rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 EUR do roku 2020; konstatuje, že v této částce není zahrnuto 663 000 000 EUR, které navrhla Komise v roce 2010 na pokrytí možných nepředvídaných událostí;

4.  konstatuje, že v listopadu 2016 schválila rada organizace ITER (dále jen „rada ITER“) novou základní linii projektu ITER týkající se rozsahu, harmonogramu a nákladů projektu; kromě toho konstatuje, že byl schválen celkový harmonogram projektu pro operace „první plazma“ a „deuterium-tritium“, upozorňuje, že po schválení nové základní linie projektu ITER stanovil společný podnik nový časový plán a přepočítal související náklady na dokončení příspěvku společného podniku do konstrukční fáze projektu;

5.  vyjadřuje další znepokojení nad tím, že odhadované datum dokončení celé konstrukční fáze je nyní plánováno na prosinec 2035, což oproti původní základní linii znamená patnáctileté zpoždění; bere na vědomí, že nový harmonogram schválený radou ITER stanovil čtyřfázový přístup s tím, že jako lhůtu pro dosažení prvního strategického milníku konstrukční fáze projektu („první plazma“) stanovil prosinec 2025 a jako odhadované datum dokončení celé konstrukční fáze prosinec 2035; bere na vědomí, že cílem nového fázového přístupu je lépe sladit realizaci projektu s prioritami a omezeními všech členů organizace ITER;

6.  bere na vědomí zjištění zprávy Účetního dvora, že z výsledků, jež byly předloženy správní radě společného podniku v prosinci 2016, vyplývá požadavek na dodatečné financování pro konstrukční fázi projektu po roce 2020 k již přidělené částce ve výši 5 400 000 000 EUR, což představuje nárůst schváleného rozpočtu ve výši 6 600 000 000 EUR o 82 %; znovu opakuje, že částka 6 600 000 000 EUR, kterou Rada schválila v roce 2010, představuje strop pro výdaje společného podniku do roku 2020; uznává, že dodatečné financování požadované pro dokončení projektu ITER musí zahrnovat závazky z budoucího víceletého finančního rámce;

7.  zdůrazňuje, že kromě konstrukční fáze bude muset společný podnik po roce 2035 přispívat i na operační fázi ITER a na jeho následnou deaktivační fázi a fázi vyřazování z provozu; považuje za znepokojivé, že tyto příspěvky dosud nejsou odhadnuty; vyzývá společný podnik, aby co nejdříve stanovil odhad nákladů na tyto fáze;

8.  zdůrazňuje, že dne 14. června 2017 vydala Komise sdělení nazvané Příspěvek EU k reformovanému projektu ITER(12) s žádostí o podporu Parlamentu a o udělení mandátu Komisi Radou EU, aby Komise mohla jménem Euratomu schválit novou základní linii;

9.  bere na vědomí, že i když jsou prognózy společného podniku ohledně první plazmy s časovým plánem projektu organizace ITER kompatibilní, považuje se tento harmonogram za technicky nejčasnější možný realizovatelný termín;

10.  zdůrazňuje, že i když nová základní linie nezahrnuje rezervu na nepředvídané události, Komise ve svém výše uvedeném sdělení ze dne 14. června 2017 naznačila, že rezerva pro nepředvídané události o délce až 24 měsíců u harmonogramu a v řádu 10–20 % u rozpočtu by byla přiměřená; kromě toho konstatuje, že opatření přijatá s ohledem na dodržení zastropovaného rozpočtu ve výši 6 600 000 000 EUR zahrnovala i odložení zadávacího řízení a instalace všech komponentů, které nejsou pro fázi „první plazmy“ zásadní; upozorňuje na to, že i když byly přijaty určité pozitivní kroky ke zlepšení řízení a kontroly konstrukční fáze projektu ITER, riziko dalšího zvyšování nákladů a zpoždění realizace projektu oproti nově navrhované základní linii přetrvává; konstatuje, že rozpoznání těchto rizik musí společný podnik a skutečně všechny strany projektu ocenit;

11.  zdůrazňuje, že dne 29. března 2017 Spojené království oznámilo Evropské radě své rozhodnutí vystoupit z Evropské unie a Euratomu; konstatuje, že se jedná o dohodě o podmínkách vystoupení; poukazuje na to, že při několika příležitostech Spojené království vyjádřilo svůj zájem na další účasti na činnostech EU v oblasti energie z jaderné syntézy; dále konstatuje, že komunity v oblasti jaderné fúze v Unii a Spojeném království vyjádřily naději, že experiment JET v Culhamu ve Spojeném království bude i nadále probíhat, a to i po roce 2018, s cílem provést nezbytné přípravné práce pro projekt ITER.

Rozpočtové a finanční řízení

12.  konstatuje, že konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 488 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 724 510 000 EUR; konstatuje, že míry čerpání činily 99,8 % u prostředků na závazky a 98 % u prostředků na platby;

13.  konstatuje, že z prostředků na závazky ve výši 488 000 000 EUR bylo téměř 100 % čerpáno na přímé individuální závazky;

14.  bere na vědomí, že téměř úplné plnění rozpočtu na rok 2016 a automatický přenos vedly k velmi nízké míře zrušených prostředků v roce 2016, která představovala méně než 1 % rozpočtu; připomíná, že zrušené prostředky ve výši 1 202 662 EUR odpovídají částkám nevyplaceným v roce 2016 na otevřené správní závazky přenesené z roku 2015;

15.  konstatuje, že v roce 2015 činil zůstatek z plnění rozpočtu 5 880 000 EUR;

16.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik nevyužil příležitost předkládat podrobné informace o svém rozpočtovém a finančním řízení v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 (platební transakce, souhrnné a individuální závazky, důležité připomínky a poznámky k plnění rozpočtu); vyzývá společný podnik, aby tyto údaje předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria v návaznosti na tuto zprávu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  konstatuje, že v červnu 2015 přijala správní rada společného podniku strategii boje proti podvodům a odpovídající akční plán, přičemž většina příslušných opatření byla provedena v roce 2016; konstatuje však, že společný podnik neustavil konkrétní nástroj, který by mu usnadnil monitorování opatření týkajících se zadávání veřejných zakázek, zejména těch, které souvisejí s těmito fázemi řízení: posuzováním rizika a hodnocením, vyjednáváním a přidělováním zakázek; vítá, že společný podnik v současné době definuje požadavky na parametrizaci nástroje, který mu umožní systematicky shromažďovat informace týkající se ukazatelů pro boj proti podvodům v zadávacích řízeních a také zaměstnancům společného podniku umožní zadávat doplňující informace o výstražných signálech u jakéhokoli zadávacího řízení;

18.  vítá, že během roku 2016 úředník pro etiku a boj proti podvodům spolu s příslušnými útvary dále prováděli strategii společného podniku pro boj proti podvodům, což Účetní dvůr kontroloval v rámci svých pravidelných návštěv;

19.  konstatuje, že vedle přijetí pravidel společného podniku pro whistleblowing v roce 2015 byl připraven i postup provádění, který stanovil souhrnnou a podrobnou mapu postupů, jak lze oznamovat závažné nesrovnalostí a přečiny a jak se ve společném podniku dále řeší;

Výběr a přijímání zaměstnanců

20.  konstatuje, že společný podnik nevyužil standardní příležitost poskytnout podrobné informace o svých postupech výběru a přijímání zaměstnanců v roce 2016 (počet úředníků Unie, dočasných zaměstnanců, smluvních zaměstnanců a dočasných zaměstnanců, počet oznámení o volném pracovním místě atd.), vyzývá společný podnik, aby tyto údaje předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria v návaznosti na tuto zprávu;

Interní kontrola

21.  konstatuje, že společný podnik má systém pro provádění auditů u dodavatelů, jehož cílem je kontrolovat dodržování požadavků na kontrolu kvality; bere na vědomí, že při těchto auditech se kontrolují četné aspekty realizace, včetně plánu kvality, případů nedodržování konkrétního požadavku, kontroly nákupu a řízení subdodavatelů, správy dokumentace a dat, řízení změn a odchylek, plánu kontroly kvality pro veřejné práce, podrobného harmonogramu projektu, řízení rizika spojeného se zakázkami a plánu kontroly kvality pro technické práce; upozorňuje, že v rámci 29 auditů provedených v roce 2016 bylo zjištěno 47 situací nesouladu s požadavky na kontrolu kvality a 202 oblastí ke zlepšení; a vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl komplexní prohlášení k výměně dat;

22.  bere na vědomí, že v září 2016 provedl Útvar interního auditu Komise (dále jen „IAS“) audit provádění mechanismu zadávání zakázek a že v reakci na výsledná doporučení nyní společný podnik provádí akční plán; oceňuje, že útvar IAS rovněž provedl následnou kontrolu doporučení vyjádřených na základě auditu řízení zakázek a dospěl k závěru, že společný podnik všechna související doporučení vhodným způsobem realizoval;

23.  konstatuje, že v roce 2016 oddělení interního auditu společného podniku provedlo následnou kontrolu doporučení, která vyplynula z auditu zadávání zakázek v oblasti budov projektu ITER, a bere na vědomí důležitou práci, kterou společný podnik provedl v oblasti formalizace a koncipování postupů, pokynů, pravidel a nástrojů souvisejících s činnostmi zadávání veřejných zakázek; dále konstatuje, že oddělení interního auditu rovněž vyslovilo šest dalších doporučení ke zlepšení postupů; vítá, že k červenci 2017 bylo provedeno pět ze šesti nových doporučení oddělení interního auditu a že zbývající doporučení se týká nového vymezení úlohy interního přezkumného panelu;

24.  konstatuje, že míra zbytkových chyb u grantových plateb se nevypočítává, protože jejich podíl na rozpočtu společného podniku je malý a protože byl proveden malý počet auditů ex post; s uznáním konstatuje, že v roce 2016 Výkonná agentura pro výzkum zahájila jménem společného podniku u jednoho příjemce audit ex post; vítá, že společný podnik přijal opatření nutná k nápravě chyb zjištěných při auditech v předchozích letech;

Operační zakázky a granty

25.  konstatuje, že během roku 2016 bylo zahájeno 40 postupů zadávání provozních zakázek a bylo podepsáno 52 smluv na zakázky;

26.  se znepokojením konstatuje, že průměrná doba potřebná k zadání zakázky nad 1 000 000 EUR se v roce 2016 oproti roku 2015 prodloužila (ze 140 na 162 dnů); konstatuje, že se prodloužila i průměrná doba potřebná na zadávací řízení na zakázky pod 1 000 000 EUR (z 59 na 71 dnů), ale u grantů se významně zkrátila (ze 103 na 61) v souladu s údaji za rok 2015; a že společný podnik musí přijmout jasná opatření pro odpovídající řešení znepokojivého nárůstu doby potřebné pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nad i pod prahovou částkou 1 000 000 EUR;

Ostatní záležitosti

27.  vyzývá společný podnik, aby využil výhod sítě společných podniků, která slouží jako platforma spolupráce mezi společnými podniky;

28.  uznává, že je třeba, aby společný podnik komunikoval s občany Unie prostřednictvím orgánů EU, pokud jde o významný výzkum a spolupráci, jež provádí; zdůrazňuje význam upozorňování na reálná zlepšení dosažená v důsledku jeho práce, která jsou významnou součástí jeho mandátu, stejně jako skutečnost, že spolupracuje s dalšími společnými podniky na zvyšování povědomí veřejnosti o přínosech jejich práce.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.

(2)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.

(7)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

  Rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58).

(12)

COM(2017)0319.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí