BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Brian Hayes


Procedure : 2017/2180(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0095/2018
Indgivne tekster :
A8-0095/2018
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016

(2017/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar[1],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det[4], særlig artikel 5, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[5],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2018),

1.  meddeler direktøren for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016

(2017/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar[6],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[7] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[8], særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det[9], særlig artikel 5, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201[10]2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016

(2017/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2018),

A.  der henviser til, at det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) ("fællesforetagendet") blev oprettet i marts 2007 for en 35-årig periode ved Rådets beslutning 2007/198/Euratom[11];

B.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Euratom repræsenteret ved Kommissionen, Euratoms medlemsstater og tredjelande, som har indgået en samarbejdsaftale med Euratom på området for kontrolleret nuklear fusion;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets formål er: (a) at levere Unionens bidrag til ITER's internationale fusionsenergiprojekt, (b) at gennemføre aftalen om den bredere strategi mellem Euratom og Japan og (c) at forberede opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi (DEMO);

D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i marts 2008;

Generelt

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt gav et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og at resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, er i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  anerkender, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  fremhæver, at fællesforetagendet er ansvarligt for forvaltningen af Unionens bidrag til ITER-projektet, og at budgetloftet på 6 600 000 000 EUR indtil 2020 skal fastholdes; bemærker, at dette beløb ikke omfatter de 663 000 000 EUR, som Kommissionen foreslog i 2010 til dækning af uforudsete udgifter;

4.  bemærker, at Rådet for ITER-organisationen ("ITER-Rådet") i november 2016 godkendte et nyt grundscenario for ITER for så vidt angår projektets anvendelsesområde samt tidsplanen for og omkostningerne ved projektet; bemærker endvidere, at den overordnede tidsplan for "First Plasma" og "Deuterium-Tritium" blev godkendt, og bemærker, at fællesforetagendet efter godkendelsen af det nye grundscenario for ITER fastlagde en ny tidsplan og genberegnede de samlede omkostninger for fællesforetagendets bidrag til projektets byggefase;

5.  udtrykker fortsat bekymring over, at det skønnede tidspunkt for afslutning af hele byggefasen for øjeblikket planlægges med en forsinkelse på ca. 15 år i forhold til det oprindelige projektgrundlag; noterer sig, at den nye tidsplan, som ITER-Rådet godkendte, indeholder fire trin, hvor december 2025 er fristen for at nå den første strategiske milepæl i projektets byggefase ("First Plasma"), og december 2035 er den anslåede frist for afslutning af hele byggefasen; anerkender, at formålet med den nye trindelte tilgang er at sikre bedre tilpasning af projektgennemførelsen til samtlige medlemmer af ITER-organisationens prioriteter og begrænsninger;

6.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at de resultater, som blev forelagt fællesforetagendets bestyrelse i december 2016, viste et forventet yderligere finansieringsbehov ud over det, der allerede var forpligtet, på 5 400 000 000 EUR til byggefasen efter 2020, svarende til en stigning på 82 % i forhold til det godkendte budget på 6 600 000 000 EUR; gentager, at beløbet på 6 600 000 000 EUR, som Rådet vedtog i 2010, fungerer som et loft for fællesforetagendets udgifter frem til 2020;anerkender, at den supplerende finansiering, der er nødvendig for ITER-projektets gennemførelse, skal omfatte fremtidige forpligtelser under den flerårige finansielle ramme;

7.  fremhæver, at fællesforetagendet ikke kun skal bidrage til byggefasen, men også til ITER's operationelle fase efter 2035 og den efterfølgende deaktiverings- og dekommissioneringsfase; finder det bekymrende, at der endnu ikke foreligger et skøn for disse bidrag; opfordrer fællesforetagendet til hurtigst muligt at foretage et skøn af omkostningerne ved disse faser;

8.  understreger, at Kommissionen den 14. juni 2017 udsendte en meddelelse med titlen "EU's bidrag til en reform af ITER-projektet"[12] med det formål at opnå opbakning fra Parlamentet og bemyndigelse fra Rådet til på vegne af Euratom at godkende det nye grundscenario;

9.  anerkender, at hvor fællesforetagendets prognoser vedrørende "First Plasma" stemmer overens med ITER-organisationens tidsplan for projektet, så vurderes tidsplanen at angive den tidligste dato for en teknisk opnåelig gennemførelse;

10.  understreger, at selv om det nye grundscenario ikke omfatter en margin, anfører Kommissionen i ovennævnte meddelelse af 14. juni 2017, at en margin på op til 24 måneder med hensyn til tidsplanen og på 10-20 % med hensyn til budgettet ville være passende; bemærker endvidere, at de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at overholde budgettet på højst 6 600 000 000, omfatter udsættelse af indkøb og installation af alle de komponenter, der ikke er nødvendige for "First Plasma"; gør opmærksom på, at selv om der er taget positive skridt til at forbedre forvaltningen og kontrollen af ITER-projektets byggefase, så er der stadig en risiko for, at der i forbindelse med projektgennemførelsen kan opstå yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser i forhold til det foreslåede nye grundscenario; bemærker, at anerkendelsen af sådanne risici skal forstås af fællesforetagendet og alle parter i projektet;

11.  understreger, at Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af EU og Euratom; bemærker, at en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden er under forhandling; bemærker, at Det Forenede Kongerige flere gange har givet udtryk for sin interesse i fortsat at deltage i EU's fusionsenergiaktiviteter; bemærker desuden, at fusionsforskerkredse i Unionen og Det Forenede Kongerige i forbindelse med JET-eksperimentet i Culham i Det Forenede Kongerige udtrykte ønske om at fortsætte efter 2018 for at foretage afgørende forberedende arbejde for ITER-projektet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

12.  noterer sig, at der på det endelige disponible budget for 2016 var opført 488 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 724 510 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 99,8 % og 98 %;

13.  bemærker, at ud af de 488 000 000 EUR, der var til rådighed i forpligtelsesbevillinger, blev næsten 100 % anvendt i form af direkte enkeltforpligtelser;

14.  anerkender det forhold, at den næsten fulde gennemførelse af budgettet for 2016 og de automatiske fremførsler gjorde, at niveauet af bortfaldne bevillinger var meget lavt for 2016 og udgjorde under 1 % af budgettet; bemærker, at de bortfaldne bevillinger på i alt 1 202 662 EUR svarer til de beløb, der ikke blev betalt i 2016 til åbne administrative bevillinger, blev fremført fra 2015;

15.  noterer sig, at budgetsaldoen i 2015 beløb sig til 5 880 000 EUR;

16.  er bekymret over, at fællesforetagendet har forsømt lejligheden til at indføre detaljerede oplysninger om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i 2016 sammenlignet med 2015 (betalingstransaktioner, samlede forpligtelser og specifikke forpligtelser, vigtige bemærkninger og kommentarer til gennemførelsen af budgettet); opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden disse oplysninger som en opfølgning af denne betænkning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  noterer sig, at fællesforetagendets bestyrelse i juni 2015 vedtog en strategi for bekæmpelse af svig med tilhørende handlingsplan, hvoraf de fleste af foranstaltningerne blev gennemført i 2016; bemærker imidlertid, at fællesforetagendet ikke har indført et specifikt værktøj, der kan gøre det lettere at overvåge dets handlinger i forbindelse med udbud, især med relation til risikovurdering og udbuddenes evaluerings-, forhandlings- og tildelingsfaser; glæder sig over, at fællesforetagendet er i gang med at fastlægge kravene til at parameterisere det redskab, der vil gøre det muligt for fællesforetagendet systematisk at indsamle oplysninger om svindelbekæmpende indikatorer for udbudsprocedurer, og som også vil give fællesforetagendets personale mulighed for at indføre yderligere oplysninger i forbindelse med røde flag på alle udbudsprocedurer;

18.  glæder sig over, at den ansvarlige for bekæmpelse af svig og den etiske rådgiver i løbet af 2016 sammen med de respektive enheder yderligere har gennemført fællesforetagendets strategi til bekæmpelse af svig, som blev kontrolleret af Revisionsretten i forbindelse med et regelmæssigt besøg;

19.  bemærker, at der efter vedtagelsen af fællesforetagendets regler om whistleblowing i 2015 blev udarbejdet en gennemførelsesproces, der fastlægger en præcis og detaljeret procedure for, hvordan alvorlige uregelmæssigheder og forsømmelser kan indberettes og følges op på i fællesforetagendet;

Personaleudvælgelse og -ansættelse

20.  bemærker, at fællesforetagendet har forpasset lejligheden til at indføre detaljerede oplysninger om deres udvælgelses- og ansættelsesprocedurer i 2016 (antallet af EU-tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og vikarer, antallet af opslåede stillinger osv.), og opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden disse oplysninger som en opfølgning af denne betænkning;

Intern kontrol

21.  bemærker, at fællesforetagendet ifølge Revisionsrettens beretning udfører revisioner hos kontrahenterne for at kontrollere, om de overholder kravene til kvalitetssikring; anerkender det forhold, at revisionerne omfatter mange gennemførelsesaspekter, herunder kvalitetsplanen, manglende overholdelse af et specifikt krav, styring af indkøb og forvaltning af underleverancer, dokumentation og dataforvaltning, styring af ændringer og afvigelser, kvalitetskontrolplanen for anlægsarbejder, den detaljerede projekttidsplan, styring af kontraktrisici og kvalitetskontrolplanen for tekniske arbejder; gør opmærksom på, at ved de 29 revisioner, der blev udført i 2016, blev der identificeret 47 sager, hvor kravene til kvalitetssikring ikke var overholdt, og 202 områder, hvor der burde ske forbedringer; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden en omfattende erklæring om udveksling af data;

22.  erkender, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) i september 2016 afsluttede en revision af gennemførelsen af udbud, og at fællesforetagendet er ved at gennemføre en handlingsplan som reaktion på de deraf afledte anbefalinger; bemærker med tilfredshed, at IAS også fulgte op på revisionen vedrørende kontraktforvaltning og konkluderede, at alle anbefalingerne i den forbindelse var blevet implementeret på tilfredsstillende vis af fællesforetagendet;

23.  bemærker, at fællesforetagendets interne revisionsfunktion (IAC) i 2016 fulgte op på sin revision af udbud på området ITER-bygninger og anerkendte det vigtige arbejde, der udføres af fællesforetagendet med hensyn til at formalisere og udforme processen, retningslinjer, regler og værktøjer i tilknytning til udbud; noterer sig endvidere, at IAC også fremsatte seks yderligere anbefalinger til forbedring af udbudsprocedurerne; glæder sig over, at fem ud af de seks nye IAC-anbefalinger er blevet gennemført pr. juli 2017, og at den igangværende anbefaling vedrører omdefinering af det interne revisionspanels rolle;

24.  noterer sig, at der ikke beregnes en restfejlforekomst vedrørende tilskudsbetalingerne, fordi de kun tegner sig for en lille del af fællesforetagendets budget, og der kun udføres et lille antal efterfølgende revisioner; bemærker med tilfredshed, at Forvaltningsorganet for Forskning i 2016 iværksatte en efterfølgende revision af en modtager på vegne af fællesforetagendet; bifalder, at fællesforetagendet har truffet de nødvendige foranstaltninger til at korrigere de fejl, der blev konstateret ved tidligere års revisioner;

Operationelle udbud og tilskud

25.  bemærker, at der i 2016 blev igangsat 40 operationelle udbudsprocedurer og underskrevet 52 indkøbsaftaler;

26.  bemærker med bekymring, at gennemsnitstiden for at afslutte udbudsprocedurer på over 1 000 000 EUR er steget (fra 140 til 162 dage) i 2016 i forhold til 2015; påpeger, at gennemsnitstiden for at afslutte udbudsprocedurer under 1 000 000 EUR også er steget (fra 59 til 71 dage), men at den er faldet kraftigt for tilskud (fra 103 til 61) i overensstemmelse med tallene for 2015; mener, at fællesforetagendet bør træffe klare foranstaltninger med henblik på i tilstrækkeligt omfang at imødegå den bekymrende stigning i tidsrammen for udbudsprocedurer, både for beløb over og under tærsklen på 1 000 000 EUR;

Andre spørgsmål

27.  opfordrer fællesforetagendet til at udnytte fordelene af netværket af fællesforetagender, der fungerer som en platform for samarbejde mellem fællesforetagender;

28.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet gennem institutionerne oplyser EU-borgerne om dets betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører, og understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dets arbejde, hvilket er en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet arbejder tæt sammen med andre fællesforetagender for at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved deres arbejde;

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

 • [1]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 31.
 • [2]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 31.
 • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.
 • [5]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 31.
 • [7]  EUT C 426 af 12.12.2017, s. 31.
 • [8]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.
 • [10]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [11]    Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).
 • [12]  COM(2017)0319.
Seneste opdatering: 12. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik