ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2016

26.3.2018 - (2017/2180(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Brian Hayes


Διαδικασία : 2017/2180(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0095/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0095/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης[1],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[3] του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν[4], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης[6],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[7] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[8] του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν[9], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (σύντηξη για ενέργεια) (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάρτιο του 2007 για περίοδο 35 ετών με την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου[11]·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ευρατόμ στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι οι εξής: α) η παροχή της συνεισφοράς της Ένωσης στο διεθνές πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας από σύντηξη ITER· β) η εφαρμογή της συμφωνίας ευρύτερης θεώρησης μεταξύ Ευρατόμ και Ιαπωνίας· και γ) η προετοιμασία για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα σύντηξης για σκοπούς επίδειξης (DEMO)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάρτιο του 2008·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διαπιστώνεται ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2016 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και ότι συμμορφώνονται με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης στο έργο ITER και ότι πρέπει να διατηρηθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των 6 600 000 000 EUR μέχρι το 2020· σημειώνει ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα 663 000 000 EUR που είχε προτείνει η Επιτροπή το 2010 για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών·

4.  σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2016, το συμβούλιο του οργανισμού ITER («το συμβούλιο του ITER») ενέκρινε μια νέα βάση αναφοράς του έργου ITER όσον αφορά το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου· σημειώνει, επιπλέον, ότι εγκρίθηκε το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου για τις πράξεις «Πρώτο πλάσμα» και «Δευτέριο-Τρίτιο», και επισημαίνει το γεγονός ότι, μετά την έγκριση της νέας βάσης αναφοράς του έργου ITER, η κοινή επιχείρηση όρισε το νέο χρονοδιάγραμμα και επανυπολόγισε το σχετικό κόστος κατά την ολοκλήρωση της συνεισφοράς της στο στάδιο κατασκευής του έργου·

5.  εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για το γεγονός ότι η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης για το σύνολο του σταδίου κατασκευής προγραμματίζεται επί του παρόντος με καθυστέρηση περίπου 15 ετών σε σύγκριση με την αρχική βάση αναφοράς· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι στο νέο χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε από το συμβούλιο του ITER περιγραφόταν μια προσέγγιση τεσσάρων σταδίων, η οποία όριζε τον Δεκέμβριο του 2025 ως προθεσμία για την επίτευξη του πρώτου στρατηγικού ορόσημου του σταδίου κατασκευής του έργου («Πρώτο πλάσμα») και τον Δεκέμβριο του 2035 ως την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνόλου του σταδίου κατασκευής· αναγνωρίζει το γεγονός ότι στόχος της νέας αυτής σταδιακής προσέγγισης είναι να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η υλοποίηση του έργου με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς όλων των μελών του οργανισμού ITER·

6.  σημειώνει τη διαπίστωση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης τον Δεκέμβριο του 2016, προμήνυσαν την ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης, επιπλέον των υποχρεώσεων ύψους 5 400 000 000 EUR που έχουν ήδη αναληφθεί για το στάδιο κατασκευής μετά το 2020, η οποία αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 82 % σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 6 600 000 000 EUR· επαναλαμβάνει ότι το ποσό των 6 600 000 000 EUR που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 2010 λογίζεται ως το ανώτατο όριο των δαπανών που μπορεί να πραγματοποιήσει η κοινή επιχείρηση έως το 2020· αναγνωρίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου ITER πρέπει να περιλαμβάνει αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

7.  επισημαίνει ότι, πέραν του σταδίου κατασκευής, η κοινή επιχείρηση πρέπει να συνεισφέρει στο επιχειρησιακό στάδιο του ITER μετά το 2035 καθώς και στο ακόλουθο στάδιο της απενεργοποίησης και του παροπλισμού του ITER· θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί οι εισφορές αυτές· καλεί την κοινή επιχείρηση να υπολογίσει το κόστος αυτών των σταδίων το συντομότερο δυνατόν·

8.  τονίζει ότι, στις 14 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Συνεισφορά της ΕΕ προς ένα αναθεωρημένο έργο ITER»[12], επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη στήριξη του Κοινοβουλίου και μια εντολή από το Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει τη νέα βάση αναφοράς για λογαριασμό της Ευρατόμ·

9.  αναγνωρίζει ότι, αν και οι προβλέψεις της κοινής επιχείρησης για το έργο «Πρώτο πλάσμα» συμβαδίζουν με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο οργανισμός του ITER για το συγκεκριμένο έργο, το χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί θεωρείται το συντομότερο δυνατό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να επιτευχθεί το έργο από τεχνικής απόψεως·

10.  τονίζει ότι, αν και η νέα βάση αναφοράς δεν περιλαμβάνει περιθώριο για απρόβλεπτα, στην ανωτέρω ανακοίνωση της 14ης Ιουνίου 2017 η Επιτροπή σημείωνε ότι θα ήταν σκόπιμο να περιληφθεί περιθώριο για απρόβλεπτα το οποίο θα καλύπτει έως και 24 μήνες από άποψη χρονοδιαγράμματος και το 10-20 % από άποψη προϋπολογισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την τήρηση του ανώτατου ορίου προϋπολογισμού των 6 600 000 000 EUR περιλάμβαναν την αναβολή της προμήθειας και εγκατάστασης όλων των συστατικών μερών που δεν είναι καθοριστικής σημασίας για το «Πρώτο πλάσμα»· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, αν και έχουν γίνει θετικά βήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου του σταδίου κατασκευής του έργου ITER, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος περαιτέρω αυξήσεων των δαπανών και καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου σε σχέση με τη νέα προτεινόμενη βάση αναφοράς· σημειώνει ότι, τόσο η κοινή επιχείρηση όσο και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στο έργο, πρέπει να αναγνωρίζουν και να συνεκτιμούν τους εν λόγω κινδύνους·

11.  τονίζει ότι, στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρήσει από την ΕΕ και την Ευρατόμ· επισημαίνει ότι επί του παρόντος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μια συμφωνία που θα καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του να συνεχίσει να συμμετέχει σε δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας από σύντηξη· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι φορείς που ασχολούνται με τη σύντηξη στην Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκφράσει την ελπίδα τους να συνεχιστεί και πέραν του 2018 το πείραμα JET στο Culham του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε στο πλαίσιό του να αναληφθούν ζωτικής σημασίας εργασίες προετοιμασίας για το έργο ITER·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

12.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2016 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 488 000 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 724 510 000 EUR· επισημαίνει ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 99,8 % και 98 % αντίστοιχα·

13.  σημειώνει ότι από το ποσό των 488 000 000 EUR που ήταν διαθέσιμο για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, σχεδόν το 100 % εκτελέστηκε μέσω άμεσων επιμέρους αναλήψεων υποχρεώσεων·

14.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η σχεδόν πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016 και οι αυτόματες μεταφορές καθιστούν ιδιαίτερα χαμηλό το επίπεδο των πιστώσεων που ακυρώθηκαν για το 2016, το οποίο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1 % του προϋπολογισμού· παρατηρεί ότι οι ακυρωθείσες πιστώσεις ύψους 1 202 662 EUR αντιπροσωπεύουν τα ποσά που δεν καταβλήθηκαν το 2016 για ανοικτές διοικητικές αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2015·

15.  επισημαίνει ότι, για το 2015, το υπόλοιπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανερχόταν σε 5 880 000 EUR·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έχασε την ευκαιρία να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική της διαχείριση κατά το 2016 σε σύγκριση με το 2015 (πράξεις πληρωμών, συνολικές και επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων, σημαντικές παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού)· καλεί την κοινή επιχείρηση να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στην παρούσα έκθεση·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17.  σημειώνει ότι, τον Ιούνιο του 2015, το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και αντίστοιχο σχέδιο δράσης, του οποίου οι περισσότερες δράσεις υλοποιήθηκαν το 2016· σημειώνει, ωστόσο, ότι η κοινή επιχείρηση δεν έχει αναπτύξει ειδικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των δράσεών της σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ιδίως με εκείνες που αφορούν την εκτίμηση του κινδύνου και τις φάσεις της αξιολόγησης, της διαπραγμάτευσης και της ανάθεσης της σύμβασης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση καθορίζει τις απαιτήσεις παραμετροποίησης του εργαλείου ώστε αυτό να δίνει στην κοινή επιχείρηση τη δυνατότητα να συλλέγει συστηματικά πληροφορίες σχετικά με δείκτες για την καταπολέμηση της απάτης σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, και το προσωπικό της να έχει τη δυνατότητα να εισάγει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με προειδοποιητικά σήματα σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του 2016, ο υπεύθυνος δεοντολογίας και καταπολέμησης της απάτης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες, συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής της κοινής επιχείρησης για την καταπολέμηση της απάτης, στοιχείο το οποίο ελέγχθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων του·

19.  σημειώνει ότι, έπειτα από την έγκριση των κανόνων της κοινής επιχείρησης για την καταγγελία δυσλειτουργιών το 2015, καταρτίστηκε μια διαδικασία υλοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας συντάχθηκε ένας περιεκτικός και λεπτομερής χάρτης των διαδικασιών με τις οποίες μπορούν να καταγγέλλονται σοβαρές παρατυπίες και παραπτώματα στους κόλπους της κοινής επιχείρησης και να εξετάζονται οι καταγγελίες αυτές·

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού

20.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχασε, για το 2016, την ευκαιρία που έχει σε τακτική βάση να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού (αριθμός μόνιμων, έκτακτων, συμβασιούχων και προσωρινών υπαλλήλων, αριθμός κενών θέσεων που προκηρύχθηκαν κ.λπ.), και καλεί την κοινή επιχείρηση να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στην παρούσα έκθεση·

Εσωτερικός έλεγχος

21.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διενέργειας ελέγχων στις εγκαταστάσεις των αναδόχων, με στόχο τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιότητας· διαπιστώνει ότι οι έλεγχοι καλύπτουν πολυάριθμες πτυχές της υλοποίησης, περιλαμβανομένων του σχεδίου ποιότητας, τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένη απαίτηση, του ελέγχου των αγορών και της διαχείρισης των υπεργολαβιών, της διαχείρισης της τεκμηρίωσης και των δεδομένων, της διαχείρισης μεταβολών και αποκλίσεων, του σχεδίου ελέγχου ποιότητας των εργασιών πολιτικού μηχανικού, του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος του έργου, της διαχείρισης κινδύνου της σύμβασης και του σχεδίου ελέγχου της ποιότητας των τεχνικών εργασιών· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, στο πλαίσιο των 29 ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2016, εντοπίστηκαν 47 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιότητας και 202 τομείς επιδεχόμενοι βελτίωση και καλεί την κοινή επιχείρηση να διαβιβάσει ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

22.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι, τον Σεπτέμβριο του 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής ολοκλήρωσε έλεγχο επί της εφαρμογής των διακανονισμών ανάθεσης των συμβάσεων και, σε συνέχεια των σχετικών συστάσεων, η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει σχέδιο δράσης· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η ΥΕΛΕ εξέτασε επίσης τη συνέχεια που δόθηκε στον έλεγχό της σχετικά με τη διαχείριση των συμβάσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινή επιχείρηση είχε εφαρμόσει προσηκόντως όλες τις σχετικές συστάσεις της·

23.  σημειώνει ότι, το 2016, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) της κοινής επιχείρησης εξέτασε τη συνέχεια που δόθηκε στον έλεγχό του σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων στον τομέα των κτιρίων του ITER και αναγνώρισε το σημαντικό έργο που επιτελεί η κοινή επιχείρηση όσον αφορά την τυποποίηση και τον σχεδιασμό της διαδικασίας, των κατευθυντηρίων οδηγιών, των κανόνων και των εργαλείων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες σύναψης συμβάσεων· λαμβάνω, περαιτέρω, υπό σημείωση το γεγονός ότι το ΚΕΕ διατύπωσε επιπλέον έξι συστάσεις για διάφορες βελτιώσεις στις διαδικασίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2017 είχαν εφαρμοστεί πέντε από τις έξι νέες συστάσεις του ΚΕΕ, και η σύσταση της οποίας η εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ομάδας εσωτερικής επισκόπησης·

24.  σημειώνει ότι για τις σχετικές με επιχορηγήσεις πληρωμές δεν έχει υπολογιστεί εναπομένον ποσοστό σφάλματος, εξαιτίας του χαμηλού μεριδίου που τους αναλογεί στον προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης και του μικρού αριθμού των κατασταλτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2016, ο εκτελεστικός οργανισμός έρευνας κίνησε κατασταλτικό έλεγχο στην περίπτωση ενός δικαιούχου, για λογαριασμό της κοινής επιχείρησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη διόρθωση των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε ελέγχους προηγούμενων ετών·

Επιχειρησιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις

25.  σημειώνει ότι, στη διάρκεια του 2016, δρομολογήθηκαν 40 διαδικασίες σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων και υπογράφηκαν 52 συμβάσεις προμηθειών·

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2016 ο μέσος χρόνος για την υπογραφή συμβάσεων άνω του 1 000 000 EUR σημείωσε αύξηση έναντι του 2015 (από 140 σε 162 ημέρες)· σημειώνει ότι το μέσο χρονικό διάστημα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω του 1 000 000 EUR σημείωσε επίσης αύξηση (από 59 σε 71 ημέρες), ενώ το αντίστοιχο διάστημα για τις επιχορηγήσεις σημείωσε σημαντική μείωση έναντι του 2015 (από 103 σε 61 ημέρες)· τονίζει, επιπλέον, ότι η κοινή επιχείρηση πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ανησυχητική αύξηση του χρονικού διαστήματος για την υπογραφή συμβάσεων, τόσο για ποσά άνω του 1 000 000 EUR όσο και για ποσά που δεν υπερβαίνουν το όριο αυτό·

Άλλα θέματα

27.  καλεί την κοινή επιχείρηση να αξιοποιήσει τα οφέλη του δικτύου κοινών επιχειρήσεων, το οποίο χρησιμεύει ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ κοινών επιχειρήσεων·

28.  αναγνωρίζει την ανάγκη να προβάλλει η Κοινή Επιχείρηση στους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων, τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που αναλαμβάνει, και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στις πραγματικές βελτιώσεις που επιτυγχάνονται ως αποτέλεσμα του έργου της, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εντολής της, καθώς και το γεγονός ότι η επιχείρηση συνεργάζεται και με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του έργου τους·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 31.
 • [2]  ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 31.
 • [3]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
 • [5]  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
 • [6]  ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 31.
 • [7]  ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 31.
 • [8]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.
 • [10]  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
 • [11]    Απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν (ΕΕ L 90, 30.3.2007, σ. 58).
 • [12]  COM(2017)0319.
Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου